Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 15.12.2011

privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 09 ianuarie 2012SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:Camera - Camera Auditorilor Financiari din România;Program de pregătire profesională - ansamblul activităţilor şi acţiunilor realizate de Cameră pentru auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar, în scopul dezvoltării continue a competenţei profesionale prin cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice. Programul cuprinde pregătirea profesională continuă structurată pentru auditori financiari, membri ai Camerei, şi cursurile de pregătire profesională pentru stagiari;sistem de pregătire clasic - procesul de instruire profesională realizat de Cameră, potrivit căruia cursurile se realizează prin predarea directă de către lector, în săli de curs, auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar, unde prezenţa fizică a cursanţilor şi a lectorilor este obligatorie;sistem de pregătire e-learning - procesul de învăţare-predare prin educaţie virtuală utilizat de Cameră, în cadrul căruia cunoştinţele şi informaţiile sunt transmise de lector către auditorul financiar sau stagiarul în activitatea de audit financiar, într-o ordine secvenţială, logică, pentru a fi asimilate de către aceştia, de o manieră proprie, fără a fi necesară coprezenţa ori sincronicitatea între aceştia. Transmiterea informaţiilor se face prin intermediul tehnologiilor www (world wide web), incluzând, dar nelimitându-se la tehnologii pentru videoconferinţă şi evaluare on-line. Articolul 2Prezentele norme stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire profesională şi se aplică tuturor auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar. Articolul 3Prezentele norme sunt dezvoltate, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Educaţie emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Articolul 4Auditorii financiari trebuie să efectueze anual 20 de ore de pregătire profesională pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor în audit. Articolul 5Stagiarii în activitatea de audit financiar trebuie să efectueze anual 25 de ore de pregătire profesională pentru atingerea competenţei profesionale prin cunoştinţe, abilităţi practice şi dezvoltare personală. Articolul 6Programul de pregătire profesională se va desfăşura sub două forme:sistem clasicsistem e-learning. Articolul 7Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar vor efectua integral numărul de ore de pregătire profesională prevăzut la art. 4 sau 5, după caz, şi vor opta pentru sistemul clasic sau e-learning. Numărul obligatoriu aferent orelor de pregătire profesională nu se poate diviza între cele două sisteme de pregătire. Articolul 8Evaluarea Programului de pregătire profesională se realizează potrivit prevederilor cuprinse în cap. V. Capitolul IIStabilirea tematicii cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională Articolul 9Camera stabileşte anual tematica cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională pentru anul următor. Tematica se aprobă de Consiliul Camerei până cel târziu la data de 30 august a fiecărui an pentru anul următor. Articolul 10Tematica cursurilor se stabileşte având în vedere următoarele priorităţi:ultimele modificări legislative sau modificări ale standardelor profesionale din domeniu;propuneri primite din partea cursanţilor la programul anterior de pregătire profesională;propuneri primite din partea Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională, ca urmare a aspectelor sesizate în urma inspecţiilor;propuneri primite din partea membrilor Consiliului Camerei;cerinţe sau domenii de activitate recomandate pentru a fi incluse în Programul de pregătire profesională de către organismele internaţionale unde Camera este membră;propuneri primite de la organismele profesionale naţionale cu care Camera are încheiate protocoale de colaborare. Articolul 11Cursurile prevăzute în Programul de pregătire profesională cuprind teme din audit financiar, contabilitate şi alte domenii de interes pentru auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar, în conformitate cu cerinţele IFAC, şi au următoarea structură: 1. domeniul Contabilitate, cu o proporţie de maximum 20% din totalul tematicii; 2. domeniul Audit, cu o proporţie de maximum 80% din totalul tematicii. Acest domeniu este la rândul lui structurat pe discipline, astfel: a)Controlul Calităţii, cu o pondere de maximum 20% din tematica Auditului; b)Sisteme Informatice, cu o pondere de maximum 10% din tematica Auditului; c)Audit financiar şi audit intern, cu o pondere de minimum 70% din tematica Auditului, din care auditul intern va avea o pondere de minimum 5%. Capitolul IIIOrganizarea Programului de pregătire profesională Articolul 12Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională revine Camerei. Articolul 13Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari elaborează Programul de pregătire profesională, pe care îl prezintă spre aprobare Consiliului Camerei. Articolul 14Programul de pregătire profesională se stabileşte şi se aprobă de către Consiliul Camerei până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru anul următor. Articolul 15(1) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar vor opta pentru sistemul clasic sau e-learning, vor completa formularul de pregătire profesională şi îl vor retransmite Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, până la data de 28 februarie a fiecărui an.(2) Modalitatea de retransmitere a formularului se poate face:electronic;prin poştă;prin completarea formularului on-line, pe site-ul Camerei. Articolul 16(1) Organizarea cursurilor de pregătire profesională în sistem clasic se realizează prin Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei.(2) Stabilirea locaţiei/locaţiilor de desfăşurare a cursurilor în sistem clasic se efectuează pe regiuni de pregătire, în funcţie de numărul de auditori financiari şi de stagiari în activitatea de audit financiar din judeţul respectiv şi/sau judeţele limitrofe. Astfel, mai multe judeţe pot fi arondate unei regiuni de pregătire profesională.(3) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar vor putea opta pentru participarea la cursurile organizate în sistem clasic, în oricare dintre centrele unde se organizează cursuri de pregătire profesională.(4) În cazul în care cursurile se organizează într-o regiune în care există o reprezentanţă a Camerei, angajaţii acelei reprezentanţe vor oferi sprijin logistic Departamentului de admitere, pregătire profesională continuă şi stagiari, pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională. Articolul 17(1) Organizarea cursurilor de pregătire profesională în sistem e-learning se realizează de Cameră, prin intermediul unei entităţi specializate în acest domeniu.(2) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar care optează pentru sistemul e-learning vor primi instrucţiunile corespunzătoare de folosire a acestui sistem. Articolul 18În cazul în care numărul de persoane care optează pentru participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem clasic, într-o anumită locaţie, la o anumită dată, sau în sistem e-learning este insuficient pentru organizarea în bune condiţii a cursului, auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar vor fi informaţi în timp util, pentru a putea alege o altă dată sau locaţie ori modalitate de pregătire din cele propuse în Programul de pregătire profesională. Articolul 19Cerinţa de pregătire profesională se va considera îndeplinită pentru auditorii şi stagiarii în activitatea de audit financiar în momentul în care a fost realizat în sistem clasic sau e-learning numărul de ore prevăzut de normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari şi de normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în audit, emise de Cameră. Capitolul IVSelecţia lectorilor din cadrul Programului de pregătire profesională Articolul 20Lectorii care pot susţine cursuri în cadrul Programului de pregătire profesională sunt persoane fizice, care se bucură de o bună reputaţie, nu au adus atingere prestigiului Camerei şi au respectat Procedurile privind pregătirea anuală a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 219/2011, şi Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 177/2010. Articolul 21Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari propune spre aprobare Consiliului Camerei, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, pentru anul următor, o listă cu lectorii care vor susţine cursurile de pregătire profesională, ţinând cont de perioadele şi numărul de locaţii stabilite prin Programul de pregătire profesională, aprobat de Consiliul Camerei. Articolul 22Consiliul Camerei aprobă lista cuprinzând lectorii care vor susţine în anul următor cursuri în cadrul Programului de pregătire profesională. Lista aprobată se publică pe site-ul Camerei. Articolul 23Lectorii care vor susţine cursuri elaborează până la data de 30 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor, suportul de curs pentru tema pe care o vor susţine în cadrul Programului de pregătire profesională. Suporturile de curs vor fi elaborate de lectori şi vor fi evaluate de către o Comisie tehnică, stabilită de Consiliul Camerei. Capitolul VEvaluarea Programului de pregătire profesională şi a prestaţiei lectorilor Articolul 24Evaluarea modului de desfăşurare a cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională, precum şi a prestaţiei lectorilor se realizează atât pentru sistemul clasic, cât şi pentru sistemul e-learning. Articolul 25(1) Evaluarea modului de desfăşurare a cursurilor de pregătire profesională se realizează pe baza chestionarului prevăzut în anexa nr. 1a, care se completează de cursanţi.(2) Evaluarea prestaţiei lectorilor se realizează pe baza chestionarului prevăzut în anexa nr. 1b, care se completează de cursanţi. Articolul 26În cazul sistemului clasic, chestionarele de evaluare se completează de către cursanţi şi se predau reprezentanţilor Camerei la sfârşitul cursurilor. Articolul 27În cazul sistemului e-learning, chestionarele de evaluare se transmit cursanţilor în format electronic. Acestea se completează şi se retransmit Camerei. Articolul 28Evaluarea se realizează prin completarea chestionarelor de evaluare pe baza unui punctaj de la 1 la 5, în care 1 reprezintă gradul cel mai scăzut de apreciere, iar 5 reprezintă gradul cel mai ridicat de apreciere. Articolul 29În urma centralizării şi analizării rezultatelor evaluărilor, Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari prezintă Consiliului Camerei o informare. Consiliul Camerei poate constata, pe baza rezultatelor evaluării, necesitatea înlocuirii unor lectori pentru care aprecierile nu sunt corespunzătoare. Capitolul VIPrevederi tranzitorii Articolul 30Pentru anul 2012, Programul de pregătire profesională, lista lectorilor care vor susţine cursuri, precum şi tematica, locaţiile şi calendarul cursurilor se aprobă şi se publică de Cameră până la data de 31 martie 2012. Capitolul VIIDispoziţii finale şi sancţiuni Articolul 31Auditorii financiari, membri ai Camerei, şi stagiarii în activitatea de audit financiar sunt obligaţi să respecte hotărârile şi normele Camerei. Articolul 32Nerespectarea obligaţiilor ce revin auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar cu privire la pregătirea profesională se sancţionează conform prevederilor legale existente. ANEXA Nr. 1ala norme CHESTIONAR de evaluare a Programului de pregătire profesională Centrul unde s-a desfăşurat programul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Numele şi prenumele (opţional): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... o AUDITOR FINANCIAR o STAGIAR ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR Scopul acestui chestionar este de a evalua modul de organizare a Programului de pregătire profesională. În vederea unei evaluări corespunzătoare, vă rugăm să bifaţi una dintre cerinţele cuprinse la întrebările din chestionar, corespunzător aprecierii dumneavoastră. 1. Vi s-a părut utilă şi interesantă tematica cursurilor din cadrul Programului de pregătire profesională?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

2. Organizarea Programului de pregătire profesională în acest centru a fost corespunzătoare din punctul de vedere al dotării logistice şi al locaţiei?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

3. Comunicarea cu personalul Camerei Auditorilor Financiari din România privind organizarea Programului de pregătire profesională a fost corespunzătoare?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

4. A fost respectat orarul programului de curs afişat (orar şi teme)?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

5. Consideraţi că tematica cursului şi materialele prezentate respectă ultimele cerinţe profesionale şi prevederile legale în vigoare?

o DA o NU

6. În viitor intenţionaţi să participaţi în cadrul Programului de pregătire profesională în sistemul:

o CLASIC o E-LEARNING

7. Vă rugăm să propuneţi teme pentru viitorul Program de pregătire profesională: Punctajul de la 1 la 5 corespunde următoarelor nivele de apreciere: 1 - nesatisfăcător 2 - satisfăcător 3 - bine 4 - foarte bine 5 - excelent Data completării chestionarului: ........... VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! ANEXA Nr. 1bla norme CHESTIONAR de evaluare a prestaţiei lectorilor în cadrul Programului de pregătire profesională Numele şi prenumele lectorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Numele şi prenumele cursantului (opţional): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Centrul unde s-a desfăşurat cursul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... o AUDITOR FINANCIAR o STAGIAR ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR Scopul acestui chestionar este de a evalua calitatea şi modul de prezentare a temelor de către lectori. În vederea unei evaluări corespunzătoare, vă rugăm să bifaţi una dintre cerinţele cuprinse la întrebările din chestionar, corespunzător aprecierii dumneavoastră. 1.Consideraţi că suportul de curs prezentat de lector a fost bine documentat?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

2.Consideraţi că exemplele date de lector au fost suficiente pentru o bună înţelegere a problemelor?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

3. Consideraţi că modalitatea de predare a lectorului este clară şi logică?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

4.Consideraţi adecvate răspunsurile primite de la lector la întrebările dumneavoastră?

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

Punctajul de la 1 la 5 corespunde următoarelor nivele de apreciere: 1 - nesatisfăcător 2 - satisfăcător 3 - bine 4 - foarte bine 5 - excelent Data completării chestionarului: ....... VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!


SmartCity5

COMENTARII la Norma -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu