Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.132 din 28.12.2010

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 31 decembrie 2010SmartCity1

Având în vedere faptul că în prezent Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor se află în imposibilitatea finalizării exerciţiului financiar 2010, situaţie care ar genera grave consecinţe în bunul mers al instituţiei, precum şi faptul că în prezent Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor nu îşi poate îndeplini atribuţiile stabilite fără adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă,în lipsa reglementărilor din prezenta ordonanţă de urgenţă care clarifică aspecte referitoare la ordonatorul de credite s-ar produce grave consecinţe în derularea proiectelor strategice cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene,pentru a asigura finanţarea comitetelor sectoriale şi a comisiilor de autorizare şi pentru a respecta angajamentele financiare şi obligaţiile contractuale asumate de către Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor şi Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor,întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri poate conduce la blocaje financiare cu consecinţe negative atât asupra activităţii instituţionale, cât şi asupra salarizării personalului angajat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: LEGE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 2. Articolul 412 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 412 Finanţarea comitetelor sectoriale se asigură: a)de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin bugetul Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), care devine ordonator secundar de credite bugetare, ca autoritate finanţatoare în urma semnării unui contract de finanţare; numărul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de două persoane; b)din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate, activităţi finanţate de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, la propunerea UECNCFPA; c)din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor şi a standardelor de pregătire profesională, activităţi finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), la propunerea UECNCFPA; d)din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestaţiile efectuate terţilor; e)din alte venituri realizate prin programe; f)din donaţii şi/sau sponsorizări. 3. La articolul 413, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)obligaţia de a transmite CNCFPA şi UECNCFPA rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; 4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6În cadrul Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor se înfiinţează un compartiment economico-administrativ, în vederea asigurării funcţionalităţii CNCFPA. 5. La articolul 11, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Preşedintele CNCFPA este ordonatorul de credite al CNCFPA. 6. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, care se reorganizează sub denumirea de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), este ajutat de UECNCFPA, structură care se organizează prin comasarea secretariatului tehnic şi Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social.(2) Numărul de posturi aprobat pentru UECNCFPA este de 65, iar salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile personalului bugetar plătit din fonduri publice. 7. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Numărul de posturi aprobat pentru funcţionarea compartimentului economico-administrativ al CNCFPA prevăzute la art. 6 este de 5 posturi, iar salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile personalului bugetar plătit din fonduri publice. Structura organizatorică a CNCFPA este prevăzută în anexa la prezenta lege. 8. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Finanţarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru următoarele cheltuieli:a)cheltuieli de personal; b)cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital; c)indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor CNCFPA; d)cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii CNCFPA şi pentru personalul compartimentului economico-administrativ al acestuia. 9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin UECNCPFA. 10. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Cheltuielile UECNCFPA se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, CNCFPA va propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNCFPA, în vederea aprobării acestuia prin ordin. Articolul III(1) Bunurile proprietate privată a statului, necesare pentru desfăşurarea activităţii curente a fostului secretariat tehnic al CNFPA, se transferă de la CNCFPA la UECNCFPA pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Patrimoniul format din bunurile prevăzute la alin. (1) se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului.(3) Protocolul de predare-primire se semnează din partea CNCFPA de către preşedinte, iar din partea UECNCFPA de către directorul general.(4) Bunurile proprietate privată a statului prevăzute la alin. (1) cuprind mijloace fixe şi obiecte de inventar, respectiv:a)mobilier; b)aparatură electronică - calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere şi altele; c)obiecte de inventar şi consumabile; d)bunuri destinate exclusiv activităţii secretariatului tehnic al fostului CNFPA dobândite prin programe şi proiecte cu finanţare naţională şi internaţională. (5) Rămân în administrarea CNCFPA elementele de patrimoniu necesare derulării activităţii efective a CNCEPA şi a compartimentului economico-administrativ.(6) Spaţiile locative deţinute de către CNFPA cu contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi utilizate de către fostul secretariat tehnic vor fi preluate de către UECNCFPA şi vor fi administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de închiriere cu RAAPPS.(7) Începând cu anul financiar 2011, sumele aferente cheltuielilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 132/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(8) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2011. Articolul IV(1) În toate actele normative în vigoare denumirea „Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA)“ se înlocuieşte cu denumirea Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA)“.(2) În toate actele normative în vigoare sintagma Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se înlocuieşte cu sintagma „Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA)“.(3) Prevederile privind Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 1.455/5.122/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 septembrie 2009, se abrogă.(4) Până la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, pe toate actele juridice încheiate de această instituţie se va putea utiliza ştampila cu stema României a Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.(5) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să facă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu, ca urmare a modificării formei de finanţare a UECNCFPA.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ioan Nelu Botiş Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂSTRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor


SmartCity5

COMENTARII la OUG 132/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 132 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu