E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 140 din actul Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 143 din actul Legea 19 2000
Articolul 2 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 177 din actul Legea 19 2000
Articolul 3 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 adauga dupa articolul 5 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 7 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 18 din actul Legea 145 1998
Articolul 1 din actul OUG 294 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 145 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 294 din 30 decembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 din 30 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca"
    2. Literele b), c) si e) ale articolului 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate in munca;
    c) orienteaza persoanele neincadrate in munca si mediaza intre acestea si angajatorii din tara, in vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca;
    ........................................................................
    e) administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara."
    3. Dupa litera h) a articolului 4 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins:
    "i) organizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    j) elaboreaza, in baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii sociale; monitorizarea realizarii prevederilor acestor programe se face de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pe baza raportarilor trimestriale si anuale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    4. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Realizarea atributiilor ce revin, potrivit legii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si a programului anual de activitate prevazut la art. 4 lit. j) este supusa controlului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
    5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale, dintre care un membru este secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si are calitatea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, numit de primul-ministru;
    b) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata."
    7. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Secretarul de stat din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este si presedintele consiliului de administratie al acesteia.
    (2) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."
    8. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministrul muncii si solidaritatii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale pentru ordonatorul de credite bugetare conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    9. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national."
    10. Dupa alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In vederea numirii membrilor in consiliile consultative ale agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti, organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizatiilor sindicale, respectiv a asociatiilor patronale, precum si numarul de locuri ce le revin acestora in consiliile consultative in fiecare judet si in municipiul Bucuresti."
    11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pana la intrarea in vigoare a legii prevazute la alin. (1) membrii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care participa la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."
    Art. 2
    Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (2), (3), (4), (5), (6) si (8) ale articolului 140 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Un secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este presedintele CNPAS, indeplinind si functia de presedinte al consiliului de administratie.
    (3) Ministrul muncii si solidaritatii sociale este ordonator de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPAS.
    (4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale;
    b) 5 reprezentanti ai patronatului, desemnati de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 8 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care:
    - 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    - 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
    (5) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    (6) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati pe o perioada de 4 ani."
    ........................................................................
    "(8) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au desemnat."
    2. Articolul 140 se completeaza cu alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."
    3. Articolul 143 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 143
    Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege."
    4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 177 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 177
    (1) Pana la intrarea in vigoare a legii salarizarii prevazute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatia membrilor consiliului de administratie se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) salariile, precum si veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unitatilor din subordinea acesteia si al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementarilor in vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale sau, dupa caz, pentru unitatile din subordinea sau din administrarea acestuia;
    b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie este egala cu 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."
    ........................................................................
    "(3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat."
    Art. 3
    In cuprinsul legilor denumirea "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale", denumirea "Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala" se inlocuieste cu denumirea "Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca", iar denumirea "agentiile de ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu denumirea "agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti".
    Art. 4
    In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va modifica Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, pe care il va supune spre aprobare Guvernului.
    Art. 5
    Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor republica dupa aprobarea acestora prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 294/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 294 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu