E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.39 din 25.11.2016

privind asigurările auto din România
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 08 decembrie 2016SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), (5) şi (6), art. 18 alin. (6) şi (10), art. 20 alin. (4), art. 37 alin. (2) şi ale art. 38 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 22 noiembrie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Titlul IAsigurarea obligatorie de răspundere civilă auto Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prevederi generale(1) Prezenta normă reglementează:a)forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumit în continuare contract RCA; b)condiţiile şi criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA; c)procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi lichidarea dosarului de daună; d)sistemul bonus-malus; e)forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului de constatare amiabilă de accident; f)procesul de avizare şi înregistrare, obligaţiile şi responsabilităţile personalului care efectuează constatarea daunelor. (2) Condiţiile contractuale minime obligatorii pentru asigurarea RCA sunt stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare OUG nr. 54/2016, şi de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia. Articolul 2Definiţii şi acronime(1) În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, şi în OUG nr. 54/2016 au următoarele semnificaţii:1. activitatea de constatare daune - activitate independentă, externă sau în cadrul unui asigurător, avizată de către A.S.F., care are atribuţii de constatare a daunelor la vehiculele şi bunurile avariate ca urmare a unor riscuri acoperite prin contractul RCA, realizată prin intermediul specialiştilor constatare daune; 2. activitatea de lichidare daune - activitate instituită de un asigurător cu atribuţii de lichidare a daunelor care poate fi externalizată total sau parţial în conformitate cu prevederile legale; 3. actuar independent - actuar care nu se află într-o relaţie cu nicio societate de asigurare care practică RCA şi cu auditorul financiar al asigurătorului în cauză; 4. emitere electronică - subscrierea contractului RCA simultan cu înregistrarea şi stocarea instantanee în sistemul informatic al asigurătorului RCA a datelor cuprinse în contractul RCA; 5. funcţia de instrumentare daune - funcţie instituită de un asigurător cu atribuţii de constatare şi lichidare a daunelor care poate fi externalizată total sau parţial în conformitate cu prevederile legale; 6. proprietar/coproprietar al vehiculului - persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identitate ale vehiculului sau în alte înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate; 7. sisteme de specialitate - mecanisme de evaluare a bunurilor mobile şi imobile utilizate la nivel naţional prin care se stabileşte valoarea orientativă de piaţă a bunurilor respective, se indică în mod concret oferte de bunuri mobile şi imobile tranzacţionate, similare cu cele avariate, care pot fi achiziţionate de către persoana prejudiciată cu suma rezultată din evaluare, şi/sau se permite efectuarea calculelor în vederea estimării costurilor de înlocuire sau reparaţie a părţilor componente ale acestora; 8. specialist constatare daune - personal autorizat de către A.S.F., independent profesional, cu atribuţii de constatare daune din cadrul funcţiei de instrumentare daune, conform politicilor scrise ale asigurătorilor; 9. specialist instrumentare daune - inspector de specialitate daune din cadrul asigurătorului conform standardului ocupaţional specific. (2) În înţelesul prezentei norme, acronimele de mai jos au următoarele semnificaţii:1. A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară; 2. ISF - Institutul de Studii Financiare; 3. FGA - Fondul de Garantare a Asiguraţilor; 4. CEDAM - bază de date privind evidenţa contractelor RCA; 5. BAAR - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România; 6. RCA - asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie. Capitolul IIProcesul de autorizare Articolul 3Condiţiile de autorizare(1) Asigurătorii pot practica asigurarea RCA pe teritoriul României dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt autorizaţi în statul membru în care au sediul social pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, exclusiv răspunderea transportatorului; b)dispun de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire a asigurării RCA, definite la art. 3 din OUG nr. 54/2016, şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral; c)dispun de o structură adecvată atât pentru activitatea de contractare a asigurării RCA, cât şi pentru cea de constatare şi lichidare daune; d)efectuează activitate de constatare a daunelor prin specialişti constatare daune pe întreg teritoriul României; e)efectuează activitate de lichidare a daunelor prin personal specializat propriu sau mandatat; f)dispun de dotare cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal care să permită cel puţin:

(i) contractarea asigurării RCA;
(ii) ţinerea unor evidenţe detaliate privind încheierea, derularea şi încetarea asigurării RCA;
(iii) gestionarea dosarelor de daună;
(iv) transmiterea în format electronic a informaţiilor prevăzute la pct. (i)-(iii) către baza de date CEDAM;

g)desfăşoară activitatea de încheiere a asigurării obligatorii RCA numai la:

(i) sediile principale sau secundare proprii sau ale intermediarilor de asigurări;
(ii) sediile principale sau secundare ale asiguraţilor ori ale potenţialilor asiguraţi persoane juridice;
(iii) domiciliul sau, după caz, reşedinţa asiguraţilor ori a potenţialilor asiguraţi persoane fizice;

h)deţin un program de reasigurare care garantează o reţinere proprie prudenţială; i)sunt membri ai BAAR. (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt îndeplinite pe toată perioada de valabilitate a autorizării. Articolul 4Documentaţia(1) În vederea autorizării pentru practicarea asigurării RCA, asigurătorii solicitanţi depun la A.S.F. următoarea documentaţie:a)documentaţia din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3; b)lista reprezentanţilor de despăgubiri prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. b); c)lista specialiştilor constatare daune avizaţi şi înregistraţi în Registrul specialiştilor constatare daune şi a personalului de specialitate responsabil cu desfăşurarea activităţii de lichidare a daunelor auto, structura de lucru necesară efectuării plăţilor de despăgubiri şi alte informaţii considerate relevante; d)nota de fundamentare, care să cuprindă în mod obligatoriu tarifele de primă pentru primii 2 ani şi metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de primă, potrivit prevederilor art. 11, şi o estimare a indicatorilor specifici pentru o perioadă de 5 ani; e)declaraţia conducătorului executiv al societăţii privind îndeplinirea condiţiilor necesare respectării prevederilor art. 3; f)cerere de autorizare. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) este aprobată şi semnată de conducerea asigurătorului RCA.(3) Asigurătorul cu sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene poate practica asigurarea RCA pe teritoriul României de la data la care autoritatea competentă a statului membru de origine îi comunică confirmarea A.S.F. referitoare la primirea notificării privind intenţia de exercitare a libertăţii de a presta servicii sau a dreptului de stabilire. Articolul 5Acordarea şi retragerea autorizaţiei(1) A.S.F. decide acordarea autorizaţiei pentru practicarea asigurării RCA în urma analizei documentelor depuse, precum şi a analizei indicatorilor care atestă faptul că asigurătorul poate gestiona această formă de asigurare în condiţii compatibile cu prevederile legale.(2) Autorizaţia poate fi retrasă sau suspendată de către A.S.F., în condiţiile legii, precum şi la solicitarea asigurătorului. Capitolul IIIDesfăşurarea activităţii Articolul 6Transmiterea informaţiilor(1) Asigurătorii RCA comunică A.S.F. orice modificare şi/sau completare a informaţiilor transmise potrivit art. 4 alin. (1) şi (2), în termen de 30 de zile de la data modificării sau completării.(2) Asigurătorii RCA transmit A.S.F., în termen de 30 de zile de la data autorizării, următoarele documente:a)dovada raporturilor juridice de reasigurare; b)copie a mandatului BAAR pentru eliberarea documentului internaţional de asigurare, în calitate de membru al biroului naţional. (3) În situaţia în care asigurătorii RCA modifică sau completează documentele menţionate la alin. (2) lit. a), aceştia transmit A.S.F. copia actului adiţional în termen de 30 de zile de la data modificării sau completării. Articolul 7Baza de date CEDAM Asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date CEDAM informaţii complete referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv: a)valabilitatea contractului; b)data de încetare a valabilităţii, denunţării sau rezilierii contractului; c)daunele înregistrate ca urmare a evenimentelor produse pe parcursul derulării contractului; d)informaţii referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul; e)nume, prenume, CNP, serie şi număr CI/BI ale conducătorilor auto declaraţi; f)nume, prenume, CNP, serie şi număr CI/BI ale conducătorului auto responsabil de producerea accidentului şi atributul suplimentar dacă este una dintre persoanele declarate în contractul RCA; g)informaţii privind compensarea directă, în situaţia în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părţi a mecanismului de compensare directă şi dacă dauna înregistrată intră în această categorie; h)informaţii privind răscumpărarea în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din OUG nr. 54/2016. Capitolul IVRaportări şi publicare Articolul 8Raportări Asigurătorii RCA întocmesc evidenţe privind asigurarea RCA şi transmit trimestrial A.S.F. raportările elaborate potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4 până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, atât în scris, cât şi în format electronic. Articolul 9Publicare Asigurătorii RCA publică şi actualizează periodic pe site-ul propriu următoarele: a)datele necesare care să permită persoanelor prejudiciate accesul direct la informaţiile privind procedura de avizare şi constatare a daunelor; b)lista specialiştilor constatare daune şi a personalului de specialitate responsabil cu desfăşurarea activităţii de lichidare a daunelor; c)accesul la tariful de primă specific potenţialului asigurat. Capitolul VContractul RCA Articolul 10Prevederi generale(1) În cazul în care asiguratul RCA şi asigurătorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la încheierea sau pe perioada derulării contractului RCA, acestea vor fi menţionate distinct printr-un act adiţional la contractul RCA.(2) Procedura, clauzele şi condiţiile aplicării mecanismului de compensare directă se stabilesc de comun acord prin convenţie încheiată între asigurat şi asigurătorul RCA la momentul încheierii contractului RCA.(3) Contractul RCA se încheie cu un asigurător RCA care are dreptul de a practica pe teritoriul României asigurarea RCA.(4) La încheierea asigurării RCA, asigurătorul RCA emite asiguratului contractul RCA împreună cu documentul internaţional de asigurare.(5) În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit doar contractul RCA, fără a include documentul internaţional de asigurare.(6) Asigurătorii RCA solicită informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, şi verifică corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, datele proprietarului sau utilizatorului acestuia.(7) Forma şi conţinutul poliţei RCA sunt prevăzute în anexa nr. 6.(8) A.S.F. alocă fiecărui asigurător RCA nou-autorizat o serie unică şi care este menţionată pe contractele RCA; această prevedere se aplică şi asigurătorilor RCA autorizaţi în alte state membre şi care îşi desfăşoară activitatea în România pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii.(9) Contractele RCA se emit în sistem electronic.(10) Dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate, o constituie:a)contractul RCA emis de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă; b)documentul internaţional de asigurare; c)documentele internaţionale de asigurare de răspundere civilă a vehiculelor, eliberate de asigurătorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionată în acestea, sau poliţa de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene. (11) Asigurătorii RCA confirmă valabilitatea contractelor RCA şi eliberează copii ale acestora la solicitarea:a)instanţelor de judecată şi a autorităţilor publice; b)asigurătorilor care s-au subrogat în drepturile persoanei prejudiciate; c)asigurătorilor RCA ai persoanei vinovate de producerea accidentului în cazul compensării directe;d) altor persoane fizice şi juridice care justifică un interes legitim. (12) Pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în alte state pentru care se solicită încheierea contractului RCA în vederea înmatriculării sau înregistrării permanente în România, după caz, încheierea contractului este condiţionată de prezentarea dovezii înregistrării fiscale a vehiculului în România. Articolul 11Tarifele şi modalitatea de calcul(1) Asigurătorii RCA stabilesc tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru limitele de despăgubire stabilite în baza prevederilor art. 12.(2) Asigurătorii RCA transmit, în termen de 30 de zile de la data modificării tarifelor de primă stabilite conform procedurilor interne, un raport întocmit de un actuar independent aprobat de către A.S.F. care să certifice fundamentarea şi adecvarea acestora, luând în considerare următoarele:a)bazele de date care au stat la baza determinării tarifului; b)procedurile efectuate de către actuarii societăţii pentru verificarea calităţii, corectitudinii şi completitudinii datelor; c)metodologia de determinare a segmentelor de risc omogene; d)ipotezele utilizate; e)metodele actuariale utilizate; f)alte aspecte relevante. (3) Pentru fiecare segment de risc omogen, asigurătorul RCA utilizează suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic.(4) În situaţia în care asigurătorul RCA nu deţine suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta utilizează date istorice disponibile din alte surse raportate la piaţa din România sau la piaţa Uniunii Europene, cu condiţia ca acestea să fie relevante.(5) Prima de asigurare se calculează pentru un an de subscriere, potrivit tarifelor de primă anuale practicate de către asigurătorul RCA.(6) Asigurătorii RCA efectuează trimestrial analize privind nivelul cheltuielilor de achiziţie înregistrate şi adoptă măsurile necesare pentru asigurarea concordanţei politicilor de achiziţie cu obligaţiile asumate prin contractele RCA încheiate.(7) Tarifarea asigurărilor RCA conţine sistemul bonus-malus.(8) Asigurătorii RCA pot utiliza în calculul tarifelor de primă următoarele criterii de risc:a)tip asigurat; b)tip vehicul; c)capacitate cilindrică, putere motor, masă maximă autorizată sau numărul de locuri în funcţie de tipul vehiculului; d)regiune geografică; e)vârstă. (9) Asigurătorii RCA pot utiliza şi alte criterii de risc în calculul tarifelor de primă, cu respectarea principiilor actuariale general acceptate. Articolul 12Limitele de despăgubire(1) ASigurătorii RCA stabilesc limitele de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F. în conformitate cu reglementările europene.(2) Limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F. sunt:a)pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României; b)pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României; c)pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României; d)pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. (3) În cazul în care în acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totală a prejudiciilor depăşeşte limitele de despăgubire specificate în contractul RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident. Articolul 13Informaţiile prezentate potenţialilor contractanţi(1) Asigurătorii RCA asigură accesul potenţialilor contractanţi la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediile/punctele de lucru ale acestuia şi oferă toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.(2) Asigurătorilor RCA şi intermediarilor de asigurări le sunt interzise ofertarea, promovarea şi comercializarea asigurării RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea prevederilor art. 11.(3) Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat.(4) Asigurătorilor RCA şi intermediarilor de asigurări le este interzisă acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unui contract RCA, cu excepţia asigurărilor facultative care acoperă riscuri asociate riscurilor acoperite prin contractul RCA.(5) În aplicaţia utilizată în punctele de vânzare pentru calculul primei de asigurare se aplică toate criteriile stabilite de către asigurătorul RCA în tariful de primă.(6) Oferta conţine criteriile specifice asiguratului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat.(7) Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi conţine următoarele informaţii:a)prima de asigurare totală rezultată din aplicarea tarifului de primă, care este menţionată pe poliţa de asigurare; b)comisionul plătit intermediarului, exprimat în valoare absolută şi ca procent din prima de asigurare totală; c)menţionarea faptului că valoarea absolută a comisionului prevăzut la lit. b) se determină prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totală şi că acesta este inclus în prima totală; d)cheltuiala medie de achiziţie directă; e)data până la care oferta este valabilă. (8) Asigurătorul RCA determină lunar cheltuiala medie de achiziţie directă aferentă lunii respective ca procent dintre cheltuielile de achiziţie directă aplicabile la data emiterii contractului RCA, fără a se lua în considerare remuneraţii acordate în funcţie de performanţa portofoliului gestionat de salariaţii proprii şi primele de asigurare brute subscrise în luna respectivă.(9) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul utilizării aplicaţiilor website de către asigurătorii RCA şi intermediari pentru vânzarea asigurărilor RCA.(10) Asigurătorii RCA încheie contracte RCA a căror valabilitate începe la cel mult 30 de zile după data emiterii acesteia. Articolul 14Cuplul tractor-remorcă/semiremorcă(1) Asigurarea RCA a remorcilor/semiremorcilor are acoperire doar dacă acestea nu sunt ataşate unui vehicul tractor.(2) În cazul în care evenimentul se produce în timp ce remorca sau semiremorca este ataşată vehiculului tractor, răspunderea aparţine vehiculului tractor.(3) Asigurătorul RCA al vehiculului tractor despăgubeşte partea prejudiciată şi poate exercita dreptul de regres asupra asigurătorului RCA al remorcii/semiremorcii, în cazul în care dovedeşte că prejudiciul s-a produs ca urmare a unei defecţiuni tehnice a remorcii/semiremorcii, care nu putea fi observată de către conducătorul auto.(4) În cazul în care evenimentul se produce în timp ce remorca/semiremorca este ataşată vehiculului tractor, despăgubirea este suportată, în funcţie de situaţiile mai jos prezentate, de către:a)asigurătorul RCA al vehiculului tractor, în situaţia în care vehiculul tractor este identificat şi asigurat, indiferent dacă remorca/semiremorca este sau nu este identificată ori asigurată; b)BAAR sau biroul naţional al statului în care vehiculul tractor staţionează în mod obişnuit, pentru vehicule înmatriculate în alte state, în situaţia în care vehiculul tractor este identificat şi neasigurat, indiferent dacă remorca/ semiremorca este sau nu este identificată ori asigurată; c)asigurătorul RCA al remorcii/semiremorcii, în situaţia în care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/ semiremorca este identificată şi asigurată; după plata despăgubirii, asigurătorul remorcii/semiremorcii are drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului şi, după caz, împotriva asigurătorului vehiculului tractor, dacă aceştia vor fi identificaţi ulterior; d)BAAR, în situaţia în care vehiculul tractor este neidentificat, iar remorca/semiremorca este identificată şi neasigurată. Articolul 15Obligaţiile asigurătorului Asigurătorii RCA şi/sau administratorul bazei de date CEDAM emit, la solicitarea asiguraţilor sau utilizatorilor, certificatul privind daunele înregistrate şi includ în acesta cel puţin următoarele informaţii: a)numele/denumirea asiguratului; b)CNP/CUI asigurat; c)datele vehiculului; d)seria şi numărul contractului RCA; e)perioada de valabilitate; f)clasa bonus-malus aferentă; g)data producerii evenimentului înregistrat; h)data plăţii despăgubirii; i)despăgubiri ca urmare a vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii ori a decesului, dacă este cazul; j)aplicarea clauzei privind compensarea directă, dacă este cazul; k)aplicarea clauzei privind răscumpărarea, dacă este cazul. Capitolul VIPrejudicii şi despăgubiri Secţiunea 1Avizare şi constatare Articolul 16Avizarea prejudiciilor(1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei:a)asigurătorului RCA cu care proprietarul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA; b)reprezentantului de despăgubiri; c)propriului asigurător RCA în cazul aplicării mecanismului de compensare directă; d)BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar. (2) La avizarea daunelor în legătură cu producerea unui eveniment asigurat prin contractul RCA, asigurătorul RCA deschide dosarul de daună procedând la:a)efectuarea constatării prejudiciilor; b)informarea în scris a părţii prejudiciate cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire; c)soluţionarea cererii în termenul legal. (3) Asigurătorul RCA înregistrează toate documentele depuse la dosarul de daună.(4) Asigurătorul RCA efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite de la persoana prejudiciată.(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condiţiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat în vederea efectuării constatării. Articolul 17Constatarea prejudiciilor(1) Procesul-verbal de constatare se întocmeşte de către specialistul constatare daune şi se semnează de către acesta şi persoana prejudiciată.(2) În cazul în care despăgubirea urmează a fi recuperată în condiţiile prevăzute la art. 24 din OUG nr. 54/2016, procesul-verbal se semnează de către persoana prejudiciată, asigurat/conducătorul vehiculului asigurat şi specialistul constatare daune.(3) Specialistul constatare daune înmânează câte un exemplar al procesului-verbal de constatare părţilor semnatare, la momentul efectuării constatării.(4) Persoana prejudiciată este îndreptăţită la obţinerea despăgubirii chiar şi în cazul în care asiguratul sau conducătorul vehiculului asigurat refuză semnarea procesului-verbal de constatare, în situaţia prevăzută la alin. (2).(5) Procesul-verbal de constatare cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a)numărul dosarului de daună deschis; b)numele şi prenumele în clar ale părţilor semnatare; c)data şi locul producerii evenimentului; d)data avizării evenimentului; e)datele de identificare ale bunului avariat; f)elementele constatate ca avariate în acelaşi accident; g)soluţiile tehnice adoptate iniţial; h)lista documentelor necesar a fi depuse de către prejudiciat pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii; i)rubrică menţiuni şi observaţii; j)datele de contact ale părţilor semnatare. (6) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale produse într-un accident de vehicul, persoana prejudiciată se adresează asigurătorului său RCA ca urmare a mecanismului de compensare directă sau asigurătorului său de bunuri, sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate următoarele:a)constatarea avariilor; b)soluţiile tehnice adoptate; c)modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, cuvenite în baza contractului RCA. (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), asigurătorul persoanei prejudiciate recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate, fără ca acesta să fie îndreptăţit să respingă o astfel de cerere.(8) Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate adoptate sunt menţionate în procesul-verbal sau întro anexă la acesta; lipsa obiecţiilor nu poate fi invocată în sensul restricţionării drepturilor părţilor.(9) Dacă ulterior demontării elementelor avariate sau la introducerea în reparaţie a vehiculului se constată şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate iniţial, sau este necesară modificarea soluţiei tehnice adoptate iniţial, se întocmeşte un proces-verbal suplimentar de constatare.(10) În cazul prevăzut la alin. (9) asigurătorul RCA întocmeşte procesul-verbal suplimentar de constatare într-un termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.(11) Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar.(12) În situaţia prevăzută la alin. (11), constatarea avariilor şi întocmirea procesului-verbal se fac prin coroborarea informaţiilor:a)consemnate în constatarea amiabilă, în actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente; b)din documentaţia privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate şi depusă la dosarul de daună; c)din declaraţiile scrise ale părţilor implicate în accident şi ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum şi din alte dovezi prezentate; d)din propriile constatări ale asigurătorului, rezultate în urma examinării reparaţiilor executate la vehicul; e)din investigaţiile privind dinamica accidentului; f)din alte mijloace legale de probă.
(13) Constatarea vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii ori a decesului rezultate în urma unui accident de vehicule se realizează pe baza documentelor justificative emise de instituţiile sanitare cu caracter public de medicină legală.
Secţiunea a 2-aFuncţia de instrumentare daune şi activitatea de constatare daune Articolul 18Obligaţii profesionale şi responsabilităţi(1) Asigurătorul RCA instituie funcţia de instrumentare daune cu două activităţi separate funcţional, cea de constatare daune şi cea de lichidare daune, şi stabileşte politicile scrise privind activitatea acesteia; atribuţiile acestei funcţii sunt îndeplinite şi de specialistul constatare daune.(2) Conducerea asigurătorului RCA stabileşte acţiunile şi măsurile care urmează a fi întreprinse pentru eficientizarea activităţii pe baza constatărilor şi recomandărilor funcţiei de instrumentare daune.(3) Funcţia prevăzută la alin. (1) este obiectivă şi separată faţă de funcţiile operaţionale ale asigurătorului RCA, având următoarele responsabilităţi:a)constatarea prejudiciului şi dimensionarea avariilor în concordanţă cu legislaţia şi prevederile contractuale aplicabile fiecărui caz în parte pentru a furniza cele mai bune servicii; b)transmiterea constatărilor şi recomandărilor referitoare la necesitatea efectuării unor investigaţii cu privire la producerea accidentului. (4) Persoanele care exercită funcţia de instrumentare daune îşi pot asuma responsabilităţi ale altor funcţii ale asigurătorului RCA atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)când acest lucru este necesar, dat fiind principiul proporţionalităţii; b)când nu apar conflicte de interese pentru persoanele care exercită funcţia respectivă; c)când costurile pentru menţinerea unor persoane care îndeplinesc exclusiv funcţia de instrumentare daune şi care nu exercită alte funcţii ar genera pentru asigurătorul RCA costuri disproporţionate în raport cu totalul cheltuielilor de administrare. (5) Specialistul constatare daune are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)deţine cunoştinţe astfel încât să fie capabil să constate prejudiciul şi să dimensioneze avariile în concordanţă cu legislaţia şi prevederile contractuale aplicabile fiecărui caz în parte pentru a furniza cele mai bune servicii; b)constată avariile şi propune soluţiile tehnologice pentru readucerea acestuia la starea tehnică anterioară producerii accidentului; c)îşi desfăşoară activitatea furnizând informaţii corecte, complete, exacte şi clare cu privire la natura serviciilor prestate; d)păstrează confidenţialitatea datelor care au legătură cu serviciile prestate, acestuia fiindu-i interzis să utilizeze datele în propriul beneficiu sau în beneficiul unei terţe persoane; e)evită în orice moment potenţialele conflicte de interese. (6) Specialistului constatare daune îi este interzisă obţinerea avantajelor nejustificate de natură financiară, materială sau de altă natură, în legătură cu activitatea prestată.(7) Conducerea societăţii este responsabilă cu stabilirea politicilor scrise privind conflictul de interese şi a incompatibilităţilor pentru personalul care instrumentează dosare de daună. Articolul 19Condiţii de avizare şi de înregistrare(1) Persoanele care efectuează constatarea daunelor sunt avizate de către A.S.F. în vederea înregistrării şi menţinerii în Registrul specialiştilor constatare daune.(2) Condiţiile de înscriere şi menţinere în registru sunt cele menţionate la art. 18 alin. (11) din OUG nr. 54/2016.(3) Pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentului articol A.S.F. deschide, menţine şi actualizează în sistem computerizat datele înscrise în acesta, fiind accesibile publicului pe site-ul A.S.F.(4) Persoanele care efectuează constatarea daunelor la data intrării în vigoare a prezentei norme şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 18 alin. (11) din OUG nr. 54/2016, cu excepţia certificării/evaluării de către Institutul de Studii Financiare, se înscriu în Registrul specialiştilor constatare daune până la data de 30 iunie 2017.(5) Înscrierea în registru începând cu data de 1 iunie 2017 se face numai prin îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (7).(6) Menţinerea în registrul menţionat la alin. (4) este condiţionată de obţinerea certificatului de competenţe emis de ISF până la data de 31 martie 2018.(7) În vederea avizării ca specialist constatare daune, acesta îndeplineşte cel puţin următoarele criterii:a)deţine diplomă de licenţă pentru studii superioare de profil tehnic, atestate cu diplomă de licenţă; b)are cazier fiscal şi judiciar fără fapte înscrise de natură economică; c)are pregătire profesională dovedită prin certificat de competenţe pe profil ocupaţional constatator daune auto, construcţii, instalaţii sau alte bunuri, emis de către ISF, astfel:

(i) fie în baza examinării, ca urmare a finalizării unui curs organizat de furnizorii de programe de pregătire profesională autorizaţi de A.S.F.;
(ii) fie în urma evaluării competenţelor specifice ocupaţiei în Centrul de evaluare a competenţelor constatatorilor de daune;

d)documentează respectarea legislaţiei incidente prin lipsa sancţiunilor emise de A.S.F. în ultimii 3 ani. (8) Documentaţia necesară pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (7) se publică pe site-ul A.S.F.(9) Pentru asigurarea continuităţii certificării prevăzute la alin. (7) lit. c) pct. (ii), specialistul constatare daune efectuează cursuri de formare profesională continuă cu o frecvenţă de minimum 3 ani, finalizate cu obţinerea certificării la ISF.(10) Tematica programului de pregătire profesională este stabilită de către ISF şi publicată pe site-ul acestuia, cu respectarea legislaţiei privind pregătirea profesională.(11) Avizul se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.(12) A.S.F. retrage avizul specialistului constatare daune în următoarele cazuri:a)dacă a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false sau eronate; b)la solicitarea acestuia; c)în situaţia neîndeplinirii condiţiilor avute în vedere la avizarea acestuia pe parcursul exercitării atribuţiilor; d)în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme. (13) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezentele norme sunt transmise în limba română; pentru documentele emise într-o limbă străină se va depune o copie autentificată în statul de origine, împreună cu traducerea legalizată. Secţiunea a 3-aLichidarea daunelor Articolul 20Prevederi generale(1) Despăgubirile se stabilesc după depunerea cererii de despăgubire de către persoana prejudiciată sau asigurat, astfel:a)pe cale amiabilă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b)prin mecanisme de soluţionare alternativă a litigiului; c)prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul în care nu s-a realizat înţelegerea între părţi. (2) Cererea de despăgubire se soluţionează după depunerea următoarelor categorii de documente:a)din care rezultă dreptul de proprietate asupra bunului avariat sau orice probe pe baza cărora poate fi dovedit dreptul la despăgubire; b)din care rezultă răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului vehiculului asigurat în producerea pagubei; c)din care rezultă întinderea prejudiciului; d)din care rezultă legătura de cauzalitate dintre întinderea prejudiciului şi modul de producere al evenimentului. (3) Stabilirea despăgubirilor conform alin. (1) lit. a) se poate realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)să rezulte răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului vehiculului asigurat în producerea pagubei din:

(i) cuprinsul formularului de constatare amiabilă de accident;
(ii) documentele încheiate de organele de poliţie, serviciile de urgenţă profesioniste sau de celelalte autorităţi publice competente să constate şi să cerceteze accidentele de vehicule;
(iii) înştiinţarea asiguraţilor, respectiv a conducătorilor auto vinovaţi;
(iv) alte mijloace de probă;

b)persoana prejudiciată face dovada prejudiciului suferit; c)există legătură de cauzalitate între prejudiciul suferit şi fapta care a condus la producerea evenimentului. (4) În situaţia în care se formulează pretenţii de despăgubiri pentru hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre preţioase, obiecte de artă, obiecte din platină, aur sau argint, mărci poştale, timbre şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor, despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească.(5) În cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile se stabilesc pe cale amiabilă, dacă:a)potrivit legii, acţiunea penală a fost stinsă sau poate fi stinsă prin împăcarea părţilor; b)deşi hotărârea instanţei penale a rămas definitivă, stabilirea despăgubirilor civile ar urma să se facă ulterior; c)deşi acţiunea penală nu poate fi stinsă prin împăcarea părţilor:

(i) s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecată şi persoana prejudiciată îşi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată, parţial sau total, despăgubirea primită, în funcţie de hotărârea instanţei penale în ceea ce priveşte fapta, făptuitorul şi vinovăţia; sau
(ii) din actele încheiate de autorităţile publice rezultă atât răspunderea civilă a acestora, prejudiciile cauzate, cât şi vinovăţia conducătorului auto care urmează să fie trimis în judecată după finalizarea cercetărilor aflate în curs şi persoana prejudiciată îşi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată, parţial sau total, despăgubirea primită, în funcţie de hotărârea instanţei penale în ceea ce priveşte fapta, făptuitorul şi vinovăţia.

(6) La stabilirea despăgubirii, în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca bază de calcul pretenţiile formulate de către persoanele prejudiciate cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din OUG nr. 54/2016.(7) În cazul în care cuantumul despăgubirilor în acelaşi accident de vehicul depăşeşte, la data producerii accidentului, limita de despăgubire stabilită prin contractul RCA, exclusiv cheltuielile făcute în procesul civil, indiferent de numărul persoanelor vătămate sau decedate, după caz, şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei, despăgubirile se acordă, în limita acestei sume, fiecărei persoane prejudiciate, proporţional cu raportul dintre limita de despăgubire prevăzută în contractul RCA şi totalul cuantumului despăgubirilor. Articolul 21Stabilirea despăgubirii la vehicule(1) La stabilirea ofertei de despăgubire se iau în considerare următoarele elemente care pot fi incluse în sistemele de specialitate:a)identificarea vehiculelor şi evidenţierea complexităţii structurii de echipare, a dotărilor de serie şi opţionale; b)influenţa asupra valorii de vânzare de piaţă a:

(i) factorilor specifici de corecţie, precum kilometri parcurşi, data primei înmatriculări, dotări, numărul proprietarilor, starea anvelopelor şi alţi factori;
(ii) factorilor specifici de influenţă care evidenţiază starea de exploatare şi întreţinere a vehiculului, precum existenţa unor deformaţii ale elementelor caroseriei, urme de rugină, scurgeri de ulei, tapiţerie pătată sau uzată şi alţi factori;
(iii) unor avarii preexistente asupra valorii vehiculului;
(iv) istoricului de exploatare a vehiculului, precum utilizarea în regim de şcoală de şoferi, taxi, închiriere şi altele.

(2) La stabilirea ofertei de despăgubire sunt luate în considerare modificările structurii de echipare a vehiculului, survenite între data comercializării şi cea a producerii accidentului.(3) Pentru evaluarea costurilor de readucere a vehiculului la starea anterioară producerii evenimentului în vederea înaintării ofertei de despăgubire se au în vedere:a)piese şi materiale care pot fi utilizate legal în procesele de reparaţie în România şi statele membre; b)elemente specifice de calcul precum tarife orare, adaosuri, costuri specifice, discounturi determinate prin utilizarea mecanismului de cerere şi ofertă. (4) În cazul în care persoana păgubită nu acceptă oferta de despăgubire şi/sau soluţia tehnică adoptată, aceasta poate solicita o expertiză realizată de către expert tehnic autorizat, ales de comun acord de către părţi. Raportul de expertiză poate fi contestat prin metoda soluţionării alternative a litigiilor sau ulterior acesteia prin instanţă. Articolul 22Vătămările corporale sau decesul(1) La stabilirea despăgubirilor în cazul vătămărilor corporale sau al decesului unor persoane, pe cale amiabilă, se au în vedere următoarele:a)în caz de vătămare corporală:

(i) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probate cu documente fiscale, şi indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea şi/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical;
(ii) venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate de persoana prejudiciată ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
(iii) salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;
(iv) eventualele cheltuieli prilejuite de accident, precum cheltuielile cu transportul persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative şi care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare;
(v) cheltuielile cu îngrijitori pe perioada incapacităţii de muncă, dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economie;

b)în caz de deces:

(i) cheltuieli directe şi indirecte prilejuite de înmormântare, probate cu documente justificative;
(ii) veniturile nete nerealizate şi alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, prevăzute la lit. a), dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;

c)daunele morale se evaluează pe baza punctajului comunicat de către Institutul Naţional de Medicină Legală şi publicat de către A.S.F. pe site-ul propriu, precum şi a altor documente justificative ce particularizează cazul. Pentru pretenţiile legate de traumele psihice, persoana prejudiciată poate prezenta documente pentru dovedirea acestora. (2) În cazurile în care despăgubirile sunt stabilite prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.(3) Prestaţiile băneşti periodice stabilite în condiţiile prevăzute la alin. (2) se plătesc până la reducerea sau încetarea stării de nevoie ori a incapacităţii de muncă, ţinându-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale şi de alte dovezi care stabilesc aceste situaţii, cu respectarea limitelor de despăgubire stabilite prin contractul RCA.(4) În cazul în care ulterior plăţii despăgubirilor pentru vătămări corporale, stabilite prin hotărâre judecătorească, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiaşi accident, despăgubirea se recalculează cu respectarea alin. (1) lit. b). Articolul 23Avarierea sau distrugerea vehiculului(1) În cazul daunelor la vehicule despăgubirea are în vedere acoperirea costurilor privind:a)readucerea la starea anterioară producerii accidentului; sau b)acoperirea diferenţei dintre valoarea de piaţă calculată conform prezentei norme şi valoarea epavei, în cazul daunei totale economice. (2) Valoarea epavei reprezintă valoarea părţilor din vehicul rămase neavariate, demontabile şi valorificabile, cuprinsă între 0,1% şi cel mult 25% din valoarea de piaţă a vehiculului la data producerii accidentului. La stabilirea valorii epavei se iau în calcul acele părţi componente ale vehiculului care sunt neavariate, demontabile şi valorificabile conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În cazul unei daune totale economice, dacă persoana prejudiciată face dovada radierii din circulaţie a vehiculului avariat şi a valorificării integrale a acestuia către o societate specializată în dezmembrarea şi reciclarea vehiculelor, valoarea epavei este cea menţionată în documentele fiscale justificative eliberate de către societatea respectivă.(4) Evaluarea costului prevăzut la alin. (1) lit. a) conţine costul reparaţiilor părţilor componente sau pieselor avariate sau costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul.(5) În cazul în care despăgubirea este achitată anticipat efectuării reparaţiilor, persoana prejudiciată este îndreptăţită să solicite reanalizarea cuantumului despăgubirii şi plata eventualelor costuri suplimentare fundamentate, dovedite cu documente justificative.(6) Costul reparaţiilor efectuate la vehicule sunt dovedite prin documente eliberate de unităţile reparatoare auto autorizate conform legii.(7) Dacă pentru anumite părţi componente sau piese ale vehiculului lipsesc preţurile de referinţă practicate pe piaţa din România, valoarea acestora se stabileşte pe baza preţurilor de piaţă din alte state membre, dovedite prin orice mijloc de probă.(8) În cazul daunei totale economice, valoarea de piaţă stabilită pentru calculul despăgubirii reprezintă valoarea de înlocuire a vehiculului avariat cu un vehicul de aceeaşi marcă, tip, model, caracteristici tehnice, dotări, an de fabricaţie, având un parcurs în kilometri şi o stare de întreţinere comparabile.(9) Valoarea prevăzută la alin. (8) se stabileşte pe baza documentelor din care să reiasă dovedirea prejudiciului suferit.(10) La evaluarea vehiculului se au în vedere starea tehnică, de întreţinere şi eventualele modificări ale structurii de echipare a acestuia survenite între data comercializării şi data producerii evenimentului, certificate de către specialistul constatare daune.(11) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state sau al celor care nu sunt înmatriculate permanent în România, valoarea acestora la data producerii accidentului se stabileşte pe baza valorilor de piaţă din statul în care vehiculul este sau a fost ultima dată permanent înmatriculat şi în baza documentelor prezentate de către partea prejudiciată în dovedirea prejudiciului suferit.(12) În cazul vehiculelor avariate nedeplasabile prin forţa proprie se acordă despăgubiri pe baza documentelor justificative şi pentru:a)cheltuielile de transport până la domiciliul persoanelor care au efectuat voiajul în vehiculul avariat, fără a se putea depăşi tariful prevăzut pentru transportul cu avionul la clasa economic; b)cheltuielile de transport al mărfurilor aflate în vehiculul avariat, inclusiv în remorca/semiremorca tractată de acesta, până la destinaţie, la care se adaugă costurile cu transbordarea mărfii, dacă este cazul. (13) În cazul persoanei prejudiciate deţinătoare a vehiculului înmatriculat în afara României, cu domiciliul sau sediul în alt stat, cuantumul despăgubirii se stabileşte astfel:a)dacă reparaţia s-a efectuat într-un alt stat şi se solicită plata despăgubirii în valută, costul reparaţiei este cel prevăzut în documentaţia de reparaţie, avându-se în vedere avariile constatate de către asigurătorul RCA şi eventualele avarii suplimentare constatate la efectuarea reparaţiei, dacă producerea acestora se justifică prin dinamica accidentului; b)în cazul în care reparaţia s-a efectuat în România şi se solicită plata despăgubirii în valută, calcularea în valută a costurilor reparaţiei, stabilite în lei, se face la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru data la care prejudiciatul a efectuat plata facturii de reparaţie; c)în cazul în care se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, valoarea acesteia se stabileşte pe baza evaluării asigurătorului RCA, luând în considerare:

(i) constatările autorităţilor publice competente;
(ii) cumulul de elemente reţinute din descrierea accidentului şi rezultate din constatarea amiabilă de accident;
(iii) cercetările asigurătorului RCA privind dinamica accidentului şi întinderea prejudiciului;
(iv) dacă este cazul, documentele prezentate ulterior cu privire la plăţile efectuate de către persoana prejudiciată;

d)în cazul în care se solicită plata în lei a despăgubirii stabilite în valută, echivalentul în lei se calculează la cursul comunicat de către Banca Naţională a României pentru data propunerii înaintate persoanei păgubite şi acceptate de către aceasta; e)calcularea în valută a limitelor privind cuantumul despăgubirilor stabilite potrivit art. 12 se face la cursul comunicat de către Banca Naţională a României pentru data producerii accidentului. (14) În situaţia prevăzută la alin. (13) lit. c) pct. (iv) calcularea în valută a despăgubirilor stabilite în lei se face la cursul comunicat de către Banca Naţională a României pentru data propunerii înaintate persoanei prejudiciate şi acceptate de aceasta. Articolul 24Avarierea sau distrugerea altor bunuri Despăgubirile pentru clădiri, construcţii sau alte bunuri sunt stabilite pe baza: a)sistemelor de evaluare specializate; b)documentelor din care să reiasă dovedirea prejudiciului suferit atunci când acesta nu poate fi evaluat pe baza unui sistem de evaluare specializat, în limitele de despăgubire stabilite potrivit art. 12. Articolul 25Vătămările sau pierderile animalelor Despăgubirile pentru animale sunt stabilite pe baza valorii de pe piaţa locală a animalului respectiv, la data producerii evenimentului. Articolul 26Lipsa de folosinţă(1) Prejudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia sunt stabilite:a)pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuirea temporară a vehiculului cu un vehicul de o clasă similară ori inferioară, închiriat de la societăţi autorizate cu acest obiect de activitate; sau b)pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile privind transportul zilnic suportate de către persoana prejudiciată, fără ca acestea să poată depăşi costurile prevăzute la lit. a). (2) Perioada maximă pentru calcularea lipsei de folosinţă este:a)perioada de indisponibilitate a utilizării vehiculului ca urmare a stării tehnice, inclusiv în situaţia în care asigurătorul RCA efectuează cercetări suplimentare; b)perioada cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire, în situaţia daunei totale economice. (3) În cazul reparaţiei vehiculului avariat, perioada maximă de indisponibilitate reprezintă timpul normal de reparaţie transformat în zile de lucru prin împărţirea la 4 a timpului normat de reparaţie, la care se adaugă orice întârziere nejustificată cauzată de către asigurătorul RCA. Articolul 27Oferta de despăgubire
(1) Oferta de despăgubire este înaintată persoanei prejudiciate de către asigurătorul RCA sau BAAR, după caz, şi cuprinde:a)modul detaliat de calcul al costurilor reparaţiei, inclusiv tarifele la care este calculată manopera de reparaţie; b)în cazul daunei totale economice:

(i) modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului;
(ii) modul de calcul al valorii epavei;

c)sursele de referinţă ale costurilor avute în vedere; d)în cazul în care oferta de despăgubire este înaintată anterior reparaţiei bunului, informaţiile cu privire la furnizorii de piese de schimb, materiale şi unităţile de reparaţie la care persoana prejudiciată poate proceda la reparaţie, în baza costurilor cuprinse în oferta de despăgubire. (2) În cazul în care oferta este înaintată în baza unor costuri ale altor piese de schimb decât cele cu care este echipat vehiculul sau bunul la data evenimentului, asigurătorul RCA documentează soluţia adoptată.(3) Asigurătorul RCA este responsabil pentru erorile materiale, omisiunile şi diferenţele de cost rezultate din înaintarea unei oferte de despăgubire care exclude costurile de readucere a bunului la starea anterioară producerii evenimentului.(4) Oferta de despăgubire pentru vătămări corporale sau deces este înaintată persoanei prejudiciate de către asigurătorul RCA sau BAAR, după caz, şi cuprinde modul detaliat de calcul şi sursele de referinţă. Articolul 28Plata despăgubirilor(1) După exprimarea în scris a acceptului cu privire la oferta de despăgubire, plata se efectuează conform indicaţiilor persoanei prejudiciate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(2) Cuantumul despăgubirii plătite poate fi reanalizat la solicitarea persoanei prejudiciate pe baza documentelor justificative depuse ulterior plăţii.(3) Asigurătorul RCA răspunde în scris solicitării prevăzute la alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare, cu confirmare de primire, după cum urmează:a)formulând o nouă ofertă de despăgubire justificată; sau b)notificând motivele pentru care a respins pretenţiile formulate. (4) Eventualele diferenţe de plată a despăgubirii se achită în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de către persoana prejudiciată. Secţiunea a 4-aSistemul bonus-malus Articolul 29Prevederi generale(1) Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare.(2) Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA.(3) Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de emitere a contractului RCA.(4) În cazul contractelor RCA încheiate fără continuitatea valabilităţii perioadei de asigurare, calcularea noii clase de bonus-malus are în vedere şi eventualele daune înregistrate în anii anteriori pentru care nu s-a aplicat malus.(5) Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care este plătită o daună în perioada de referinţă, în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto.(6) Dacă la momentul producerii evenimentului, vehiculul este însuşit şi utilizat fără acordul proprietarului şi acest lucru este sesizat în scris poliţiei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului este neafectat.(7) Clasele bonus-malus, inclusiv coeficienţii aferenţi sunt prevăzuţi în anexa nr. 5.(8) În situaţia în care, din motive tehnice, baza de date CEDAM nu poate fi interogată sau datele oferite sunt în neconcordanţă cu documentele prezentate de către asigurat, asigurătorul RCA poate stabili daunalitatea pe baza certificatelor de daunalitate sau pe baza altor documente puse la dispoziţie de asigurat. Articolul 30Bonusuri şi penalităţi(1) În cazul neînregistrării unor daune plătite în perioada de referinţă, asiguraţii beneficiază de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.(2) Clasa de bonus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată, cu excepţia situaţiilor de răscumpărare intervenite în cursul anului calendaristic respectiv. Prevederea se aplică inclusiv pentru clasa bonus-malus corectată prin aplicarea prevederilor art. 29 alin. (8).(3) Dacă în perioada de referinţă este înregistrată o daună plătită, asiguraţii sunt penalizaţi prin reducerea clasei de bonus în cazul în care asiguraţii beneficiază de clasele B1-B8 şi aplicarea clasei de malus în cazul în care asiguraţii beneficiază de clasele B0 şi M1-M8, după cum urmează:a)două clase, pentru fiecare daună materială; b)4 clase pentru două sau mai multe daune materiale; c)6 clase pentru daunele care conţin şi despăgubiri pentru vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori pentru deces. (4) În situaţia în care un asigurat deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.(5) În cazul înstrăinării sau radierii vehiculului asigurat, transferul clasei de bonus-malus pe contractul RCA al unui vehicul nou-dobândit se face doar dacă contractul anterior a încetat şi pornind de la clasa anterioară de bonus-malus, ţinând cont de istoricul de daune avizate până la data transferului, astfel încât plăţile viitoare de despăgubire să fie preluate în istoricul vehiculului nou dobândit.(6) Transferul clasei bonus-malus se realizează pe baza solicitării scrise a asiguratului însoţite de următoarele documente privind:a)înstrăinarea sau radierea vehiculului; b)achiziţia vehiculului nou-dobândit. (7) Asigurătorii RCA pot lua în calcul şi istoricul şoferului sau şoferilor în ajustarea sistemului de bonus-malus prevăzut la alin. (3). Capitolul VIIDreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii Articolul 31Activitate pe teritoriul României Asigurătorii care au dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, îşi desfăşoară activitatea şi cu respectarea prevederilor prezentei norme. Articolul 32Activitate pe teritoriul altor state membre sau din alte state membre Asigurătorii RCA care notifică A.S.F. privind intenţia de desfăşurare a activităţii de asigurare RCA pe teritoriul altor state membre îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale aplicabile în statele membre respective. Capitolul VIIIDocumentul de constatare Articolul 33Prevederi generale(1) Documentul de constatare se eliberează de către asigurători, BAAR sau FGA, în limitele legale de răspundere şi competenţă, prin specialiştii constatare daună, în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) şi la art. 801 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 17 poate înlocui documentul de constatare, în condiţiile respectării prevederilor prezentului capitol.(3) Eliberarea documentului prevăzut la alin. (1) nu reprezintă nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată a emitentului, fapt care se precizează în conţinutul documentului. Articolul 34Informaţiile incluse(1) Documentul de constatare poartă înscris numele asigurătorului, BAAR sau FGA şi seria unică formată cel puţin din:a)indicativul abreviat al judeţului în care este emis documentul; b)numărul dosarului de daună conex. (2) Dacă documentele de constatare tipărite sunt completate eronat, acestea se anulează prin bararea pe diagonală şi înscrierea menţiunii „anulat", motivul anulării fiind înregistrat şi în evidenţele electronice. Articolul 35Modalitatea de emitere(1) Documentul de constatare este emis fie direct din sistemul informatic propriu, fie tipărit, în două exemplare, cu aceeaşi valoare juridică.(2) Documentul prevăzut la alin. (1) este înseriat conform procedurilor proprii, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (1).(3) Asigurătorii, BAAR sau FGA emit documentul de constatare respectând caracterul unic corespunzător fiecărui eveniment. Capitolul IXDispoziţii finale Articolul 36Prevederi finale(1) Asigurătorii RCA transmit asiguraţilor şi terţelor persoane prejudiciate următoarele informaţii:a)condiţiile privind asigurarea RCA; b)modul de stabilire a tarifelor de primă, în baza căruia a fost înaintată oferta în vederea contractării asigurării RCA, la solicitarea potenţialului asigurat; c)procedura de soluţionare a reclamaţiilor. (2) A.S.F. elaborează şi publică pe site-ul propriu recomandări cu privire la desfăşurarea activităţii pe care asigurătorii RCA le pun în acord cu propriile politici scrise şi proceduri interne sau transmit documentat A.S.F., până la data prevăzută în recomandările respective, refuzul aplicării acestora. Titlul IIAlte prevederi referitoare la asigurările auto Capitolul XConstatarea amiabilă de accident Articolul 37Prevederi generale(1) Pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule asigurate, din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea daunei se poate face şi în baza formularului Constatare amiabilă de accident.(2) Completarea şi semnarea formularului Constatare amiabilă de accident reprezintă descrierea unui cumul de elemente şi fapte care contribuie la soluţionarea dosarelor de daună, nereprezentând o recunoaştere a răspunderii conducătorilor auto.(3) Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat în relaţia cu asigurătorii fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliţia rutieră, numai dacă este completat şi semnat de către ambii conducători de vehicule implicaţi în accident.(4) În situaţia în care unul dintre vehicule este staţionat sau parcat, formularul poate fi completat şi de către proprietarul sau utilizatorul acestuia.(5) Asigurătorii stabilesc dreptul la despăgubiri, cu respectarea condiţiilor contractuale şi ale dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 38Domeniul de aplicare Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat în România indiferent de locul producerii accidentului. Articolul 39Formatul şi conţinutul(1) Formularul Constatare amiabilă de accident conţine două pagini autocopiative, ambele având aceeaşi valoare juridică, în conformitate cu anexa nr. 7, şi instrucţiunile de utilizare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 8.(2) Formularul Constatare amiabilă de accident conţine informaţii privind:a)data şi locul producerii accidentului; b)datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi; c)datele proprietarilor vehiculelor implicate; d)datele vehiculelor implicate şi ale propriilor asigurători; e)circumstanţele producerii accidentului. Articolul 40Obligaţiile asigurătorului Asigurătorii tipăresc şi distribuie asiguraţilor formularul Constatare amiabilă de accident fără a inscripţiona pe acesta denumirea sau sigla proprie. Articolul 41Prevederi finale(1) Este interzisă îndrumarea părţilor implicate în accident în vederea protocolării accidentului de către poliţia rutieră în cazul în care formularul de Constatare amiabilă de accident este utilizat cu respectarea dispoziţiile legale în vigoare.(2) În situaţia în care formularul de Constatare amiabilă de accident este utilizat cu nerespectarea dispoziţiile legale în vigoare, îndrumarea părţilor pentru protocolarea accidentului de către poliţia rutieră se realizează printr-un document justificativ. Titlul IIIDispoziţii finale Articolul 42Prevederi finale(1) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta normă.(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către asigurători se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor cap. XI din OUG nr. 54/2016, precum şi ale art. 163 din Legea nr. 237/2015. Articolul 43Intrarea în vigoare(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 15 zile de la data publicării.(2) Prevederile art. 7 lit. d)-h), ale art. 15 lit. i)-k) şi ale art. 30 alin. (3) lit. c) se aplică după preluarea de către BAAR a atribuţiilor de dezvoltare şi gestionare a bazei de date CEDAM. Articolul 44Abrogare La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă următoarele acte normative: a)Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; b)Norma nr. 37/2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015; c)Ordinul nr. 113.141/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006; d)Ordinul nr. 21/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, publicat din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu ANEXA Nr. 1PRIME DE ASIGURARE RCA

Nr. crt. Denumirea indicatorului Trimestrul de raportare ..........
Persoane fizice Persoane juridice Total
1. Număr de contracte în vigoare la sfârşitul trimestrului de raportare1), din care:
cu valabilitate pentru o lună
cu valabilitate pentru 2 luni
cu valabilitate pentru 3 luni
cu valabilitate pentru 4 luni
cu valabilitate pentru 5 luni
cu valabilitate pentru 6 luni
cu valabilitate pentru 7 luni
cu valabilitate pentru 8 luni
cu valabilitate pentru 9 luni
cu valabilitate pentru 10 luni
cu valabilitate pentru 11 luni
cu valabilitate pentru 12 luni
2. Număr de contracte încheiate în exerciţiul financiar de raportare2), din care:
cu valabilitate pentru o lună
cu valabilitate pentru 2 luni
cu valabilitate pentru 3 luni
cu valabilitate pentru 4 luni
cu valabilitate pentru 5 luni
cu valabilitate pentru 6 luni
cu valabilitate pentru 7 luni
cu valabilitate pentru 8 luni
cu valabilitate pentru 9 luni
cu valabilitate pentru 10 luni
cu valabilitate pentru 11 luni
cu valabilitate pentru 12 luni
3. Prime brute încasate3): - lei -
Nr. crt. Denumirea indicatorului Trimestrul de raportare ..........
Persoane fizice Persoane juridice Total
4. Prime brute subscrise4), din care: - lei -
cu valabilitate pentru o lună
cu valabilitate pentru 2 luni
cu valabilitate pentru 3 luni
cu valabilitate pentru 4 luni
cu valabilitate pentru 5 luni
cu valabilitate pentru 6 luni
cu valabilitate pentru 7 luni
cu valabilitate pentru 8 luni
cu valabilitate pentru 9 luni
cu valabilitate pentru 10 luni
cu valabilitate pentru 11 luni
cu valabilitate pentru 12 luni
5. Prime cedate în reasigurare, din care:
- pe piaţa internă - lei -
- pe piaţa externă - lei -
6. Prime nete subscrise: - lei -
7. Rezerva de primă brută: - lei -
8. Rezerva de primă netă: - lei -
9. Comisioane încasate pentru cedări în reasigurare: - lei -
10. Recuperări5): - lei -

Semnătură autorizată ........ ................ .......... (ştampila asigurătorului) 1) Rândul „Număr de contracte în vigoare" se completează cu informaţii privind numărul de poliţe încheiate atât în timpul exerciţiului financiar în curs, cât şi în cel anterior şi care au valabilitate în ultima zi a trimestrului de raportare aferentă exerciţiului financiar în curs. 2) Rândul „Număr de contracte încheiate" se completează cu informaţii privind numărul cumulat de poliţe încheiate, a căror dată de intrare în valabilitate se situează în perioada 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs - ultima zi a trimestrului de raportare. 3) Rândul „Prime brute încasate" se completează cu volumul cumulat al primelor încasate în perioada de raportare. 4) Rândul „Prime brute subscrise" se completează cu volumul cumulat al primelor subscrise pentru poliţele a căror dată de intrare în valabilitate se situează în perioada 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs - ultima zi a trimestrului de raportare (aferente contractelor prevăzute la pct. 2), din care se scad primele anulate. 5) Rândul „Recuperări" se completează cu informaţii privind volumul sumelor recuperate potrivit prevederilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie. Prime de asigurare RCA - persoane fizice

Tip vehicul Număr de contracte în vigoare la sfârşitul trimestrului de raportare1), din care:
Total din care:
cu valabilitate pentru o lună cu valabilitate pentru 2 luni cu valabilitate pentru 3 luni cu valabilitate pentru 4 luni cu valabilitate pentru 5 luni cu valabilitate pentru 6 luni cu valabilitate pentru 7 luni cu valabilitate pentru 8 luni cu valabilitate pentru 9 luni cu valabilitate pentru 10 luni cu valabilitate pentru 11 luni cu valabilitate pentru 12 luni
Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
Înregistrate
Tip vehicul Număr de contracte încheiate în exerciţiul financiar de raportare2), din care:
Total din care:
cu valabilitate pentru o lună cu valabilitate pentru 2 luni cu valabilitate pentru 3 luni cu valabilitate pentru 4 luni cu valabilitate pentru 5 luni cu valabilitate pentru 6 luni cu valabilitate pentru 7 luni cu valabilitate pentru 8 luni cu valabilitate pentru 9 luni cu valabilitate pentru 10 luni cu valabilitate pentru 11 luni cu valabilitate pentru 12 luni
Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
Înregistrate
Tip vehicul Prime brute încasate3): - lei - Prime brute subscrise4), din care: - lei -
Total din care:
cu valabilitate pentru o lună cu valabilitate pentru 2 luni cu valabilitate pentru 3 luni cu valabilitate pentru 4 luni cu valabilitate pentru 5 luni cu valabilitate pentru 6 luni cu valabilitate pentru 7 luni cu valabilitate pentru 8 luni cu valabilitate pentru 9 luni cu valabilitate pentru 10 luni cu valabilitate pentru 11 luni cu valabilitate pentru 12 luni
Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/ Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
Înregistrate

Semnătură autorizată ........ ................ ......... (ştampila asigurătorului) 1) Rândul „Număr de contracte în vigoare" se completează cu informaţii privind numărul de poliţe încheiate atât în timpul exerciţiului financiar în curs, cât şi în cel anterior şi care au valabilitate în ultima zi a trimestrului de raportare aferentă exerciţiului financiar în curs. 2) Rândul „Număr de contracte încheiate" se completează cu informaţii privind numărul cumulat de poliţe încheiate, a căror dată de intrare în valabilitate se situează în perioada 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs - ultima zi a trimestrului de raportare. 3) Rândul „Prime brute încasate" se completează cu volumul cumulat al primelor încasate în perioada de raportare. 4) Rândul „Prime brute subscrise" se completează cu volumul cumulat al primelor subscrise pentru poliţele a căror dată de intrare în valabilitate se situează în perioada 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs - ultima zi a trimestrului de raportare (aferente contractelor prevăzute la pct. 2), din care se scad primele anulate. Prime de asigurare RCA - persoane juridice

Tip vehicul Număr de contracte în vigoare la sfârşitul trimestrului de raportare1), din care:
Total din care:
cu valabilitate pentru o lună cu valabilitate pentru 2 luni cu valabilitate pentru 3 luni cu valabilitate pentru 4 luni cu valabilitate pentru 5 luni cu valabilitate pentru 6 luni cu valabilitate pentru 7 luni cu valabilitate pentru 8 luni cu valabilitate pentru 9 luni cu valabilitate pentru 10 luni cu valabilitate pentru 11 luni cu valabilitate pentru 12 luni
Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
Înregistrate
Tip vehicul Număr de contracte încheiate în exerciţiul financiar de raportare2), din care:
Total din care:
cu valabilitate pentru o lună cu valabilitate pentru 2 luni cu valabilitate pentru 3 luni cu valabilitate pentru 4 luni cu valabilitate pentru 5 luni cu valabilitate pentru 6 luni cu valabilitate pentru 7 luni cu valabilitate pentru 8 luni cu valabilitate pentru 9 luni cu valabilitate pentru 10 luni cu valabilitate pentru 11 luni cu valabilitate pentru 12 luni
Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
Înregistrate
Tip vehicul Prime brute încasate3): - lei - Prime brute subscrise4), din care: - lei -
Total din care:
cu valabilitate pentru o lună cu valabilitate pentru 2 luni cu valabilitate pentru 3 luni cu valabilitate pentru 4 luni cu valabilitate pentru 5 luni cu valabilitate pentru 6 luni cu valabilitate pentru 7 luni cu valabilitate pentru 8 luni cu valabilitate pentru 9 luni cu valabilitate pentru 10 luni cu valabilitate pentru 11 luni cu valabilitate pentru 12 luni
Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/ Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
Înregistrate

Semnătură autorizată ........ ................ ......... (ştampila asigurătorului) 1) Rândul „Număr de contracte în vigoare" se completează cu informaţii privind numărul de poliţe încheiate atât în timpul exerciţiului financiar în curs, cât şi în cel anterior şi care au valabilitate în ultima zi a trimestrului de raportare aferentă exerciţiului financiar în curs. 2) Rândul „Număr de contracte încheiate" se completează cu informaţii privind numărul cumulat de poliţe încheiate, a căror dată de intrare în valabilitate se situează în perioada 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs - ultima zi a trimestrului de raportare. 3) Rândul „Prime brute încasate" se completează cu volumul cumulat al primelor încasate în perioada de raportare. 4) Rândul „Prime brute subscrise" se completează cu volumul cumulat al primelor subscrise pentru poliţele a căror dată de intrare în valabilitate se situează în perioada 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs - ultima zi a trimestrului de raportare (aferente contractelor prevăzute la pct. 2), din care se scad primele anulate. ANEXA Nr. 2DESPĂGUBIRI RCA a)Despăgubiri pentru accidente produse în România:

Nr. crt. Denumirea indicatorului Persoane fizice Persoane juridice
an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8)
VC9) DM10) VC DM VC DM VC DM
1. Număr de dosare avizate1):
2. Număr dosare daună plătite2):
3. Despăgubiri brute plătite3), din care: - lei -
- din care cedări în reasigurare: - lei -
Despăgubiri nete plătite: - lei -
4. Număr de dosare nelichidate4):
5. Rezerva de daună avizată brută5), din care: - lei -
- cedări în reasigurare: - lei -
Rezerva de daună avizată netă: - lei -
6. Rezerva de daună brută pentru daune neavizate6): din care: - lei -
- cedări în reasigurare - lei -
Rezerva de daună netă pentru daune neavizate: - lei -

b)Despăgubiri pentru accidente produse în afara teritoriului României:

Nr. crt. Denumirea indicatorului Persoane fizice Persoane juridice
an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8)
VC9) DM10) VC DM VC DM VC DM
1. Număr de dosare avizate1):
2. Număr dosare daună plătite2):
3. Despăgubiri brute plătite3), din care: - lei -
- din care cedări în reasigurare: - lei -
Despăgubiri nete plătite: - lei -
4. Număr de dosare nelichidate4):
5. Rezerva de daună avizată brută5), din care: - lei -
- cedări în reasigurare: - lei -
Rezerva de daună avizată netă: - lei -
6. Rezerva de daună brută pentru daune neavizate6): din care: - lei -
-cedări în reasigurare - lei -
Rezerva de daună netă pentru daune neavizate: - lei -

1) Rândul „Număr de dosare avizate" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună avizate în perioada de raportare*. 2) Rândul „Număr dosare daună plătite" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună plătite de asigurător în perioada de raportare*, indiferent de data avizării dosarului de daună. 3) Rândul „Despăgubiri brute plătite" se completează cu informaţii privind valoarea cumulată a despăgubirilor plătite în perioada de raportare*, aferente dosarelor de daună de la pct. 2. 4) Rândul „Număr de dosare nelichidate" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună nelichidate până la sfârşitul trimestrului de raportare (în stoc), indiferent de data avizării dosarului de daună. 5) Rândul „Rezerva de daună avizată brută" se completează cu informaţii privind valoarea cumulată a rezervei de daună brută aferente dosarelor de daună în stoc la sfârşitul trimestrului de raportare menţionate la pct. 4. 6) Rândul „Rezerva de daună brută pentru daune neavizate" reprezintă rezerva de daună brută pentru daune întâmplate şi neavizate. 7) Coloana „an în curs" se completează cu informaţii privind dosarele de daună deschise în urma unor evenimente produse în perioada de raportare*. 8) Coloana „ani anteriori" se completează cu informaţii privind dosarele de daună deschise în urma unor evenimente produse în anii anteriori, respectiv până la data de 31 decembrie a anului financiar anterior celui în curs. 9) Vătămări corporale. 10) Daune materiale. * Perioada de raportare - perioada începând de la 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs şi până la sfârşitul lunii de referinţă. Daune persoane fizice înmatriculate - înregistrate

Nr. crt. Tip vehicul Număr de dosare avizate1) Număr dosare daună plătite2) Despăgubiri brute plătite3) (lei) Număr de dosare nelichidate4) Rezerva de daună avizată brută5) (lei) Rezerva de daună brută pentru daune neavizate6) (lei)
ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7)
VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM
1. Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
2. Autovehicule pentru transport de persoane
3. Autovehicule destinate transportului de marfă
4. Remorci/ Semiremorci
5. Tractoare agricole/ forestiere
6. Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
7. Altele
8. Înregistrate

1) Rândul „Număr de dosare avizate" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună avizate în perioada de raportare*. 2) Rândul „Număr dosare daună plătite" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună plătite de asigurător în perioada de raportare*, indiferent de data avizării dosarului de daună. 3) Rândul „Despăgubiri brute plătite" se completează cu informaţii privind valoarea cumulată a despăgubirilor plătite în perioada de raportare*, aferente dosarelor de daună de la pct. 2. 4) Rândul „Număr de dosare nelichidate" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună nelichidate până la sfârşitul trimestrului de raportare (în stoc), indiferent de data avizării dosarului de daună. 5) Rândul „Rezerva de daună avizată brută" se completează cu informaţii privind valoarea cumulată a rezervei de daună brută aferente dosarelor de daună în stoc la sfârşitul trimestrului de raportare menţionate la pct. 4. 6) Rândul „Rezerva de daună brută pentru daune neavizate" reprezintă rezerva de daună brută pentru daune întâmplate şi neavizate. 7) Coloana „an în curs" se completează cu informaţii privind dosarele de daună deschise în urma unor evenimente produse în perioada de raportare*. 8) Coloana „ani anteriori" se completează cu informaţii privind dosarele de daună deschise în urma unor evenimente produse în anii anteriori, respectiv până la data de 31 decembrie a anului financiar anterior celui în curs. * Perioada de raportare - perioada începând de la 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs şi până la sfârşitul lunii de referinţă. Daune persoane juridice înmatriculate - înregistrate

Nr. crt. Tip vehicul Număr de dosare avizate1) Număr dosare daună plătite2) Despăgubiri brute plătite3) (lei) Număr de dosare nelichidate4) Rezerva de daună avizată brută5) (lei) Rezerva de daună brută pentru daune neavizate6) (lei)
an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8)
VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM
1. Înmatriculate Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
2. Autovehicule pentru transport de persoane
3. Autovehicule destinate transportului de marfă
4. Remorci/ Semiremorci
5. Tractoare agricole/ forestiere
6. Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
7. Altele
8. Înregistrate

1) Rândul „Număr de dosare avizate" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună avizate în perioada de raportare"*. 2) Rândul „Număr dosare daună plătite" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună plătite de asigurător în perioada de raportare*, indiferent de data avizării dosarului de daună. 3) Rândul „Despăgubiri brute plătite" se completează cu informaţii privind valoarea cumulată a despăgubirilor plătite în perioada de raportare*, aferente dosarelor de daună de la pct. 2. 4) Rândul „Număr de dosare nelichidate" se completează cu informaţii privind numărul de dosare de daună nelichidate până la sfârşitul trimestrului de raportare (în stoc), indiferent de data avizării dosarului de daună. 5) Rândul „Rezerva de daună avizată brută" se completează cu informaţii privind valoarea cumulată a rezervei de daună brută aferente dosarelor de daună în stoc la sfârşitul trimestrului de raportare - menţionate la pct. 4. 6) Rândul „Rezerva de daună brută pentru daune neavizate" reprezintă rezerva de daună brută pentru daune întâmplate şi neavizate. 7) Coloana „an în curs" se completează cu informaţii privind dosarele de daună deschise în urma unor evenimente produse în perioada de raportare*. 8) Coloana „ani anteriori" se completează cu informaţii privind dosarele de daună deschise în urma unor evenimente produse în anii anteriori, respectiv până la data de 31 decembrie a anului financiar anterior celui în curs. * Perioada de raportare - perioada începând de la 1 ianuarie a exerciţiului financiar în curs şi până la sfârşitul lunii de referinţă. ANEXA Nr. 3Cheltuieli pentru asigurarea RCA altele decât cu despăgubirile lei -

Nr. crt. Denumirea indicatorului
1. Comisioane plătite, din care:
- pentru activitatea de contractare din care:
vânzare directă
vânzare prin intermediari
- primiri în reasigurare
2. Cheltuieli de administrare
3. Cheltuieli cu reasigurarea
4. Contribuţii asigurarea RCA, din care:
- Fondul de protecţie a victimelor străzii şi BAAR
- cota procentuală RCA
- fondul de garantare şi de rezoluţie
- taxa de funcţionare
5. Alte cheltuieli aferente portofoliului RCA
Nr. crt. Denumirea indicatorului % din prima comercială
1. Discount comercial mediu acordat

ANEXA Nr. 4Despăgubiri pentru vătămări corporale şi deces a)Despăgubiri pentru vătămări corporale şi deces pentru accidente produse în România:

Nr. crt. Denumirea indicatorului Pe cale amiabilă Prin instanţă Total
Nr. dosare Valoare (lei) Nr. dosare Valoare (lei) Nr. dosare Valoare (lei)
1. Despăgubiri plătite, din care:
Despăgubiri cuantificabile
Daune morale
din care pentru:
Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
2. Rezerva de daună avizată, din care:
Despăgubiri cuantificabile
Daune morale
din care pentru:
Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele

b)Despăgubiri pentru vătămări corporale şi deces pentru accidente produse în afara teritoriului României:

Nr. crt. Denumirea indicatorului Pe cale amiabilă Prin instanţă Total
Nr. dosare Valoare (lei) Nr. dosare Valoare (lei) Nr. dosare Valoare (lei)
1. Despăgubiri plătite, din care:
Despăgubiri cuantificabile
Daune morale
din care pentru:
Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele
2. Rezerva de daună avizată, din care:
Despăgubiri cuantificabile
Daune morale
din care pentru:
Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren si automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehicule destinate transportului de marfă
Remorci/semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş
Altele

ANEXA Nr. 5

Bonus malus Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %
B8 68%
B7 72%
B6 76%
B5 80%
B4 84%
B3 88%
B2 92%
B1 96%
B0 100%
M1 104%
M2 108%
M3 112%
M4 116%
M5 120%
M6 124%
M7 128%
M8 132%
Clasa bonus-malus, conform OUG nr. 54/2016 Echivalenţa în vederea translaţiei clasei bonus-malus la sistem anterior OUG nr. 54/2016
B8 B14
B8 B13
B8 B12
B8 B11
B8 B10
B8 B9
B8 B8
B7 B7
B6 B6
B5 B5
B4 B4
B3 B3
B2 B2
B1 B1
B0 B0
M1 M1
M2 M2
M3 M3
M4 M4
M5 M5
M6 M6
M7 M7
M8 M8

ANEXA Nr. 61 ) 1) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 8*)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Norma 39/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 39 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu