E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 99 din  6 iunie 2000

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din  8 iunie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in Bucuresti.
    (2) Finantarea activitatii ANRE se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice."
    2. Articolul 3 devine articolul 4.
    3. Articolul 4 devine articolul 3 si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) ANRE se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) ANRE este structurata pe compartimente de specialitate, potrivit competentelor si regulamentului de organizare si functionare aprobat de Guvern."
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii:
    1. emite reglementari cu caracter obligatoriu pentru agentii economici din sector, necesare in vederea functionarii eficiente si transparente a sistemului electroenergetic national;
    2. emite, acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici existenti din sectorul energiei electrice si termice, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de energie electrica si termica;
    3. stabileste metodologia de calcul al preturilor si tarifelor aplicabile activitatilor de monopol natural din domeniul sau de activitate, cu avizul Oficiului Concurentei, avand in vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica si termica;
    4. stabileste, cu avizul Oficiului Concurentei, preturile si tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activitati sau servicii publice din sector, preturile si tarifele practicate intre operatorii economici din cadrul sectorului, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice prin sistemul electroenergetic national, precum si preturile si tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii si distributiei energiei termice;
    5. stabileste si aproba contractele-cadru dintre agentii economici din sector privind vanzarea, achizitia, transportul, dispecerizarea si distributia energiei electrice si termice, precum si cele de furnizare a energiei electrice si termice la consumatorii finali;
    6. organizeaza licitatiile in conditiile legii, negociaza si incheie contracte de concesionare, in calitate de concedent, in sectorul energiei electrice si termice si poate apela la agentii specializate in domeniul concesionarii;
    7. stabileste modul de calcul al redeventelor pentru concesiunile acordate;
    8. aproba regulamentul de programare in sistemul electroenergetic national;
    9. aproba codurile tehnice ale retelelor de transport si distributie, elaborate de Compania Nationala de Electricitate - S.A. si de alti agenti economici din sector;
    10. elaboreaza cerinte, criterii si proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica si acorda licentele de consumatori eligibili;
    11. aproba normele tehnice si comerciale cu caracter obligatoriu pentru agentii economici din sectorul energiei electrice si termice;
    12. exercita controlul cu privire la respectarea de catre agentii economici din sector a reglementarilor emise, a sistemului de preturi si tarife in vigoare, precum si la indeplinirea prevederilor contractelor de concesiune si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
    13. elaboreaza metodologia de solutionare a neintelegerilor precontractuale si solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor dintre agentii economici din sector si a contractelor de furnizare a energiei electrice si termice;
    14. elaboreaza metodologia de urmarire si control in vederea respectarii de catre agentii economici din sectorul energiei electrice si termice a sistemului de preturi si tarife;
    15. elaboreaza, in conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;
    16. urmareste incheierea si respectarea, in conditiile legii, a contractelor dintre investitori si autoritati si se autosesizeaza in vederea protejarii investitorilor;
    17. urmareste aplicarea standardelor de performanta si de calitate in domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice si termice si propune, ori de cate ori constata neconcordante, adaptarea acestora;
    18. propune Guvernului masuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominanta pe piata ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
    19. creeaza o baza de date necesara in vederea desfasurarii activitatii sale si furnizarii de informatii altor autoritati in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice si termice, precum si in legatura cu activitatea comertului international cu energie electrica si cu practicile internationale in domeniu. Datele care nu au caracter secret si confidential pot fi date publicitatii cu avizul Ministerului Industriei si Comertului;
    20. elaboreaza, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    21. instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenta tehnica straina;
    22. informeaza Guvernul asupra activitatii proprii desfasurate, prin rapoarte anuale care se dau publicitatii;
    23. supravegheaza aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre toti participantii la activitatile din sectorul energetic;
    24. urmareste activitatile de comert exterior ale Romaniei in sectorul energetic, propunand Guvernului masuri pentru a preveni dependenta tarii de importurile de energie electrica;
    25. urmareste structura productiilor de energie electrica si termica, dand prioritate valorificarii productiei interne de carbune, amenajarii potentialului hidroenergetic, promovarii productiei de energie electrica in centrale hidroelectrice, a productiei combinate de energie electrica si termica si a surselor neconventionale de energie - solara, eoliana, geotermala, biomasa, biogaze - in producerea de energie electrica si termica;
    26. urmareste si propune Guvernului masuri in legatura cu situatia stocurilor de siguranta ale sistemului electroenergetic national la resursele primare de energie - carbune, pacura si volum de apa in lacurile de acumulare;
    27. avizeaza contractele pentru tranzitul de energie electrica prin sistemul electroenergetic national al Romaniei, la propunerea Companiei Nationale de Electricitate - S.A.;
    28. colaboreaza cu Ministerul Industriei si Comertului si cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei la elaborarea propunerilor de strategii si de politici in domeniul energetic;
    29. reglementeaza accesul nediscriminatoriu la retea pentru producatorii independenti si pentru consumatorii eligibili, stimuland competitia in furnizarea energiei electrice si termice."
    5. Articolul 6 se abroga.
    6. Articolul 8 se abroga.
    7. La articolul 9, alineatele (1), (4), (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Activitatea ANRE este condusa de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioada de 4 ani.
    ..........................................................................
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si decizii.
    (5) Ordinele de interes general pentru agentii economici din sector se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (6) Ordinele si deciziile luate de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, daca sunt de interes general."
    8. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Activitatea ANRE este sprijinita de un consiliu consultativ format din 9 membri numiti prin ordin al presedintelui ANRE, din care 3 membri specialisti din unitatile Ministerului Industriei si Comertului, un membru din partea asociatiilor profesionale din domeniul energiei, un membru din partea administratiei publice locale, un membru specialist din cercetare-proiectare in domeniul energetic si 3 membri specialisti din unitatile mari consumatoare de energie electrica si termica.
    (2) Consiliul consultativ sprijina armonizarea intereselor agentilor economiei din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica si termica, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit regulamentului de organizare si functionare a ANRE."
    9. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) ANRE intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor."
    10. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ANRE emite regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele si conditiile de acordare a acestora.
    (2) Agentii economici din sector sunt obligati sa solicite acordarea licentei in termen de cel mult 6 luni de la emiterea regulamentului prevazut la alin. (1).
    (3) In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ANRE va emite reglementari privind stabilirea tarifelor pentru distributia si vanzarea energiei termice."
    11. Anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 2
    Definitii ale termenilor specifici

    - Sectorul energiei electrice si termice - ansamblul activitatilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare si de intretinere a instalatiilor de producere, transport, distributie si de furnizare a energiei electrice si termice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine.
    - Cod - colectie de reglementari pentru un domeniu specific de activitati sau instalatii din cadrul sectorului energiei electrice si termice.
    - Furnizor - persoana fizica sau juridica de drept privat, romana ori straina, care asigura alimentarea cu energie electrica sau termica a unui consumator.
    - Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridica de drept privat, romana ori straina, care cumpara energie electrica in scopul obtinerii de servicii din utilizarea acesteia.
    - Acces la retea - dreptul unui producator de energie electrica sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reteaua electrica de transport apartinand Companiei Nationale de Electricitate - S.A., precum si al oricarui consumator de a se racorda - in conditiile cerute de normele tehnice - la reteaua electrica de distributie.
    - Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica care are dreptul sa isi aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie.
    - Consumator captiv - consumatorul care, din motive de configuratie a retelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor.
    - Autorizatie - permisie acordata unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana ori straina, pentru a construi, a pune si a mentine in functiune sau pentru a modifica o instalatie de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie a energiei electrice si termice.
    - Licenta - permisie acordata unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana sau straina, de exploatare comerciala a instalatiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie a energiei electrice si termice, precum si de intermediere in comercializarea de energie electrica sau termica."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                          BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 99/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 99 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu