Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. V/371/21 din  6 iunie 1991

pentru aplicarea prevederilor referitoare la sumele in valuta si in lei ce pot fi introduse si scoase din Romania potrivit Regulamentului privind operatiunile curente si transferurile de capital cu mijloace de plata straine, emis de Banca Nationala a Romaniei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991 (art. 13, 14, 15, 16, 17, 18 si 19)

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 18 iulie 1991


SmartCity3


    CAP. 1
    Cu privire la sumele in valuta efectiva (numerar) ce pot fi introduse in Romania

    1. Persoanele fizice pot intra in Romania cu valuta efectiva (numerar) in limita unei sume echivalente cu 50.000 dolari S.U.A. (art. 13 din regulament).
    In sensul prezentelor norme, prin valuta efectiva (numerar) se inteleg biletele de banca straine si monedele straine in circulatie.
    2. Limita de 50.000 dolari S.U.A. aratata la pct. 1 de mai sus constituie suma maxima in valuta efectiva (numerar) de persoana fizica si calatorie ce poate fi introdusa in Romania.
    In sensul prezentelor norme, in categoria persoane fizice se cuprind:
    - cetateni romani cu domiciliul in Romania;
    - cetateni romani cu domiciliul in strainatate;
    - cetateni straini cu domiciliul in strainatate;
    - cetateni straini cu domiciliul in Romania;
    - alte categorii de cetateni straini.
    De asemenea, se cuprind persoanele fizice care sint reprezentanti ai persoanelor juridice.
    3. La intrarea in Romania, persoanele fizice, cetateni romani si straini, sint obligate sa declare organelor vamale romanesti sumele in valuta efectiva (numerar) aflate asupra lor, care depasesc echivalentul a 1.000 dolari S.U.A. (art. 16 din regulament).
    Declaratia vamala, vizata de vama, ramine asupra declarantului, urmind a fi prezentata la iesirea din tara, pentru justificarea valutei.
    4. Sumele in valuta efectiva (numerar) ce depasesc limita de 50.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat romanesti.
    Pentru aceste sume, organul vamal va intocmi o chitanta de consemnare in 3 exemplare, continind elementele necesare de identificare a depunatorului si a sumei in valuta (numele si prenumele deponentului, numarul si seria pasaportului, tara care l-a eliberat, felul valutei si suma, motivul depunerii), precum si denumirea bancii comerciale din Romania unde urmeaza a fi depusa suma in valuta pentru consemnare pe numele deponentului. Chitanta de consemnare se dateaza si se semneaza de catre organul vamal care a intocmit-o si care va aplica, totodata, pe aceasta stampila sa personala.
    Bancile comerciale la care s-au facut depuneri de astfel de sume le pot transfera in strainatate, pe baza cererii titularului si cu retinerea de la acesta a originalului chitantei vamale de consemnare, in termen de 3 ani de la data depunerii in banca. Dupa acest termen, sumele in valuta in cauza se vireaza de banci la fondul valutar al statului, iar echivalentul in lei, la bugetul administratiei centrale de stat, in conformitate cu Normele metodologice nr. V/72/11/1991 privind efectuarea de catre banci a operatiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri datorate de agentii economici in valuta, emise de Banca Nationala a Romaniei.
    La solutionarea cererilor de transfer in strainatate, bancile comerciale vor avea in vedere si vor aplica si celelalte reglementari in vigoare in Romania privind supravegherea si controlul tranzactiilor valutare.
    5. Pentru operatiunile efectuate, vamile si bancile comerciale percep comisioanele, taxele si spezele practicate de acestea in cadrul reglementarilor si normelor specifice de lucru.

    CAP. 2
    Cu privire la sumele in valuta efectiva (numerar) ce pot fi scoase din Romania

    6. Persoanele fizice rezidente in Romania pot iesi din tara cu sume in valuta efectiva (numerar) echivalente cu maximum 5.000 dolari S.U.A. / persoana / calatorie (art. 14 din regulament).
    Persoanele fizice rezidente in Romania sint cetatenii romani cu domiciliul in Romania, cetatenii straini cu domiciliul in Romania, precum si cetatenii straini aflati temporar in Romania care au solicitat si au obtinut statut de rezident in Romania.
    In cadrul limitei de la alin. 1, scoaterea din tara a sumelor se efectueaza in urmatoarele conditii:
    a) sumele in valuta efectiva (numerar) pina la 1.000 dolari S.U.A. de persoana si calatorie se pot scoate fara justificarea provenientei lor cu vreun document;
    b) sumele in valuta efectiva (numerar) care depasesc 1.000 dolari S.U.A., dar pina la maximum 5.000 dolari S.U.A., pot fi scoase din tara pe baza unui document bancar (adeverinta, certificat de valuta etc.) care probeaza ca suma a fost ridicata de la banca. Aceste sume se inscriu de catre destinatar in declaratia vamala (art. 16 din regulament).
    7. Persoanele fizice rezidente care scot din tara sume in valuta efectiva (numerar) in limita de la pct. 6 de mai sus le pot utiliza in strainatate pentru operatiunile curente (art. 14 din regulament), cum sint: cheltuieli in cadrul calatoriilor turistice in grup organizat sau individual, pe cont propriu; vizite la rude sau prieteni; tratamente medicale sau procurarea de medicamente; participare la congrese, conferinte, simpozioane sau alte categorii de manifestari stiintifice, culturale, sportive etc.; studii in strainatate; procurari de bunuri de consum de uz personal si plati de servicii; deplasari in interes de serviciu etc. Aceste destinatii sint exemplificative si nu limitative.
    In cazul in care aceste sume ar fi destinate unor investitii de capital in strainatate (investitie directa, cumparari de actiuni, obligatiuni sau titluri de stat etc.), este necesar ca persoana fizica respectiva sa obtina o autorizatie prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
    8. In cazul in care persoanele fizice rezidente in Romania au asupra lor sume in valuta efectiva (numerar) care depasesc plafonul aratat la cap. II, pct. 6 de mai sus, au obligatia sa le depuna la organele vamale, care le vor consemna pe numele titularilor, urmindu-se procedura de la cap. I, pct. 4 alin. 2 si 3 din prezentele norme.
    9. Persoanele fizice aflate temporar in Romania (cetateni straini cu domiciliul in strainatate) pot scoate din Romania sume in valuta efectiva (numerar) in limita sumelor declarate la intrarea in Romania (art. 16 din regulament). Sumele in cauza se justifica cu declaratia vamala completata la intrarea in Romania, conform cap. I, pct. 3 din prezentele norme.
    Aceste persoane pot avea, de asemenea, asupra lor sume in valuta efectiva (numerar) care provin din ridicari din conturi si transferuri bancare in Romania, ori din incasarea in Romania a cecurilor de calatorie, cecurilor bancare, cartilor de credit si a altor instrumente de plata. Aceste sume se justifica cu un document eliberat de unitatea bancara sau o alta persoana juridica autorizata din Romania.
    In cazul in care persoanele fizice in cauza au asupra lor la iesirea din Romania sume in valuta in numerar peste cele justificate, potrivit alin. 1 si 2 de la acest punct, au obligatia sa le depuna la organele vamale, urmindu-se procedura de la cap. I, pct. 4 din prezentele norme.
    10. In cazul in care persoanele fizice incearca sa scoata din Romania valuta efectiva (numerar) peste limitele permise, conform cap. I si II din prezentele norme, in forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume. In acest scop, se intocmeste un proces-verbal de constatare a contraventiei, in doua exemplare, din care un exemplar se inmineaza contravenientului.
    Sumele retinute se depun de catre vama in cont la o banca comerciala autorizata.
    Impotriva procesului-verbal de contraventie, contravenientul are dreptul sa faca plingere la judecatoria din raza teritoriala a organului vamal constatator, in termen de 90 de zile de la data primirii procesului-verbal.
    In baza hotaririi judecatoresti, suma in valuta confiscata se vireaza la fondul valutar al statului, iar echivalentul in lei se face venit la bugetul administratiei centrale de stat.

    CAP. 3
    Cu privire la alte instrumente de plata in valuta

    11. Persoanele fizice romane si straine pot introduce si scoate din Romania cecuri de calatorie, cecuri bancare, carti de credit si orice alte instrumente bancare similare, exprimate in valuta straina.
    Limitele si conditiile aratate la cap. I si II din prezentele norme nu se refera la instrumentele de plata mentionate la alin. 1 din acest punct.

    CAP. 4
    Cu privire la introducerea si scoaterea de sume in lei din Romania

    12. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate din Romania sume efective (numerar) mai mari de 2.500 lei de persoana si calatorie (art. 18 din regulament).
    In sensul prezentelor norme, prin sume efective (numerar) in lei se inteleg biletele de banca romanesti si monedele romanesti in circulatie.
    Sint interzise scoaterea din Romania si introducerea in Romania a bancnotei de 500 lei.
    Persoanele fizice, conform alin. 1, sint cele precizate la cap. I, pct. 2 din prezentele norme.
    13. La iesirea din Romania, persoanele fizice mentionate la pct. 12 de mai sus au obligatia sa declare sumele in lei care depasesc plafonul de 2.500 lei de persoana si sa le depuna organelor vamale contra chitanta de consemnare, urmindu-se procedura de consemnare similara celei de la cap. I, pct. 4 din prezentele norme.
    Deponentilor care sint cetateni romani sau cetateni straini cu domiciliul in Romania li se restituie aceste sume la intoarcerea din calatorie.
    In cazul persoanelor fizice aflate temporar in Romania - cetateni straini cu domiciliul in strainatate si cetateni romani cu domiciliul in strainatate - restituirea se poate face cu ocazia unei noi calatorii in Romania.
    Termenul maxim de restituire este de 3 ani. Dupa expirarea acestui termen, sumele in cauza se fac venit la bugetul administratiei centrale de stat.
    14. In cazul in care persoanele fizice incearca sa scoata din Romania sume in lei, in numerar, peste limita permisa potrivit pct. 12 de mai sus, in forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume in vederea confiscarii, procedindu-se conform cap. II, pct. 10 din prezentele norme. Totodata, in functie de gravitatea faptei, vor sesiza organele Ministerului de Interne din punctele de trecere a frontierei de stat, in vederea retinerii si declansarii procedurii de urmarire penala.
    15. La intrarea in Romania, persoanele fizice nu pot introduce sume in lei peste limita de 2.500 lei de persoana si calatorie, prevazuta la pct. 12 de mai sus. Sumele in lei peste aceasta limita se confisca de organele vamale si se fac venit la bugetul administratiei centrale de stat.
    16. Pentru operatiunile efectuate in cadrul prevederilor de la cap. IV, vama retine comisioanele si spezele practicate in baza reglementarilor si normelor specifice de lucru.

    CAP. 5
    Alte dispozitii

    17. Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale in Romania, cetateni straini, precum si membrii familiilor lor, sint scutiti de obligatiile prevazute in prezentele norme.
    Aceleasi scutiri se aplica si intregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale din Romania, compus din cetateni straini, precum si membrilor familiilor lor.
    Prevederile de la acest punct se aplica, de asemenea, cetatenilor straini, persoanelor oficiale, posesoare de pasapoarte diplomatice, in misiune temporara, in vizita sau in trecere prin Romania, precum si persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, in baza conventiilor diplomatice la care Romania a aderat.
    18. Scoaterea din Romania de titluri publice (titluri de stat) romanesti exprimate in valuta straina, cit si a celor exprimate in lei se poate efectua numai pe baza autorizatiei date de Banca Nationala a Romaniei (art. 17 si 19 din regulament).

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 371/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 371 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu