Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 96 din  2 iunie 2000    * Republicata

privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 10 februarie 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 440/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004.
    Legea nr. 96/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., denumita in continuare EXIMBANK - S.A., este o institutie specializata, prin care se deruleaza activitati de sustinere a comertului exterior romanesc prin instrumente financiar-bancare si de asigurari specifice.
    (2) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea in numele si in contul statului, precum si in nume si in cont propriu, realizand pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finantari, cofinantari, refinantari, garantari, alte operatiuni bancare, asigurari si reasigurari ale operatiunilor de comert exterior romanesc.
    Art. 2
    Prin prezenta lege se stabilesc urmatoarele obiective generale ale activitatilor EXIMBANK - S.A.:
    a) finantarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, precum si a operatiunilor de comert exterior, prin acordarea de credite, in lei si in valuta, din surse interne sau externe;
    b) garantarea creditelor, in lei si in valuta, pentru productia de export, pentru exporturi si importuri de bunuri si servicii si/sau investitii in obiective destinate productiei de bunuri si servicii pentru export;
    c) efectuarea operatiunilor de refinantare a bancilor pentru finantari acordate de acestea exportatorilor romani;
    d) administrarea si derularea de credite externe destinate sprijinirii productiei de bunuri si servicii destinate exportului si a exportului, precum si a operatiunilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, in vederea sprijinirii investitiilor, stimularii intreprinderilor mici si mijlocii, restructurarii si modernizarii societatilor comerciale, dezvoltarii infrastructurii si a altor utilitati de interes public;
    e) efectuarea altor operatiuni bancare, pentru punerea in aplicare a obiectului specific de activitate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt impotriva riscurilor comerciale si de tara, care nu pot fi asigurate pe piata privata, constituita din cel putin doua societati de asigurare, persoane juridice straine si o societate persoana juridica romana;
    g) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;
    h) garantarea si/sau asigurarea si reasigurarea investitiilor romanesti in strainatate;
    i) asigurarea si reasigurarea creditelor destinate realizarii de bunuri si servicii pentru export;
    j) efectuarea altor operatiuni specifice activitatii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii pentru sprijinirea activitatii de export, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    k) incheierea de acorduri si de conventii, necesare pentru propria activitate, cu organizatii similare din tara si din strainatate;
    l) evaluarea, in calitate de consultant financiar si bancar, a riscurilor comerciale si de tara;
    m) acordarea asistentei pentru expertizari tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere in aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;
    n) colectarea, prelucrarea, stocarea si furnizarea informatiilor specifice de credit;
    o) efectuarea altor operatiuni prevazute de lege, in vederea sprijinirii productiei de bunuri si de servicii destinate exportului si a comertului exterior.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea EXIMBANK - S.A.

    Art. 3
    (1) EXIMBANK - S.A. este societate comerciala pe actiuni, in care statul roman detine minimum 51% din capitalul social.
    (2) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislatiei bancare, ale legislatiei referitoare la societatile comerciale din domeniul asigurarilor si reasigurarilor, precum si cu statutul propriu.
    (3) EXIMBANK - S.A. isi desfasoara activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial si in strainatate, prin sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea.
    Art. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generala a actionarilor, format din 7 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al bancii, 2 vicepresedinti, care sunt si vicepresedintii executivi ai bancii, si 4 membri.
    Art. 5
    Consiliul de administratie al EXIMBANK - S.A. are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a bancii, numarul de posturi, salarizarea personalului, precum si regulamentul de organizare si functionare;
    b) aproba organizarea si functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor organe de lucru, in vederea desfasurarii activitatii sale specifice;
    c) analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare adunarii generale a actionarilor proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;
    d) aproba normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfasurare a activitatii;
    e) aproba nivelul dobanzilor, comisioanelor si al altor tarife practicate de banca;
    f) stabileste regimul semnaturilor si al imputernicirilor in cadrul EXIMBANK - S.A.;
    g) decide infiintarea de sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea - in tara si in strainatate;
    h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrala si din sediile secundare, din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor in vigoare, stabilind atributiile, competentele si raspunderile acestora;
    i) indeplineste alte atributii in vederea realizarii obiectivelor EXIMBANK - S.A.
    Art. 6
    (1) Numirea membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.
    (2) In cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva si numai pana la expirarea mandatului celor inlocuiti, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (3) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. in timpul mandatului se face de adunarea generala a actionarilor, daca:
    a) nu mai este eligibil in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    b) a fost condamnat la o pedeapsa de libertate pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea atributiilor de administrator;
    c) se afla in imposibilitatea de a-si exercita mandatul pentru o perioada de cel mult 45 de zile.
    (4) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale referitoare la societatile comerciale, de legislatia bancara, de prevederile prezentei legi si de regulamentele de organizare ale EXIMBANK - S.A., aprobate de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (5) Membrii Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. nu pot sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de alta natura care i-ar pune in conflict cu obligatiile si indatoririle fata de EXIMBANK - S.A.
    Art. 7
    Situatiile financiare ale EXIMBANK - S.A., intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si aprobate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 8
    Anual, pana la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezinta Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.

    CAP. 3
    Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si activitatea EXIMBANK - S.A. in numele si in contul statului

    Art. 9
    (1) EXIMBANK - S.A. desfasoara, in limita competentelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, urmatoarele operatiuni, in numele sau cu garantia statului:
    a) emite garantii de export;
    b) acorda bonificatii de dobanda;
    c) realizeaza finantari, cofinantari si refinantari;
    d) realizeaza asigurarea si reasigurarea creditelor de export de bunuri si servicii impotriva riscurilor politice si comerciale, a investitiilor romanesti in strainatate, asigurarea garantiilor de export si a operatiunilor de export in leasing;
    e) efectueaza operatiuni de stimulare a exporturilor complexe, in conditiile prevazute la art. 13;
    f) garanteaza credite pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, credite cumparator si investitii romanesti in strainatate;
    g) efectueaza alte operatiuni de stimulare a exporturilor romanesti, stabilite de actele normative in vigoare, in conformitate cu obiectivele politicii de comert exterior a Guvernului;
    h) realizeaza alte operatiuni prevazute de lege.
    (2) Operatiunile de garantare, asigurare si reasigurare, desfasurate in numele si in contul statului, se acorda, de regula, in limita a 85% din valoarea contractelor de export. In functie de obiectivele de politica de comert exterior, prin hotarare a Guvernului, acest procent poate fi majorat.
    (3) Normele care reglementeaza activitatile desfasurate in numele si in contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit legii.
    Art. 10
    Pentru sprijinirea exporturilor romanesti in numele si in contul statului se constituie la EXIMBANK - S.A. urmatoarele fonduri:
    a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumparator si a investitiilor romanesti in strainatate;
    b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate;
    c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda;
    d) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului;
    e) alte fonduri care vor fi infiintate prin hotarare a Guvernului, cu reglementarea modalitatilor de utilizare.
    Art. 11
    (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevazute la art. 10, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, sunt:
    a) sumele alocate anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, in scopul sprijinirii exporturilor, si disponibile la aceasta data;
    b) sumele prevazute anual in bugetul de stat cu aceasta destinatie;
    c) sumele prelevate in limita unei cote de 25% din creantele externe recuperate de stat efectiv de la tarile debitoare;
    d) sumele nete care provin din primele de asigurare;
    e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;
    f) sumele recuperate de la persoana juridica garantata;
    g) dobanda incasata din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;
    h) alte surse, conform legii.
    (2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda va fi dimensionata si alocata anual de la bugetul de stat, in conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comertului exterior romanesc.
    (3) Sumele prevazute anual in bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevazute la art. 10 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor Publice la EXIMBANK - S.A. si vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, in functie de necesitatile de sustinere a exporturilor.
    (4) Fondurile prevazute la art. 10, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, vor putea fi angajate in limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
    Art. 12
    (1) Fondurile prevazute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, in numele si in contul statului, cu aprobarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, astfel:
    a) fondul pentru garantii de export prevazut la art. 10 lit. a), pentru plata:
    1. garantiilor de participare la licitatii internationale;
    2. garantiilor de restituire a avansului si a altor plati progresive incasate de la beneficiarii externi in contul contractelor de export;
    3. garantiilor pentru buna executare a contractelor externe;
    4. garantiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor si materialelor puse la dispozitie contractual de beneficiarul extern;
    5. garantiilor la creditele pentru realizarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditele cumparator si a garantiilor pentru investitiile romanesti in strainatate;
    6. altor garantii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    b) fondurile pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export mentionate la art. 10 lit. b) si d), pentru plata despagubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum si pentru acoperirea costurilor de recuperare, in conformitate cu prevederile contractelor de asigurare si ale procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
    Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se refera la:
    1. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen scurt impotriva riscurilor comerciale si de tara neasigurabile pe piata privata, in conditiile art. 2 lit. f);
    2. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;
    3. asigurari de garantii de export si asigurari de investitii romanesti in strainatate;
    4. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite impotriva riscurilor de neplata, neasigurabile pe piata privata. Garantiile si asigurarile de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;
    c) Fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda va fi alocat pana la data stabilita de comun acord cu Uniunea Europeana.
    (2) Administrarea fondurilor mentionate la art. 10 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru sustinerea activitatii bancare. Nivelul obligatiilor de plata ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si EXIMBANK - S.A., in cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecarui fond. Pentru evidentierea contabila a operatiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte in evidenta contabila a EXIMBANK - S.A. Metodologia de inregistrare in contabilitate a operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondurilor se stabileste prin norme elaborate de EXIMBANK - S.A., cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice si a Bancii Nationale a Romaniei. Sumele disponibile la sfarsitul anului la aceste fonduri se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (3) Pentru administrarea fondurilor mentionate la art. 10 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.
    (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevazute la art. 10 lit. a), b) si d), ca urmare a executarii angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., in contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Pana la realizarea efectiva a regularizarilor Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, reintregirea temporara a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevazute mai sus.
    Art. 13
    (1) Prin exporturi complexe, in sensul art. 9 alin. (1) lit. e), se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile transporturilor, agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apa-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajari portuare si produse de tehnica militara si altele asemenea. Dupa caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, prin hotarare a Guvernului, se poate aproba includerea in categoria exporturilor complexe si a unor proiecte care ii sunt supuse analizei si aprobarii, apartinand si altor domenii de activitate.
    (2) Stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizeaza, pe langa asigurarea creditelor de export, in conditiile prevazute de prezenta lege, prin:
    a) garantii pentru participari la licitatii internationale, executarea lucrarilor si alte garantii stabilite prin contractele externe;
    b) acordarea de garantii ale statului pentru credite utilizate pentru productia din tara si din strainatate, destinata exporturilor complexe, precum si pentru creditele de export pe termen scurt, mediu si lung, conform standardelor internationale in domeniu;
    c) acordarea de bonificatii de pana la 60% din dobanda platita pentru creditele de export, in fazele de pre- si postlivrare.
    (3) Exporturile complexe se realizeaza pe baza de contracte externe de catre un contractant general, agent economic roman sau strain, care poate colabora, pe baza de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenti economici romani sau straini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe baza de contracte externe incheiate de catre un contractant general sau de catre producator, direct ori prin comisionar.
    (4) Subcontractantii interni, participanti la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producatorii, precum si prestatorii de servicii angajati in realizarea acestora.
    (5) Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual si ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    (1) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este alcatuit din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai EXIMBANK - S.A.
    (2) Modul de desfasurare a activitatii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este reglementat prin hotarare a Guvernului. Presedintele, vicepresedintii si membrii comitetului sunt desemnati prin hotarare a Guvernului.
    (3) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior are urmatoarele atributii:
    a) aproba limita maxima de expunere a fondurilor prevazute la art. 10;
    b) examineaza si aproba:
    (i) emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditul cumparator si a garantiilor pentru investitii romanesti in strainatate;
    (ii) asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a investitiilor romanesti in strainatate, a garantiilor de export si a operatiunilor de export in leasing, in numele si in contul statului;
    (iii) instrumentele de sustinere a activitatii de comert exterior, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu politica Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;
    (iv) nivelul de acordare a bonificatiilor de dobanda pentru creditele de export acordate in lei de EXIMBANK - S.A. si de bancile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi si politicii Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;
    c) la inceputul fiecarui an, lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilita prin hotarare a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (4) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior stabileste utilizarea plafoanelor valorice in cadrul carora se vor aproba si desfasura operatiunile, in numele si in contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tara elaborate de EXIMBANK - S.A.
    (5) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior se intruneste, de regula, bilunar sau de cate ori este nevoie.
    Art. 15
    EXIMBANK - S.A. examineaza si avizeaza, pentru prezentarea la Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, solicitarile de garantii pentru importurile de tehnologie, masini si utilaje destinate dezvoltarii, modernizarii, retehnologizarii, precum si crearii unor noi capacitati de productie de bunuri si servicii destinate exportului. Garantia statului se emite de Ministerul Finantelor Publice si se preia in evidenta la datoria publica.
    Art. 16
    (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura si reasigura impotriva riscurilor comerciale si de tara:
    a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piata privata, precum si creditele de export pe termen mediu si lung;
    b) investitii romanesti in strainatate;
    c) creditele obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului, garantiile de export si operatiunile de export in leasing.
    (2) Asigurarile mentionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, asigurarea investitiilor romanesti in strainatate si a garantiilor de export se vor face in cadrul plafoanelor valorice pe tari, stabilite de EXIMBANK - S.A. si aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, in functie de politica Guvernului de promovare si sustinere a exportului si a investitiilor pe diferite piete.
    Art. 17
    EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni in contul statului, potrivit obiectivelor prevazute la art. 2, si poate implementa orice instrumente de stimulare a activitatii de comert exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si aprobate prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu competentele sale legale si cu politica Guvernului de sustinere a comertului exterior.

    CAP. 4
    Activitatea EXIMBANK - S.A. in nume si in cont propriu

    Art. 18
    (1) EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni de banca in scopul stimularii activitatii de comert exterior, in conformitate cu reglementarile legislatiei bancare in vigoare si cu prevederile prezentei legi.
    (2) EXIMBANK - S.A. efectueaza operatiuni de finantare, cofinantare si refinantare a operatiunilor de comert exterior, in vederea facilitarii accesului exporturilor romanesti pe pietele internationale.
    (3) EXIMBANK - S.A. poate incheia acorduri cu institutii financiare din tara si din strainatate, in vederea constituirii de fonduri care sa fie utilizate ca surse atrase pentru sustinerea activitatilor in nume si in cont propriu.
    (4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligatiuni pe piata interna si externa, in conditiile legii, in vederea atragerii de surse, necesare pentru desfasurarea activitatii sale.
    Art. 19
    (1) EXIMBANK - S.A. asigura si reasigura, impotriva riscurilor comerciale si de tara, credite de export pe termen scurt, mediu si lung, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) EXIMBANK - S.A. reasigura, cu precadere pe piata internationala, riscurile preluate.
    (3) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni de asigurari si reasigurari de credite in cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administratie.
    (4) In activitatea de asigurare si reasigurare de credite EXIMBANK - S.A. elaboreaza norme interne conform reglementarilor nationale si internationale in domeniu.
    (5) EXIMBANK - S.A. va desfasura operatiuni de asigurare si reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara, in nume si in cont propriu, in conformitate cu prevederile alin. (1) - (4), pana la 31 decembrie 2004.

    CAP. 5
    Contabilitatea operatiunilor

    Art. 20
    Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizeaza distinct pe operatiuni desfasurate in numele si in contul statului si pe operatiuni desfasurate in nume si in cont propriu, atat pentru activitatea bancara, cat si pentru activitatile de asigurare si reasigurare desfasurate potrivit legii.
    Art. 21
    EXIMBANK - S.A. intocmeste situatii financiare anuale, distinct pe activitati, respectiv bancara si de asigurari, pe baza individuala si pe baza consolidata, in conformitate cu legislatia in domeniu si cu standardele internationale de contabilitate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 22
    (1) Membrii si imputernicitii in adunarea generala a actionarilor, membrii consiliului de administratie si auditorii, precum si salariatii EXIMBANK - S.A. sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date si informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii functiilor lor si care nu sunt destinate publicitatii.
    (2) Folosirea in interes propriu a informatiilor si datelor obtinute ca urmare a activitatii desfasurate in EXIMBANK - S.A. se pedepseste potrivit legii.
    Art. 23
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. ramane in vigoare pana la aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a noului statut, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile alin. (2) si (3) ale art. II din Legea nr. 440/2004 care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 96/2000 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 440/2004:
    "(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, cu modificarile ulterioare;
    b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, emise de ministrul industriei si comertului, ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrul finantelor si presedintele Bancii de Export Import a Romaniei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK   S.A. isi va modifica actul constitutiv in mod corespunzator."SmartCity5

COMENTARII la Legea 96/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 96 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu