E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 208 din 18 decembrie 2002

pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 961 din 28 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1
    La societatile comerciale a caror strategie de privatizare a fost aprobata prin hotarare a Guvernului, in situatia in care ca urmare a aplicarii prevederilor art. 12, 15 si 17 se modifica cota de participare la capitalul social prevazuta in strategia de privatizare, institutia publica implicata este mandatata sa vanda pachetul de actiuni detinut de stat aferent cotei de participare la capitalul social astfel modificate."
    2. Dupa alineatul (1) al articolului 16 se introduc alineatele (1^1), (1^2) si (1^3) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pe perioada administrarii speciale se instituie si procedura de supraveghere financiara a societatii comerciale de catre institutia publica implicata, constand in obligatia societatii comerciale de a efectua toate platile catre creditorii bugetari, furnizorii de utilitati, creditorii comerciali, dupa un grafic intocmit de aceasta si administratorul special, in scopul reducerii gradului de indatorare.
    (1^2) Toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva societatii comerciale inainte sau dupa instituirea supravegherii financiare se suspenda pe perioada cuprinsa intre data instituirii supravegherii financiare si data incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare.
    (1^3) Pe durata supravegherii financiare se suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la alin. (1^2)."
    3. Dupa alineatul (6) al articolului 16 se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) De la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor mandatul administratorilor societatii comerciale, alesi la propunerea institutiei publice implicate, inceteaza de drept. Pana la data tinerii adunarii generale a actionarilor noul actionar majoritar numeste un administrator provizoriu."
    4. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In termen de 30 de zile de la solicitarea institutiei publice implicate creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societatii comerciale ce urmeaza sa se privatizeze se vor converti in actiuni."
    5. Litera c) a alineatului (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "c) scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2002, calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cuprinse in certificatele de obligatii bugetare eliberate de creditorii bugetari."
    6. Alineatul (5) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Inlesnirile prevazute la alin. (1), (2) si (4) isi pierd valabilitatea in situatia in care nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor."
    7. Alineatul (6) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Inlesnirile la plata prevazute la alin. (1), (2) si (4) isi pierd valabilitatea si in situatia in care societatea comerciala nu isi achita obligatiile bugetare curente ale fiecarui an fiscal cu termene scadente incepand cu data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni. In cazul in care societatea comerciala nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente, dar nu mai tarziu de data de 20 decembrie a fiecarui an fiscal."
    8. Dupa alineatul (6) al articolului 18 se introduc alineatele (6^1) si (6^2) cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Obligatiile bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente, calculate si datorate pe perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2002 si data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, altele decat cele care fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1), (2) si (4), se achita conform prevederilor legale in vigoare.
    (6^2) Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere, aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2002, datorate si calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor pana la data intrarii in vigoare a ordinului comun al creditorilor bugetari si al institutiei publice implicate in procesul de privatizare se achita conform prevederilor legale in vigoare."
    9. Alineatul (7) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile prevazute la alin. (1), (2) si (4) atrage anularea acestora, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate."
    10. Alineatul (8) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Sumele care fac obiectul inlesnirilor potrivit alin. (1), (2) si (4) sunt cele stabilite in certificatele de obligatii bugetare eliberate conform prevederilor prezentei legi, pe baza actelor de control, de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de autoritatile administratiei publice locale pentru bugetele locale, precum si in notificarile emise de institutia publica implicata, actualizate pana la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni."
    11. Alineatul (10) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Societatilor comerciale la care au fost incheiate contracte de vanzare-cumparare de actiuni dupa data de 1 decembrie 2001, precum si celor aflate in derularea procedurilor de privatizare la data intrarii in vigoare a prezentei legi li se acorda inlesnirile la plata prevazute in contractele de vanzare-cumparare de actiuni sau in actele normative prin care s-au aprobat strategiile de privatizare, respectiv esalonarea obligatiilor bugetare pe o perioada de pana la 5 ani, si scutirea de la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel."
    12. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) In dosarul de prezentare institutia publica implicata in privatizare, cu acordul Ministerului Industriei si Resurselor si al Ministerului Finantelor Publice, va cuprinde urmatoarele modalitati de stingere a datoriilor de natura comerciala pe care societatea ce urmeaza a fi privatizata le are fata de furnizorii de utilitati din subordinea Ministerului Industriei si Resurselor:
    a) scutirea totala sau partiala de plata a contravalorii facturilor, inclusiv a majorarilor de tarif, neachitate la scadenta pana la data de 31 decembrie 2002. Diferenta ramasa de plata in sarcina societatii comerciale care se privatizeaza, precum si alte obligatii datorate si neachitate la scadenta dupa data de 1 ianuarie 2003 pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se esaloneaza la plata pe o perioada de 3 - 5 ani;
    b) scutirea de plata a penalitatilor aferente obligatiilor datorate si neachitate pana la data de 31 decembrie 2002, calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    c) esalonarea la plata a penalitatilor aferente obligatiilor datorate si neachitate la scadenta dupa data de 1 ianuarie 2003, pe o perioada de 3 - 5 ani."
    13. Alineatul (2) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Furnizorii de utilitati, cu acordul Ministerului Industriei si Resurselor, pot aproba si conversia in actiuni a datoriilor de natura comerciala prevazute la alin. (1), cumparatorul din contractul de vanzare-cumparare de actiuni avand drept de preferinta la cumpararea actiunilor rezultate din conversie."
    14. Dupa alineatul (2) al articolului 19 se introduc alineatele (3), (4), (5), (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In baza acordului pentru aprobarea inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice poate acorda inlesniri similare cu cele prevazute la alin. (1) lit. a) pentru obligatiile datorate si neachitate la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2002 de catre furnizorii de utilitati.
    (4) In situatia in care furnizorii de utilitati nu au obligatii restante fata de bugetul de stat la data de 31 decembrie 2002, Ministerul Finantelor Publice poate acorda inlesnirile prevazute la alin. (3), pentru obligatiile datorate si neachitate bugetului de stat la data de 31 decembrie 2002 de regiile autonome, companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale fata de care furnizorii de utilitati au obligatii de plata rezultate din relatii contractuale. Inlesnirile la plata se vor acorda la nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat la data de 31 decembrie 2002 actualizate cu eventualele plati efectuate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, nedepasindu-se cuantumul sumelor datorate catre furnizorii de utilitati, si cuantumul sumelor datorate de furnizorii de utilitati regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor nationale.
    (5) Societatile comerciale care se privatizeaza si care beneficiaza de prevederile alin. (1) - (4) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (6) Inlesnirile la plata prevazute la alin. (3) si (4) se acorda prin ordin comun al conducatorului institutiei publice implicate, al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Industriei si Resurselor.
    (7) De prevederile alin. (1) - (4) beneficiaza si societatile comerciale in curs de privatizare stabilite in conditiile alin. (5)."
    15. Dupa articolul 40 se introduce articolul 40^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 40^1
    Cererile formulate de institutia publica implicata in legatura cu calitatea de actionar la societatile comerciale aflate in portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgand din contractele de vanzare-cumparare de actiuni, cu obligatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotararilor judecatoresti si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe."
    16. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul procesului de privatizare de institutia publica implicata constituie titluri executorii fara indeplinirea vreunei alte formalitati, in cazul neindeplinirii de catre cumparatori a obligatiilor pecuniare asumate. Constituie titluri executorii fara indeplinirea vreunei alte formalitati si contractele de garantie reala mobiliara incheiate intre institutia publica implicata si cumparator. Pentru declansarea procedurii de executare silita in baza titlurilor executorii prevazute mai sus este suficienta depunerea la organele competente - executor judecatoresc, instanta de executare si altele asemenea - a unei copii a contractului de vanzare-cumparare de actiuni sau a contractului de garantie reala mobiliara incheiate in cadrul procesului de privatizare de institutia publica implicata, purtand mentiunea <<conform cu originalul>> si fara o prealabila investire cu formula executorie."
    17. Dupa alineatul (2) al articolului 41 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) O data cu inregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), mandatul administratorilor inceteaza de drept. Pana la data tinerii adunarii generale a actionarilor institutia publica implicata numeste un administrator provizoriu."
    18. Dupa articolul 47 se introduc articolele 47^1 si 47^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 47^1
    Sunt exceptate de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 525/2002, operatiunile de majorare a capitalului social efectuate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002.
    Art. 47^2
    (1) Privatizarea societatilor comerciale infiintate ca filiale ale unor societati comerciale cu capital majoritar de stat se va realiza de catre institutia publica implicata, potrivit prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Institutia publica implicata poate acorda, dupa caz, mandat special reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in vederea realizarii de catre acestea a privatizarii societatilor comerciale - filiale - la care detin actiuni."
    Art. 2
    Se instituie supravegherea financiara si pentru societatile comerciale aflate in administrare speciala la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu



SmartCity5

COMENTARII la OUG 208/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 208 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu