E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 140 din actul Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 143 din actul Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 177 din actul Legea 19 2000
Articolul 3 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 adauga dupa articolul 5 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 7 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 18 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 145 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 294 din 30 decembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 din 30 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca"
    2. Literele b), c) si e) ale articolului 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate in munca;
    c) orienteaza persoanele neincadrate in munca si mediaza intre acestea si angajatorii din tara, in vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca;
    ........................................................................
    e) administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara."
    3. Dupa litera h) a articolului 4 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
    "i) organizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    j) elaboreaza, in baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii sociale; monitorizarea realizarii prevederilor acestor programe se face de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pe baza raportarilor trimestriale si anuale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    4. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Realizarea atributiilor ce revin, potrivit legii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si a programului anual de activitate prevazut la art. 4 lit. j) este supusa controlului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
    5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale, dintre care un membru este secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si are calitatea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, numit de primul-ministru;
    b) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata."
    7. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Secretarul de stat din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este si presedintele consiliului de administratie al acesteia.
    (2) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."
    8. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministrul muncii si solidaritatii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale pentru ordonatorul de credite bugetare conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    9. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national."
    10. Dupa alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In vederea numirii membrilor in consiliile consultative ale agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti, organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizatiilor sindicale, respectiv a asociatiilor patronale, precum si numarul de locuri ce le revin acestora in consiliile consultative in fiecare judet si in municipiul Bucuresti."
    11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pana la intrarea in vigoare a legii prevazute la alin. (1) membrii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care participa la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."
    Art. 2
    Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (2), (3), (4), (5), (6) si (8) ale articolului 140 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Un secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este presedintele CNPAS, indeplinind si functia de presedinte al consiliului de administratie.
    (3) Ministrul muncii si solidaritatii sociale este ordonator de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPAS.
    (4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale;
    b) 5 reprezentanti ai patronatului, desemnati de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 8 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care:
    - 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    - 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
    (5) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    (6) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati pe o perioada de 4 ani."
    ........................................................................
    "(8) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au desemnat."
    2. Articolul 140 se completeaza cu alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."
    3. Articolul 143 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 143
    Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege."
    4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 177 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 177
    (1) Pana la intrarea in vigoare a legii salarizarii prevazute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatia membrilor consiliului de administratie se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) salariile, precum si veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unitatilor din subordinea acesteia si al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementarilor in vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale sau, dupa caz, pentru unitatile din subordinea sau din administrarea acestuia;
    b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie este egala cu 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."
    ........................................................................
    "(3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat."
    Art. 3
    In cuprinsul legilor denumirea "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale", denumirea "Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala" se inlocuieste cu denumirea "Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca", iar denumirea "agentiile de ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu denumirea "agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti".
    Art. 4
    In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va modifica Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, pe care il va supune spre aprobare Guvernului.
    Art. 5
    Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor republica dupa aprobarea acestora prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 294/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 294 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu