Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie Nr.0 din 24.03.2011

de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, organizaţiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 28 aprilie 2011SmartCity1


Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare MMFPS, următoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie.
(2) Subvenţiile se acordă exclusiv în completarea veniturilor proprii ale organizaţiilor definite la alin. (1), pe întreaga durată a anului bugetar, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
Articolul 2Sumele provenite din subvenţii de la bugetul de stat se utilizează pentru următoarele cheltuieli: a)cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal şi de întreţinere, cu excepţia chiriilor; b)cheltuieli pentru activităţi specifice de interes general ale organizaţiilor. Articolul 3
(1) În vederea obţinerii subvenţiilor, organizaţiile depun la registratura MMFPS, în fiecare an, după aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde obligatoriu următoarele documente:a)statutul organizaţiei, însoţit de actele adiţionale; b)raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generală a membrilor organizaţiei; c)statul de funcţii; d)executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; e)bilanţul contabil, avizat de administraţia financiară; f)adresa de înaintare a documentaţiei pentru obţinerea subvenţiei, depusă la registratura MMFPS; g)proiectul programelor organizaţiei, denumit în continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliată a activităţilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subvenţionate; h)centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative şi cheltuieli cu activităţile specifice de interes general.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) documentele menţionate la lit. b) şi e), care trebuie depuse la registratura MMFPS până la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subvenţia.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se depun în copii certificate, iar cele menţionate la lit. g) şi h) se depun în original.
(4) În vederea planificării bugetare, organizaţiile depun proiectul şi estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul următor, până la data de 31 iulie a fiecărui an, la sediul MMFPS.
(5) Descrierea activităţilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu următoarele puncte, pentru fiecare activitate:a)denumirea activităţii; b)obiectivele urmărite; c)o scurtă motivaţie a organizării/derulării activităţii respective; d)rezultatele aşteptate; e)costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizaţie, cât şi cele solicitate din subvenţie, defalcate pe tipuri de cheltuieli; f)perioada de desfăşurare a activităţii; g)statul de funcţii pentru fiecare dintre activităţile specifice de interes general, după caz.
Capitolul IIActivităţii şi cheltuieli pentru care se acordă subvenţii Secţiunea 1Cheltuieli de administrare Articolul 4Acordarea subvenţiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru următoarele cheltuieli eligibile: 1. cheltuieli de personal - cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central şi două persoane la nivel de filială; nu este permisă cumularea funcţiilor subvenţionate de către MMFPS; 2. cheltuieli de întreţinere - cheltuieli cu utilităţi: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV şi internet, două abonamente de telefonie, unul telefax şi unul mobil de grup la nivel central, şi câte unul telefax pentru fiecare filială. Secţiunea a 2-aCheltuieli pentru activităţi specifice de interes general Articolul 5
(1) Cheltuielile pentru activităţi specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, la solicitarea motivată a organizaţiei.
(2) Ordinul este aprobat în baza evaluării proiectului de către direcţiile de specialitate din cadrul MMFPS (Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap şi Direcţia economică).
Articolul 6
(1) Evaluarea cuprinde două etape distincte: evaluarea din punct de vedere metodologic a conţinutului şi relevanţei activităţilor specifice de interes general propuse de organizaţii şi evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli şi sumelor solicitate pentru subvenţionare.
(2) În urma evaluării se poate decide subvenţionarea tuturor activităţilor propuse de organizaţii, a unora dintre ele sau se poate decide să nu fie subvenţionată niciuna.
(3) Fiecare dintre cele două etape ale evaluării este eliminatorie în vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
Articolul 7
(1) Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseşte ca reper definiţia activităţii specifice de interes general.
(2) În sensul prezentei metodologii, termenul activităţi specifice de interes general are următoarea semnificaţie: activitatea de importanţă socială sau utilă unei colectivităţi/unui grup, desfăşurată în conformitate cu misiunea, scopul şi obiectivele stabilite prin statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.
(3) Activităţile specifice ale organizaţiilor sunt de două feluri:1. activităţi cu caracter permanent, servicii indispensabile vieţii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecărei categorii de handicap în parte, după cum urmează: a)handicapul vizual - tipărituri Braille, înregistrări de carte audio, masterizare de carte audio, publicaţii în format Braille, în format audio, în format vizual cu caractere mărite şi în format vizual obişnuit, tehnici de audio descripţie a documentarelor filmate şi a filmelor artistice româneşti, servicii şi programe sportive, servicii de cercetare şi identificare a handicapului vizual în rândul populaţiei; b)handicapul auditiv - servicii de comunicare în limbaj mimico-gestual, publicaţii în scriere obişnuită; c)servicii de identificare şi cercetare a tuturor situaţiilor de handicap şi a condiţiilor de sănătate handicapante, specific Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie;2. activităţi specifice de tip eveniment, cu desfăşurare limitată în timp, valabile pentru toate categoriile de handicap: seminare, expoziţii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinţe, spectacole. Activităţile cu caracter permanent (servicii) cu desfăşurare lunară sunt subvenţionate lunar pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative de cheltuieli. Activităţile de tip eveniment, cu desfăşurare limitată în timp, sunt subvenţionate după încheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
(4) Caracteristicile activităţii specifice de interes general sunt următoarele:este definitorie pentru organizaţia care solicită subvenţia, conform statutului său; concură la îndeplinirea obiectivelor proprii; se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei care solicită subvenţia; satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată; diminuează riscul de excludere socială a acestora şi creşte gradul de incluziune socială; implică beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizare şi derulare, facilitând coeziunea şi solidaritatea socială; nu urmăreşte obţinerea unui profit.
Articolul 8
(1) Evaluarea din punct de vedere economico-financiar urmăreşte corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activităţilor specifice cu cheltuielile menţionate în prevederile legale în vigoare.
(2) În urma evaluării pot fi finanţate următoarele cheltuieli pentru activităţile specifice de interes general, în funcţie de tipul activităţii, astfel:1. pentru activităţi educative, culturale, sportive, concursuri şi seminare: a)transport şi cazare numai pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar; b)taxe de participare, pentru persoanele cu handicap; c)taxe de intrare la muzee şi săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în străinătate; d)plata arbitrului, instructorului, contravaloarea închirierii sălii, amenajării şi sonorizării; e)mediatizarea activităţii - afişe, pliante şi anunţuri; f)materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii; g)combustibilul pentru transportul persoanelor şi/sau al materialelor necesare desfăşurării activităţii, cu autoturismul aflat în dotarea organizaţiei sau autoturisme proprietate personală pentru transportul de persoane, conduse de însoţitori, cu condiţia ca însoţitorii să fie angajaţi permanenţi ai organizaţiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;2. pentru activităţi de informare şi creştere a gradului de accesibilizare la mediul informaţional şi comunicaţional - publicaţii, interpreţi de limbaj mimico-gestual şi surdocecitate: a)materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activităţii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri; b)servicii şi materiale de întreţinere pentru aparatura de tipografie şi multiplicare; c)taxe poştale în vederea transmiterii publicaţiilor către membrii organizaţiei; d)servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activităţi; e)salarii pentru persoanele care participă la realizarea obiectivelor acestor activităţi, precum şi pentru interpreţii de limbaj mimico-gestual, cu condiţia ca aceştia să fie autorizaţi sau calificaţi.
(3) Achiziţia bunurilor şi serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a)să fie indispensabilă desfăşurării activităţilor respective; b)să aibă o valoare în conformitate cu preţul de pe piaţă al bunului/serviciului respectiv; c)să respecte prevederile legale în vigoare pentru sistemul bugetar, respectiv legislaţiei privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contactelor de concesiune de servicii.
Capitolul IIIAcordarea subvenţiilor Articolul 9
(1) Acordarea subvenţiilor pentru cheltuieli de administrare se face lunar, iar pentru cheltuieli privind activităţile specifice de interes general ale organizaţiei se face pe măsura realizării lor, conform anexei la ordinul prevăzut la art. 5 alin. (1).
(2) Acordarea subvenţiilor se face pe bază de documente justificative, în luna următoare depunerii documentaţiei de solicitare, în funcţie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.
(3) Documentaţia pentru solicitarea de subvenţii se va depune până la data de 14 a lunii în curs pentru luna precedentă.
(4) Pentru cheltuielile de personal, subvenţiile se acordă pe baza copiilor statelor de plată şi a centralizatorului acestora. Atât statele de plată, cât şi centralizatorul trebuie să fie semnate şi ştampilate „conform cu originalul“.
(5) Pentru cheltuielile de întreţinere, subvenţia se acordă pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi ştampilate „conform cu originalul“.
(6) Pentru cheltuielile privind activităţile specifice de interes general, subvenţia se acordă pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi parafate „conform cu originalul“, precum şi o copie de pe tabelul participanţilor.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 10MMFPS îşi rezervă dreptul de a executa misiuni de audit şi control referitoare la modul în care sunt cheltuite sumele obţinute din subvenţiiSmartCity5

COMENTARII la Metodologie 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu