Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 1002 din 11 ianuarie 1993

privind compensarea preturilor cu amanuntul la unele medicamente de uz uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 29 ianuarie 1993


SmartCity3


    In executarea prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 840/31.12.1992 se emit prezentele norme metodologice.

    I. Dispozitii introductive
    1. Prin Hotararea Guvernului nr. 840/31.12.1992 preturile de vanzare cu amanuntul la medicamentele esentiale de uz uman pentru tratament ambulatoriu, cuprinse in anexa la aceasta hotarare, lit. A si B, se compenseaza in proportie de 100% si, respectiv, 75% din bugetul fondului special pentru sanatate, constituit in conditiile legii.
    Conform art. 3 din hotararea mentionata, pretul de vanzare cu amanuntul pentru medicamentele neprevazute in anexa la aceasta hotarare, dar inscrise in Nomenclatorul de medicamente de uz uman, in vigoare, precum si al medicamentelor importate sau primite de  Ministerul Sanatatii se compenseaza in proportie de 50%, potrivit Hotararii Guvernului nr. 219/1991.
    2. Compensarea medicamentelor in proportie de 100%, 75% sau 50% se face din fondul special pentru sanatate, constituit potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, prevazut si prin legea aprobarii bugetului anual.
    II. Categoriile de persoane indreptatite la compensarea preturilor la medicamente
    3. Categoriile de persoane indreptatite la compensarea preturilor la medicamente sunt:
    a) salariatii, precum si membrii de familie ai acestora aflati in intretinere potrivit legii, din regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, precum si salariatii incadrati la alte persoane juridice si fizice, pentru care se constituie si se vireaza lunar cota de 2%, in mod distinct, in contul fondului pentru sanatate nr. 64.39.8.01.10, deschis pe seama directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti la sucursalele B.C.R. si cota de asigurari sociale asupra castigului brut, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    b) pensionarii, somerii, persoanele care nu pot realiza venituri si membrii de familie ai acestora aflati in intretinere conform legii, precum si alte categorii de persoane prevazute de lege;
    c) persoanele fizice, necuprinse intr-un sistem de asigurari sociale, care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992.
    III. Prescrierea de medicamente si eliberarea acestora
    4. Eliberarea de prescriptii medicale cuprinzand medicamente in regim de compensare se face de catre medicii din unitatile sanitare publice sau de catre medicii din unitatile medicale autorizate potrivit legii (policlinici cu plata, cabinete sau unitati medicale particulare).
    5. Prescrierea medicamentelor se face numai de catre medici, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 56/1974 si cu competenta care rezulta din specialitatea pe care o are, avand obligatia de a inscrie in documentele medicale ale unitatii (registrul de consultatii, fisa bolnavului, foaia de observatie etc.) datele prevazute de reglementarile in vigoare (numele si prenumele, domiciliul, locul de munca, profesia, varsta, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).
    6. Prescriptia medicala se elibereaza de medici persoanelor ce beneficiaza, potrivit legii, de compensarea pretului la medicamente, nominalizate la pct. II din prezentele norme, astfel:
    a) salariatii si membrii de familie ai acestora (pct. 3 alin. 1 lit. a), pe baza adeverintei de salariat eliberata de unitatea unde isi desfasoara activitatea, din care sa rezulte ca s-a platit contributia de asigurari sociale si contributia de 2% cuvenita sectorului sanitar (adeverinta are termen de valabilitate 6 luni de la data eliberarii);
    b) pensionarii, somerii, persoanele care nu pot realiza venituri, precum si alte categorii prevazute de lege ca beneficiari ai compensatiei pentru medicamente (pct. 3 alin. 1 lit. b) vor face dovada cu talonul de pensie (decizia), carnetul de somer pe perioada specificata ca somer sau alte acte dovedind ca nu pot realiza venituri sau ca se incadreaza in alte categorii prevazute de lege ca beneficiar de asistenta medicala gratuita ambulatorie, precum si actele doveditoare pentru membrii de familie ce se afla in intretinerea acestora;
    c) persoanele fizice care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate (pct. 3 alin. 1 lit. c) beneficiaza de compensarea prevazuta in prezentele norme pe baza legitimatiei de asistenta medicala eliberata de o unitate sanitara, din care sa rezulte achitarea la zi a contributiei.
    7. Prescriptia medicala prin care se face eliberarea medicamentelor compensate constituie document financiar-contabil.
    8. Prescriptiile medicale cuprinzand medicamente in regim de compensare vor fin intocmite obligatoriu, in mod distinct, pe categorii de compensare (50%, 75%, 100%).
    9. Prescriptia medicala cuprinzand medicamente in regim de compensare se va intocmi in dublu exemplar, cu indigo, clar, cu denumirea si adresa (sediul) unitatii medicale (in cazul unitatilor in sistem particular, si nr. autorizatiei de functionare a acestora), numele, prenumele si adresa completa a bolnavului, nr. actului doveditor al calitatii de beneficiar al compensarii potrivit legii, nr. din registrul de consultatii sau nr. foii de observatie, diagnosticul, stampila unitatii medicale care elibereaza prescriptia medicala, semnatura si parafa medicului.
    10. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele in regim de compensare sunt de 7 zile pentru afectiunile acute si de 30 de zile pentru afectiunile cronice.
    11. Pe o prescriptie medicala cuprinzand medicamente in regim de compensare, numarul medicamentelor ce pot fi prescrise pentru un bolnav este de maximum 3, fara a se depasi numarul de 5 produse farmaceutice, pentru un bolnav, la o consultatie.
    Pe formularul de prescriptie medicala se va anula, de catre medic, mentiunea "Gratuit DA/NU" prin inscrierea in partea de sus a formularului "COMPENSAT .... %", urmata de semnatura si parafa medicului pe ambele exemplare.
    12. Se compenseaza cu 50% si prescriptiile medicale magistrale si preparatele galenice prevazute de Farmacopeea romana in vigoare.
    13. Se interzic prescrierea si eliberarea, in regim de compensare, altor categorii de medicamente ce nu fac obiectul compensarii.
    IV. Eliberarea medicamentelor in regim de compensare
    14. Eliberarea medicamentelor in regim de compensare se face numai pe baza de prescriptie medicala, intocmita potrivit prevederilor prezentelor norme.
    15. Eliberarea medicamentelor se poate face la orice farmacie, primitorul semnand de primirea acestora pe spatele prescriptiei medicale, unde se mentioneaza numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate.
    16. Farmacia va incasa pretul integral pentru medicamentele ce nu fac obiectul compensarii. Medicamentele compensate 100% se elibereaza fara plata. La produsele compensate 75% si 50% se va incasa diferenta de 25% si, respectiv, 50% din valoarea produsului.
    17. Farmaciile pot inlocui medicamentele prescrise pe prescriptii medicale in regim de compensare cu orice produs existent in aprovizionarea unitatii, dar cu aceeasi denumire comuna internationala - D.C.I. - cu medicamentul prescris, cu conditia de a fi omologat de Ministerul Sanatatii si a avea ordin de pret emis de acesta (in cazul medicamentelor din import).
    Farmacistul are obligatia de a preciza pe prescriptia medicala denumirea medicamentului eliberat.
    18. Taxarea prescriptiilor medicale se va face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe ambele exemplare ale prescriptiei medicale.
    Farmacistul va nota valoarea integrala a medicamentelor, le va totaliza si va mentiona pe prescriptia medicala atat suma totala reala, cat si suma compensata. Medicamentele care nu s-au eliberat de farmacie se anuleaza cu o linie in fata primitorului, pe ambele exemplare ale prescriptiei medicale.
    V. Modul de decontare a sumelor aferente compensarii
    19. Farmaciile vor trece prescriptiile medicale numerotate, care cuprind medicamentele pentru care se acorda compensatii, intr-un borderou centralizator, intocmit in doua exemplare, inscriind in acesta cuantumul compensatiei.
    20. Borderourile centralizatoare se vor intocmi de catre farmacie separat pe fiecare categorie de compensare (50%, 75%, 100%).
    21. Decadal sau ori de cate ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificat pentru exactitate si realitate de catre dirigintele farmaciei (inclusiv cele particulare), impreuna cu originalul prescriptiilor medicale vor fi inaintate societatilor comerciale farmaceutice teritoriale.
    Societatea comerciala farmaceutica teritoriala va verifica si centraliza borderourile si certificatele pe farmacii si judete, stabilind, totodata, suma care trebuie decontata farmaciilor teritoriale.
    22. Farmaciile si societatile comerciale farmaceutice teritoriale raspund de exactitatea datelor comunicate.
    23. Pana la data de 6 a fiecarei luni, societatile comerciale farmaceutice vor trimite decontul de cheltuieli Ministerului Sanatatii, din care va trebui sa rezulte urmatoarele date:
    a) sumele primite drept avans de la Ministerul Sanatatii pentru compensarea medicamentelor;
    b) sumele cheltuite pentru compensarea medicamentelor pe luna precedenta, desfasurate pe judete si categorii de compensare (50%, 75%, 100%);
    c) sumele ramase in contul destinat acestor operatiuni, neutilizate pana la data raportarii;
    d) cererea de fonduri pentru luna in curs.
    24. Dupa analizarea datelor prezentate, Ministerul Sanatatii va vira societatilor comerciale farmaceutice, societati pe actiuni din teritoriul, pana la data de 10 a fiecarei luni, sumele necesare pentru plata compensatiilor pe luna in curs din veniturile realizate de Ministerul Sanatatii din fondul special pentru sanatate.
    VI. Dispozitii diverse si finale
    25. Refuzul eliberarii prescriptiilor medicale in dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuziva si incorecta a medicamentelor, refuzul de eliberare a medicamentelor existente in farmacii, ca si prescrierea de medicamente in regim de compensare nejustificat din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispozitiilor legale atrag raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
    26. Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti este obligat sa controleze, la nivelul unitatilor sanitare publice si particulare, la nivelul societatilor comerciale, farmaceutice si farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor de uz uman pentru care, potrivit legii, se acorda compensatii. In cazul constatarii unor incalcari ale dispozitiilor legale, se vor intocmi actele de constatare si sesizare a organelor competente, potrivit raspunderii juridice ce se degaja din constatare.
    27. Prevederile prezentelor norme inlocuiesc cap. I din Normele metodologice comune privind administrarea fondurilor constituite din contributia de asigurari sociale de 2%, emise de Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor si transmise de Ministerul Sanatatii cu nr. MM/2554/29.01.1992.
    28. Orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicarea.

                   Ministrul sanatatii,
                   prof. dr. doc. Iulian Mincu

                       Avizam favorabil:

                   p. Ministru de stat,
                   ministrul muncii si protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

                   Ministru de stat, ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu


                              COMENTARIU:
    1. Prin Hotararea Guvernului nr. 219/1991 (art. 7), reprodusa si comentata in volumul I al colectiei, s-a statornicit - axat pe ideea protectiei sociale - potrivit caruia, in afara unor medicamente care si pana la 1 aprilie 1991 se acordau in mod gratuit, pentru salariati, pensionari etc., pretul medicamentelor se compenseaza in procent de 50%.
    In aplicarea art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 219/1991, ministerele de resort au emis Norme metodologice.
    2. Prin Hotararea Guvernului nr. 840/1992 (reproduse integral mai sus), s-a modificat, implicit, art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 219/1992, in sensul ca, subsecvent aplicarii Hotararii Guvernului nr. 840/1992, unele medicamente se compenseaza in procent de 100%, altele in procent de 75% si, in sfarsit, o ultima categorie, se compenseaza in procent de 50%.
    Pe de alta parte, s a abrogat, implicit, reglementarea cuprinsa in Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 219/1991 (in sensul ca unele medicamente nu se compenseaza), deoarece prin art. 3 al Hotararii Guvernului nr. 840/1992 s a prevazut ca orice medicament (care nu se compenseaza in procent de 100% sau 75%) se compenseaza in procent de 50%, daca figureaza in Nomenclatorul de medicamente de uz uman, precum si al celor importate sau primite de Ministerul Sanatatii, fara a se mai exclude de la compensare anumite medicamente incluse in acest nomenclator.
    3. Persoanele care beneficiaza de dreptul de compensare al medicamentelor (in procent de 100%, 75% ori 50%, dupa caz) sunt acelea indicate in: art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 840/1992; cap. 2, pct. 3 din Normele metodologice nr. 1002/1993 (reproduse mai sus), texte ce se coroboreaza si cu art. 3 6 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 22/1992.SmartCity5

COMENTARII la Norma 1002/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 1002 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu