E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 96 din 16 aprilie 2007

privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 20 aprilie 2007Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Exercitarea profesiei de tehnician dentar în Romania

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 1. - Exercitarea profesiei de tehnician dentar în Romania este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean roman sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinand Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, posesor al diplomei, titlului sau certificatului eliberat de o instituţie de învăţămant cu profil de tehnică dentară, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinand Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, şi avand competenţa necesară pentru confecţionarea dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comandă.

Art. 2. - In sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă se înţelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată şi parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice şi este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat.

Art. 3. - Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, denumite în continuare autorităţi competente romane.

Art. 4. - (1) Profesia de tehnician dentar este independentă şi se exercită în mod independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Profesia de tehnician dentar se poate efectua şi în regim salarial.

Art. 5. - Profesia de tehnician dentar poate fi practicată:

a)   în unităţile sanitare publice sau în laboratoarele private şi în instituţiile de învăţămant ori de cercetare cu profil de tehnică dentară;

b)  în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurări sociale de sănătate sau/şi casele de asigurări private de sănătate;

c)   în cadrul societăţilor comerciale cu răspundere limitată, asociaţii familiale, precum şi de către persoane fizice autorizate potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activităţi:

a) confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale şi proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată şi parafată, eliberată de medicul dentist şi conform pregătirii şi specializării;

b)  participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul tehnicii dentare;

c)   participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.

(2)   Tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învăţămant universitar cu profil de tehnică dentară este competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum:

a)   marketing şi management al laboratorului de tehnică dentară;

b)   activitate didactică de instruire practică sau de administraţie în domeniul tehnicii dentare.

(3)  In activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru şi a aparaturii folosite.

Art. 7. - (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul Romaniei de orice persoană prevăzută la art. 1, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)  este posesoare a diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei forme de învăţămant cu profil de tehnică dentară, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinand Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;

b)   este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;

c)   este membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

(2) Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinand Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în Romania, au în exercitarea profesiei aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi tehnicienii dentari, cetăţeni romani, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 8.  - Tehnicianul dentar are următoarele drepturi:

a)   să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;

b)   să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate şi/sau casele de asigurări private de sănătate;

c)  să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind condiţiile şi termenul de execuţie a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare unicat la comandă;

d)   să se perfecţioneze în meserie prin programe cu conţinut şi durată specifice, în instituţii din Romania abilitate de Ministerul Sănătăţii Publice sau în instituţii din străinătate recunoscute în Romania, în specializările prevăzute de prezenta lege;

e)   poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 9.  - Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii:

a)  să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b)  să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania;

c)   să se pregătească prin programe de educaţie profesională continuă, elaborate de Ministerul Sănătăţi Publice în colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania;

d)   să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii protetice în acord cu interesul pacientului;

e)   să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz, să îşi asume întreaga răspundere în realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată şi parafată, şi să elibereze un certificat de conformitate.

SECŢIUNEA a 2-a

Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar

Art. 10. - (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania şi a autorizaţiei de liberă practică, eliberate de Ministerul Sănătăţii Publice.

(2) Certificatul de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se eliberează pe baza următoarelor acte:

a)   diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţămant cu profil de tehnică dentară, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinand Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;

b)  certificatul de cazier judiciar;

c)  certificatul de sănătate fizică şi psihică.

Art. 11. - Condiţiile în care tehnicienii dentari cetăţeni ai altor state, în afara celor la care se face referire la art. 1, îşi pot exercita profesia în Romania şi pot cere înscrierea în Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania vor fi stabilite prin convenţii încheiate între părţi.

SECŢIUNEA a 3-a

Formarea, perfecţionarea şi specializarea tehnicienilor dentari din Romania

Art. 12. - Formarea tehnicienilor dentari se realizează în instituţii de învăţămant de profil recunoscute de lege, pe baza programelor avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 13. - (1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe avand conţinut şi durată specifice, conform cerinţelor, în instituţii abilitate scopului propus.

(2)  Durata specializării este de 6 luni.

(3)  Specializarea se finalizează cu obţinerea diplomei de specialitate, prin susţinerea unui examen.

(4)   Fac excepţie de la prevederile alin. (2) tehnicienii dentari acreditaţi, care au o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în instituţii de învăţămant şi cercetare cu profil biomedical la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14. - Metodologia de desfăşurare a programelor de pregătire profesională continuă este stabilită de Ministerul Sănătăţii Publice şi de instituţiile de învăţămant superior, în colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 15. - Specializările în profesia de tehnician dentar sunt:

a)   tehnica executării şi confecţionării protezelor fixe metalo-ceramice;

b)   tehnica executării şi confecţionării protezelor pe implante;

c)    tehnica executării şi confecţionării protezelor scheletate;

d)    tehnica executării şi confecţionării aparatelor ortodontice şi protezelor chirurgicale.

Art. 16. - Profesia de tehnician dentar se exercită în Romania cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, după cum urmează:

a)  tehnician dentar, pentru posesorii diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei forme de învăţămant cu profil de tehnică dentară, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinand Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;

b)  tehnician dentar principal, pentru cei cu o vechime de minimum 5 ani şi cel puţin două specializări dintre cele menţionate la art. 15;

c)  tehnician dentar maestru, pentru tehnicienii dentari cu o vechime de minimum 10 ani şi toate specializările menţionate la art. 15.

Art. 17. - Formele de pregătire, specializare şi perfecţionare profesională, efectuate în străinătate de către tehnicienii dentari, sunt asimilate celor echivalente în Romania, potrivit reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a

Norme de etică şi deontologie profesională

Art. 18. - In exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dand dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionand întotdeauna în interesul clientului şi al comunităţii.

Art. 19. - Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul profesional.

Art. 20. - Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unităţii ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, după caz, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar.

SECŢIUNEA a 5-a

Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar

Art. 21. - (1) Relaţia dintre tehnicianul dentar şi medicul dentist are la bază un contract de prestări de servicii privind buna desfăşurare a actului medical.

(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicaţiile scrise semnate şi parafate de medicul dentist privind modul de confecţionare a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic.

Art. 22. - Relaţiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 23. - Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia asigurării protecţiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societăţilor de asigurări.

CAPITOLUL II

Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 24. - (1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă.

(2)  Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesională.

(3)   Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania cuprinde tehnicieni dentari autorizaţi să îşi exercite profesia în unităţi ale Ministerului Sănătăţii Publice sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul privat şi în unităţi de învăţămant sau de cercetare.

Art. 25. - Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania are sediul central în municipiul Bucureşti.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Art. 26. - Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania are următoarele atribuţii:

a)   apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

b)   apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi;

c)   emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale;

d)  elaborează Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi îl supune spre avizare Ministerului Sănătăţii Publice;

e)   supraveghează respectarea Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar;

f)   reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu sindicatele, pe plan intern şi internaţional;

g)  acordă asistenţă profesională şi juridică membrilor săi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor;

h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în Registrul unic al tehnicienilor dentari;

i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice la elaborarea şi monitorizarea programelor de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice a tehnicienilor dentari;

j) colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesia de tehnician dentar;

k) acordă aviz pentru eliberarea certificatului de liberă practică de către Ministerul Sănătăţii Publice.

SECŢIUNEA a 3-a

Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Art. 27. - (1) Tehnicienii dentari care deţin autorizaţia de liberă practică devin membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania şi sunt înscrişi de drept în Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania, care este elaborat de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania şi Ministerul Sănătăţii  Publice, se păstrează la Consiliul naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania şi se publică anual în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Membrii ajunşi la varsta pensionării răman înscrişi, la cerere, în Ordinul Tehnicienilor Dentari din  Romania.

Art. 28. - Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania sunt obligaţi:

a)   să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b)   să respecte statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania privind exercitarea acestei profesiuni;

c)   să respecte şi să aplice normele de etică şi deontologie profesională.

Art. 29. - Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se constituie din:

a)  taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor;

b)  donaţii şi sponsorizări, potrivit legii;

c)   contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice;

d)  legate;

e)  drepturi editoriale;

f)  încasări din vanzarea publicaţiilor proprii;

g)  fonduri rezultate din manifestări culturale şi ştiinţifice;

h) organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă;

i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 30. - Fondurile băneşti ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace fixe, materiale gospodăreşti, finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

SECŢIUNEA a 4-a

Organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Art. 31. - Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania este organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 32. - Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt adunarea generală naţională, judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliul naţional, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourile executive ale acestora.

Art. 33. - (1) Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani.

(2)   Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania la nivel naţional, judeţean şi, respectiv, al municipiului Bucureşti, se aleg pe perioada unui mandat hotărat de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru maximum două mandate.

(3)  Nu pot candida la funcţia de preşedinte al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania ia nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, persoanele care au împlinit varsta legală de pensionare. Persoanele care împlinesc această varstă pe durata exercitării mandatului răman în funcţie pană la finalizarea acestuia.

Art. 34. - (1) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, constituită din reprezentanţi aleşi de adunarea generală la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, se întruneşte anual.

(2) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania alege prin vot secret, cu majoritate simplă,membrii Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor săi.

(3) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania adoptă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor săi, Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar, statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 35. - (1) Consiliul naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania este alcătuit din 49 de membri, după cum urmează: cate un reprezentant al fiecărui judeţ, 4 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti,4  reprezentanţi ai laboratoarelor private din Romania, aleşi de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

(2)   Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) este legal constituit în prezenţa a jumătate din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă.

(3)  Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare.

(4)   In cadrul consiliului naţional prevăzut la alin. (1) funcţionează comisii de specialitate.

Art. 36. - Intre sesiunile Consiliului naţional prevăzut la art. 35 Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania este coordonat de Biroul executiv.

Art. 37. - (1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi regulamentelor proprii.

(2)    Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi 3 membri, aleşi dintre membrii Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania prin vot secret.

(3)   Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat.

Art. 38. - (1) Consiliul judeţean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania are un număr de membri proporţional cu numărul de tehnicieni dentari înregistraţi în evidenţă, după cum urmează:

a)   pană la 30 de membri înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din  Romania şi cotizanţi  - pană la 5  membri;

b)   peste 30 de membri înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania şi cotizanţi - pană la 11 membri.

(2)  Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 11 membri.

(3)  Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2), se face de către adunarea generală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al membrilor înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania şi cotizanţi. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la 2 membri înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania. Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al delegaţilor.

(4)   In cazul în care se constată lipsa cvorumului la adunările generale la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se convoacă o nouă adunare generală în termen de două săptămani, ale cărei decizii vor fi adoptate cu majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor.

(5)   Consiliul judeţean, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, prevăzute la alin. (1) şi (2), vor alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar.

(6)   Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ai birourilor consiliilor prevăzute la alin. (5) sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat.

Art. 39. - (1) Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în structurile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania îşi menţin locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective.

(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care exercită funcţii de conducere sunt stabilite de către Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din  Romania.

Art. 40. - Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii.

SECŢIUNEA a 5-a

Filialele teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Art. 41. - (1) La nivelul judeţelor în care există cel puţin 50 de membri, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa prin liberă asociere filiale teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, care cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul în raza teritorială a judeţului.

(2)   Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 50 de membri, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile în judeţe limitrofe, pană cand numărul acestora va ajunge ia minimum 50 de membri.

(3)   In cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două ori mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singură filială a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

SECŢIUNEA a 6-a

Proceduri şi sancţiuni

Art. 42. - (1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar li se aplică, gradual, una dintre următoarele sancţiuni:

a)  mustrare;

b)  avertisment;

c)   suspendarea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania;

d)    retragerea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania şi propunerea către Ministerul Sănătăţii Publice pentru retragerea autorizaţiei de liberă practică a profesiei de tehnician dentar.

(2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului municipiului Bucureşti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, iar aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) este de competenţa Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, după pronunţarea hotărarii judecătoreşti definitive.

Art. 43. - Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, angajatorului şi, după caz, Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 44. - Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 42 se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, adresandu-se apoi organelor de judecată.

Art. 45. - Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, prevăzută la art. 42, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, convenţională şi penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 46. - Calitatea de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania încetează ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestei profesii.

Art. 47. - Practicarea profesiei de tehnician dentar de către persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.

Art. 48. - (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de o comisie electorală centrală de iniţiativă, formată din:

a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice;

b) 10 tehnicieni dentari desemnaţi de asociaţii profesionale;

c) cate un reprezentant al ministerelor cu reţea sanitară proprie.

(2) Membrii Consiliului naţional şi ai consiliului judeţean, respectiv    al    municipiului    Bucureşti,    ale    Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se aleg pentru un mandat de 4 ani. Primul mandat face parte din cele două mandate prevăzute la art. 33 alin. (2).

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 49. - Tehnicienii dentari sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sectorului în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 50. - Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi şi pe baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii.

Art. 51. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 52. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Romania, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romaniei, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 96/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 96 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu