E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 139 din 5 octombrie 2005

privind administrarea padurilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 939 din 20 octombrie 2005Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, suprafaţa de pădure retrocedată individual persoanelor fizice, pentru care nu există obligativitatea administrării prin legislaţia în vigoare, va fi de circa 1,5 milioane hectare, aspect ce face greu de realizat controlul aplicării şi respectării regimului silvic. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, condiţie ce impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie toate suprafeţele de pădure exploatate în regim silvic, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra acestor suprafeţe.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:

a) administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor;

b) gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global, fără a crea prejudicii altor ecosisteme;

c) ocol silvic - unitate care are ca scop principal asigurarea serviciilor silvice, indiferent de titularii dreptului de proprietate asupra pădurii. Ocolul silvic poate asigura şi administrarea pădurilor. Suprafeţele minime de pădure pentru care se constituie ocoale silvice sunt următoarele:

1. în regiunea de câmpie - 3.000 ha;

2. în regiunea de dealuri - 5.000 ha;

3. în regiunea de munte - 7.000 ha;

d) pădure - suprafaţă de teren de cel puţin 0,25 ha, pe care se găsesc arbori ale căror coroane acoperă cel puţin 10% din suprafaţă. Arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie. Definiţia termenului include şi: pepinierele forestiere şi plantajele care fac parte integrantă din pădure, drumurile forestiere, căile de acces, poienile şi alte goluri din pădure, ecosistemele forestiere situate în parcurile naţionale, parcurile naturale, rezervaţiile naturale şi alte zone forestiere protejate, perdelele forestiere de protecţie constituite din arbori ocupând o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, cu o lăţime mai mare de 20 m, şi jnepenişurile din zona alpină;

e) servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic ce se execută de ocolul silvic în scopul aplicării regimului silvic. Serviciile silvice sunt o componentă a administrării pădurilor;

f) unitate de bază - unitatea teritorială silvică pentru care se elaborează un amenajament silvic. Delimitarea acesteia se realizează pe limite naturale şi/sau artificiale permanente, ţinându-se cont de limitele administrative sau de proprietate, după caz, urmărindu-se includerea de proprietăţi întregi, nefragmentate, dacă mărimea proprietăţilor nu o impune.

(2) În raport cu folosinţa lor, pădurile sunt păduri de folosinţă forestieră şi păduri de folosinţă silvopastorală.

(3) Pădurile de folosinţă forestieră sunt constituite din pădurile incluse în fondul forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi din vegetaţia forestieră de pe păşunile împădurite având consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, mai mare de 0,4.

(4) Pădurile de folosinţă silvopastorală sunt constituite din vegetaţia forestieră cu consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, de cel mult 0,4, situate pe terenuri din afara fondului forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Pentru asigurarea gestionării durabile a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, este obligatorie asigurarea serviciilor silvice în mod unitar pentru acestea, la nivel naţional.

Art. 3. - (1) Proprietarii pădurilor, indiferent de forma de proprietate şi de mărimea proprietăţii, sunt obligaţi să asigure serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate.

(2) Responsabilitatea respectării regimului silvic aparţine atât administratorului, cât şi proprietarului de pădure.

(3) Controlul respectării regimului silvic se asigură de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - (1) După forma de proprietate asupra pădurilor, ocoalele silvice sunt:

a) ocoale silvice de stat - cele care administrează pădurile proprietate publică a statului. Acestea pot asigura servicii silvice sau administrarea pădurilor şi pentru alţi proprietari, pe bază de contract;

b) ocoale silvice constituite ca structuri proprii - cele care asigură servicii silvice pentru pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, a persoanelor juridice sau a persoanelor fizice care le-au constituit. Acestea pot asigura administrarea pădurilor respective şi pot asigura servicii silvice sau pot administra şi pădurile altor proprietari, pe bază de contract.

(2) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii au personalitate juridică.

(3) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii, în cazuri justificate, pot asigura servicii silvice pentru pădurile proprietate publică a statului, responsabilitatea de administrare a acestora revenind ocoalelor silvice de stat.

(4) Ocoalele silvice care asigură administrarea unor păduri, precum şi servicii silvice pentru alte păduri sunt ocoale silvice mixte.

Art. 5. - (1) Pentru toate pădurile supuse regimului silvic se elaborează amenajamente silvice.

(2) Amenajamentul silvic se întocmeşte la nivel de unitate de bază.

(3) Amenajamentele silvice sunt de două tipuri:

a) amenajamente de tip I - se întocmeşte un singur amenajament pentru toate proprietăţile forestiere mai mici de 100 ha/proprietar, cuprinse în teritoriul administrativ al unei localităţi;

b) amenajamente de tip II - se întocmeşte câte un amenajament pentru fiecare proprietate forestieră mai mare de 100 ha/proprietar sau pentru fiecare suprafaţă rezultată prin asocierea proprietarilor, dacă aceasta este mai mare de 100 ha.

Art. 6. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură suportă de la bugetul de stat cheltuielile pentru elaborarea amenajamentelor silvice, în condiţiile legii, după cum urmează:

a) pentru toate amenajamentele de tip I;

b) pentru amenajamentele de tip II, dacă suprafaţa amenajată provine din proprietăţi ale persoanelor fizice şi/sau juridice asociate în scopul gospodăririi pădurilor, dacă fiecare proprietate este mai mică de 100 ha.

Art. 7. - În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocoalele silvice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), înfiinţate până la această dată, vor solicita reautorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 8. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toţi proprietarii ale căror păduri sunt supuse regimului silvic au obligaţia să asigure prin ocoale silvice administrarea pădurilor sau să asigure serviciile silvice pentru acestea.

(2) După termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează pentru tăiere numai masă lemnoasă care provine din păduri administrate sau în care sunt asigurate servicii silvice în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 9. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se interzice efectuarea de studii sumare de amenajare.

(2) Studiile sumare de amenajare şi amenajamentele silvice întocmite pentru suprafeţe mai mici de 100 ha, aprobate, sau cele pentru care a fost realizată recepţia finală la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile până la data întocmirii amenajamentului silvic în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de data expirării valabilităţii acestora.

(3) În terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocoalele silvice pot realiza lucrările prevăzute în amenajamentele silvice în vigoare.

Art. 10. - Atribuţiile ocoalelor silvice prevăzute la art. 4 privitoare la administrarea silvică, obligaţiile ce revin deţinătorilor în vederea respectării regimului silvic şi regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 11. - Proprietarii şi deţinătorii de păduri, precum şi de ocoale silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru acestea sunt obligaţi să permită accesul organelor de control al regimului silvic ale statului în pădurile pe care le au în proprietate, le deţin, respectiv le administrează sau pentru care asigură servicii silvice.

Art. 12. - Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 de către proprietarul sau deţinătorul persoană fizică, de către reprezentantul proprietarului sau al deţinătorului persoană juridică sau de către reprezentantul ocolului silvic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

Art. 13. - Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.

Art. 14. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de personalul împuternicit al structurilor teritoriale de control al regimului silvic din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 15. - Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 12 şi 13, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 16. - Prevederile referitoare la contravenţiile de la art. 12-15 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Articolul 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data punerii în posesie.

(2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul de stat."

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 2 şi art. 66 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.93 din 8 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. a) teza a treia şi a patra din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.122 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. I, II şi II1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744 din 23 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 33/2004, art. 14-17 din Ordonanţa Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, Hotărârea Guvernului nr.564/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor şi criteriilor privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.565 din 1 iulie 2005, art. 5-7 din Regulamentul privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.997/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 8 decembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 139/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 139 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu