Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.134 din 07.08.2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 18 august 2020SmartCity1

Având în vedere că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie electrică cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii şi consecinţele acestor creşteri de preţuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piaţa internă europeană şi afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,în considerarea faptului că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, „15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, dar nu mai mult de 331 milioane de euro",ţinând cont de faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul stabileşte modificarea procentelor de distribuire a sumelor în discuţie şi introducerea unor noi beneficiari, fără a se menţiona expres data de la care aceştia au dreptul de a beneficia de sumele repartizate, precum şi de faptul că ulterior autorizării schemei de către Comisia Europeană şi modificării în mod corespunzător a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a solicitat efectuarea viramentului sumei de 291 milioane euro echivalent în lei,ţinând cont de faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul a stabilit şi introducerea de noi beneficiari, în speţă Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost stabilită expres data de la care acesta are dreptul de a beneficia de sumele repartizate, având în vedere prevederile Orientărilor privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 (Orientările ETS), se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul precizării exprese a efectuării viramentului din soldul existent în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, la data de 31 decembrie 2019, până la concurenţa sumei de 291 milioane de euro, ţinând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei.În scopul efectuării viramentului diferenţei este necesară amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul completării art. 10 alin. (1) lit. c) şi d), cu precizarea expresă a efectuării viramentului din soldul existent în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, la data de 31 decembrie 2019, până la concurenţa sumei de 291 milioane euro, ţinând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei.Luând în considerare necesitatea armonizării cadrului legal prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea schemei de ajutor de stat în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3.146 final din 8 mai 2020 privind Ajutorul de stat SA.56403 (2020/N) - România - Compensare pentru emisii indirecte în scopul asigurării concordanţei dintre decizie şi actul normativ în vigoare la data prezentei, respectiv al aplicării deciziei menţionate anterior,ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă generează urmări cu impact negativ major, inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive româneşti,având în vedere caracterul excepţional şi de urgenţă al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligativitatea corelării imediate a actului cu decizia Comisiei Europene, astfel încât acesta să îşi producă efectele, în condiţiile legii, se impune modificarea lit. c) şi d) ale alin. (1) al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în alte condiţii reglementarea iniţială fiind lipsită de finalitate, cu consecinţele deja învederate, care, în contextul actual, sunt puternic accentuate de efectele produse de pandemie şi măsurile luate în vederea combaterii acesteia.Ţinând cont de faptul că neadoptarea unei astfel de măsuri în regim de urgenţă ar avea efecte negative imediate şi de lungă durată, deoarece parcurgerea ca durată a unei proceduri specifice unui act normativ la nivel de lege ar face ineficientă adoptarea unei astfel de măsuri şi în consecinţă ar determina relocarea operatorilor economici cu consecinţe negative de ordin economic şi social,dat fiind că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale prevede ca, într-o primă etapă, programul naţional să fie instituit, urmând ca acesta să fie aprobat, într-o etapă ulterioară, după ce va fi parcursă procedura de evaluare strategică de mediu pentru planuri şi programe conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare,întrucât se impune flexibilizarea procesului de pregătire şi implementare a proiectelor de investiţii care vizează creşterea nivelului de funcţionalitate inteligentă a infrastructurii de distribuţie de gaze naturale, cu păstrarea în acelaşi timp a condiţiei privind caracterul unitar şi integrat al soluţiilor tehnice,având în vedere că pentru perioada de programare 2014-2020 proiectele de dezvoltare a sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, care vor fi selectate pe baza criteriilor definite în Ghidul solicitantului, vor trebui să demonstreze că vor fi finalizate până la închiderea perioadei de programare 2014-2020 şi nu pot fi fazate pentru perioada 2021-2027,ţinând cont de faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente investiţiilor finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare este până la data de 31 decembrie 2023,considerând ca aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul ar. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 10 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat. Aceeaşi cotă de 15% se aplică şi la soldul existent, la data de 30 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în acelaşi cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, cu condiţia ca ambele categorii de viramente, însumate, să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 291 milioane euro. Conversia în euro a sumelor în lei existente în sold la 30 decembrie 2019 se va face ţinând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei, de la cele mai îndepărtate, până la cele mai recente, până la concurenţa sumei de 291 milioane euro; d)6% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Aceeaşi cotă de 6% se aplică şi la soldul existent, la data de 31 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 2. După articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 102, cu următorul cuprins: Articolul 102
(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).
(2) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (1) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele necesare implementării proiectelor fără a depăşi sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).
(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (1) şi (2) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea prevăzută la alin. (2).
(4) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (1) şi plăţile efectuate, se virează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
(5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului bugetar următor de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1)-(3), şi se utilizează în anul bugetar următor cu aceeaşi destinaţie.
Articolul IIPentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică o cotă de 6% pentru veniturile constituite între 1.01.2020 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Articolul III Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 4 august 2020, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale 2. La articolul 1, alineatul (1) va următorul cuprins: Articolul 1
(1) Se instituie Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere, dar şi a preparării hranei, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, dar şi de utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau activitatea curentă de către clienţii noncasnici.
3. La articolul 5 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins: b)UAT-urile în parteneriat depun o singură cerere de finanţare şi un proiect sau proiecte separate ale UAT-urilor pentru care soluţia tehnică, precum şi celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate în mod unitar şi pentru care se realizează un sistem comun de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale.
PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:p. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Daniela Nicolescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin Cîţup. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Mircea Fechet,secretar de statp. Ministrul fondurilor europene,Carmen Moraru,secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 134/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 134 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu