Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.129 din 31.07.2020

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 05 august 2020SmartCity1

Având în vedere:că accesul la credit în vederea achiziţiei unei locuinţe a devenit dificil pentru familii, ca efect al crizei economice, conducând la imposibilitatea acestora de a-şi schimba locuinţa în raport cu nevoile de locuit ale acestora şi/sau cu creşterea numărului membrilor familiei;că în prezent modificările aduse prin Legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia sunt restrictive, de natură a înlătura de la accesarea programului o categorie de persoane care se încadra iniţial în program;că neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte menţinerea pieţei imobiliare la un nivel satisfăcător, ceea ce ar determina sincope în susţinerea sectoarelor orizontale adiacente şi perturbarea fluxurilor specifice cu efect antrenant în economie;că măsurile a căror reglementare nu poate fi amânată sunt destinate contracarării principalelor efecte ale crizei financiare, în principal pentru a stopa scăderea volumului investiţiilor, contracţia tuturor industriilor adiacente sectorului imobiliar şi implicit disponibilizările de personal;că neadoptarea unor măsuri imediate, pe calea unei ordonanţe de urgenţă, care să contracareze efectele pandemiei de COVID-19 şi ale crizei economice, ar conduce la amplificarea dificultăţilor de accesare a creditelor garantate pentru achiziţia de locuinţe, fiind de natură să limiteze accesul familiilor la locuinţe şi la asigurarea unor condiţii decente de viaţă şi locuit pentru acestea;că în condiţiile neadoptării măsurilor propuse se poate afecta grav situaţia persoanelor fizice care se confruntă cu dificultăţi în accesarea creditelor bancare necesare achiziţionării de locuinţe pe perioada manifestării efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2, fiind necesară implementarea în regim de urgenţă a unui mecanism consacrat de susţinere a accesului beneficiarilor la credite destinate achiziţionării unei locuinţe;că în contextul pandemiei de COVID-19 s-a generat o tendinţă de blocare a tranzacţiilor pe piaţa imobiliară, date fiind măsurile instituite în perioada stării de urgenţă, precum şi a stării de alertă, nu poate fi amânată reglementarea unor măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, prin asigurarea unor produse de finanţare-garantare care şi-au dovedit în timp eficienţa şi efectele pozitive, mobilizatoare de fluxuri financiare şi antrenante în economie;necesitatea eliminării unor componente ale programului mai puţin accesate şi care presupun un efort birocratic şi operaţional susţinut, cu ocazia resistematizării celorlalte elemente componente ale mecanismului de finanţare-garantare;că prin neadoptarea ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, s-ar crea grave diferenţe de tratament juridic între beneficiarii care au putut achiziţiona locuinţe în condiţii mai avantajoase, beneficiind fără restricţiile impuse prin Legea nr. 40/2020 de sprijinul statului, şi persoanele fizice care intenţionează să finanţeze achiziţia de locuinţe prin credite garantate în cadrul programului,având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic şi sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Se aprobă programul «Noua casă», denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite garantate de stat.
(2) Prin locuinţă în sensul Programului se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente acestuia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
(3) Prin locuinţă nouă în sensul Programului se înţelege orice locuinţă, astfel cum este definită la alin. (2), recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanţării garantate.
(4) În sensul Programului, locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanţării garantate în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi.
(5) Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp; b)achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului; c)are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) şi (5) şi art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în favoarea instituţiilor de credit care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului.
(7) Finanţatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., şi finanţator, proporţional cu procentele de garantare prevăzute la alin. (9). Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. şi finanţatori.
(8) În limita plafonului alocat şi utilizat, finanţatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul să transfere portofoliul de credite acordate către alţi finanţatori eligibili din cadrul Programului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare, cu condiţia notificării beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate rămân valabile fără îndeplinirea altor formalităţi. Condiţiile privind transferul, precum şi orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(9) Valoarea finanţării destinate achiziţiei oricărei categorii de locuinţe poate fi de maximum 70.000 EUR, echivalent lei, şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, şi avansul plătit de beneficiar. Finanţarea acordată de instituţia de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei. În cazul în care se achiziţionează o locuinţă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (3) şi (4), valoarea finanţării poate fi cuprinsă între 70.001 EUR şi maximum 140.000 EUR, echivalent lei, şi este compusă din finanţarea acordată de instituţia de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR şi maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar. Finanţarea acordată de instituţia de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate, şi acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.
(10) Contractele prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. acordă garanţiile prevăzute la alin. (6) constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
(11) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit alin. (6), condiţiile de acordare a acestora şi de eligibilitate a băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(12) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului.
(13) În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.
(14) Prevederile art. 2.380 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, nu se aplică ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinţe în cadrul Programului.
(15) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), finanţatorul este abilitat să îşi exprime acordul pentru preluarea finanţării garantate şi a locuinţei de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul Programului şi/sau alte persoane stabilite în normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(16) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), dispoziţiile legislaţiei în domeniul gazelor naturale şi în domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi servitute, precum şi a oricăror alte servituţi de interes public, se aplică în mod corespunzător.
(17) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la novarea obiectului garanţiei, în cazul în care locuinţa achiziţionată iniţial în cadrul Programului este improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii din cauza unor vicii ascunse ori provocării unor daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, cu respectarea normelor de implementare ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi cu condiţia ca valoarea noii locuinţe dobândite de către beneficiar, astfel cum a fost evaluată în condiţiile legii, să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.
(18) În cazul rezoluţiunii în condiţiile legii a contractului de vânzare a locuinţelor achiziţionate, ca efect al garanţiei contra viciilor ascunse ale bunului vândut, beneficiarul poate achiziţiona o a doua locuinţă în cadrul Programului, cu condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul Programului.
(19) În cazul provocării unor daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, beneficiarul va putea achiziţiona o a doua locuinţă în cadrul Programului, cu condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul Programului. Prin locuinţă improprie utilizării în sensul Programului se înţelege locuinţa afectată de daune constatate şi evaluate la o valoare de cel puţin 50% din valoarea creditului acordat iniţial.
(20) În situaţia prevăzută la alin. (19), dacă beneficiarul solicită continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garanţiei, potrivit alin. (17), Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, în calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de despăgubire provenite din poliţa de asigurare a locuinţei devenite improprie utilizării, îşi pot exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurător, în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului. Valoarea noii locuinţe dobândite de către beneficiar, astfel cum a fost evaluată în condiţiile legii, trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.
(21) În baza contractului de garantare novat se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, ipoteca legală a finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini, iar asupra imobilului dobândit ulterior, prin efectul novaţiei prevăzute la alin. (17), se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.
(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind imobilul ipotecat, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
(23) În cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare prevăzute la alin. (13) şi (21) se radiază în condiţiile legii şi nu se percepe comision de rambursare anticipată.
(24) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror recuperare se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
(25) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului.
(26) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (24), se efectuează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(27) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (26), (29) şi (30) sunt venituri ale bugetului de stat, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (9).
(28) Prevederile alin. (24), (25) şi (26) se aplică şi în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (9), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului.
(29) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin. (28) se distribuie proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (9), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
(30) Dacă creanţa statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii preţului potrivit alin. (29), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanţei, organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(31) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor Publice către finanţator, beneficiarii Programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare după declararea exigibilităţii anticipate a finanţării acordate în cadrul Programului, urmând ca procedura şi condiţiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanţator a acestei solicitări, beneficiarul Programului nu datorează obligaţii fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanţiei. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(32) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după repunerea în drepturi şi obligaţii a beneficiarului Programului, potrivit alin. (31), acesta datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit şi de garantare.
(33) În cazul aprobării de către finanţator a solicitării prevăzute la alin. (31), în termen de 5 zile de la data aprobării solicitării, finanţatorul restituie către Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând valoarea de executare a garanţiei, care reîntregesc cheltuiala efectuată.
(34) Finanţatorul poate solicita Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. retragerea cererii de plată a garanţiei cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plăţii valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.
(35) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba înstrăinarea acesteia, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, cu condiţia achitării integrale a creditului garantat. În acest caz, cumpărătorul are posibilitatea de a achita preţul locuinţei prin contractarea unui credit, inclusiv în cadrul Programului, cu înscrierea unei noi ipoteci în favoarea finanţatorului care acordă creditul.
(36) În cazul lucrărilor de interes public local efectuate de autorităţile publice locale, Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicţiei de grevare cu sarcini şi a interdicţiei de înstrăinare a cotei-părţi de teren aferente locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări, chiar şi în cazul diminuării acestor cote-părţi, cu condiţia ca lucrările efectuate să conducă la creşterea valorii locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului.
3. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11 Avansul reprezentat de diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată se plăteşte de către beneficiar după cum urmează: a)minimum 5% din preţul de achiziţie pentru toate categoriile de locuinţe, în cazul în care valoarea finanţării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei; b)minimum 15% din preţul de achiziţie al locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4), în cazul în care valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 EUR şi 140.000 EUR, echivalent lei. 4. Articolele 13 şi 21 se abrogă .
Articolul II
(1) În cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea programului „O familie, o casă" se înlocuieşte cu denumirea „Noua casă".
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea normelor de implementare a programului „Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul III
(1) Solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanţator.
(2) Contractele de garantare şi promisiunile de garantare încheiate şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să producă efecte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data emiterii lor.
PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la OUG 129/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 129 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu