Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 85 din 2 aprilie 2007

privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti"

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din 5 aprilie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire a executării lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".

Art. 2. - (1) Se declară de utilitate publică toate lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", expropriator fiind statul român, prin Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului.

(2)  In sensul prezentei legi, prin lucrări de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, denumite în continuare lucrări, se înţelege:

a)  împrejmuirea perimetrală a aeroportului;

b)   lucrări cuprinse în Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002.

(3)  Suprafeţele de teren ce pot fi expropriate în temeiul prezentei legi sunt incluse în perimetrul de dezvoltare al „Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", delimitat conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, şi fac parte din intravilanul oraşului Otopeni şi extravilanul comunei Tunari, aprobate prin planurile urbanistice generale.

Art. 3. - Expropriatorul întocmeşte o documentaţie tehnico-economică, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru fiecare lucrare. Documentaţia tehnico-economică cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţiile cadastrale care conţin amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor propuse spre expropriere, cu evidenţierea suprafeţelor şi a construcţiilor rezultate în urma exproprierii, cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de către persoane autorizate în întocmirea documentaţiilor cadastrale, precum şi a ofertelor de despăgubire stabilite pe categorii de imobile de către persoane autorizate în evaluare. Documentaţiile cadastrale se vizează de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după caz.

Art. 4. - (1) Pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 3, Guvernul aprobă, prin hotărâre, amplasamentul lucrării, declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globală estimată a despăgubirilor, sursa de finanţare şi termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului.

(2)   Suma globală a despăgubirilor pentru imobilele expropriate nu poate fi mai mică decât cuantumul total al despăgubirilor determinat de către un evaluator autorizat şi se virează la dispoziţia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(3)   In situaţia în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor ce urmează a fi expropriate, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(4)  Suplimentarea sumei prevăzute la alin. (2) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la cererea motivată a expropriatorului.

Art. 5. - In termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara următoarele acţiuni:

a)  va depune la consiliul local al comunei, oraşului sau al municipiului pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce urmează a fi expropriate planurile cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, în vederea consultării de către cei interesaţi;

b)  va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreună cu ofertele de despăgubire, şi va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificării.

Art. 6. - (1) In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1) se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii.

(2)  Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii este compusă din 3 reprezentanţi ai expropriatorului, la care se adaugă în fiecare comună, oraş sau municipiu pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce urmează a fi expropriate primarul localităţii şi un proprietar de imobile din localitatea respectivă, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

(3)  Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, constituită în condiţiile prezentei legi, se întruneşte în termen de maximum 30 de zile de la constituire şi analizează documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale.

(4)  Oferta expropriatorului, pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale, prevăzute la alin. (3), precum şi susţinerile acestora se vor formula şi depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal.

(5)  Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii consemnează în procesul-verbal, dacă este cazul, şi învoiala dintre părţi, sub semnătura acestora. In procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale care nu s-au prezentat la Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii.

Art. 7. - In termen de maximum 15 zile de la data întrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul părţilor, acesta fiind semnat de ambele părţi, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate în orice mod convenit de părţi.

Art. 8. - Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, nu s-a ajuns la învoială între părţi asupra cuantumului despăgubirii, precum şi pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adresează instanţelor judecătoreşti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecăţii de către instanţele învestite nu pot fi mai mari de 7 zile.

Art. 9. - (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român, a dreptului de despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor ce urmează a fi expropriate.

Art. 10. - (1) In cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor care urmează a fi expropriate în  condiţiile  prezentei  legi  nu  au obţinut înscrisurile care atestă dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996, expropriatorul va acţiona pe seama şi în numele posesorilor sau al persoanelor îndreptăţite în vederea obţinerii înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), după obţinerea înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică, procedura de stabilire a cuantumului despăgubirii şi de expropriere se desfăşoară conform prevederilor prezentei legi.

Art. 11. - (1) După primirea notificării şi până la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente terenului supus exproprierii către altă persoană decât expropriatorul este lovit de nulitate absolută, indiferent de forma de proprietate publică sau privată a vechiului proprietar.

(2) După primirea notificării de către proprietarul imobilului care urmează a fi expropiat, orice lucrări de construcţii aflate în curs de realizare vor fi sistate, dacă expropriatorul nu îşi dă acordul în scris pentru continuarea acestora. In cazul în care construcţia se realizează de către o altă persoană decât proprietarul, acesta trebuie să anunţe expropriatorul cu prilejul primirii notificării, dar nu mai târziu de data stabilită pentru negocierile referitoare la cuantumul despăgubirilor, şi, pe cheltuiala expropriatorului, să îl notifice imediat pe constructor. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdăunare de către expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei acţiuni distincte şi care nu afectează transferul proprietăţii. Nerespectarea acestor dispoziţii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdăunat pentru cheltuielile efectuate în cazul continuării lucrărilor de construcţii, iar demolarea sau dezafectarea acestora va fi făcută pe cheltuiala sa, răspunzând şi pentru eventuale prejudicii cauzate de întârzieri sau pentru orice alte asemenea probleme apărute din această cauză.

Art. 12. - (1) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pe terenurile expropriate sunt interzise începerea şi/sau continuarea construcţiilor, cu sau fără autorizaţie, a instalaţiilor sau a altor bunuri imobile de orice natură.

Art. 13. - (1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrări de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  In vederea asigurării continuităţii echilibrului ecologic în ţara noastră prin asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de creştere a arboretului, dacă terenul este acoperit cu pădure, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzute de lege, se asigură de la bugetul de stat, pe bază de programe anuale.

(3)   Sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsă în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4)  Sumele echivalente contravalorii pierderii de creştere a arboretului, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se varsă în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

Art. 14. - Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere stabilite prin hotărârea definitivă a comisiei sau, după caz, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în condiţiile legii.

Art. 15. - Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi supuse exproprierii, precum şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.

Art. 16. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor serviciile privind avizarea şi înregistrarea documentaţiilor cadastral-juridice, precum şi taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare.

(2) Nu sunt scutite de la plata taxelor pentru activităţile notariale şi activităţile desfăşurate de expropriator atunci când se subrogă în drepturile proprietarului. Aceste din urmă sume vor fi deduse din despăgubirile acordate, fără a putea depăşi cuantumul total al despăgubirii.

Art. 17. - Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu prevăd altfel.

Art. 18. - In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 85/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 85 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu