E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 24 din 5 martie 2008

privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 10 martie 2008In perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Partidul Comunist Român a exercitat, în special prin intermediul Securităţii, o permanentă teroare împotriva cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. Aceasta îndreptăţeşte accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cunoaşterea istoriei recente constituie o prioritate pentru societatea românească şi de aceea administrarea şi valorificarea istorică a arhivelor fostei Securităţi, care cuprind documente relevante cu privire la acţiunile întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum şi cu privire la reprimarea acestor acţiuni, sunt necesare într-o Românie europeană. Consemnarea publică a acestor abuzuri contribuie la o mai bună înţelegere a prezentului şi la o proiectare adecvată a viitorului societăţii româneşti.

Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 50/2008 s-a arătat că Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste în ansamblul său este neconstituţională şi având în vedere faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, dispoziţiile declarate neconstituţionale de către organul de contencios constituţional sunt suspendate de drept pe o durată de maxim 45 de zile de la data declarării neconstituţionalităţii lor, dată după care prevederile legii îşi încetează efectele juridice, se impune adoptarea de urgenţă a unei noi reglementări menite să asigure atât continuarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar cât şi a activităţii de deconspirare a Securităţii.

Reglementările din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii au avut un caracter exclusiv tranzitoriu, fiind emise ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, însă ele nu pot suplini totalitatea normelor necesare acţiunii de deconspirare a Securităţii, care a vizat îngrădirea şi chiar suprimarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.

Consecinţele nereglementării în ansamblu a acestei problematici în termenul de 45 de zile ar fi extrem de grave, de la dezincriminarea, prin efectul legii, a infracţiunilor cuprinse în actul normativ - şi care sunt în prezent suspendate - la menţinerea unei naturi juridice neclare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în sistemul instituţiilor publice şi până la încetarea, pentru o perioadă nedeterminată, a procesului de consemnare publică a acţiunilor întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum şi a reprimărilor acestor acţiuni. Este necesară, prin urmare, o reconfigurare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuţii jurisdicţionale, ale cărui acte privind accesul la dosar şi deconspirarea Securităţii să fie supuse controlului instanţelor de judecată, şi o continuare, într-un mecanism nou, a procesului de devoalare a activităţilor exercitate de regimul comunist.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Orice cetăţean român sau cetăţean străin care după 1945 a avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări membre a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum şi la alte documente şi informaţii care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională. Acest drept se exercită la cerere şi constă în studierea nemijlocită a dosarului şi eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană.

(2) Accesul vizează toate tipurile de informaţii culese de Securitate, precum şi de alte instituţii care sprijineau activitatea Securităţii, prin acţiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziţii sau alte tipuri de înscrisuri.

(3) Persoana îndreptăţită, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii exercitarea dreptului de acces la propriul dosar.

(4) In termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii înştiinţează Petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar.

(5) In răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidenţele informatizate ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi în cele ale celorlalte instituţii deţinătoare ale arhivelor Securităţii se regăsesc menţiuni referitoare la existenţa/inexistenţa unor documente întocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se referă la persoana petentului; data şi locul unde pot fi consultate documentele, precum şi date despre existenţa anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat.

(6) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (2) este permis în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video.

(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului, şi poate solicita verificarea calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeaşi şi pentru lucrătorii Securităţii identificaţi în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(8) De drepturile prevăzute la alin. (1)-(7) beneficiază soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moştenitorii săi testamentari. De aceste drepturi beneficiază în primul rând soţul supravieţuitor şi după aceea rudele în ordinea proximităţii legăturii de rudenie. In cazul rudelor de acelaşi grad, au acces la dosar toţi în mod egal, iar în cazul publicării dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimţământul tuturor.

(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) şi (7) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială şi autentică.

(10) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii eliberează petentului îndreptăţit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informaţii strânse de structurile de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe care se află acestea.

(11) Copiile de pe acele înscrisuri al căror conţinut poate afecta o terţă persoană se eliberează cu anonimizarea informaţiilor referitoare la respectiva persoană fizică, în special a celor prin care persoana poate fi identificată, direct sau indirect, precum cele referitoare la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice.

(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.

(13) In situaţia în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reţinute de Securitate sau de către alte structuri ale regimului totalitar comunist în urma unor acţiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. In termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va proceda la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. In cazul restituirii, predarea-primirea se va consemna într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit.

Art. 2. - In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) lucrător al Securităţii - orice persoană care, având calitatea de ofiţer sau de subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv ofiţer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitar comuniste;

b) colaborator al Securităţii - persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele şi documentele care consemnau aceste informaţii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani nu sunt avute în vedere de prezenta definiţie;

c) asimilaţi colaboratorilor - persoanele care, având competenţe decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau local, cu privire la activităţile Securităţii ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

d) terţă persoană - orice persoană, alta decât cea care face obiectul verificării sau care este titular al dreptului de acces la documentele întocmite de Securitate. Nu se consideră terţi lucrătorii Securităţii şi colaboratorii acesteia care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului;

e) propriul dosar- orice material întocmit de Securitate şi de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre persoana îndreptăţită la acces sau despre alte persoane, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 3. - Pentru a asigura dreptul de acces la informaţii de interes public, orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, a candidaţilor la alegerile prezidenţiale, generale, locale şi pentru Parlamentul European, precum şi a persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii:

a) Preşedintele României;

b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European;

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilaţi ai acestor funcţii, Comisar European;

d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidenţiali şi de stat;

e) prefecţii, subprefecţii, secretarii generali ai consiliilor judeţene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel local;

g) primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilierii locali;

h) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor centrale şi judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul, adjuncţii săi şi conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

i) personalul diplomatic şi consular;

j) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia;

k) membrii în Consiliul Naţional al Audiovizualului;

l) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv cei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, judecătorii, procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare, avocaţii şi notarii publici;

m) personalul cu funcţii de conducere, cu excepţia celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri/agenţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

n) preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de conturi din cadrul Curţii de Conturi; persoanele cu funcţii de conducere, la nivel naţional şi judeţean, în Garda Financiară şi în organele vamale;

o) preşedintele şi preşedintele de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoanele cu funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei, ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

p) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiştii politici şi asimilaţii acestora;

q) guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedinte, vicepreşedinte de bancă şi membrii consiliului de administraţie din sectorul bancar;

r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române;

s) rectorul, prorectorul, secretarul ştiinţific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul ştiinţific de facultate şi şefii de catedră din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private;

ş) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului şcolar judeţean, director de liceu ori de grup şcolar, precum şi director în instituţiile de cultură, la nivel naţional, judeţean, municipal şi local;

t) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi ceilalţi membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional, judeţean şi local, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor funcţii;

ţ) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere, cu excepţia celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării şi din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcţii, precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;

u) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi din străinătate;

v) preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilaţii acestor funcţii, precum şi ceilalţi membri ai conducerilor executive respective;

w) director al direcţiei de poştă şi telecomunicaţii, şefi de serviciu de poştă şi de telecomunicaţii, şefi de centrală telefonică;

x) persoanele cu funcţie de conducere din direcţiile sanitare judeţene, din direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum şi medicii psihiatri, anatomo-patologi şi legişti;

y) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administraţie în regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;

z) persoanele care deţin titlul de revoluţionar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluţia din decembrie 1989.

CAPITOLUL II

Proceduri privind accesul la dosar şi deconspirarea Securităţii

SECŢIUNEA 1

Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcţia de Preşedinte al României

Art. 4. - (1) Persoanele care candidează pentru funcţia de Preşedinte al României vor face o declaraţie publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Declaraţiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(2) In acest caz, verificarea de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a existenţei documentelor şi informaţiilor privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia a candidaţilor se face din oficiu, în termen de 7 zile de la primirea declaraţiei pe propria răspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Nota de constatare sau adeverinţa emisă de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii potrivit art. 8, respectiv art. 9, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 48 de ore de la emitere, candidatului verificat. Adeverinţa emisă potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(4) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia ori contestaţia împotriva adeverinţei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi art. 9 se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinţei, la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Aceasta se pronunţă în 48 de ore. Hotărârea instanţei se atacă cu recurs în 24 de ore, recursul soluţionându-se în 48 de ore de Completul de 9 judecători al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Hotărârea instanţei, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de verificare a persoanelor care candidează sau ocupă unele funcţii ori demnităţi publice

Art. 5. - (1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre demnităţile ori funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h), cu excepţia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, vor face o declaraţie publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Verificarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h), inclusiv pentru cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi ori funcţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se va depune la şeful instituţiei care numeşte sau la instituţia care validează alegerea ori la alte persoane sau instituţii, după cum urmează:

a) deputaţii şi senatorii, precum şi secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere - la preşedintele Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului României;

b) membrii Parlamentului European - la Biroul Electoral Central;

c) Comisarul European, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncţi din Guvern şi din ministere, consilierii de stat şi personali ai primului-ministru, prefecţii şi subprefecţii, directorii generali şi directorii din Cancelaria Primului-Ministru, din Secretariatul General al Guvernului, precum şi directorii generali şi directorii din ministere şi asimilaţii acestor funcţii - la Cancelaria Primului-ministru;

d) consilierii prezidenţiali şi de stat din Administraţia Prezidenţială - la Preşedintele României;

e) directorul în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel local - la prefect;

f) consilierul judeţean, consilierul în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, secretarul general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti - la preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al Municipiului Bucureşti;

g) primarul, viceprimarul, consilierul municipal şi local - la primar;

h) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor centrale şi judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul, adjuncţii săi şi conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - la şeful instituţiei din care fac parte aceştia.

(3) Candidaţii la funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) şi e) depun declaraţiile la biroul electoral competent, în aceeaşi zi cu depunerea candidaturii.

(4) Autorităţile la care se depun declaraţiile sunt obligate să trimită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcţie, lista persoanelor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă următoarele date:

a) numele şi prenumele, inclusiv numele anterioare, acolo unde este cazul, precum şi data şi locul naşterii;

b) numele şi prenumele tatălui, numele şi prenumele mamei;

c) locul de muncă şi funcţia pe care o ocupă;

d) domiciliul din actul de identitate.

(5) Verificările se fac în ordinea stabilită la art. 3, respectându-se procedurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Se verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau numite în demnităţi sau funcţii la nivel naţional.

(6) Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu, în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu privire la calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii procedurale comune

Art. 6. - (1) Direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ca urmare a sesizării din oficiu a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau la solicitarea persoanei îndreptăţite, desfăşoară activităţi specifice administrative de verificare a documentelor şi informaţiilor deţinute în legătură cu o anumită persoană în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi la instituţii care mai deţin documente create de Securitate.

(2) Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pune la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 7. - (1) In baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcţia de specialitate întocmeşte o notă de constatare cu privire la calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării.

(2) Nota de constatare se înaintează Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, însoţită de întreaga documentaţie care a stat la baza întocmirii ei, precum şi de avizul Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(3) Nota de constatare va cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activităţii în cadrul Securităţii sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi lista documentelor pe baza cărora a fost emisă.

Art. 8. - Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va lua în discuţie nota de constatare şi, după caz:

a) aprobă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice introducerea unei acţiuni în constatare a calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia;

b) infirmă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

Art. 9. -In cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii dispune eliberarea unei adeverinţe în acest sens.

Art. 10. - (1) Notele de constatare şi adeverinţele emise de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se comunică persoanelor verificate, precum şi persoanelor care au solicitat verificarea, în cazul verificării la cerere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Adeverinţele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi pot fi contestate în faţa instanţei de contencios administrativ de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor.

Art. 11. - (1) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti, fiind scutită de taxă de timbru.

(2) Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.

(3) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, documentele originale putând fi consultate la arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Art. 12. - (1) Hotărârea judecătorească irevocabilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(2) Publicarea se face cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor privind terţele persoane.

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

SECŢIUNEA 1

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Art. 13. - (1) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, aflată sub controlul Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii prezintă rapoarte.

(2) Sediul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este în municipiul Bucureşti.

(3) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii funcţionează la nivel naţional, ca structură unică.

(4) Bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se aprobă în condiţiile legislaţiei privind finanţele publice.

Art. 14. - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii exercită următoarele atribuţii principale:

a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului şi ale altor înscrisuri care privesc propria persoană;

b) comunică, la cererea persoanelor îndreptăţite, identitatea lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului, în condiţiile art. 1 alin. (7);

c) transmite, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, hotărârile judecătoreşti irevocabile;

d) asigură exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public cetăţenilor români cu domiciliul în ţară şi în străinătate, precum şi presei scrise şi audiovizuale, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

e) dă publicităţii informaţiile şi documentele cu privire la activitatea, structura şi componenţa Securităţii, care atestă implicarea Securităţii şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale, cu respectarea legislaţiei privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională;

f) organizează şi desfăşoară activităţi formativ-educative şi sprijină cercetările, prin conferinţe şi expoziţii, în vederea consemnării istorice a activităţilor represive ale regimului comunist, precum şi editarea de studii ştiinţifice şi documentare;

g) dă publicităţii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au produs în legătură cu activitatea Securităţii şi sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

h) pune la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii documente şi informaţii complete cu privire la structura, componenţa, metodele şi activităţile Securităţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

i) pune la dispoziţia Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, cu modificările şi completările ulterioare;

j) pune la dispoziţia persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia „Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decoraţiei „Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste".

Art. 15. - (1) In vederea îndeplinirii atribuţiilor publice care îi revin, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se poate adresa oricăror instituţii publice sau entităţi private autorităţi şi persoane, solicitându-le informaţii, documente sau acte în legătură cu domeniul său de activitate.

(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii poate utiliza şi alte categorii de surse, precum arhive străine sau mărturiile unor cetăţeni străini.

Art. 16. - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este condus de un Colegiu, care îşi constituie aparatul propriu. Structura organizatorică a aparatului propriu, înfiinţarea şi desfiinţarea unor compartimente din structura acestuia se aprobă de către Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Art. 17. - (1) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este compus din 11 membri.

(2) Membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sunt numiţi de Parlament, după cum urmează:

a) un membru, reprezentant al societăţii civile, propus de Preşedintele României, pe baza consultării cu organizaţii neguvernamentale;

b) un membru, reprezentant al societăţii civile, propus de primul-ministru, pe baza consultării cu organizaţii neguvernamentale;

c) 9 membri, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice a celor două Camere.

(3) Pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţă comună, membrii Colegiului sunt numiţi pentru un mandat de 6 ani, cu respectarea procedurilor de numire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se depun la birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului de către Administraţia Prezidenţială, Cancelaria Primului-Ministru, liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. (1) şi (2), cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării mandatului membrilor Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care le trimit comisiilor juridice. Propunerile sunt însoţite de: curriculum vitae, copii de pe fişele cu privire la antecedentele penale, declaraţiile pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

(5) Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului audiază în şedinţă comună şi verifică îndeplinirea condiţiilor impuse candidaţilor prin prezenta ordonanţă de urgenţă, candidaturile fiind avizate individual. Raportul comun cuprinzând rezultatul audierilor se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzând candidaţii.

(6) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt înlocuiţi, la cererea comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz, de Preşedinte, prim-ministru sau grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se înaintează în termen de 5 zile de la comunicarea făcută de birourile permanente ale celor două Camere, după caz, Preşedintelui, primului-ministru şi grupurilor parlamentare care i-au propus. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidaţi în termenul de 5 zile se redistribuie între grupurile parlamentare, potrivit alin. (2) lit. c).

(7) Camera Deputaţilor şi Senatul, întrunite în şedinţă comună, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunţă prin vot asupra listei cuprinzând candidaţii pentru Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprimă prin apel nominal.

(8) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii îşi alege, în termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre membrii săi, compus dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor şi avizează notele de constatare cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Dezbaterile Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sunt publice, cu excepţia situaţiilor în care se decide cu minimum 6 voturi ca şedinţa să fie secretă. Colegiul funcţionează pe principiul egalităţii membrilor săi.

(9) In cazul absenţei nemotivate la mai mult de 3 şedinţe consecutive a unuia dintre membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau la mai mult de o treime din şedinţele desfăşurate într-un an, preşedintele Colegiului este obligat să sesizeze de îndată birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, care, în termen de 30 de zile de la sesizare, iniţiază procedura de înlocuire a acestuia. Procedura de înlocuire urmează prevederile alin. (2)-(6).

(10) Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public au obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidaţilor Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(11) Din Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii nu pot face parte lucrătorii Securităţii sau colaboratorii acesteia, cei ai altor structuri informative interne şi străine şi ai organizaţiilor ce au desfăşurat şi desfăşoară activităţi care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte din Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii persoanele care au antecedente penale. Pe perioada mandatului, membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii nu pot face parte din partide politice şi sunt obligaţi să respecte jurământul depus.

(12) La învestirea în funcţie membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii depun următorul jurământ în faţa Parlamentului:

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să îmi îndeplinesc cu conştiinciozitate, onoare şi fără părtinire îndatoririle ce îmi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Jur să păstrez secretul informaţiilor care privesc securitatea naţională, atât pe perioada exercitării mandatului, cât şi după încetarea acestuia. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!"

(13) Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor religioase.

Art. 18. - (1) In cazul în care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, se constată că unul dintre membrii acestuia nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se procedează la revocarea mandatului şi la o nouă alegere. Verificarea îndeplinirii condiţiilor se face la cererea oricărei persoane, potrivit procedurii prevăzute la art. 17 alin. 6.

(2) Revocarea se dispune numai pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (9) sau (11) si se face potrivit procedurii prevăzute la art. 17 alin. (6) şi (7).

Art. 19. - (1) Biroul de coordonare al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii conduce activitatea curentă a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, informând membrii Colegiului despre măsurile luate.

(2) Preşedintele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este ordonator principal de credite. In exercitarea atribuţiilor sale administrative interne, preşedintele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii emite ordine.

(3) Preşedintele convoacă şi conduce şedinţele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. In absenţa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de drept de către vicepreşedinte.

Art. 20. - Preşedintele reprezintă şi angajează Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în raporturile cu celelalte autorităţi publice şi organizaţii din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale, în baza mandatului stabilit de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Art. 21. - (1) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii răspunde pentru măsurile întreprinse. Fiecare membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este răspunzător pentru propria activitate.

(2) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în întregul său şi fiecare dintre membrii săi răspund în faţa Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.

Art. 22. - Pentru membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii activitatea în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se consideră vechime în specialitate.

Art. 23. - (1) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se întruneşte în plen cel puţin de două ori pe săptămână, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 4 membri ai săi. Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii lucrează în prezenţa a cel puţin 8 membri.

(2) Actele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se adoptă prin majoritate simplă. Votul este nominal şi public, cu excepţia votului privind alegerea Biroului de coordonare.

Art. 24. - Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii are următoarele atribuţii:

a) primeşte în gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor care privesc securitatea naţională. Stabilirea în concret a dosarelor şi a celorlalte materiale arhivistice care privesc securitatea naţională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membrii ai Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, împreună cu conducerea instituţiilor deţinătoare. In caz de divergenţă, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Dosarele şi celelalte materiale arhivistice, stabilite ca privind securitatea naţională şi care nu au făcut obiectul preluării, vor fi studiate în comisii mixte paritare, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. Membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din comisia mixtă, care au studiat respectivele dosare, pot cere declasificarea acestora, solicitare ce va fi soluţionată de o comisie formată din preşedintele sau vicepreşedintele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ori împuterniciţii acestora, directorul sau directorul adjunct al serviciului de informaţii deţinător al dosarelor, preşedintele comisiei parlamentare de resort, consilierul prezidenţial pe probleme de securitate naţională şi consilierul primului-ministru pe probleme de securitate naţională, In caz de divergenţă, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

b) confirmă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, înştiinţările ce urmează a fi comunicate persoanelor verificate;

c) adoptă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

d) aprobă sau infirmă note de constatare şi emite adeverinţe, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

e) coordonează activităţile educaţionale şi de cercetare desfăşurate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

f) acreditează cercetători, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, componenţa, metodele şi activităţile Securităţii, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;

g) asigură colaborarea şi cooperarea ştiinţifică între Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi instituţiile similare din Europa Centrală şi de Est, precum şi cu orice alte instituţii interesate în cercetarea activităţilor represive ale regimului comunist.

SECŢIUNEA a 2-a

Personalul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Art. 25. - (1) Personalul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care se supun prevederilor legale care le reglementează activitatea.

(2) Din Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii nu pot face parte lucrătorii Securităţii sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cei ai altor servicii de informaţii străine, ai altor structuri informative interne şi străine şi ai altor organizaţii care au desfăşurat sau desfăşoară activităţi ce contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

(3) De asemenea, nu pot face parte din Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii persoanele care au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate.

Art. 26. - Numirea personalului Consiliului Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii se face prin ordin al preşedintelui Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Art. 27. - Membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi personalul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sunt obligaţi să respecte normele de confidenţialitate privind problemele de serviciu şi după pierderea calităţii de membru sau de angajat.

CAPITOLUL IV

Deconspirarea Securităţii prin cercetarea ştiinţifică şi valorificarea patrimoniului arhivistic

Art. 28. - (1) In scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii acreditează cercetători, inclusiv din cadrul Consiliului Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile Securităţii.

(2) Cercetătorii acreditaţi pot solicita accesul la documentele şi informaţiile din arhiva fostei Securităţi, pe baza unei cereri în care se menţionează caracterul cercetării - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic -, precum şi forma de valorificare - carte, articol, conferinţă, temă de cercetare.

(3) Cercetătorii acreditaţi au obligaţia să respecte şi să ocrotească viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor menţionate în documentele consultate.

(4) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este obligat să pună la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi, în termen de 30 de zile de la data solicitării, documentele şi informaţiile cu privire la tema de cercetare menţionată.

(5) Cercetătorii care au consultat documente din arhiva fostei Securităţi pot solicita copii după acestea. Eliberarea copiilor se face în termen de 60 de zile de la data solicitării.

Art. 29. - (1) Consiliul Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii organizează şi desfăşoară activităţi formativ-educative privind funcţionarea şi implicarea structurilor represive în menţinerea regimului totalitar comunist, precum şi pentru conservarea şi cinstirea memoriei victimelor acestuia, prin organizarea de conferinţe, expoziţii şi programe educative în şcoli, publicarea de studii ştiinţifice, documente, realizarea de filme documentare.

(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii realizează, în colaborare cu instituţii abilitate legal, proiecte de cercetare şi educaţionale care să vizeze cunoaşterea trecutului României în perioada 1945-1989.

(3) Veniturile obţinute din eliberarea de copii potrivit art. 28 precum şi cele realizate prin valorificarea produselor editoriale şi pe suport audiovideo editate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau la care acesta a colaborat se constituie venituri la bugetul de stat.

CAPITOLUL V

Sancţiuni

Art. 30. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

(2) Furtul, falsificarea, distrugerea ori degradarea dosarelor, registrelor şi a oricăror documente ale Securităţii se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei majorându-se cu 2 ani.

(3) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informaţii din dosare, de către personalul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu nerespectarea atribuţiilor de serviciu constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) este săvârşită de un membru al Colegiului Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(5) Darea spre publicitate, de către personalul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, a unor date sau informaţii din dosare, neadevărate, de natură să lezeze viaţa privată sau demnitatea unei persoane, precum şi prezentarea denaturată a datelor sau informaţiilor din dosare, de către personalul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în scopul de a leza viaţa privată sau demnitatea unei persoane ori în scopul nedeconspirării, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(6) Dacă fapta prevăzută la alin. (5) este săvârşită de un membru al Colegiului Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 6 ani.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 31. - (1) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum acte, dosare, registre, înregistrări foto, video, audio şi informatice, baze de date, inclusiv dosarele de cadre ale ofiţerilor şi subofiţerilor de Securitate şi ale ofiţerilor acoperiţi, identificaţi cu activitate prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitare comuniste, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data preluării, membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi alţi funcţionari împuterniciţi de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii au acces neîngrădit în spaţiile de arhivare la documentele prevăzute la alin. (1), precum şi la orice copii de pe acestea, care, în această perioadă, se păstrează şi se studiază la sediile deţinătorilor.

(3) Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale şi orice alte instituţii publice sau entităţi private care deţin asemenea documente sunt obligate să asigure dreptul de acces prevăzut la alin. (2) până la predarea documentelor Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(4) Până la preluarea dosarelor de cadre solicitate în cazul lucrătorilor Securităţii, identificaţi că au desfăşurat activităţi prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, instituţiile deţinătoare ale acestora vor pune la dispoziţie, în termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum şi funcţiile acestora.

(5) Drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(4) se referă şi la instrumentele de evidenţă, adică indexuri, cartoteci, registre de evidenţă a reţelei informative, registre privind aprobarea folosirii membrilor de partid în munca de securitate, registre-inventar ale arhivelor, procese-verbale de distrugere sau de constatare a dispariţiei dosarelor, indiferent de suportul lor, precum şi la înregistrările audio şi video, dischete, hard diskuri, fotografii, filme şi microfilme.

(6) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(5) atrage, după caz, răspunderea penală, administrativă, civilă sau disciplinară a conducătorilor organelor, instituţiilor şi persoanelor fizice respective.

Art. 32. - In cazul în care, urmare a preluării prevăzute la art. 31, rezultă documente şi informaţii noi şi neprocesate cu privire la calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia a unei persoane pentru care a fost emisă anterior prezentei ordonanţe de urgenţă o decizie de neapartenenţă sau de necolaborare cu Securitatea, dacă persoana face parte din categoriile persoanelor verificate din oficiu, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii iniţiază şi aplică, în mod corespunzător, procedura cuprinsă în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 33. - (1) Verificările aflate în curs de desfăşurare la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor continua potrivit procedurii prevăzute de aceasta.

(2) Actele şi lucrările efectuate în cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, altele decât cele supuse reexaminării potrivit prevederilor prezentului capitol, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile.

Art. 34. - Cauzele aflate pe rolul instanţelor civile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se trimit instanţelor de contencios administrativ competente. Acestea, la primul termen de judecată, verifică dacă părţile stăruie în continuarea judecăţii, iar în caz afirmativ continuă judecata potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, examinând cauza sub toate aspectele şi apreciind care acte şi lucrări efectuate rămân valabile.

Art. 35. - Dispoziţiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 alin. (2) şi ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile documentelor care fac obiectul activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Nicio altă prevedere legală privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 36. - Sediul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi sediul propriei sale arhive beneficiază de pază permanentă cu titlu gratuit, asigurată de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

Art. 37. - (1) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii continuă să funcţioneze în structura organizatorică, cu patrimoniul şi bugetul existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii aflaţi în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi continuă activitatea, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data expirării mandatului lor.

(3) Personalul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, obţinute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 38. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, şi Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 39. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii adoptă prin hotărâre Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata  ........................................................................................................................................................................ ...............,

                                                              (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare)

cetăţean român, fiul/fiica lui(numele şi prenumele tatălui) ............................................................................................................................................. şi al/a (numele şi prenumele mamei) ................................................................................, născut/născută la (ziua, luna, anul) ................................................... ................................................................... în (locul naşterii: localitatea/judeţul) ..................................................................................................................., domiciliat/domiciliată în (domiciliul din actul de identitate) ......................................................................................................................................................, legitimat/legitimată cu (felul, seria şi numărul actului de identitate) ............................................................................................................................................, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă.

De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, potrivit cărora: „Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu".

(Data)

....................................

(Semnătura)

....................................


SmartCity5

COMENTARII la OUG 24/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 24 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu