Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 103 din 22 noiembrie 2010

pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 780 din 22 noiembrie 2010Având în vedere:

- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2010;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 şi nr. 60 bis din 27 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2010, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2010 se majorează la venituri cu suma de 1.202,9 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.202,9 milioane lei.

Art. 3. - Se autorizează Administraţia Prezidenţială să redistribuie în anexa nr. 3/01/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", suma de 5,0 mii lei de la fişa cod obiectiv 5 ,,e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe", la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport".

Art. 4. - (1) La bugetul Senatului României pe anul 2010 se introduce anexa nr. 3/02/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", care la partea de venituri are prevăzută suma de 4,0 mii lei, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii".

(2) Cheltuielile din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) pe titluri de cheltuieli sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Se autorizează Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să redistribuie în anexa nr. 3/10/29 „Fişaobiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", suma de 30,0 mii lei de la fişa cod obiectiv 5 ,,e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", alineatul 71.01.30 „Alte active fixe", la fişa cod obiectiv 2 „b - Dotări independente", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport".

Art. 6. - (1) Influenţele prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul „Alte cheltuieli", includ şi suma de 8.000 mii lei pentru susţinerea cultelor.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează potrivit dispoziţiilor Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, cu modificările ulterioare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 7. - (1) In anul 2010 sumele aferente cheltuielilor necesare reprezentării României în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii se asigură prin suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, a bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) au destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi nu pot fi urmărite silit pentru obligaţiile de plată ale Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, stabilite prin titluri executorii.

Art. 8. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul pe programe Programul „Servicii de informare financiară specializate şi baze de date, necesare activităţii de administrare a datoriei publice", pe perioada 2010- 2012, în valoare totală de 499,0 mii lei, din care 21,0 mii lei pe anul 2010, 240,0 mii lei pe anul 2011 şi 238,0 mii lei pe anul 2012. Valoarea totală a programului poate fi angajată în anul 2010.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul pe programe Programul „Servicii de asistenţă juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes»", pe perioada 2010-2013, în valoare totală de 3.559,0 mii lei, din care 1.474,0 mii lei pe anul 2011, 1.045,0 mii lei pe anul 2012 şi 1.040,0 mii lei pe anul 2013. Valoarea totală a programului poate fi angajată în anul 2010.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul pe programe Programul „Servicii de acces la platforme de decontare care permit comunicaţia securizată a tranzacţiilor şi informaţiilor financiare prin intermediul unor produse dedicate şi specializate, necesare pentru conexiunea la Sistemul Electronic de Plăţi", pe perioada 2010-2013, cu posibilitate de prelungire, în valoare totală de 4.143,0 mii lei, din care 86,0 mii lei pe anul 2010, 1.263,0 mii lei pe anul 2011, 1.338,0 mii lei pe anul 2012 şi 1.456,0 mii lei pe anul 2013. Valoarea totală a programului poate fi angajată în anul 2010.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări:

a) diminuarea cu suma de 7.873,0 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", din care suma de 973,0 mii lei la subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" şi suma de 6.900,0 mii lei la subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă";

b) suplimentarea cu suma de 5.086,0 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice";

c) la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională", diminuarea cu suma de 5.870,0 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal", suplimentarea cu suma de 6.020,0 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii", diminuarea cu suma de 764,0 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", diminuarea cu suma de 7.873,0 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

d) la capitolul 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială", suplimentarea cu suma de 5.700,0 mii lei la titlul „Asistenţă socială".

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să redistribuie în anexa nr. 3/17/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională":

a) suma de 717,0 mii lei de la fişa cod obiectiv 5 ,,e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", alineatul 71.01.30 „Alte active fixe", la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport";

b) suma de 325,0 mii lei de la fişa cod obiectiv 5 ,,e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe", la fişa cod obiectiv 66 „Sediu Judecătorie Zărneşti", alineatul 71.01.01 „Construcţii" suma de 246,0 mii lei, la fişa cod obiectiv 862 „Extindere sediu Judecătorie Câmpulung Moldovenesc", alineatul 71.01.01 „Construcţii" suma de 43,0 mii lei şi la fişa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii", alineatul 71.01.01 „Construcţii" suma de 36,0 mii lei.

Art. 11. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată.

Art. 12. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări:

a) diminuarea cu suma de 700,0 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice";

b) la capitolul 66.10 „Sănătate", diminuarea cu suma de 700,0 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal", diminuarea cu suma de 1.068,0 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii", suplimentarea cu suma de 68,0 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare";

c) la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie", suplimentarea cu suma de 279,0 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal", suplimentarea cu suma de 312,0 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi suplimentarea cu suma de 409,0 mii lei la titlul „Active nefinanciare".

Art. 13. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi „Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 14. - Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 „Sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 714,0 mii lei, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ".

Art. 15. - Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă în anexa nr. 3/19/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele modificări:

a) suplimentarea cu suma de 200,0 mii lei, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.19 „Venituri din serbări şi spectacole, manifestări culturale, artistice şi sportive";

b) suplimentarea cu suma de 200,0 mii lei, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie", la titlul 20 „Bunuri şi servicii".

Art. 16. - (1) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă în anexa nr. 3/19/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" următoarele modificări:

a) la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", la fişa cod 2 „Dotări independente", se majorează alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" cu suma de 135,0 mii lei, prin redistribuire, cu încadrare în sumele aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare";

b) la capitolul 65.10 „Invăţământ" se introduc următoarele obiective de investiţii: „Modernizare punct control acces din cazarma Drăgăşani" - IGJR cu suma de 133,0 mii lei, „Centrală termică - Pavilion central (sediu Facultatea de Poliţie) Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» - Bucureşti" cu suma de 600,0 mii lei, „Sistem de pază perimetrală control acces şi supraveghere la Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» - Bucureşti" cu suma de 500,0 mii lei, „Compartimentare şi modernizare pavilion 45-23-04 din cazarma Fălticeni, judeţul Suceava - IGJR" cu suma de 53,0 mii lei, sume ce vor fi asigurate prin redistribuire cu încadrare în sumele aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare";

c) la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă" se introduc următoarele obiective de investiţii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: „Construcţie pilastru OCPI Botoşani" cu suma de 7,0 mii lei, „Construire sediu OCPI Galaţi" cu suma de 361,0 mii lei, „Sediu BCPI Bicaz, judeţul Neamţ" cu suma de 14,0 mii lei, „Reabilitare sediu BCPI Caransebeş, judeţul Caraş-Severin" cu suma de 1.237,0 mii lei, „Reamenajare şi extindere construcţie existentă pentru sediul OCPI Călăraşi" cu suma de 3.258,0 mii lei şi „Construire sediu OCPI Cluj" cu suma de 63,0 mii lei, sume ce vor fi asigurate prin redistribuire cu încadrare în sumele aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare".

(2) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament între obiectivele de investiţii noi, obiectivele de investiţii în continuare şi „Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Art. 17. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 90.261.735 lei se repartizează prin hotărâre a Guvernului către bugetele locale şi se utilizează exclusiv pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor electrice de termoficare către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A. exclusiv pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(3) Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă suma prevăzută la alin. (1) după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

(4) Suma prevăzută la alin. (1) se gestionează de către unităţile administrativ-teritoriale, centralele electrice de termoficare şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A. prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

(5) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (4) au destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise potrivit alin. (4) vor fi virate de către unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri al bugetului de stat „Alte venituri", la data de 29 decembrie 2010.

Art. 18. - (1) In bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare", titlul 80 „Imprumuturi", sunt cuprinse sumele reprezentând contribuţia naţională aferentă Schemei de garantare pentru sistemul agricol şi Schemei de garantare pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cuprinsă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), cu excepţia cheltuielilor de gestiune a schemelor de garantare, precum şi contribuţia naţională aferentă măsurii de inginerie financiară din cadrul Programului operaţional de pescuit (POP), cu excepţia comisionului aferent gestionarului schemei de inginerie financiară.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în execuţia bugetară pe anul 2010 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare", prin diminuarea sumelor deschise şi utilizate, în cuantum de 175.564 mii lei, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.04 „Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală - FEADR", şi suplimentarea corespunzătoare a sumelor deschise şi utilizate la titlul 80 „Imprumuturi", articolul 80.30 „Alte împrumuturi".

(3) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament între obiectivele de investiţii noi, obiectivele de investiţii în continuare şi „Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Art. 19. - Sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, aferente anului agricol 2010, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.04 „Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR".

Art. 20. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2010, la capitolul 86.01 „Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 154.336,0 mii lei se repartizează de către acesta, în condiţiile legii, pentru plata datoriilor unităţilor de cercetare-dezvoltare din subordonarea şi/sau coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se gestionează de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea şi/sau coordonarea acesteia, prin conturi distincte de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului.

(3) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (2) au destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" virează sumele datorate unităţilor de cercetare-dezvoltare din subordinea şi/sau coordonarea sa în termen de 10 zile lucrătoare de la încasarea acestora. Unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea şi/sau coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" au obligaţia de a utiliza sumele încasate în contul distinct deschis la Trezoreria Statului, în termen de 15 zile lucrătoare de la încasare, pentru achitarea obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(5) Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise potrivit alin. (2) vor fi virate de către unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri al bugetului de stat „Alte venituri", în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (4).

Art. 21. - Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să asigure prin bugetele proprii sumele aferente contribuţiei naţionale aferente proiectelor finanţate în cadrul Programului Life + pentru instituţiile publice aflate sub autoritatea şi/sau coordonarea acestuia şi finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat.

Art. 22. - Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să asigure prin bugetele proprii sumele aferente contribuţiei naţionale aferente proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului Financiar SEE pentru instituţiile publice aflate sub autoritatea şi/sau coordonarea acestora şi finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat.

Art. 23. - Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament între obiectivele de investiţii noi, obiectivele de investiţii în continuare şi „Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Art. 24. - (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele redistribuiri de credite bugetare:

a) la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie", să diminueze titlul 10 „Cheltuieli de personal" cu suma de 683,0 mii lei şi să suplimenteze titlul 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 683,0 mii lei;

b) la capitolul 84.10 „Transporturi", să diminueze titlul 10 „Cheltuieli de personal" cu suma de 710,0 mii lei şi titlul 70 „Cheltuieli de capital" cu suma de 103,0 mii lei, precum şi să suplimenteze titlul 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 813,0 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament între obiectivele de investiţii noi, obiectivele de investiţii în continuare şi „Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Art. 25. - Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament între obiectivele de investiţii noi, obiectivele de investiţii în continuare şi „Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Art. 26. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să efectueze redistribuiri de credite bugetare în anexa nr. 3/27/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii".

(2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă Programul „Amenajare muzeistică şi punerea în valoare a spaţiului muzeal" în anexa nr. 3/27/26 „Sinteza finanţării programelor" şi, respectiv, anexa nr. 3/27/27 „Fişa Programului".

(3) Creditele bugetare repartizate pentru derularea programului de la alin. (2), precum şi creditele de angajament aferente acestuia, se alocă din bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional aprobat pe anul 2010.

(4) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să modifice anexa nr. 3/27/27 - fişa programului „Restaurarea monumentelor istorice" şi, respectiv, anexa nr. 3/27/26 „Sinteza finanţării programelor", cu încadrare în bugetul aprobat pe anul 2010.

(5) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de angajament între obiectivele de investiţii în continuare şi „Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Art. 27. - Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2010, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 28. - Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 „Sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 4.857,0 mii lei, la capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi refinanţări", subcapitolul 45.10.02 „Fondul Social European".

Art. 29. - Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să introducă în anexa nr. 3/24/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele redistribuiri de credite bugetare la capitolul 80.10 „Acţiuni generale, economice comerciale şi de muncă":

a) diminuarea titlului 10 „Cheltuieli de personal" cu suma de 3.100,0 mii lei;

b) diminuarea titlului 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 600,0 mii lei;

c) suplimentarea titlului 55 „Alte transferuri" cu suma de 3.700,0 mii lei.

Art. 30. - Se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/37/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii finanţate parţial din venituri proprii" prin suplimentarea titlului 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 30,0 mii lei şi diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului 10 „Cheltuieli de personal", cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul 53.10 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", pentru Institutul Bucovina.

Art. 31. - Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele redistribuiri de credite bugetare la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare":

a) diminuarea titlului 70 „Cheltuieli de capital" cu suma de 5.000,0 mii lei;

b) suplimentarea titlului 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 4.300,0 mii lei;

c) suplimentarea titlului 59 „Alte cheltuieli" cu suma de 700,0 mii lei.

Art. 32. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2010, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, se suplimentează cu 1.500,0 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din judeţul Constanţa.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2010, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, se diminuează cu 1.500,0 mii lei, potrivit anexei nr. 3.

Art. 33. - Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

Art. 34. - Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 19 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 50 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) pentru plata obligaţiilor unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte, înregistrate peste termenul de scadenţă şi neachitate la data de 30 iunie 2010, în ordinea cronologică a înregistrării acestora, în limita sumei de 859.863,0 mii lei, fără a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unităţilor sanitare. Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi, înregistrate la data de 30 iunie 2010, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

b) diferenţa pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale."

2. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sumele neutilizate după plata obligaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) vor fi folosite potrivit destinaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b)."

Art. 35. - Prevederile articolului 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 36. -Alineatul (2) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile aferente angajamentelor legale încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv cele ocazionate de achitarea unor obligaţii de plată restante ale ordonatorilor principali de credite bugetare;

b) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor şi altor forme de asistenţă socială;

c) cheltuielile pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare;

d) cheltuielile cu reparaţiile şi reabilitările pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi instituţiile de asistenţă socială;

e) cheltuielile pentru hrană;

f) cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor de iluminat public, deszăpezire, salubrizare, canalizare;

g) cheltuielile aferente programelor/proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă;

h) cheltuielile pentru drumurile de interes judeţean şi local;

i) cheltuielile cu utilităţile la instituţiile publice, respectiv apă, încălzit, iluminat şi forţă motrică.

Art. 37. - Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, până la sfârşitul anului 2010, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru plata arieratelor.

Art. 38. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2010, să efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlului de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art. 39. -Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2010 detaliate pe capitole şi subcapitole

Anexa nr- 1 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

VENITURI - TOTAL

000101

1.202.962

I.VEN1TURI CURENTE

000201

974.674

A. VENITURI FISCALE

000301

1 .981 .934

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

000401

-915.369

A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000501

-810.069

IMPOZIT PE PROFIT

0101

-770.000

Impozit pe profil de la agenţii economici

010101

-340.000

Impozit pe profit de la bancile comerciale

010102

-430.000

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0201

-40.069

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente

020101

82.095

Impozitul pe profil obţinui din activi-taticomerciale ilicite sau din neres-pectarea Legii privind protecţia consumatorului

020102

65

Impozit pe dividende datorai de persoane juridice

020103

-54.600

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societăţilor comerciale si organizatiilor economice straine

020104

3.526

Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere eu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica

020105

4.270

Impozit pe venitul microintreprinderilor

020106

-75.000

Impozit pe veniturile microintreprin­deri lor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu generează o persoana juridica

020107

-75

Alte impozite pe venii, profit si casti-guri din capital de la persoane juridice

020150

-350

A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

030001

-105.300

IMPOZIT PE VENIT

0301

-105.300

Impozit pe venituri din pensii

030106

-105.300

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

070001

-53.850

IMPOZITE SI TAXE PF PROPRIETATE

0701

-53.850

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitate notariale si alte taxe de timbru

070103

-53.850

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

100001

2.958.153

Anexa nr. 1 Pag. 2                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

1001

2.096.353

Taxa pe valoarea adăugata încasata

100101

2.096.35.3

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad)

110101

-1.500

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)

110102

1.500

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1201

-14.000

Impozit pe ţiţeiul din producţia interna si gazele naturale

120101

-14.000

ACCIZE

1401

910.100

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITĂŢI

1601

-34.300

Taxe pentru jocurile de noroc

160101

64,124

Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare si exploatare a resurselor minerale

160104

11.076

Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

160106

-109.500

A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR SI

170001

TRANZACTILE INTERNATIONALE

-14.000

VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII

1701

ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

-14.000

Taxe vamale

170101

-14.700

Contribuţii in sectorul zaharului

170103

700

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180001

7.000

ALTE IMFOZITE SI TAXE FISCALE

1801

7.000

Alte taxe pe tranzacţii si comerţ internaţional

180104

7.000

C.VENITURI NEFISCALE

290001

-1.007.260

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300001

-357.229

VENITURI DIN PROPRIETATE

3001

-357.229

Varsaminte din profilul net al regiilor autonome, societăţilor si companiilor naţionale

300101

-644.815

Varsaminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României

300104

-292.000

Venituri din concesiuni si închirieri

300105

-202.112

Venituri din dividende

300108

781.698

C2. VANZARI DE BUNRI SI SERVICII

330001

-650.031

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

3301

28.861

Venituri din expertiza tehnica judiciară

330106

Anexa nr. 1 Pag. 3                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

si extrajudiciara

-450

Venituri realizate cu ocazia participa-rii la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale

330107

-774

Venituri din prestari deservirii

330108

33.340

 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa

330116

17

Venituri din organizare de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

330117

-85

Venituri din cercetare

330120

-7

Venituri din timbrul judiciar

330123

-130

Venituri din recuperarea cheltuielilor judeiare avansate de stat

330125

-1.100

Venituri din despagubiri

330126

-1.950

DIVERSE VENITURI

3601

466.519

Varsaminte din veniturile si/sau disponibile institutiilor publice

360105

-97.696

Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in instituţiile scolare

360116

10.000

Venituri din recuperarea creanţelor fiscale

360119

200

Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010

360120

800.000

Alte venituri

360150

-245.985

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENŢIILE

3701

-1.145.411

Donaţii si sponsorizari

370101

89

Donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice

370102

-1.145.500

II. VENITURI DIN CAPITAL

390001

224.718

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3901

224.718

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

390101

-6.000

Venituri din valorificarea stucurilor de rezerve de stat si de mobilizare

390102

-1.112

Venituri din vanzarea locuinţelor construite din fondurile statului

390103

-1.000

Venituri obţinute in procesul de stingere a creanţelor bugetare

390106

233.944

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privai al statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

390107

-1.614

Venituri obţinute in procesul de

390108

Anexa nr. 1 Pag. 4                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod

indicator

Influente

A

B

1

cesiune a creanţelor fiscale

16.000

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

390150

-15.500

III. OPERATIUNI FINANCIARE

400001

3.570

iNCASARI DIN RAMBURSAREA

4001

IMPRUMUTURILOR ACORDATE

3.570

Incasari din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiara

400104

-250

Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

400107

4.600

Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ

400108

-780

ANEXA Nr. 2

TOTAL SECTOR

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular: Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod

indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

1.263.134

CHELTUIELI CURENTE

01

1.067.174

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-157.978

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

43.974

TITLUL III DOBANZI

30

-843.599

TITLUL IV SUBVENŢII

40

58.642

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1 .634.576

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.170.449

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-1.168.413

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-217,257

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

594,331

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

16.497

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

65

PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

-66.048

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-36.740

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-31.740

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

-5.000

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

232.700

TITLUL XV IMPRUMUTURI

80

232,827

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

-127

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

01

1.202.962

CHELTUIELI CURENTE

1.057.249

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-157.978

TULUL II BUNURI SI SERVICII

20

51.780

TITLUL III DOBANZI

30

-843.599

TITLUL IV SUBVENTII

40

58.642

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.634.576

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.170.449

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-1.211.249

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-190,142

TITLUL LX .ASISTENTA SOCIALA

57

594.321

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

16.497

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

65

PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

-66.048

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-43.254

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-.38.254

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

-5,000

Titular : Anexa nr, 2 Pag. 2                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

188.967

TITLUL XV IMPRUMUTURI

80

189.094

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

-127

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101

-892,736

CHELTUIELI CURENTE

01

-872,907

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.580

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20

-15.664

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI

51

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-100

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-641,078

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-212,926

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-4.719

CHIELTUIELI DE CAPITAL

70

-19.829

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-14.829

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

-5.000

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

5301

-2,273

CHELTUIELI CURENTE

01

-2.273

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-550

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

550

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

51

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-1.773

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE

56

-500

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401

1.596.590

CHELTUIELI CURENTE

01

1,596,601

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-88.645

TITLUL II BUNURI SI SERVICE

20

5.006

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.634.576

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

38.614

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7,050

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-11

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-11

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

SI IMPRUMUTURI

5501

-800.000

CHELTUIELI CURENTE

01

-800.000

TITLUL III DOBANZI

30

-800.000

TRANSFERURI CU CARACTER GENERALE INTRE; DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

5601

737,258

CHELTUIELI CURENTE

01

737,258

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

737.258

APARARE

6001

-21.217

CHELTUIELI CURENTE

01

-3.766

Titular : Anexa nr- 2 Pag, 3                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.233

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.961

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.091

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-12.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-60

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

9

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-17,451

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-17.451

ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

6101

-17.151

CHELTUIELI CURENTE

01

-13.417

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-59.017

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

53.873

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI

51

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-2.997

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-510

TITLUL PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-3.466

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-1.300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-3.934

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-3,934

INVATAMANT

6501

-47.984

CHELTUIELI CURENTE

01

-46.352

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-18.124

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.464

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

36

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-941

TITLUL LX ASISTENTA SCOALA

57

-174

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-613

TITLUL M CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

65

-30.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-1.632

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-1,632

SANATATE

6601

3,553

CHELTUIELI CURENTE

01

2.728

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-608

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

3,300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

825

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

825

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701

34.457

CHELTUIELI CURENTE

0l

38.757

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI

51

Titular : Anexa nr. 2 Pag. 4                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

23.807

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

15.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-4.300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-4.300

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801

532.141

CHELTUIELI CURENTE

01

532.141

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-109

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-750

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5.690

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

56

-68,555

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

594,555

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.310

LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

7001

-22.535

CHELTUIELI CURENTE

01

-42.535

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

59.915

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-112.450

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

65

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.000

PROTECŢIA MEDIULUI

7401

7.541

CHELTUIELI CURENTE

01

13,022

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

750

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

3.972

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

8.300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-5,481

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-5,481

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001

-502.372

CHELTUIELI CURENTE

01

-517.298

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-S95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4,307

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.237

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-460,600

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-34.788

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

65

Titular : Anexa nr. 2 Pag. 5                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

-29.359

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.974

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.974

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

-1,048

TITLUL XV IMPRUMUTURI

80

-1.048

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8101

109.626

CHELTUIELI CURENTE

01

109.626

TITLUL IV SUBVENITII

40

19.364

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

5]

90,262

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCŢII

8201

1.461

CHELTUIELI CURENTE

01

1.461

TITLUL IV SUBVENŢII

40

1461

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

342,987

CHELTUIELI CURENTE

01

174.272

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.250

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

481

TITLUL III DOBANZI

30

-96

TITLUL IV SUBVENTII

40

37.817

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

-4.377

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-22,296

TITLUL MII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

157.493

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-21.300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-21,300

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

190,015

TITLUL XV IMPRUMUTURI

80

190.142

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

-127

TRANSPORTURI

8401

5.080

CHELTUIELI CURENTE

01

11.195

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-2.843

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-1.484

TITLUL III DOBANZI

30

-43.503

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

95.792

TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI

55

-13.478

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

65

PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

-23.289

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-6.115

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-6.115

COMUNICAŢII

8501

-27.400

Titular : Anexa nr. 2 Pag. 6                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod Indicator

Influente

A

B

1

CHELTUIELI CURENTE

01

-27.400

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

240

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-27.400

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-240

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC

8601

159.336

CHELTUIELI CURENTE

01

159.336

TITLU. VI TRANSFERURI INTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

154.336

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.000

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

8701

6,800

CHELTUIELI CURENTE

01

6.800

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE

RAMBURSABILA

65

6.800

CREDITE EXTERNE

5006

-5,894

CHELTUIELI CURENTE

01

-5.894

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-5.894

TRANSPORTURI

8406

-5.894

CHELTUIELI CURENTE

01

-5,894

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-5.894

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

60.491

CHELTUIELI CURENTE

01

16.758

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

48,730

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURS ABILE (FEN) POSTADERARE

56

-31.972

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

43.733

TITLUL XV IMPRUMUTURI

80

43.733

AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5108

-2,457

CHELTUIELI CURENTE

01

-2,457

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-2.457

ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

6108

29.218

CHELTUIELI CURENTE

01

29.218

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

15.000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

56

POSTADERARE

14.218

ACŢIUNI CENTRALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8008

33.730

CHELTUIELI CURENTE

01

33.730

Titular : Anexa nr 2 Pag. 7                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influenta

A

B

1

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

33.730

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE

8308

CHELTUIELI CURENTE

0l

-43,733

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

56

POSTADERARE

-43.733

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

43.733

TITLUL XV IMPRUMUTURI

80

43.733

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010

5,575

CHELTUIELI CURENTE

01

-939

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-5.806

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

4.857

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.514

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.514

AUTORITAŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5110

-6

CHELTUIELI CURENTE

01

-6

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-6

APARARE

6010

-600

CHELTUIELI CURENTE

01

-6.900

TITLUL II BUNURI SI SERVICE

20

-6.900

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.300

INVATAMANT

6510

6.171

CHELTUIELI CURENTE

01

5.957

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.100

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

4.857

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

214

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

214

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6810

10

CHELTUIELI CURENTE

01

10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 01 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod

indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-535

CHELTUIELI CURENTE

01

-535

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-535

CHELTUIELI DE STAT

5001

-535

CHELTUIELI CURENTE

01

-535

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-535

AUTORITAŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

-535

CHELTUIELI CURENTE

01

-535

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-535

SENATUL ROMÂNIEI

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular :02 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

4

CHELTUIELI CURENTE

01

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

104

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI

51

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

-100

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

CHELTUIELI CURENTE

01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

-100

AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

CHELTUIELI CURENTE

01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

-100

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010

4

CHELTUIELI CURENTE

01

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4

AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5110

4

CHELTUIELI CURENTE

01

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4

CAMERA DEPUTAŢILOR

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 03 Anexa nr-2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

CHELTUIELI CURENTE

01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-10

TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA

57

10

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010

CHELTUIELI CURENTE

01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-10

TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA

57

10

AUTORITAŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE:

5110

-10

CHELTUIELI CURENTE

01

-10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-10

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6810

10

CHELTUIELI CURENTE

Dl

10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10

INALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular :04 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-5.474

CHELTUIELI CURENTE

01

-5,174

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-3.400

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-1.774

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-300

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-5,474

CHELTUIELI CURENTE

01

-5.174

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-3.400

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-1.774

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-300

ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

6101

-3.700

CHELTUIELI CURENTE

01

-3.400

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-3.400

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-300

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6S01

-1.774

CHELTUIELI CURENTE

01

-1.774

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-1.774

CONSILIUL LEGISLATIV

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular :06 Anexa nr. 2 Pag, 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-500

CHELTUIELI CURENTE

01

-500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-500

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-500

CHELTUIELI CURENTE

01

-500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-500

AUTORITAŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

-500

CHELTUIELI CURENTE

01

-500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-500

CURTEA DE CONTURI

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 07 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-3,500

CHELTUIELI CURENTE

01

-.1.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-3.745

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

445

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-520

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

.120

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-3.500

CHELTUIELI CURENTE

01

-3.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-.1.745

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

445

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-520

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56

320

AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

-3.500

CHELIUTELI CURENTE

01

-3.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-3.745

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

445

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-520

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

320

CONSILIUL CONCURENŢEI

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular :08 Anexa nr-2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-2.261

CHELTUIELI CURENTE

01

-2.261

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-600

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-1.661

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-2.261

CHELTUIELI CURENTE

01

-2.261

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-600

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-1.661

AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

-2.261

CHELTUIELI CURENTE

01

-2.261

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-600

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-1.661

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 10 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-150

CHEULTUIELI DE CAPITAL

70

-150

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-150

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000

-150

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-150

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-150

AUTORITAŢI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101

-150

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-150

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-150

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 11 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

CHELTUIELI CURENTE

01

50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-50

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

CHELTUIELI CURENTE

01

50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-50

AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

CHELTUIELI CURENTE

01

50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-50

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 13 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-45.460

CHELTUIELI CURENTE

01

-43,696

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-149

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-4.732

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-507

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBRURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-52.871

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

14.563

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-1.764

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-1.764

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-43.003

CHELTUIELI CURENTE

01

-41.239

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-140

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-4.732

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-507

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN)

POSTADERARE

50

-50.414

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

14.563

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-1.764

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-1,764

AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

-57,439

CHELTUIELI CURENTE

01

-55.749

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

- 149

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-4.732

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-457

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-50,414

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-1.690

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-1.690

INVATAMANT

6501

-440

CHELTUIELI CURENTE

01

-140

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-440

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

6701

14.950

CHELTUIELI CURENTE

01

14.950

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

15.000

ACŢIUNI CENTRALE ECONOMICE. COMERCIALE SI DE MUNCA

8001

-74

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-74

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-74

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

Titular : 13 Anexa nr. 2 Pag. 2                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

-2.457

CHELTUIELI CURENTE

01

-2.457

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56

-2.457

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5108

-2,457

CHELTUIELI CURENTE

01

-2.457

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-2.457

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular: 14 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod

indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-12.096

CHELTUIELI CURENTE

01

-12,096

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-3.000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-12,096

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-12.096

CHELTUIELI CURENTE

01

-12.096

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-3.000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-12.096

AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

-12.096

CHELTUIELI CURENTE

01

-12,096

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-3.000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-12.096

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 15 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

1.440

CHELTUIELI CURENTE

01

-12.905

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,285

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

59.915

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-81.320

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-10.290

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE

RAMBURSABILA

65

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.345

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

14.345

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-32.290

CHELTUIELI CURENTE

01

-46.635

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.285

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

59.915

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-115.050

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-10.290

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE

RAMBURSABILA

65

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.345

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

14.345

AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

3.135

CHELTUIELI CURENTE

01

8.790

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,285

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-5,655

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-5.655

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

7001

-22.535

CHELTUIELI CURENTE

01

-42.535

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

59.915

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-112.450

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

65

10.000

Titular:15 Anexa nr. 2 Pag. 2                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.000

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001

-12.890

CHELTUIELI CURENTE

01

-12,890

TITLUL VII .ALTE TRANSFERURI

55

-2.600

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-10.290

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

33.730

CHELTUIELI CURENTE

01

33.730

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

33.730

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8008

33,730

CHELTUIELI CURENTE

01

33.730

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

33.730

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular: 16 Anexa nr.2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

-58.096

CHELTUIELI CURENTE

01

-51.013

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-7.050

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-1.582

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-56.231

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7.050

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

65

6.800

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-7.083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-7,083

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-58.096

CHELTUIELI CURENTE

01

-51.013

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-7.050

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-1.582

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-56.231

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7.050

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

65

6.800

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-7.083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-7.083

AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

5101

-75.560

CHELTUIELI CURENTE

01

-68.477

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-12.050

TITLUL VI] ALTE TRANSFERURI

55

-1%

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-56.231

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-7.083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-7.083

ALTE SERVICII GENERALE

5401

10.664

CHELTUIELI CURENTE

01

10.664

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-1,386

TITLUL X .ALTE CHELTUIELI

59

7.050

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

8701

6,800

CHELTUIELI CURENTE

01

6.800

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE. RAMBURSABILA

65

6.800

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 17 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5 000

-1.278

CHELTUIELI CURENTE

01

-1.278

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-.11.503

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26,778

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5.235

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-510

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-1,278

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-1.278

CHELTUIELI CURENTE

01

-1.278

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-31.503

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26,778

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

5.235

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-510

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56

-1.278

ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

6101

-6.978

CHELTUIELI CURENTE

01

-6.978

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-31.503

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26,778

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

-465

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-510

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-1,278

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6S01

5.700

CHELTUIELI CURENTE

01

5.700

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

5.700

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular: 18 Anexa nr. 2 Pag. 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

CHELTUIELI CURENTE

01

12.751

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-4.029

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-2.555

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

5.359

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-12,000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

25,967

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

9

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-12.751

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-12.751

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

CHELTUIELI CURENTE

01

19.051

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-4.029

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,745

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

5.359

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-12.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

25.967

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

9

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-19.051

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-19.051

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101

-47

CHELTUIELI CURENTE

01

-47

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-47

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401

6

CHELTUIELI CURENTE

01

6

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6

APĂRARE

6001

-21.217

CHELTUIELI CURENTE

01

-3.766

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,233

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.961

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.091

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-12.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-60

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

9

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-17.451

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-17.451

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA

6101

-1.368

CHELTUIELI CURENTE

01

-1.368

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-1.814

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

478

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

-32

Titular :18 Anexa nr. 2 Pag. 2                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

INVATAMANT

6501

-7.112

CHELTUIELI CURENTE

01

-5.512

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-6.784

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.264

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-1.600

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-1.600

SANATATE

6601

2.728

CHELTUIELI CURENTE

0l

2.728

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-608

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTATI

51

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

3. .100

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701

1.000

CHELTUIELI CURENTE

01

1.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.000

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801

26,010

CHELTUIELI CURENTE

01

26,010

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-9

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

26.019

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010

CHELTUIELI CURENTE

01

-6.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-6,300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.300

APARARE

6010

-600

CHELTUIELI CURENTE

01

-6.900

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-6.900

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.300

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.300

INVATAMANT

6510

600

CHELTUIELI CURENTE

01

600

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

600

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

Titular : 19 Anexa nr. 2 Pag, 1                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

TOTAL GENERAL

5000

68.363

CHELTUIELI CURENTE

01

52.001

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.600

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9,547

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

S2.S06

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

13.899

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-37.613

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-5.1X2

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-6.274

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

65

-9.782

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16.362

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

16.362

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

52.649

CHELTUIELI CURENTE

01

36.501

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.600

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9.047

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

82,806

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-1.101

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-37.613

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-5,182

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-6,274

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

65

-9.782

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16.148

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

16.148

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101

-18.333

CHELTUIELI CURENTE

Dl

-18.175

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-500

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-160

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-13.115

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-4,700

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-138

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-158

Titular : 19 Anexa nr. 2 Pag. 2                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NATIONALA

6101

9.855

CHELTUIELI CURENTE

01

9.597

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.097

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

-2.500

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-1.300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

258

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

258

INVATAMANT

6501

-107

CHELTUIELI CURENTE

01

-107

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-1.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.200

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-941

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-182

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-184

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701

-4.993

CHELTUIELI CURENTE

01

-4.993

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

-4,993

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6S01

-5.840

CHELTUIELI CURENTE

Dl

-5.840

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-750

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

-5.000

TITLUL ALTE CHELTUIELI

59

-90

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001

-18.195

CHELTUIELI CURENTE

01

-34.243

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

37

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-24,498

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

65

-9.782

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16.048

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,048

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8101

90,262

CHELTUIELI CURENTE

01

90.262

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

90.262

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

15.000

CHELTUIELI CURENTE

01

15.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

15.000

ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

6108

15,000

Titular : 19 Anexa nr. 2 Pag. 3                                          -mii lei-

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

A

B

1

CHELTUIELI CURENTE

01

15.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

15,000

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010

714

CHELTUIELI CURENTE

01

500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

500

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

214

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

214

INVATAMANT

6510

714

CHELTUIELI CURENTE

01

500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

500

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

214

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

214

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE