E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 140 din actul Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 143 din actul Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 177 din actul Legea 19 2000
Articolul 3 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 adauga dupa articolul 5 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 7 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 18 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 145 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 294 din 30 decembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 din 30 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca"
    2. Literele b), c) si e) ale articolului 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate in munca;
    c) orienteaza persoanele neincadrate in munca si mediaza intre acestea si angajatorii din tara, in vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca;
    ........................................................................
    e) administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara."
    3. Dupa litera h) a articolului 4 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
    "i) organizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    j) elaboreaza, in baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii sociale; monitorizarea realizarii prevederilor acestor programe se face de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pe baza raportarilor trimestriale si anuale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    4. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Realizarea atributiilor ce revin, potrivit legii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si a programului anual de activitate prevazut la art. 4 lit. j) este supusa controlului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
    5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale, dintre care un membru este secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si are calitatea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, numit de primul-ministru;
    b) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata."
    7. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Secretarul de stat din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este si presedintele consiliului de administratie al acesteia.
    (2) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."
    8. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministrul muncii si solidaritatii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale pentru ordonatorul de credite bugetare conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    9. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national."
    10. Dupa alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In vederea numirii membrilor in consiliile consultative ale agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti, organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizatiilor sindicale, respectiv a asociatiilor patronale, precum si numarul de locuri ce le revin acestora in consiliile consultative in fiecare judet si in municipiul Bucuresti."
    11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pana la intrarea in vigoare a legii prevazute la alin. (1) membrii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care participa la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."
    Art. 2
    Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (2), (3), (4), (5), (6) si (8) ale articolului 140 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Un secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este presedintele CNPAS, indeplinind si functia de presedinte al consiliului de administratie.
    (3) Ministrul muncii si solidaritatii sociale este ordonator de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPAS.
    (4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale;
    b) 5 reprezentanti ai patronatului, desemnati de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 8 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care:
    - 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    - 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
    (5) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    (6) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati pe o perioada de 4 ani."
    ........................................................................
    "(8) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au desemnat."
    2. Articolul 140 se completeaza cu alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."
    3. Articolul 143 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 143
    Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege."
    4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 177 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 177
    (1) Pana la intrarea in vigoare a legii salarizarii prevazute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatia membrilor consiliului de administratie se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) salariile, precum si veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unitatilor din subordinea acesteia si al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementarilor in vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale sau, dupa caz, pentru unitatile din subordinea sau din administrarea acestuia;
    b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie este egala cu 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."
    ........................................................................
    "(3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat."
    Art. 3
    In cuprinsul legilor denumirea "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale", denumirea "Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala" se inlocuieste cu denumirea "Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca", iar denumirea "agentiile de ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu denumirea "agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti".
    Art. 4
    In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va modifica Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, pe care il va supune spre aprobare Guvernului.
    Art. 5
    Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor republica dupa aprobarea acestora prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 294/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 294 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu