Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.5 din 29.03.2012

pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat
ACT EMIS DE: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 04 aprilie 2012SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 41 lit. f) şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 4 şi 23 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.ARTICOL UNICNorma nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)prelucrarea declaraţiilor nominale de asigurare, declaraţiilor individuale de asigurare şi a contractelor de asigurare socială; 2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a)Legea pensiilor publice - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; b)declaraţie nominală de asigurare - declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 29619 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, după caz, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea pensiilor publice; c)document de asigurare - contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi declaraţia nominală de asigurare, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), e) şi f) din Legea pensiilor publice; d)act adiţional - documentul care modifică contractul de asigurare socială; e)comunicare de modificare - documentul care modifică declaraţia individuală de asigurare; f)declaraţie nominală de asigurare rectificativă - documentul care modifică declaraţia nominală de asigurare iniţială; g)luna şi anul de referinţă - luna şi anul pentru care se depun documentele de asigurare iniţiale; h)Norma de aplicare a Legii pensiilor publice - Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011; i)Tabel electronic al contribuţiilor - tabelul electronic de evidenţă a contribuţiilor la fondurile de pensii administrate privat, denumit în continuare TEC. 3. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)instituţia de evidenţă, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, şi casele de pensii sectoriale, astfel cum au fost definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea pensiilor publice; 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) ANAF are atribuţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) CNPP, prin structurile sale teritoriale, efectuează activităţile de constatare, control, colectare, virare şi soluţionare a contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale plătită de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea pensiilor publice, asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.(3) Casele de pensii sectoriale au atribuţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale.(4) Pentru neachitarea de către debitor la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale, acesta datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate inclusiv.(5) În cazul neachitării la termen de către plătitori, potrivit legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a), b) şi d), pct. II şi III din Legea pensiilor publice, ANAF şi unităţile sale subordonate procedează la aplicarea măsurilor de executare silită în vederea încasării sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.(6) În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii individuali prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea pensiilor publice, casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.(7) Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat. 5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) În scopul determinării cuantumului contribuţiilor datorate fondurilor de pensii, instituţia de evidenţă utilizează informaţiile înscrise în Registrul participanţilor, precum şi informaţiile înscrise în documentele de asigurare.(2) Evidenţa nominală a persoanelor asigurate în luna de raportare se realizează pe baza codului numeric personal din documentele de asigurare.(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi ANAF, după caz, controlează modul în care angajatorii respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi depunerea declaraţiei nominale de asigurare şi a obligaţiilor de plată, precum şi respectarea termenelor de depunere.(4) Casele de pensii sectoriale controlează modul în care angajatorii din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea declaraţiei nominale de asigurare, precum şi termenele de transmitere.(5) În situaţia în care se constată erori şi/sau modificări ale datelor în cuprinsul declaraţiei nominale de asigurare, indiferent de cauzele producerii acestora, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator ori entităţile asimilate angajatorului sunt obligate să întocmească şi să depună, în termenele prevăzute de lege, o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.(6) Declaraţiile nominale de asigurare iniţiale depuse peste termenul prevăzut de lege, precum şi cele rectificative se prelucrează şi se validează de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, după caz, până la următoarele termene prevăzute la art. 7 alin. (1), în funcţie de data depunerii acestor declaraţii. 6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Pe data de întâi a fiecărei luni următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informaţiile aferente declaraţiilor nominale de asigurare, însoţite de un inventar al acestora. (2) În situaţia depunerii unor declaraţii nominale de asigurare rectificative, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informaţiile aferente declaraţiilor nominale de asigurare rectificative, însoţite de inventarul acestora, la următorul termen prevăzut la alin. (1).(3) În acelaşi termen prevăzut la alin. (1), casele teritoriale de pensii transmit la CNPP declaraţiile individuale de asigurare şi contractele de asigurare socială aflate în evidenţă, însoţite de un inventar al acestora.(4) În situaţia declaraţiilor individuale de asigurare şi contractelor de asigurare socială, plăţile, reprezentând contribuţia de asigurări sociale, luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referinţă sunt plăţile înregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii până la data inventarului.(5) Modalităţile concrete de transmitere a informaţiilor se stabilesc de comun acord între instituţiile implicate.(6) În situaţia declaraţiilor individuale de asigurare şi a contractelor de asigurare socială pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale a fost efectuată după data inventarului, aceasta este luată în considerare la următorul termen prevăzut la alin. (1). 7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) În situaţia depunerii unor declaraţii nominale de asigurare rectificative, precum şi în situaţia modificării venitului asigurat, intervenite în declaraţiile individuale de asigurare sau în contractele de asigurare socială, instituţia de evidenţă procedează la efectuarea eventualelor regularizări către fondurile de pensii, fără a depăşi termenul maxim de 6 luni de la data constatării acestor situaţii. 8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) În vederea efectuării calculului şi a evidenţei contribuţiilor pentru fiecare participant, instituţia de evidenţă actualizează Registrul participanţilor în baza:a)procesului de aderare prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie, privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat; b)procesului de actualizare a informaţiilor conţinute în Registrul participanţilor, prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie; c)procesului de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenţa unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizării unor contestaţii depuse de participanţi ori a controalelor efectuate de Comisie sau orice alte decizii ale Comisiei; d)procesului de transfer al participanţilor între fondurile de pensii, prevăzut de Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009; e)procesului de repartizare aleatorie lunară, prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie. (2) Procedura tehnică de corectare a codului numeric personal şi/sau a numelui/prenumelui participantului se stabileşte prin protocol/act adiţional la protocol, după caz, încheiat între instituţia de evidenţă şi Comisie. 9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Procedura prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) se efectuează de către instituţia de evidenţă lunar, în perioada 10-15 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare.(2) Instituţia de evidenţă aplică procedurile prevăzute în reglementările în vigoare, emise de către Comisie, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, în cazul cărora, în ultimele 4 luni anterioare lunii în care se efectuează repartizarea aleatorie, administratorii fondurilor de pensii nu au comunicat că au aderat, dar ale căror date figurează în declaraţiile nominale de asigurare sau în declaraţiile individuale de asigurare aflate în evidenţa instituţiei de evidenţă cu obligaţii de plată în sistemul asigurărilor sociale.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a căror identitate nu constituie informaţie clasificată, potrivit legii, casele de pensii sectoriale vor efectua prima repartizare aleatorie după expirarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, pentru persoanele în cazul cărora administratorii fondurilor de pensii nu au comunicat că au aderat, dar ale căror date figurează în documentele de asigurare aflate în evidenţa instituţiei de evidenţă cu obligaţii de plată în sistemul asigurărilor sociale. 10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Lunar, în perioada 16-18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 431 alin. (7) din Lege, instituţia de evidenţă actualizează TEC. 11. La articolul 11 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)codul de identificare fiscală al angajatorului;........ ................ ................ ................ ................ ................ e)numele şi prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în documentele de asigurare; 12. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (4) se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv. 13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Procedura de actualizare prevăzută la art. 11 alin. (1) se efectuează pe baza datelor din Registrul participanţilor şi a celor înscrise în documentele de asigurare.(2) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se află înregistrate în declaraţiile nominale de asigurare depuse de contribuabil în termenul prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, transmise la instituţia de evidenţă conform prevederilor art. 7 alin. (1), instituţia de evidenţă calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistrează în TEC.(3) În situaţia în care persoanele au aderat sau au fost repartizate aleatoriu şi au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială, CNPP calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistrează în TEC.(4) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se află înregistrate în declaraţiile nominale de asigurare rectificative ori îşi modifică venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare, prin comunicări de modificare, aferente unei perioade anterioare, instituţia de evidenţă calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) şi le înregistrează în TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, în funcţie de sumele înscrise în TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au făcut obiectul rectificărilor.(5) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu îşi modifică venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, prin act adiţional, CNPP calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, începând cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le înregistrează în TEC.(6) În situaţia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu nu se află înregistrate în declaraţiile nominale de asigurare sau, după caz, nu au realizat stagii de cotizare în luna de referinţă ori figurează ca debitori, în cazul declaraţiilor sau contractelor de asigurare socială, instituţia de evidenţă va înscrie în TEC cifra «0» în rubricile aferente obligaţiilor lunare.(7) În cazul persoanelor pentru care instituţia de evidenţă a procedat, conform normelor în vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) se calculează şi se înregistrează în TEC luându-se în considerare şi lunile anterioare din intervalul legal în care persoana eligibilă şi obligată să contribuie avea posibilitatea să adere voluntar la un fond de pensii. 14. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Lunar, până cel târziu în data de 18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, pe baza sumelor înscrise în TEC, instituţia de evidenţă întocmeşte listele nominale de viramente, distinct pentru fiecare fond de pensii. 15. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)pentru fiecare participant:

(i) codul numeric personal;
(ii) numele şi prenumele, astfel cum au fost raportate în documentele de asigurare;
(iii) suma totală virată la fondul de pensii administrat privat;
(iv) codul de identificare fiscală al angajatorului.

16. La articolul 13, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(6) Listele nominale de viramente se transmit de instituţia de evidenţă fiecărui administrator de fond de pensii şi Comisiei în format electronic, în termenul prevăzut la art. 431 alin. (3) din Lege, prin fişiere semnate cu semnătură electronică extinsă emisă de un furnizor autorizat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.(7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat arhivează toate fişierele prevăzute la alin. (6). 17. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)suma totală virată de instituţia de evidenţă la fondul de pensii pe lună. 18. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Recapitulaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte pe suport hârtie în 4 exemplare şi în format electronic, se semnează cu semnătură electronică extinsă de persoanele împuternicite în acest scop de către preşedintele CNPP, respectiv de către directorul casei de pensii sectoriale şi se distribuie după cum urmează:a)un exemplar rămâne la instituţia de evidenţă; b)un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti sau la altă instituţie abilitată în acest sens, după caz, împreună cu documentele de plată; c)un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectuează plata; d)un exemplar se transmite depozitarului la care se virează sumele. 19. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, casele de pensii sectoriale transmit CNPP documentele necesare virării, pentru fiecare fond de pensii, de la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumelor reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii, calculate conform prevederilor art. 13.(2) Virarea contribuţiilor pentru fondurile de pensii se face de către CNPP, cu ordin de plată, prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza documentelor prevăzute la art. 14. 20. La articolul 151, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Administratorul furnizează depozitarului lista de contribuţii negative emisă de instituţia de evidenţă şi a numărului de unităţi de fond anulate pe fiecare cod numeric personal.
(3) Pentru verificare şi corecta calculaţie, suma din contul colector virată de către instituţia de evidenţă, plus contravaloarea la zi a unităţilor de fond anulate, plus deficitul de numerar, după caz, acoperit de administrator, trebuie să fie egală cu suma contribuţiilor nete pozitive calculate în baza listei nominale de viramente.
21. Articolul 152 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 152 (1) În cazul radierii unui participant din Registrul participanţilor, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de desfiinţare a actului individual de aderare sau ca urmare a deciziei administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare, instituţia de evidenţă procedează la recuperarea contribuţiei brute virate până la momentul radierii din Registrul participanţilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data următorului virament lunar.(2) Instituţia de evidenţă înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, după radierea din Registrul participanţilor.(3) În cazul în care activul personal al participantului în cauză este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate în fond, diferenţa se acoperă din veniturile administratorului prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege.(4) În cazul în care activul personal al participantului în cauză este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate în fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv. 22. Articolul 16 se abrogă. 23. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17Comisia comunică instituţiei de evidenţă lunar, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, următoarele informaţii: a)denumirea fondului de pensii administrat privat; b)codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei; c)denumirea depozitarului la care se virează contribuţiile; d)codul depozitarului din Registrul Comisiei; e)codul IBAN al contului colector aparţinând fondului de pensii administrat privat, deschis în evidenţele depozitarului. 24. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Constituie contravenţie neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 151.(2) Săvârşirea faptei prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16 alin. (1) şi (2), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) şi alin. (2)-(11) din Lege.


SmartCity5

COMENTARII la Norma 5/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 5 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu