Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 19 din 27 noiembrie 2002

privind modificarile in situatia organizatiilor cooperatiste de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 886 din  9 decembrie 2002

    Avand in vedere prevederile art. 3 alin. 2, art. 92 alin. 2, art. 93 alin. 2, art. 126 alin. 3, art. 128, 164, 165, art. 171 alin. 1 lit. i) si alin. 2, art. 177 alin. 2 si ale art. 185 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, precum si ale art. 90 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se aplica organizatiilor cooperatiste de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze si reglementeaza conditiile in care pot fi operate modificari in situatia acestora, in scopul supravegherii prudentiale.
    Art. 2
    Orice modificare in situatia organizatiilor cooperatiste de credit se face cu respectarea prevederilor prezentelor norme, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobate si modificate prin Legea nr. 200/2002, si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, denumita in continuare aprobare prealabila, este aprobarea care se solicita Bancii Nationale a Romaniei si de obtinerea careia este conditionata punerea in aplicare a hotararii organelor statutare ale casei centrale in cazurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d), f) si g) si la art. 25 sau exercitarea functiei de catre conducatorii casei centrale;
    b) ordonanta - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002;
    c) hotararea organului statutar - hotararea adunarii generale sau, dupa caz, a consiliului de administratie al organizatiei cooperatiste de credit.

    CAP. 2
    Modificari in situatia caselor centrale

    SECTIUNEA 1
    Modificari supuse aprobarii prealabile

    Art. 4
    (1) Sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei modificarile in situatia caselor centrale referitoare la:
    a) raza teritoriala de operare;
    b) denumire;
    c) sediul social;
    d) obiectul de activitate;
    e) conducatori;
    f) auditorul financiar;
    g) orice alte modificari ale actului constitutiv, cu exceptia celor supuse notificarii Bancii Nationale a Romaniei potrivit prevederilor sectiunii a 2-a.
    (2) Cererea de aprobare a modificarilor prevazute la alin. (1), semnata de unul dintre conducatori, va fi insotita de o expunere de motive si de hotararea organului statutar privind respectiva modificare.
    (3) Inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind modificarile in situatia caselor centrale se va face numai dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei. Initierea formalitatilor necesare in acest sens se va face in termen de maximum 10 zile de la data obtinerii aprobarii Bancii Nationale a Romaniei. O copie de pe documentul care atesta inscrierea mentiunilor respective in registrul comertului va fi transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la data efectuarii inregistrarii.

    SUBSECTIUNEA 1
    Raza teritoriala de operare

    Art. 5
    Modificarea razei teritoriale de operare a casei centrale se va face cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 1 din ordonanta.

    SUBSECTIUNEA a 2-a
    Denumirea si sediul social

    Art. 6
    In cazul stabilirii unei noi denumiri a casei centrale se vor respecta conditiile prevazute la art. 96 din ordonanta.
    Art. 7
    (1) In situatia schimbarii sediului social al casei centrale se vor respecta prevederile art. 5 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cererea de aprobare a schimbarii sediului social al casei centrale va fi insotita si de dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social, cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. c) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In cererea de aprobare se va preciza clar adresa spatiului viitorului sediu social al organizatiei cooperatiste de credit si se vor indica numerele de telefon/fax. Orice schimbare privind denumirea strazii sau numerele de telefon/fax se va notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectiva.

    SUBSECTIUNEA a 3-a
    Obiectul de activitate

    Art. 8
    (1) Casele centrale pot desfasura activitatile prevazute la art. 104 din ordonanta, in limita si in conditiile aratate in autorizatia acordata de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Orice modificare a obiectului de activitate, in sensul completarii, reformularii sau restrangerii acestuia, este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Completarea sau reformularea obiectului de activitate al casei centrale se va face cu respectarea prevederilor art. 4 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In obiectul de activitate autorizat al unei case centrale nu vor fi incluse activitatile care nu sunt definitorii pentru scopul in care aceasta se constituie si functioneaza.

    SUBSECTIUNEA a 4-a
    Conducatorii

    Art. 9
    (1) Calitatea conducatorilor unei case centrale trebuie sa corespunda conditiilor prevazute de ordonanta.
    (2) Evaluarea conducatorilor unei case centrale se va face pe baza cerintelor specifice cuprinse in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    Documentatia aferenta cererii de aprobare este cea prevazuta in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 11
    Schimbarea de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere, in cadrul aceleiasi case centrale, a unui conducator aprobat nu este supusa aprobarii prealabile, urmand sa fie notificata Bancii Nationale a Romaniei conform dispozitiilor cuprinse in sectiunea a 2-a.
    Art. 12
    (1) In situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta privind numarul conducatorilor unei case centrale si/sau cetatenia acestora si, potrivit dispozitiilor legale si/sau statutare, aceste cerinte nu pot fi indeplinite altfel, consiliul de administratie al casei centrale va proceda la numirea altor persoane in calitate de conducator.
    (2) Completarea numarului de conducatori, cu respectarea conditiei privind cetatenia acestora, se va realiza in termen de cel mult 3 luni de la data aparitiei situatiei prevazute la alin. (1).

    SUBSECTIUNEA a 5-a
    Auditorul financiar

    Art. 13
    (1) Fiecare casa centrala va avea un auditor financiar, numit in conformitate cu prevederile titlului III cap. 4 sectiunea a 4-a din ordonanta si aprobat de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Evaluarea auditorului financiar al casei centrale se va face pe baza cerintelor specifice cuprinse in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 14
    In cazul inlocuirii auditorului financiar cererea de aprobare va fi insotita si de documentatia prevazuta in Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificari supuse notificarii

    Art. 15
    Casele centrale vor notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 5 zile de la data inregistrarii mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului, modificarile privind:
    a) schimbarea unui conducator aprobat de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere;
    b) numirea si schimbarea administratorilor;
    c) reteaua de sucursale si alte sedii secundare, in conformitate cu prevederile cap. III.
    Art. 16
    In cazurile prevazute la art. 15 lit. a) si b) notificarea va fi insotita de o expunere de motive, de hotararea organului statutar cu privire la modificarea respectiva si de copia de pe documentul care atesta inscrierea mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.
    Art. 17
    (1) In cazul schimbarii unui conducator de pe o functie de conducere pe o alta functie de conducere se va prezenta si o declaratie sub semnatura persoanei in cauza, prin care sa se confirme faptul ca informatiile cuprinse in documentatia existenta in evidentele Bancii Nationale a Romaniei nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite.
    (2) Persoanele desemnate in calitate de administrator trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de ordonanta.
    Art. 18
    (1) In termen de 5 zile de la data inceperii efectuarii de operatiuni bancare, conform obiectului de activitate autorizat, casa centrala va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei si ii va transmite acesteia reglementarile interne, aprobate de organele statutare, privind desfasurarea operatiunilor cu care si-a inceput activitatea.
    (2) Pe masura extinderii activitatii cu efectuarea altor operatiuni bancare, in limita obiectului de activitate autorizat, casa centrala va transmite Bancii Nationale a Romaniei reglementarile interne corespunzatoare, aprobate de organele statutare, in termen de 5 zile de la data inceperii efectuarii operatiunilor respective.
    (3) Pe masura elaborarii reglementarilor-cadru, casele centrale le vor transmite Bancii Nationale a Romaniei.
    (4) Modificarile operate in reglementarile interne si in reglementarile-cadru vor fi notificate Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la aprobarea acestora de catre organele statuare ale casei centrale si vor fi aplicabile de la data notificarii.

    CAP. 3
    Reteaua teritoriala

    Art. 19
    Deschiderea de sedii secundare ale caselor centrale si desfiintarea acestora vor fi notificate Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu hotararea organului statutar referitoare la aceasta, in termen de 5 zile de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare. In cazul deschiderii de sedii secundare hotararea organului statutar va cuprinde si atributiile acestora.
    Art. 20
    Persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei case centrale trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 15 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 21
    (1) In cazul deschiderii unui sediu secundar al casei centrale se vor comunica Bancii Nationale a Romaniei:
    - statutul sediului secundar (sucursala, agentie etc.);
    - adresa completa si numarul de telefon si/sau de fax ale sediului secundar;
    - identitatea persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sediului secundar, insotita de curriculum vitae si de certificatul de cazier judiciar;
    - copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in cazul deschiderii unei sucursale a casei centrale, respectiv de pe cererea de inscriere a mentiunilor, in cazul deschiderii altor sedii secundare carora nu li s-a conferit statutul de sucursala.
    (2) Orice modificare a elementelor mentionate la alin. (1) va fi notificata Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
    Art. 22
    Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor deschide conturi pentru sediile secundare ale caselor centrale numai pe baza comunicarii privind deschiderea sediului secundar respectiv, primita din partea Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 23
    (1) Fiecare casa centrala va lua masurile prudentiale care se impun pentru limitarea riscurilor implicate de extinderea retelei de sedii secundare atat la nivelul casei centrale, cat si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care face parte.
    (2) Masurile prevazute la alin. (1) vor fi stabilite prin reglementarile interne si reglementarile-cadru elaborate de casa centrala.
    Art. 24
    (1) In situatiile in care Banca Nationala a Romaniei va constata o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta ai unei case centrale, va putea interzice acesteia extinderea libera a retelei de sucursale si alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmand a fi supusa aprobarii prealabile.
    (2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei va constata o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta la nivelul unei retele cooperatiste de credit, va putea solicita casei centrale luarea unor masuri de limitare a extinderii retelei de sedii secundare a organizatiilor cooperatiste de credit din retea.

    CAP. 4
    Actul constitutiv-cadru

    Art. 25
    (1) Este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei orice modificare a actului constitutiv-cadru elaborat de o casa centrala si aprobat de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Cererea de aprobare a modificarii actului constitutiv-cadru, semnata de unul dintre conducatorii casei centrale, va fi insotita si de hotararea organului statutar privind respectiva modificare.
    (3) Casele centrale vor supraveghea realizarea modificarilor actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate si/sau ale regulamentelor de organizare si functionare ale acestora potrivit modificarilor actului constitutiv-cadru, aprobate de Banca Nationala a Romaniei.
    (4) Inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind modificarile actelor constitutive ale cooperativelor de credit prevazute la alin. (3) se va face in termen de 45 de zile de la data aprobarii Bancii Nationale a Romaniei cu privire la modificarea actului constitutiv-cadru.

    CAP. 5
    Modificari in situatia cooperativelor de credit

    Art. 26
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, casele centrale vor elabora reglementari proprii privind conditiile in care pot fi efectuate modificari in situatia cooperativelor de credit afiliate, cu respectarea prevederilor prezentelor norme, ale ordonantei si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    In cazul modificarii firmei unei cooperative de credit, a adresei sediului sau social, a firmei casei centrale la care este afiliata, a conducatorilor, a cenzorilor/auditorului financiar si/sau a membrilor consiliului de administratie, o copie de pe documentul care atesta inscrierea in registrul comertului a mentiunilor respective va fi transmisa Bancii Nationale a Romaniei de catre casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata, in termen de 10 zile de la data efectuarii inregistrarii.
    Art. 28
    (1) Membrii cooperatori care intentioneaza sa subscrie si sa verse la capitalul social al unei cooperative de credit parti sociale in valoare de cel putin echivalentul in lei al 10.000 euro trebuie sa obtina aprobarea prealabila a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata.
    (2) Evaluarea de catre casa centrala a membrilor cooperatori mentionati la alin. (1) se va face pe baza cerintelor specifice prevazute la art. 4^1 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 29
    Casele centrale vor notifica Bancii Nationale a Romaniei instituirea masurilor de administrare speciala a cooperativelor de credit afiliate, impreuna cu obiectivele vizate, in termen de 3 zile de la data hotararii.
    Art. 30
    (1) Casele centrale vor notifica Bancii Nationale a Romaniei dispunerea masurilor de lichidare a cooperativelor de credit afiliate, in termen de 3 zile de la data hotararii.
    (2) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor solicita, in nume propriu, retragerea autorizatiilor de functionare ale cooperativelor de credit afiliate asupra carora au dispus inceperea procedurilor de lichidare, in termen de 30 de zile de la data hotararii.
    (3) Autorizatiile de functionare ale cooperativelor de credit aflate in situatia mentionata la alin. (1) vor fi restituite Bancii Nationale a Romaniei de catre casele centrale la care acestea sunt afiliate, in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a acestora.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 31
    (1) Cererile de aprobare si notificarile privind modificarile in situatia organizatiilor cooperatiste de credit, adresate Bancii Nationale a Romaniei, mentionate in prezentele norme, precum si documentatia aferenta, impreuna cu hotararea organelor statutare in problema respectiva, se vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere.
    (2) Documentatia trebuie sa fie prezentata in limba romana; actele cu caracter oficial si cele sub semnatura privata, pentru care nu este prevazuta in ordonanta forma in care acestea se remit Bancii Nationale a Romaniei, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, dupa caz.
    Art. 32
    In scopul aplicarii corespunzatoare a prezentelor norme Banca Nationala a Romaniei poate solicita caselor centrale orice alte documente si informatii, daca cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.
    Art. 33
    (1) Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de aprobare inaintata potrivit prezentelor norme, daca nu sunt indeplinite cerintele ordonantei si ale normelor date in aplicarea acesteia.
    (2) In cazul modificarilor in situatia caselor centrale supuse notificarii, care nu sunt conforme ordonantei sau reglementarilor emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei va dispune remedierea deficientelor existente. In cazul in care acestea nu sunt remediate in termenul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, devin incidente prevederile art. 37.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care, pe baza analizei efectuate, Banca Nationala a Romaniei constata ca normele interne ale casei centrale nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 18.
    Art. 34
    Hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri inaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicata in scris solicitantului, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia in cazul respingerii cererii.
    Art. 35
    (1) In cazul in care conducatorii si/sau auditorul financiar aprobati ai unei case centrale nu mai indeplinesc conditiile prevazute de ordonanta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei va proceda la retragerea aprobarii, conform prevederilor art. 189 din ordonanta.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 117 din ordonanta, persoana careia i s-a retras aprobarea in calitate de conducator al unei case centrale decade si din calitatea de administrator.
    Art. 36
    Fiecare casa centrala va supraveghea indeplinirea de catre cooperativele de credit afiliate a prevederilor prezentelor norme si a celor din reglementarile-cadru elaborate de casa centrala.
    Art. 37
    Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 189, 190 si 191 din ordonanta.

                  GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                         MUGUR CONSTANTIN ISARESCUSmartCity5

COMENTARII la Norma 19/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 19 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu