E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 34 2009 modificat de OUG 46 2015
OUG 34 2009 modificat de Legea 95 2014
OUG 34 2009 completat de OUG 48 2014
OUG 34 2009 a se vedea Ordonanţa 29 2013
OUG 34 2009 modificat de OUG 77 2013
OUG 34 2009 a se vedea OUG 46 2012
OUG 34 2009 completat de Legea 70 2011
OUG 34 2009 a se vedea Hotărârea 361 2011
OUG 34 2009 modificat de OUG 23 2011
OUG 34 2009 completat de OUG 23 2011
OUG 34 2009 modificat de OUG 109 2010
OUG 34 2009 completat de OUG 109 2010
OUG 34 2009 completat de OUG 32 2010
OUG 34 2009 modificat de OUG 32 2010
OUG 34 2009 completat de OUG 111 2009
OUG 34 2009 in aplicare prin Ordin 2281 2009
OUG 34 2009 modificat de OUG 90 2009
OUG 34 2009 completat de OUG 90 2009
OUG 34 2009 in aplicare prin Legea 227 2009
OUG 34 2009 rectificat de Rectificare 34 2009
OUG 34 2009 rectificat de Rectificare 34 2009
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 34 din 11 aprilie 2009

cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 249 din 14 aprilie 2009Luând în considerare actualul context internaţional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

având în vedere opiniile şi recomandările Comisiei Europene şi ale organismelor financiare internaţionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare şi alocarea cu prioritate a resurselor către proiecte cu efect multiplicator în economie care reprezintă principalul mijloc de limitare a ritmului de scădere economică şi de compensare parţială a reducerii activităţii din sectorul privat,

pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.

In considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Rectificarea bugetară pe anul 2009

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 şi nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, se majorează la venituri cu suma de 154.000 mii lei şi, în mod corespunzător, la cheltuieli astfel:

a) 94.000 mii lei la titlul „Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finanţarea modernizării punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;

b) 60.000 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii".

(2) In bugetul Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 20 „Bunuri şi servicii", la articolul 25 „Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale" se cuprinde şi suma de 1.000 mii lei pentru consultanţă juridică în domeniul datoriei publice, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui capitol.

Art. 4. - Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să efectueze modificări în volumul şi structura bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu încadrare în suma totală aprobată în anexa nr. 3/13/02 la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", precum şi redistribuiri de credite bugetare în cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat după punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei să suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenită din repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A. şi în mod corespunzător se majorează cheltuielile prevăzute la capitolul 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul VII „Alte transferuri", articolul 55 „Alte transferuri", în anexa nr. 3/15/13.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării să efectueze redistribuiri de credite bugetare între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi „Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume la veniturile şi cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 3/18/13.

Art. 8. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să redistribuie în cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" la titlul 71 „Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestaţiilor sociale.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri să efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, în vederea finanţării în anul 2009 a „Programului privind organizarea Târgului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2009", fără afectarea fondurilor prevăzute pentru stimularea exportului.

Art. 10. - In cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Finanţelor Publice, va aproba finanţarea temporară, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole şi de Pescuit.

Art. 11. - Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminuează la capitolul 74.08 „Protecţia mediului", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.

Art. 12. - In anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna Şercaia.

Art. 13. - (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 „Transporturi" alineatul „Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul" se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2008.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze următoarele modificări:

a)  redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor ce vor fi propuse spre finanţare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - Construcţia infrastructurii feroviare şi rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)", prevăzute în anexa nr. 3/24/21;

b)  redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 „Construcţia variantei de ocolire a oraşului Sibiu (CNADNR)" la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 „Reabilitarea Secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800", pe anul 2009 şi pe total proiect, prevăzute în anexa nr. 3/24/21;

c)  redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investiţii „Construcţia variantei de ocolire a oraşului Sibiu" la obiectivul de investiţii „Reabilitarea Secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800 (CNADNR)", pe anul 2009 şi pe total, prevăzute în anexa nr. 3/24/29.

Art. 14. - Se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze următoarele modificări:

a)   redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 „Sănătate", între titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", precum şi în cadrul titlului 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 4.500 mii lei şi introducerea alineatului 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă" cu suma de 1.415 mii lei;

b)   redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 „Sănătate", între şi în cadrul titlurilor 20 „Bunuri şi servicii", 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" şi 71 „Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatului 51.01.35 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către Fondul de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul naţional de depistare precoce a cancerului;

c)    introducerea în programul „Asigurarea dezvoltării capacităţii instituţionale a sistemului de sănătate" al capitolului 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a capitolului 66.10 „Sănătate".

Art. 15. -In bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinată Federaţiei Române de Tenis pentru Cupa Davis".

Art. 16. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2009 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti se diminuează cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.

Art. 17. - Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009 se modifică după cum urmează:

a) veniturile se diminuează cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contribuţiilor de asigurări cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi 211,8 milioane lei la contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii şi prin majorarea subvenţiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subvenţia primită de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii;

b) cheltuielile se majorează cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 „Sănătate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului „Cheltuieli de personal" şi majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului „Bunuri şi servicii";

c)  Fondul de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se diminuează cu suma de 3,8 milioane lei;

d)  excedentul bugetului se diminuează cu suma de 581,8 milioane lei.

Art. 18. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) In bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminuează la contribuţiile de asigurări sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei şi se majorează la subvenţii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 4,1 milioane lei la titlul „Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 „Asigurări şi asistenţă socială", iar excedentul se diminuează cu suma de 221,4 milioane lei.

(3)  Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să majoreze la capitolul 68.03 „Asigurări şi asistenţă socială" titlul „Dobânzi" cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri în cadrul aceluiaşi capitol.

(4)  Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se diminuează cu suma de 9,4 milioane lei la contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminuează cu aceeaşi sumă.

(5) In bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la contribuţii de asigurări pentru şomaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majorează la capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul „Asistenţă socială", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", cu 2,5 milioane lei la titlul „Bunuri şi servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului „Dobânzi" şi prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul „Cheltuieli de personal", iar deficitul se majorează cu suma de 438,7 milioane lei.

(6) In bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul 80.04 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", la titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri interne", se introduce alineatul „Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui titlu.

(7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se diminuează la contribuţia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei şi se diminuează cu aceeaşi sumă excedentul acestui fond.

(8)  Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să detalieze la capitolul 64.04 „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" alineatele articolului „Cheltuieli salariale în bani" de la titlul „Cheltuieli de personal" din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 19. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în prezentul capitol în volumul şi structura bugetelor acestora şi ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor aprobate.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute în prezentul capitolul în bugetele lor şi în anexele la acestea.

Art. 20. -Incepând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2009, dispoziţiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, se suspendă.

CAPITOLUL II

Măsuri privind cheltuielile publice

Art. 21. - Prevederile prezentului capitol se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură astfel:

a)  integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

Art. 22. - (1) Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condiţiile legii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învăţământ de stat, urmărirea încadrării în procentul de maxim 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învăţământ de stat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 23. - (1) In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganizare instituţională ale acestora şi vor transmite Ministerului Finanţelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii faţă de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decât cele rezultate la art. 22.

(2) In termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va prezenta Guvernului situaţia centralizată a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, în baza căreia acesta va dispune asupra indexărilor salariale ce pot fi acordate în anul 2009.

Art. 24. - (1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. „Mobilier" şi 3.2. „Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou.

(2) Asigurarea necesităţilor de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiaşi instituţii sau de la alte instituţii publice.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2):

a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente;

b) achiziţiile pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente, precum şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări;

c) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare.

(4) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de participare.

Art. 25. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21 pot acorda tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora, cu condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinaţie.

(2) Autorităţile publice locale pot acorda drepturile prevăzute la alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.

Art. 26. - Taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se utilizează pentru plăţi aferente aceluiaşi obiectiv de investiţii. La încheierea exerciţiului financiar, sumele deduse şi neutilizate se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile şi la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exerciţiului financiar-bugetar şi financiar-contabil, emise de Ministerul Finanţelor Publice.

CAPITOLUL III

Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat

Art. 27. - Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, va lua măsuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat şi a filialelor acestora, sub aspectul încadrării în programele de reducere a arieratelor, creanţelor şi pierderilor, precum şi a cheltuielilor de personal prevăzute prin bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul cărora se află aceştia.

CAPITOLUL IV

Fondul social

Art. 28. - Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordată de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29. - (1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern, prin Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice, şi producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond, Fondul social se colectează şi se distribuie în cursul anului 2009.

(2) Sumele cu care vor sponsoriza şi vor contribui la Fondul social producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume obţinute din majorarea de preţ la gazele naturale în cursul anului 2008.

(3)   Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru respectivele societăţi, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30. - Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, numărul xxxxxx „Donaţii şi sponsorizări", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 31. - Sumele colectate se utilizează, prin hotărâre a Guvernului, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate.

CAPITOLUL V

Măsuri în domeniul politicii fiscale

Art. 32. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Impozit minim

Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

(2)  Contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 şi 38, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranşa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3), sunt obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3)    Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:

Venituri totale anuale

(lei)

Impozit minim anual

(lei)

0- 52.000

2.200

52.001-215.000

4.300

215.001-430.000

6.500

430.001-4.300.000

8.600

4.300.001-21.500.000

11.000

21.500.001-129.000.000

22.000

Peste 129.000.001

43.000

(4) Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale prevăzută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

a) veniturile din variaţia stocurilor;

b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;

d)  veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f)  veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;

g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d)."

2.  La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii."

3. La articolul 21 alineatul (4), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

,,t) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1.  vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2.  vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi."

4.  La articolul 22, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz."

5.  La articolul 34, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) nou-înfiinţaţi efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

(8) In cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit."

6.  La articolul 34, după alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu următorul cuprins:

„(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) aplică următoarele reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea şi al IV-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv.

(16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) efectuează în continuare plăţile anticipate în contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.

(17) In situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscală, aceştia efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).

(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3)."

7. La articolul 48 alineatul (7), după litera I) se introduce o nouă literă, litera I1), cu următorul cuprins:

I1) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1.  vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2.  vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi."

8. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cota de impozitare

Art. 107. - (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.

(2) In situaţia în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic decât impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) In aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au în vedere următoarele reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea şi al IV-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv."

9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, în temeiul  prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) şi art. 1451".

10.  După articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 1451 „Limitări speciale ale dreptului de deducere", cu următorul cuprins:

„Limitări speciale ale dreptului de deducere

Art. 1451. - (1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

a)  vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

b)  vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

c)  vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

(2)  Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.

(4)  Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

(5)   In cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 şi art. 146-1471."

11. La articolul 1561, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

„(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1);

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

(62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală."

12. La articolul 2441, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu următorul cuprins:

„(8) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem angro produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(9)  Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10)  Nu intră sub incidenţa alin. (8) şi (9) antrepozitarii autorizaţi şi operatorii înregistraţi pentru produse energetice.

(11)   Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

(12)  Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile stabilite potrivit alin. (8), după termenul stabilit la alin. (9), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni."

Art. 33. - După articolul 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 2191, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2191

Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

(1)   Constituie contravenţie nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete.

(2)  Fapta prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete.

(3)  Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

(4)  Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

(5)  Amenda prevăzută la alin. (2) se reduce cu 50% în situaţia în care persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative.

(6)  Dispoziţiile art. 221 alin. (1) şi (5) se aplică în mod corespunzător."

Art. 34. - (1) Prevederile art. 2191 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică faptelor constatate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)   In cazul declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3)  Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

CAPITOLUL VI

Alte dispoziţii

Art. 35. - (1) Limita valorică a garanţiilor de stat pentru anul 2009, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, se stabileşte în sumă de 6 miliarde lei.

(2)  Pentru garanţiile de stat emise în valută conversia se efectuează la cursul de schimb valabil la data semnării contractului de împrumut.

(3) Acordarea garanţiilor de stat emise în conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finanţarea proiectelor prioritare pentru economia românească, derulate de către entităţi publice şi private nonfinanciare, în condiţiile respectării legislaţiei privind ajutorul de stat.

Art. 36. - (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către instituţiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni.

(2) In vederea derulării în condiţii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, instituţiile publice au obligaţia de a-şi programa plăţile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Instituţiile publice şi operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice o programare a operaţiunilor de vânzare/cumpărare de valută potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4)  Prin normele metodologice prevăzute la alin. (2) se pot aproba categorii de plăţi exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) In termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, termenele de plată aferente angajamentelor legale încheiate se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1).

(6) Angajamentele legale încheiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1).

Art. 37. - Instituţiile publice sunt obligate să furnizeze Ministerului Finanţelor Publice, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, date şi informaţii financiar-contabile, în conformitate cu instrucţiunile şi normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 38. - In cazul nerespectării prevederilor art. 35 şi 36, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:

a)   blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;

b)  blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii;

c)   în situaţia nerespectării termenului de plată sau a nerespectării graficului de plăţi anunţat, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul de a scoate din decontare sumele neanunţate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plată prezentate unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului revine în totalitate ordonatorilor de credite.

Art. 39. -Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la aceste bugete şi integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Finanţelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, situaţii privind monitorizarea derulării programului de investiţii publice."

Art. 40. - Prevederile art. 32 pct. 12 şi art. 33 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 41. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 1 şi alin. (2) şi (3) ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.

Art. 42. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Influenţele asupra bugetului de stat pe anul 2009

Pag:      1   -mii lei-

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

VENITURI-TOTAL

000101

-12.073.210

I. VENITURI CURENTE

000201

-10.830.910

A.VENITURI FISCALE

000301

-9.073.910

A1.IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

000401

-1.990.615

A11. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000501

-1.677.000

IMPOZIT PE PROFIT

0101

-1.677.000

Impozit pe profil de la agenţii economici

010101

-1.607.000

Impozit pe profit de la bancile comerciale

010102

-70.000

A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

030001

-313.615

IMPOZIT PE VENIT

0301

-1.765.815

Impozit pe venituri din activităţi independente

030101

-62.661

Impozit pe venituri din salarii

030102

-1.545.242

Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

030103

17.690

Impozit pe venituri din dividende

030104

-166.860

Impozit pe venituri din dobânzi

030105

-362

Impozit pe venituri din pensii

030106

65.903

Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura

030107

-2.955

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobânda realizate in Belgia. Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in România

030108

-436

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

030109

-6.460

Impozit pe venituri din operaţiuni de vanzare-eumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice

030110

Anexa nr. I    Pag:      2   -mii lei

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

alte operaţiuni similare

-23

Impozit pe venituri din valuri licărea drepturilor de proprietate intelectuala

030111

-12.511

Impozit pe venituri realizate de persoa­nele fizice nerezidente

030112

-24.295

Impozit pe venituri din activităţi agricole

030113

-2.202

Impozit pe venituri obţinute din valori­ficarea de bunuri in regim de consignaţie si din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial

030114

-12.130

Impozit pe veniturile din activităţile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara

030115

-292

Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate in baza contractelor/ convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil

030116

-15.970

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

030118

-63.587

Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit

030119

1.180

Impozit pe venituri din alte surse

030150

6.890

Regularizări

030160

58.508

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

0401

1.452.200

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

040101

1.452.200

A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

060001

-5.185

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

0601

-5.185

Impozit pe salarii

060101

-5.185

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

070001

-69.000

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0701

-69.000

Taxe judiciare de timbru. taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte

070103

Anexa nr. I    Pag:      3   -mii lei-

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

taxe de timbru

-60.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

100001

-6.684.110

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA

1001

-4.944.000

Taxa pe valoarea adăugata incasata

100101

-4.944.000

SUME DEFALCATE DIN TVA

1101

811.890

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor.sectoarelor si

110102

Municipiului Bucureşti (se scad)

811.890

ACCIZE

1401

-2.552.000

A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR SI TRANZACŢIILE INTERNATIONALE

170001

-325.000

VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

1701

-325.000

Taxe vamale (altele decât in sectorul agricol)

170101

-264.734

Taxe vamale legate de sectorul agricol

170102

-60.266

C.VENITURI NEFISCALE

290001

-1.757.000

CLVENITUR1 DIN PROPRIETATE

300001

-1.757.000

VENITURI DIN PROPRIETATE

3001

-1.757.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

300105

-1.164.000

Venituri din dividende

300108

-593.000

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE

4501

-1.242.300

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-1.827.081

CHELTUIELI CURENTE

01

-768.314

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-667.146

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-544.625

TITLUL III DOBÂNZI

30

1.820.990

TITLUL IV SUBVENŢII

40

-36.860

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

417.025

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.007.875

TITLUL VIl ALTE TRANSFERURI

55

-693.234

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN

56

Anexa nr. I    Pag:      4   -mii lei-

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN)

FOSTA DERARE

-2.042,325

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-30.014

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-1.058.767

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-1.058.767

DEFICIT

9901

-10.246.129

ANEXA Nr. 2

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

- mii lei -

Nr. crt.

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

TOTAL INFLUENTE

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si

servicii

Dobânzi

Subvenţii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre

unităţi ale

administraţiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finanţare din

FEN

Asistenta sociala

Alte

cheltuieli

Cheltuieli de capital

TOTAL

-2.584.756

-667.146

-544.625

1.820.990

-36.860

417.025

1.007.875

-693.234

-2.800.000

-30.014

-1.058.767

BUGET DE STAT

-1.827.081

-667.146

-544.625

1.820.990

-36.860

417.025

1.007.875

-693.234

-2.042.325

-30.014

-1.058.767

1.

Administraţia Prezidenţiala

-6.103

-420

-5.300

-25

-358

2.

Senatul României

-15.361

-10.368

-4.660

-57

-276

3.

Camera Deputaţilor

-36.014

-20.133

-9.831

-50

-6.000

4.

Inalta Curte de Casaţie si Justiţie

-6.255

-4.965

-1.090

-200

5.

Curtea Constituţionala

-1.020

-430

-550

-40

6.

7.

Consiliul Legislativ Curtea de Conturi

-383 -8.437

-243 -6.049

-130 -2.050

-10 -338

8.

Consiliul Concurentei

-2.591

-1.238

-1.070

-283

9.

Avocatul Poporului

-843

-557

-260

-26

10.

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securităţii

-669

-359

-310

11.

Consiliul National al Audiovizualului

-540

-219

-230

-91

12.

Secretariatul Generai al Guvernului

-18.802

-725

-300

-3.416

-12.480

-1.881

13.

Ministerul Afacerilor Externe

-47.818

-13.233

-30.090

-135

-110

-2.550

-1.700

14.

Ministerul Dezvoltării Regionale si

-87.484

-2.538

-1.061

-68.707

-15.178

15.

Ministerul Finanţelor Publice

-95.491

-49.914

-37.237

-8.340

16.

Ministerul Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti

-61.253

-21.345

-20.370

-14.538

-5.000

17.

Ministerul Apărării Naţionale

-696.424

-196.441

-161.240

-1.560

-17.441

-142

-319.600

18.

Ministerul Administraţiei si Internelor

-427.037

-190.383

-90.080

-6.464

-510

-900

-138 700

19.

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei

Sociale

1.337.564

-2.640

-4.840

1.347.515

-210

-1.657

-604

20.

Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comerţului si Mediului de Afaceri

-7.249

-1.161

-3.028

-2.980

-80

21

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

-2.006.525

-17.900

-19.300

70

-26.000

-6.500

-18.100

-1.890.668

-28.127

22

Ministerul Mediului

-139 380

-4.900

-10.600

1.420

-24.800

-100

-100 400

23.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

-203.736

-1.582

-1.858

33.980

-46.826

-184.486

-710

-2.254

- mii lei -

Nr. crt.

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

TOTAL INFLUENTE

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si

servicii

Dobânzi

Subvenţii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre unităţi ale

administraţiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finanţare din

FEN

Asistenta sociala

Alte

cheltuieli

Cheltuieli de capital

24

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării

-676.046

-59.739

-47.180

-113.967

-150.000

-305.160

25

Ministerul Sănătăţii

-22.513

-5.464

-11,470

100

-5.679

26

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului  National

-28.535

-1,059

-4.770

-9.878

-10.682

-2.146

27.

Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale

-19.530

-300

-19.230

28.

Ministerul Public

-27.974

-16.494

-8,430

-3.050

29.

Agenţia

-1.897

-684

-900

-580

-313

30.

Naţionala de Integritate Serviciul Roman de Informaţii

-53.056

-12.316

-160

-40.000

31.

Serviciul de Informaţii Externe

-8.912

-3,568

-105

-89

-5.150

32.

Serviciul de Protecţie si Paza

-8.424

-2.954

-2470

-3.000

33.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

-53.353

-3.405

-9.320

-40.628

34.

Ministerul Economiei

-47.568

-924

-1.249

10.440

-9.300

-2.698

-43.028

-809

35.

Ministerul Tineretului si Sportului

-32.084

-997

-590

-30.497

36.

Academia Romana

-10.483

-4.103

-2.680

-220

-1.640

-1.840

37.

Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara

38.

si pentru Siguranţa Alimentelor Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

-20.000 -139

-59

-76

-20.000

-4

39.

Oficiul National de Prevenire si

40.

Combaterea Spălării Banilor

Oficiul Registrului National al Informaţiilor

Secrete de Stat

-593

-614

-395 -244

-170 -350

-28 -20

41.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

-358

-118

-150

-90

42

Agenţia Naţionala de Presa AGERPRES

-120

-120

43

Institutul Cultural Roman

-3.675

-3.675

44

Societatea Romana de Radiodifuziune

-25 460

-21.980

-2.790

-690

45.

Societatea Romana de Televiziune

-23.860

-23,030

-830

46. 47.

Consiliul Superior al Magistraturii Autoritatea Electorala Permanenta

-6.803 -1.615

-3.811 -230

-2,770 -400

-13

-820

-209 -165

48.

Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale

-253

-176

-120

60

-17

49.

Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

-645

-282

-360

-3

50.

Consiliul Economic si Social

-267

-157

-110

51.

Academia Oamenilor de Ştiinţa din România

-700

-700

- mii lei -

Nr crt

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

TOTAL INFLUENTE

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subvenţii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre unităţi ale

administraţiei publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finantare din

FEN

Asistenta sociaia

Alte

cheltuieli

Cheltuieli de capital

52. 53.

Ministerul Turismului

Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni

Generale, din care:

bunuri si servicii

dobânzi

contribuţia României la bugetul UE

cheltuieli de capital

fondul de rezerva bugetara

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Ministerul Mediului

-39.971

1.820.218

1.774.920 -371.727

417 025

-757 675

-757 675

-2.224

-310

1.774.920

1.774.920

417.025

417.025

-37.437

-371.727

-371.727

-757.675 -757.675

NOTA: Diminuările prevăzute la nr.crt.24 nu se operează la capitolul 53.01 Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare.

ANEXA Nr. 3

I.  Program actualizat

II.  Influenţe

III.  Program rectificat

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2009

                                                                                                                                                                                                 - mii lei -

Nr crt.

Judeţul

TOTAL

din care, pentru :

finanţarea cheltuielilor de personal din

instituţiile de învăţământ preuniversitar

de stat ale comunelor, oraşelor şi

municipiilor

TOTAL

I

12.136.598

10.246.847

II

-811.890

-811.890

III

11.324.708

9434.957

1

ALBA

I

236.586

205.376

II

-16.273

-16.273

III

220.313

189.103

2

ARAD

I

249257

215.241

II

-17.054

-17.054

III

232.203

198.187

3

ARGEŞ

I

372.916

322.393

II

-25.544

-25.544

III

347.372

296.849

4

BACĂU

I

418223

357.215

II

-28303

-28.303

III

389.920

328.912

5

BIHOR

I

385.620

317.448

II

-25.152

-25.152

III

360.468

292.296

6

BISTRITA-NASAUD

I

192.769

172.952

II

-13.704

-13.704

III

179.065

159.248

7

BOTOŞANI

I

268 532

230.104

II

-18 232

-18.232

III

250300

211.872

8

BRAŞOV

I

310.372

266.546

II

-21.119

-21.119

III

289.253

245.427

9

BRĂILA

I

192.005

164,149

II

-13.006

-13.006

III

178.999

151.143

10

BUZĂU

I

283.211

236.711

II

-18755

-18.755

III

264 456

217.956

11

CARAS-SEVERIN

I

179560

149.729

II

-11.864

-11.864

III

167.696

137.865

12

CĂLĂRAŞI

I

166.035

132.462

II

-10.495

-10.495

III

155 540

121.967

                                                                                                                                                                                                 - mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

TOTAL

din care. pentru :

finanţarea cheltuielilor de personal din

instituţiile de învăţământ preuniversitar

de stat ale comunelor, oraşelor şi

municipiilor

13

CLUJ

I

371.566

322.437

II

-25.548

-25.548

III

346.018

296889

14

CONSTANTA

I

342.356

297.614

II

-23 581

-23.581

III

318.775

274.033

15

COVASNA

I

151.428

134.066

II

-10.622

-10.622

III

140.806

123.444

16

DÂMBOVIŢA

I

297.519

242.501

II

-19.214

-19 214

III

278.305

223.287

17

DOLJ

I

402.910

328.482

II

-26.027

-26.027

III

376883

302.455

18

GALAŢI

I

345.234

296.378

II

-23.483

-23.483

III

321.751

272 895

19

GIURGIU

I

125.806

103.950

II

-8 236

-8.236

III

117.570

95.714

20

GORJ

I

232.062

199.980

II

-15.845

-15.845

III

216.217

184.135

21

HARGHITA

I

235.900

214.664

II

-17.009

-17.009

III

218.891

197.655

22

HUNEDOARA

I

276.289

234.225

II

-18.558

-18.558

III

257.731

215667

23

IALOMIŢA

I

154.700

127.377

II

-10 092

-10.092

III

144.608

117.285

24

IAŞI

I

482.502

416.429

II

-32995

-32.995

III

449.507

383.434

25

ILFOV

I

109.043

90.090

II

-7.138

-7.138

III

101.905

82.952

26

MARAMUREŞ

I

327.696

285851

II

-22649

-22.649

III

305.047

263.202

27

MEHEDINŢI

I

185.965

147,223

II

-11.665

-11.665

III

174.300

135.558

28

MUREŞ

I

364.295

318.307

II

-25220

-25.220

III

339.075

293.087

                                                                                                                                                                                                 - mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

TOTAL

din care, pentru :

finanţarea cheltuielilor de personal din

instituţiile de învăţământ preuniversitar

de stat ale comunelor, oraşelor şi

municipiilor

29

NEAMŢ

I

300.880

258.740

II

-20.501

-20.501

III

280.379

238.239

30

OLT

I

274.642

234.598

II

-18.588

-18.588

III

256.254

216.010

31

PRAHOVA

I

411.373

358.456

II

-28.402

-28.402

III

382.971

330.054

32

SATU MARE

I

256.950

228.124

II

-18075

-18.075

III

238.875

210 049

33

SĂLAJ

I

172.447

146.593

II

-11.615

-11.615

III

160.832

134.978

34

SIBIU

I

235.350

201.048

II

-15.930

-15.930

III

219.420

185.118

35

SUCEAVA

I

408.841

353439

II

-28 004

-28.004

III

380.837

325.435

36

TELEORMAN

I

226.285

187.227

II

-14.835

-14.835

III

211.450

172.392

37

TIMIŞ

I

342.266

299.640

II

-23741

-23.741

III

318.525

275899

38

TULCEA

I

138.768

120.398

II

-9.540

-9.540

III

129.228

110.858

39

VASLUI

I

289.410

229 275

II

-18 166

-18.166

III

271.244

211.109

40

VÂLCEA

I

240.995

206.330

II

-16.348

-16.348

III

224.647

189.982

41

VRANCEA

I

218.088

170.884

II

-13 540

-13.540

III

204.548

157.344

42

MUN. BUCUREŞTI

I

959.746

722.195

II

-57.222

-57.222

III

902.524

664.973


SmartCity5

COMENTARII la OUG 34/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 34 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 34/2009
OUG 46 2015
Legea 95 2014
OUG 48 2014
Ordonanţa 29 2013
OUG 77 2013
OUG 46 2012
Legea 70 2011
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
Hotărârea 361 2011
privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare din judeţul Bihor
OUG 23 2011
pentru modificarea si completarea art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
OUG 109 2010
privind unele masuri financiar-bugetare
OUG 32 2010
privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
OUG 111 2009
pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare
Ordin 2281 2009
pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
OUG 90 2009
privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
Legea 227 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Rectificare 34 2009
In Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Rectificare 34 2009
In Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu