Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 2443/2 din 24 aprilie 2001

privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in baza Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE - Nr. 2.443


SmartCity3

              BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 2
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din  1 iunie 2001

    Prezentele norme metodologice sunt emise in temeiul art. 24 alin. (6) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 1
    Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj

    Art. 1
    In scopul crearii de locuri de munca, in special pentru someri, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot acorda, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, credite in conditii avantajoase pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste.
    Art. 2
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii sunt societati comerciale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 133/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Unitatile cooperatiste sunt reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti si, respectiv, ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Somerii sunt persoanele care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt inregistrate la o agentie pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 3
    Conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca intreprinderile mici si mijlocii sau unitatea cooperatista sa poata obtine credite potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:
    a) numarul total de salariati sa fie la momentul acordarii creditului de maximum 249*);
    b) cifra de afaceri anuala sa fie echivalenta cu suma de pana la 8 milioane euro;
    c) sa se oblige prin contractul de creditare sa angajeze cu contract individual de munca someri pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create ca urmare a utilizarii creditelor solicitate;
    d) persoanele incadrate pe noile locuri de munca trebuie sa fie mentinute in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii sau al unitatii cooperatiste o perioada de cel putin 3 ani; daca beneficiarul creditului efectueaza disponibilizari din randul persoanelor angajate pe noile locuri de munca, este obligat sa incadreze, intr-o perioada de maximum 30 de zile, pe locurile de munca devenite astfel vacante, pastrand proportia de 50%, persoane incadrate din randul somerilor;
    e) locurile de munca nou-create sa nu fie rezultatul unor disponibilizari de personal in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare;
    f) sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii sau turism; daca agentii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor; dovada se face cu raportarea semestriala "Rezultate financiare", la data de .........., cont 01, ce va purta viza administratiei financiare; in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;
    g) intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor pot beneficia de credite acordate in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar dupa realizarea proiectului de fezabilitate in vederea acordarii creditului structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte sub 49% din veniturile totale realizate;
    h) sa aiba intocmit un proiect de fezabilitate avizat in prealabil de comitetul de credit prevazut la art. 19.
---------------
    *) Numarul maxim de salariati de 249 este stabilit conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.

    CAP. 2
    Constituirea si repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste

    Art. 4
    (1) Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase in baza prevederilor art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare fond de creditare, se constituie in cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, aprobat anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (2) Fondul de creditare se administreaza in conditiile legii de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 5
    (1) Repartizarea pe judete a fondului de creditare se face in baza programului anual de activitate, luandu-se in considerare indicatorii pietei muncii din fiecare judet, si se aproba de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) In cursul anului, in urma analizei realizarii programelor de acordare a creditelor se pot face redistribuiri de sume intre judete, in functie de solicitari, cu aprobarea directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (3) Trimestrial directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca va informa consiliul de administratie asupra redistribuirilor de sume pe care le-a aprobat.
    Art. 6
    La prezentarea darii de seama contabile agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, raporteaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca situatia acordarii creditelor, a restituirii sumelor imprumutate, a locurilor de munca nou-create si a celor ocupate de someri.

    CAP. 3
    Procedura de desemnare a bancii autorizate sa acorde credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj

    Art. 7
    (1) Banca autorizata sa acorde credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, denumita in continuare banca autorizata, este desemnata prin licitatie organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Licitatia este publica, deschisa, fara preselectie si se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice de bunuri si servicii.
    Art. 8
    (1) In scopul desemnarii bancii autorizate se constituie o comisie de licitatie, numita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Comisia de licitatie va cuprinde reprezentanti ai Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerului Finantelor Publice si alti specialisti desemnati la propunerea acestor institutii.
    Art. 9
    La licitatie pot participa bancile, persoane juridice romane constituite sub forma juridica de societati comerciale pe actiuni, in conditiile legii, care indeplinesc urmatoarele cerinte de eligibilitate:
    a) sa nu se afle in una dintre situatiile urmatoare: lichidare, reorganizare, supraveghere sau administrare speciala;
    b) sa faca dovada achitarii obligatiilor fiscale si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    c) reteaua lor teritoriala sa acopere in totalitate judetele tarii;
    d) sa prezinte o scrisoare din partea Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, prin care sa ateste incadrarea, in ultimele 6 luni, in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor, precum si constituirea de provizioane la nivelul celui necesar conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si Normelor metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 pentru aplicarea acestuia;
    e) sa nu fi facut obiectul unor sanctiuni aplicate de Banca Nationala a Romaniei, in ultimele 6 luni, ca urmare a activitatii de creditare.
    Art. 10
    La evaluarea bancilor in vederea desemnarii bancii autorizate se vor lua in considerare, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) reteaua teritoriala;
    b) normele interne de creditare aprobate de consiliul de administratie, care sa cuprinda organizarea activitatii de acordare, garantare si derulare a creditelor;
    c) declaratiile privind ponderea sumelor aferente creditelor restante in totalul sumelor aflate in sold, aferente creditelor acordate, care trebuie sa fie mai mica de 10%;
    d) oferta privind comisioanele percepute de banca de la beneficiari pentru operatiunile de verificare, acordare si administrare a creditelor (incluzand asumarea riscului), precum si pentru evaluarea garantiilor;
    e) oferta privind dobanda la depozitul constituit pentru partea ramasa neutilizata la sfarsitul fiecarei luni;
    f) prezentarea naturii si nivelului garantiilor pentru creditele acordate;
    g) facilitatile acordate de banca pentru intreprinderile mici si mijlocii sau unitatile cooperatiste beneficiare de credite.
    Art. 11
    Rezultatele analizei documentelor depuse de banci si decizia adoptata de comisia de licitatie vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei. Fiecarei banci ii va fi comunicat rezultatul deliberarii, indiferent daca a fost desemnata sau nu ca banca autorizata.
    Art. 12
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va incheia cu banca autorizata, desemnata in urma licitatiei, o conventie privind derularea activitatii de creditare, in conditiile stabilite potrivit caietului de sarcini, care, impreuna cu instructiunile comune privind creditarea intreprinderilor mici si mijlocii, a unitatilor cooperatiste care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii sau unitati cooperatiste, vor fi transmise organelor teritoriale ale agentiei, respectiv ale bancii.
    Art. 13
    (1) Daca in procesul derularii creditelor se constata ca banca castigatoare a licitatiei nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la desemnarea unei alte banci autorizate prin aceeasi procedura de licitatie.
    (2) Banca castigatoare a licitatiei organizate in situatia prezentata la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de banca aflata in imposibilitate de a continua activitatea de creditare.

    CAP. 4
    Conditiile de acordare si de rambursare a creditelor si de stabilire a garantiilor

    Art. 14
    Intreprinderilor mici si mijlocii sau unitatilor cooperatiste li se pot acorda credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale, pentru dotare cu utilaje si echipamente si pentru constructii necesare obiectului legal de activitate.
    Art. 15
    (1) Creditele pentru finantarea cheltuielilor de capital se acorda la nivelul a 75% din valoarea proiectului de fezabilitate.
    (2) In cazul intreprinderilor infiintate de someri creditele acordate pentru finantarea cheltuielilor de capital pot sa acopere pana la 90% din valoarea proiectului prevazut la alin. (1).
    (3) Creditele pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale se acorda conform normelor de creditare ale bancii.
    Art. 16
    (1) Creditele se acorda in raport cu numarul locurilor de munca pe care solicitantul se obliga sa le creeze.
    (2) Suma acordata pentru fiecare loc de munca nou-creat se stabileste anual si se aproba de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 17
    (1) Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate de beneficiarii de credite cu garantii reale, constituite in conditiile legii, astfel incat acestea sa acopere in masura cat mai mare valoarea sumei acordate, precum si a dobanzii.
    (2) Garantarea creditului se face, in principal, cu bunurile achizitionate din creditul acordat, precum si cu alte bunuri care apartin solicitantului si/sau girantilor acestuia, fara ca valoarea totala a garantiilor sa depaseasca dublul sumei imprumutate.
    (3) Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate, pe intreaga perioada de derulare a creditului, la o societate de asigurari agreata de banca autorizata.
    Art. 18
    (1) Pentru obtinerea unui credit acordat din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj solicitantii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe teritoriul careia isi are sediul sau, dupa caz, domiciliul, o cerere insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) contractul de societate;
    b) hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;
    c) statutul societatii;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    e) codul fiscal;
    f) ultimul bilant contabil depus, avizat de organul fiscal teritorial;
    g) ultimele trei balante de verificare;
    h) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    i) declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul;
    k) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca;
    l) acte care sa ateste proprietatea asupra bunurilor care se constituie drept garantie si valoarea acestora;
    m) proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare;
    n) graficul de rambursare a creditului.
    (2) In cazul solicitarii de credite pentru constructii in vederea realizarii sau dezvoltarii de noi capacitati de productie, la documentele prezentate la alin. (1) se adauga:
    a) acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;
    b) autorizatia de constructie;
    c) acordurile si avizele legale pentru realizarea investitiei.
    (3) La solicitarea de credite pentru inceperea activitatii intreprinderile mici si mijlocii sau unitatile cooperatiste nu depun documentele prevazute la alin. (1) lit. f), g) si h).
    Art. 19
    Pentru analiza documentatiei necesare in vederea acordarii de credite se constituie, in cadrul bancii autorizate, in fiecare judet si, respectiv, in municipiul Bucuresti, comitete de credit formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele si un membru, desemnati din partea bancii autorizate sa acorde creditele;
    b) 3 membri din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 20
    (1) Cererea si documentele prevazute la art. 18 se analizeaza in cadrul compartimentului de specialitate al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Daca se constata ca documentatia este completa si indeplineste conditiile legale, va fi transmisa comitetului de credit.
    (3) Comitetul de credit se intruneste pentru analiza si avizarea documentatiei depuse de solicitanti cel putin o data pe luna.
    (4) In vederea adoptarii deciziei comitetul de credit poate cere solicitantilor orice informatii pe care le considera necesare.
    Art. 21
    (1) In urma analizei si avizarii favorabile de catre comitetul de credit documentatia este trimisa bancii autorizate pentru aprobarea si acordarea creditului.
    (2) Daca cererea de credit este respinsa de comitetul de credit, documentatia se restituie solicitantului, insotita de o motivatie a respingerii, semnata de presedintele comitetului.
    Art. 22
    (1) Aprobarea fiecarui credit se va face pe baza unui referat care va fi intocmit de inspectorul de credite al bancii autorizate, desemnat de conducatorul compartimentului de creditare si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sa contina, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului, precum: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate;
    b) evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta pe baza analizarii datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati;
    c) informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi calculati pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare urmatorii indicatori:
    - lichiditatea curenta;
    - solvabilitatea patrimoniala;
    - gradul de acoperire a dobanzii;
    - rata profitului;
    - viteza de rotatie a activelor circulante.
    (2) Modul de calcul al indicatorilor prezentati la alin. (1) lit. c), precum si nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt in conformitate cu normele interne ale bancii autorizate.
    Art. 23
    Daca cererea de credit nu este aprobata de banca, documentatia va fi restituita comitetului de credit, cu motivatia corespunzatoare, pentru a fi inapoiata solicitantului.
    Art. 24
    Punerea in aplicare a deciziilor comitetului de credit privind avizarea cererii de acordare a creditului reprezinta o problema exclusiv in sarcina si responsabilitatea bancii autorizate si trebuie efectuata astfel incat sa asigure validitatea din punct de vedere legal, precum si aplicarea tuturor clauzelor si conditiilor fiecarui credit aprobat.
    Art. 25
    Creditele din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj vor fi acordate in lei, pe baza de contract de credit incheiat in conditiile legii, prin care se vor stabili, fara a fi limitative, conditiile de scadenta, dobanda, valoarea garantiilor, clauzele referitoare la neonorarea la scadenta a creditului reprezentand principalul si/sau dobanda, precum si conditiile referitoare la graficul de creare a locurilor de munca si de angajare a somerilor.
    Art. 26
    (1) In vederea acordarii creditelor Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va transfera bancii autorizate, in termen de 3 zile de la incheierea conventiei prevazute la art. 12, o suma reprezentand 15% din fondul de creditare.
    (2) Suma va fi reintregita, la solicitarea bancii, pe masura acordarii creditelor.
    Art. 27
    (1) Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este:
    a) de 3 ani in cazul creditelor acordate pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    b) de 1 an in cazul creditelor acordate pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale.
    (2) In cadrul termenului de rambursare se poate include, la cererea solicitantului de credit, si o perioada de gratie de pana la 6 luni.
    Art. 28
    Dobanda la creditul acordat va fi de 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei, la depozitul constituit la banca desemnata prin licitatie.
    Art. 29
    Respectarea graficelor de creare a noi locuri de munca si de incadrare a somerilor este urmarita de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care sunt autorizate sa aplice penalitatile prevazute de lege in cazul nerespectarii obligatiilor asumate de beneficiarul de credite.
    Art. 30
    Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj pot solicita un nou credit numai dupa achitarea integrala a creditului acordat anterior.
    Art. 31
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice Normele metodologice nr. 347/16 mai 1997 si nr. 10/22 mai 1997, emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind creditarea intreprinderilor mici si mijlocii sau a unitatilor cooperatiste, in baza Legii nr. 1/1991, republicata, modificata si completata la art. 24 prin Legea nr. 65/1997, Normele metodologice nr. 347/16 mai 1997 si nr. 9/22 mai 1997, emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea societatilor bancare autorizate sa acorde credite din fondul de somaj intreprinderilor mici si mijlocii sau unitatilor cooperatiste, in baza Legii nr. 1/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 65/1997, si Ordinul comun nr. 2.580/28 octombrie 1998 si nr. 574/30 octombrie 1998 al ministrului muncii si protectiei sociale si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Normelor metodologice nr. 347/10/1997 privind creditarea intreprinderilor mici si mijlocii sau a unitatilor cooperatiste, in baza Legii nr. 1/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 65/1997, isi inceteaza aplicabilitatea.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                p. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                             Emil Iota GhizariSmartCity5

COMENTARII la Norma 2/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu