Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 1002 din 11 ianuarie 1993

privind compensarea preturilor cu amanuntul la unele medicamente de uz uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 29 ianuarie 1993


SmartCity3


    In executarea prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 840/31.12.1992 se emit prezentele norme metodologice.

    I. Dispozitii introductive
    1. Prin Hotararea Guvernului nr. 840/31.12.1992 preturile de vanzare cu amanuntul la medicamentele esentiale de uz uman pentru tratament ambulatoriu, cuprinse in anexa la aceasta hotarare, lit. A si B, se compenseaza in proportie de 100% si, respectiv, 75% din bugetul fondului special pentru sanatate, constituit in conditiile legii.
    Conform art. 3 din hotararea mentionata, pretul de vanzare cu amanuntul pentru medicamentele neprevazute in anexa la aceasta hotarare, dar inscrise in Nomenclatorul de medicamente de uz uman, in vigoare, precum si al medicamentelor importate sau primite de  Ministerul Sanatatii se compenseaza in proportie de 50%, potrivit Hotararii Guvernului nr. 219/1991.
    2. Compensarea medicamentelor in proportie de 100%, 75% sau 50% se face din fondul special pentru sanatate, constituit potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, prevazut si prin legea aprobarii bugetului anual.
    II. Categoriile de persoane indreptatite la compensarea preturilor la medicamente
    3. Categoriile de persoane indreptatite la compensarea preturilor la medicamente sunt:
    a) salariatii, precum si membrii de familie ai acestora aflati in intretinere potrivit legii, din regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, precum si salariatii incadrati la alte persoane juridice si fizice, pentru care se constituie si se vireaza lunar cota de 2%, in mod distinct, in contul fondului pentru sanatate nr. 64.39.8.01.10, deschis pe seama directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti la sucursalele B.C.R. si cota de asigurari sociale asupra castigului brut, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    b) pensionarii, somerii, persoanele care nu pot realiza venituri si membrii de familie ai acestora aflati in intretinere conform legii, precum si alte categorii de persoane prevazute de lege;
    c) persoanele fizice, necuprinse intr-un sistem de asigurari sociale, care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992.
    III. Prescrierea de medicamente si eliberarea acestora
    4. Eliberarea de prescriptii medicale cuprinzand medicamente in regim de compensare se face de catre medicii din unitatile sanitare publice sau de catre medicii din unitatile medicale autorizate potrivit legii (policlinici cu plata, cabinete sau unitati medicale particulare).
    5. Prescrierea medicamentelor se face numai de catre medici, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 56/1974 si cu competenta care rezulta din specialitatea pe care o are, avand obligatia de a inscrie in documentele medicale ale unitatii (registrul de consultatii, fisa bolnavului, foaia de observatie etc.) datele prevazute de reglementarile in vigoare (numele si prenumele, domiciliul, locul de munca, profesia, varsta, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).
    6. Prescriptia medicala se elibereaza de medici persoanelor ce beneficiaza, potrivit legii, de compensarea pretului la medicamente, nominalizate la pct. II din prezentele norme, astfel:
    a) salariatii si membrii de familie ai acestora (pct. 3 alin. 1 lit. a), pe baza adeverintei de salariat eliberata de unitatea unde isi desfasoara activitatea, din care sa rezulte ca s-a platit contributia de asigurari sociale si contributia de 2% cuvenita sectorului sanitar (adeverinta are termen de valabilitate 6 luni de la data eliberarii);
    b) pensionarii, somerii, persoanele care nu pot realiza venituri, precum si alte categorii prevazute de lege ca beneficiari ai compensatiei pentru medicamente (pct. 3 alin. 1 lit. b) vor face dovada cu talonul de pensie (decizia), carnetul de somer pe perioada specificata ca somer sau alte acte dovedind ca nu pot realiza venituri sau ca se incadreaza in alte categorii prevazute de lege ca beneficiar de asistenta medicala gratuita ambulatorie, precum si actele doveditoare pentru membrii de familie ce se afla in intretinerea acestora;
    c) persoanele fizice care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate (pct. 3 alin. 1 lit. c) beneficiaza de compensarea prevazuta in prezentele norme pe baza legitimatiei de asistenta medicala eliberata de o unitate sanitara, din care sa rezulte achitarea la zi a contributiei.
    7. Prescriptia medicala prin care se face eliberarea medicamentelor compensate constituie document financiar-contabil.
    8. Prescriptiile medicale cuprinzand medicamente in regim de compensare vor fin intocmite obligatoriu, in mod distinct, pe categorii de compensare (50%, 75%, 100%).
    9. Prescriptia medicala cuprinzand medicamente in regim de compensare se va intocmi in dublu exemplar, cu indigo, clar, cu denumirea si adresa (sediul) unitatii medicale (in cazul unitatilor in sistem particular, si nr. autorizatiei de functionare a acestora), numele, prenumele si adresa completa a bolnavului, nr. actului doveditor al calitatii de beneficiar al compensarii potrivit legii, nr. din registrul de consultatii sau nr. foii de observatie, diagnosticul, stampila unitatii medicale care elibereaza prescriptia medicala, semnatura si parafa medicului.
    10. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele in regim de compensare sunt de 7 zile pentru afectiunile acute si de 30 de zile pentru afectiunile cronice.
    11. Pe o prescriptie medicala cuprinzand medicamente in regim de compensare, numarul medicamentelor ce pot fi prescrise pentru un bolnav este de maximum 3, fara a se depasi numarul de 5 produse farmaceutice, pentru un bolnav, la o consultatie.
    Pe formularul de prescriptie medicala se va anula, de catre medic, mentiunea "Gratuit DA/NU" prin inscrierea in partea de sus a formularului "COMPENSAT .... %", urmata de semnatura si parafa medicului pe ambele exemplare.
    12. Se compenseaza cu 50% si prescriptiile medicale magistrale si preparatele galenice prevazute de Farmacopeea romana in vigoare.
    13. Se interzic prescrierea si eliberarea, in regim de compensare, altor categorii de medicamente ce nu fac obiectul compensarii.
    IV. Eliberarea medicamentelor in regim de compensare
    14. Eliberarea medicamentelor in regim de compensare se face numai pe baza de prescriptie medicala, intocmita potrivit prevederilor prezentelor norme.
    15. Eliberarea medicamentelor se poate face la orice farmacie, primitorul semnand de primirea acestora pe spatele prescriptiei medicale, unde se mentioneaza numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate.
    16. Farmacia va incasa pretul integral pentru medicamentele ce nu fac obiectul compensarii. Medicamentele compensate 100% se elibereaza fara plata. La produsele compensate 75% si 50% se va incasa diferenta de 25% si, respectiv, 50% din valoarea produsului.
    17. Farmaciile pot inlocui medicamentele prescrise pe prescriptii medicale in regim de compensare cu orice produs existent in aprovizionarea unitatii, dar cu aceeasi denumire comuna internationala - D.C.I. - cu medicamentul prescris, cu conditia de a fi omologat de Ministerul Sanatatii si a avea ordin de pret emis de acesta (in cazul medicamentelor din import).
    Farmacistul are obligatia de a preciza pe prescriptia medicala denumirea medicamentului eliberat.
    18. Taxarea prescriptiilor medicale se va face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe ambele exemplare ale prescriptiei medicale.
    Farmacistul va nota valoarea integrala a medicamentelor, le va totaliza si va mentiona pe prescriptia medicala atat suma totala reala, cat si suma compensata. Medicamentele care nu s-au eliberat de farmacie se anuleaza cu o linie in fata primitorului, pe ambele exemplare ale prescriptiei medicale.
    V. Modul de decontare a sumelor aferente compensarii
    19. Farmaciile vor trece prescriptiile medicale numerotate, care cuprind medicamentele pentru care se acorda compensatii, intr-un borderou centralizator, intocmit in doua exemplare, inscriind in acesta cuantumul compensatiei.
    20. Borderourile centralizatoare se vor intocmi de catre farmacie separat pe fiecare categorie de compensare (50%, 75%, 100%).
    21. Decadal sau ori de cate ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificat pentru exactitate si realitate de catre dirigintele farmaciei (inclusiv cele particulare), impreuna cu originalul prescriptiilor medicale vor fi inaintate societatilor comerciale farmaceutice teritoriale.
    Societatea comerciala farmaceutica teritoriala va verifica si centraliza borderourile si certificatele pe farmacii si judete, stabilind, totodata, suma care trebuie decontata farmaciilor teritoriale.
    22. Farmaciile si societatile comerciale farmaceutice teritoriale raspund de exactitatea datelor comunicate.
    23. Pana la data de 6 a fiecarei luni, societatile comerciale farmaceutice vor trimite decontul de cheltuieli Ministerului Sanatatii, din care va trebui sa rezulte urmatoarele date:
    a) sumele primite drept avans de la Ministerul Sanatatii pentru compensarea medicamentelor;
    b) sumele cheltuite pentru compensarea medicamentelor pe luna precedenta, desfasurate pe judete si categorii de compensare (50%, 75%, 100%);
    c) sumele ramase in contul destinat acestor operatiuni, neutilizate pana la data raportarii;
    d) cererea de fonduri pentru luna in curs.
    24. Dupa analizarea datelor prezentate, Ministerul Sanatatii va vira societatilor comerciale farmaceutice, societati pe actiuni din teritoriul, pana la data de 10 a fiecarei luni, sumele necesare pentru plata compensatiilor pe luna in curs din veniturile realizate de Ministerul Sanatatii din fondul special pentru sanatate.
    VI. Dispozitii diverse si finale
    25. Refuzul eliberarii prescriptiilor medicale in dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuziva si incorecta a medicamentelor, refuzul de eliberare a medicamentelor existente in farmacii, ca si prescrierea de medicamente in regim de compensare nejustificat din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispozitiilor legale atrag raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
    26. Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti este obligat sa controleze, la nivelul unitatilor sanitare publice si particulare, la nivelul societatilor comerciale, farmaceutice si farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor de uz uman pentru care, potrivit legii, se acorda compensatii. In cazul constatarii unor incalcari ale dispozitiilor legale, se vor intocmi actele de constatare si sesizare a organelor competente, potrivit raspunderii juridice ce se degaja din constatare.
    27. Prevederile prezentelor norme inlocuiesc cap. I din Normele metodologice comune privind administrarea fondurilor constituite din contributia de asigurari sociale de 2%, emise de Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor si transmise de Ministerul Sanatatii cu nr. MM/2554/29.01.1992.
    28. Orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicarea.

                   Ministrul sanatatii,
                   prof. dr. doc. Iulian Mincu

                       Avizam favorabil:

                   p. Ministru de stat,
                   ministrul muncii si protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

                   Ministru de stat, ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu


                              COMENTARIU:
    1. Prin Hotararea Guvernului nr. 219/1991 (art. 7), reprodusa si comentata in volumul I al colectiei, s-a statornicit - axat pe ideea protectiei sociale - potrivit caruia, in afara unor medicamente care si pana la 1 aprilie 1991 se acordau in mod gratuit, pentru salariati, pensionari etc., pretul medicamentelor se compenseaza in procent de 50%.
    In aplicarea art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 219/1991, ministerele de resort au emis Norme metodologice.
    2. Prin Hotararea Guvernului nr. 840/1992 (reproduse integral mai sus), s-a modificat, implicit, art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 219/1992, in sensul ca, subsecvent aplicarii Hotararii Guvernului nr. 840/1992, unele medicamente se compenseaza in procent de 100%, altele in procent de 75% si, in sfarsit, o ultima categorie, se compenseaza in procent de 50%.
    Pe de alta parte, s a abrogat, implicit, reglementarea cuprinsa in Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 219/1991 (in sensul ca unele medicamente nu se compenseaza), deoarece prin art. 3 al Hotararii Guvernului nr. 840/1992 s a prevazut ca orice medicament (care nu se compenseaza in procent de 100% sau 75%) se compenseaza in procent de 50%, daca figureaza in Nomenclatorul de medicamente de uz uman, precum si al celor importate sau primite de Ministerul Sanatatii, fara a se mai exclude de la compensare anumite medicamente incluse in acest nomenclator.
    3. Persoanele care beneficiaza de dreptul de compensare al medicamentelor (in procent de 100%, 75% ori 50%, dupa caz) sunt acelea indicate in: art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 840/1992; cap. 2, pct. 3 din Normele metodologice nr. 1002/1993 (reproduse mai sus), texte ce se coroboreaza si cu art. 3 6 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 22/1992.SmartCity5

COMENTARII la Norma 1002/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 1002 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu