Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 80 din  9 mai 1997

pentru ratificarea Conventiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 14 mai 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Conventia europeana de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957.
    Se ratifica Protocolul aditional la Conventia europeana de extradare, incheiat la Strasbourg la 15 octombrie 1975, precum si al doilea protocol aditional la Conventia europeana de extradare, incheiat la Strasbourg la 17 martie 1978.
    Art. 2
    Ratificarea conventiei se face cu urmatoarele declaratii:
    (1) La articolul 6 paragraful 1 litera a):
    "Cetateanul roman si persoana careia i s-a acordat drept de azil in Romania nu pot fi extradati."
    (2) La articolul 6 paragraful 1 litera b):
    "Prin termenul resortisant, in sensul prezentei conventii, se intelege cetateanul roman sau persoana care a obtinut drept de azil in Romania."
    (3) La articolul 21 paragraful 5:
    "In cazul in care se va solicita tranzitarea teritoriului Romaniei, pentru un cetatean roman sau pentru o persoana care a obtinut drept de azil in Romania, cererea de tranzit va fi refuzata."
    Art. 3
    Ratificarea conventiei se face cu urmatoarea rezerva la articolul 2 paragraful 1:
    "Extradarea va fi ceruta si, respectiv, acordata de Romania, in vederea urmaririi sau judecarii, numai pentru fapte a caror savarsire atrage, potrivit legislatiei partii solicitante si a partii solicitate, o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsa mai severa, iar in vederea executarii pedepsei, numai daca pedeapsa privativa de libertate este mai mare de un an sau mai severa."
    Art. 4
    Lista infractiunilor pentru care extradarea este exclusa, cu indicarea dispozitiilor din legea romana care exclud extradarea, va fi intocmita de Ministerul Justitiei si aprobata de Guvernul Romaniei, urmand a se notifica secretarului general al Consiliului Europei, o data cu depunerea instrumentului de ratificare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                          ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                        MIRCEA IONESCU-QUINTUS


                    CONVENTIA EUROPEANA DE EXTRADARE*)
                       (Paris, 13 decembrie 1957)

    *) Traducere.

    Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
    considerand ca scopul Consiliului Europei este de a infaptui o uniune mai stransa intre membrii sai,
    considerand ca acest obiectiv poate fi atins prin incheierea de acorduri sau prin adoptarea unei actiuni comune n domeniul juridic,
    incredintate ca acceptarea unor reguli uniforme in materie de extradare este de natura a face sa progreseze aceasta opera de unificare,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Obligatia de a extrada
    Partile contractante se angajeaza sa-si predea reciproc, potrivit regulilor si sub conditii determinate prin articolele urmatoare, persoanele care sunt urmarite pentru o infractiune sau cautate in vederea executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta de catre autoritatile judiciare ale partii solicitante.
    Art. 2
    Fapte care dau loc la extradare
    1. Vor da loc la extradare faptele pedepsite de legile partii solicitante si ale partii solicitate cu o pedeapsa privativa de libertate sau cu o masura de siguranta privativa de libertate de cel putin un an sau cu o pedeapsa mai severa. Cand pe teritoriul partii solicitante a intervenit o condamnare la o pedeapsa ori cand s-a aplicat o masura de siguranta, sanctiunea pronuntata va trebui sa fie de o durata de cel putin 4 luni.
    2. Daca cererea de extradare vizeaza mai multe fapte distincte, pedepsite fiecare de legea partii solicitante si a partii solicitate cu o pedeapsa privativa de libertate sau cu o masura de siguranta privativa de libertate, dar dintre care unele nu indeplinesc conditia privind durata pedepsei, partea contractanta solicitata va avea facultatea sa acorde extradarea si pentru acestea din urma.
    3. Orice parte contractanta, a carei legislatie nu autorizeaza extradarea pentru anumite infractiuni vizate la paragraful 1 al prezentului articol, va putea, in ceea ce o priveste, sa excluda aceste infractiuni din campul de aplicare a conventiei.
    4. Orice parte contractanta, care doreste sa se prevaleze de facultatea prevazuta la paragraful 3 al prezentului articol, va notifica secretarului general al Consiliului Europei, o data cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, fie o lista a infractiunilor pentru care extradarea este autorizata, fie o lista a infractiunilor pentru care extradarea este exclusa, cu indicarea dispozitiilor legale care autorizeaza sau exclud extradarea. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica aceste liste celorlalti semnatari.
    5. Daca, ulterior, alte infractiuni vor fi fost excluse de la extradare prin legislatia unei parti contractante, aceasta va notifica o atare excludere secretarului general al Consiliului Europei, care va informa despre aceasta pe ceilalti semnatari. Aceasta notificare nu va produce efect decat la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la data primirii ei de catre secretarul general.
    6. Oricare parte contractanta, care va fi folosit facultatea prevazuta la paragrafele 4 si 5 ale prezentului articol, va putea oricand supune aplicarii prezentei conventii infractiuni care au fost excluse de la aceasta. Ea va notifica aceste modificari secretarului general al Consiliului Europei, care le va comunica celorlalti semnatari.
    7. Oricare parte contractanta va putea aplica regula reciprocitatii in ceea ce priveste infractiunile excluse din campul de aplicare a conventiei, in temeiul prezentului articol.
    Art. 3
    Infractiuni politice
    1. Extradarea nu se va acorda, daca infractiunea pentru care este ceruta este considerata de partea solicitata ca infractiune politica sau ca fapta conexa unei asemenea infractiuni.
    2. Aceeasi regula se va aplica, daca partea solicitata are motive temeinice de a crede ca cererea de extradare motivata printr-o infractiune de drept comun a fost prezentata in vederea urmaririi sau pedepsirii unei persoane pentru considerente de rasa, de religie, de nationalitate sau de opinii politice ori ca situatia acestei persoane risca sa fie agravata pentru unul sau altul dintre aceste motive.
    3. In aplicarea prezentei conventii, atentatul la viata unui sef de stat sau a unui membru al familiei sale nu va fi considerat ca infractiune politica.
    4. Aplicarea prezentului articol nu va afecta obligatiile pe care partile le vor fi asumat sau le vor asuma potrivit oricarei alte conventii internationale cu caracter multilateral.
    Art. 4
    Infractiuni militare
    Extradarea motivata de infractiuni militare care nu constituie infractiuni de drept comun este exclusa din campul de aplicare a prezentei conventii.
    Art. 5
    Infractiuni fiscale
    In materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar, extradarea se va acorda, in conditiile prevazute de prezenta conventie, numai daca s-a hotarat astfel intre partile contractante pentru fiecare infractiune sau categorie de infractiuni.
    Art. 6
    Extradarea nationalilor
    1. a) Orice parte contractanta are dreptul sa refuze extradarea resortisantilor sai.
    b) Fiecare parte contractanta va putea, printr-o declaratie facuta o data cu semnarea sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sa defineasca, in ceea ce o priveste, termenul de resortisant in intelesul prezentei conventii.
    c) Calitatea de resortisant se va aprecia la data hotararii asupra extradarii. Totusi, daca aceasta calitate nu este recunoscuta decat intre data hotararii si data avuta in vedere pentru predare, partea solicitata va putea, de asemenea, sa se prevaleze de dispozitia alin. a) al prezentului paragraf.
    2. Daca partea solicitata nu-si extradeaza propriul resortisant, ea va trebui, la cererea partii solicitante, sa supuna cauza autoritatilor competente, astfel incat sa se poata exercita urmariri judiciare, daca este cazul. In acest scop, dosarele, informatiile si obiectele privind infractiunea se vor transmite gratuit pe calea prevazuta la paragraful 1 al art. 12. Partea solicitanta va fi informata despre rezultatul cererii sale.
    Art. 7
    Locul savarsirii infractiunii
    1. Partea solicitata va putea refuza sa extradeze persoana reclamata pentru o infractiune care, potrivit legislatiei sale, a fost savarsita in totul sau in parte pe teritoriul sau ori intr-un loc asimilat teritoriului sau.
    2. Cand infractiunea, motivand cererea de extradare, a fost comisa in afara teritoriului partii solicitante, extradarea nu va putea fi refuzata decat daca legislatia partii solicitate nu autorizeaza urmarirea unei infractiuni de acelasi fel, savarsita in afara teritoriului sau ori nu autorizeaza extradarea pentru infractiunea formand obiectul cererii.
    Art. 8
    Urmariri in curs pentru aceleasi fapte
    O parte solicitata va putea refuza sa extradeze o persoana reclamata, daca aceasta persoana se afla si sub urmarirea sa pentru fapta sau faptele in legatura cu care se cere extradarea.
    Art. 9
    Non bis in idem
    Extradarea nu se va acorda cand persoana reclamata a fost judecata definitiv de catre autoritatile competente ale partii solicitate, pentru fapta sau faptele pentru care extradarea este ceruta. Extradarea va putea fi refuzata, daca autoritatile competente ale partii solicitate au hotarat sa nu intreprinda urmariri sau sa puna capat urmaririlor pe care le-au exercitat pentru aceeasi fapta sau aceleasi fapte.
    Art. 10
    Prescriptia
    Extradarea nu se va acorda, daca prescriptia actiunii sau a pedepsei este implinita potrivit legislatiei fie a partii solicitante, fie a partii solicitate.
    Art. 11
    Pedeapsa capitala
    Daca fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita cu pedeapsa capitala de catre legea partii solicitante si daca, in atare caz, aceasta pedeapsa nu este prevazuta de legislatia partii solicitate, sau in mod normal aici nu este executata, extradarea nu va putea sa fie acordata decat cu conditia ca partea solicitanta sa dea asigurari considerate ca indestulatoare de catre partea solicitata ca pedeapsa capitala nu se va executa.
    Art. 12
    Cererea si actele ajutatoare
    1. Cererea se va formula in scris si va fi prezentata pe cale diplomatica. Asupra altei cai se va putea conveni prin intelegere directa intre doua sau mai multe parti.
    2. Se vor prezenta, in sprijinul cererii:
    a) originalul sau copia autentica fie de pe o hotarare de condamnare executorie, fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act avand putere egala, eliberat in formele prescrise de legea partii solicitante;
    b) o expunere a faptelor pentru care se cere extradarea.
    Data si locul savarsirii lor, calificarea lor legala si referirile la dispozitiile legale ce le sunt aplicabile se vor indica in modul cel mai exact posibil; si
    c) o copie de pe dispozitiile legale aplicabile sau, daca aceasta nu este cu putinta, o declaratie asupra dreptului aplicabil, precum si semnalmentele cele mai precis posibile ale persoanei reclamate si orice alte informatii de natura a determina identitatea si nationalitatea sa.
    Art. 13
    Informatii suplimentare
    Daca informatiile comunicate de partea solicitanta se dovedesc insuficiente pentru a permite partii solicitate sa pronunte o hotarare in aplicarea prezentei conventii, aceasta din urma parte va cere complinirea informatiilor necesare si va putea fixa un termen pentru obtinerea acestor informatii.
    Art. 14
    Regula specialitatii
    1. Persoana care va fi predata nu va fi nici urmarita, nici judecata, nici detinuta in vederea executarii unei pedepse sau masuri de siguranta, nici supusa oricarei alte restrictii a libertatii sale individuale, pentru orice fapt anterior predarii, altul decat cel care a motivat extradarea, in afara de cazurile urmatoare:
    a) cand partea care a predat-o consimte. O cerere va fi prezentata in acest scop, insotita de actele prevazute la art. 12 si de un proces-verbal judiciar consemnand declaratiile extradatului. Acest consimtamant se va da atunci cand infractiunea pentru care este cerut atrage ea insasi obligatia de extradare potrivit prezentei conventii;
    b) cand, avand posibilitatea sa o faca, persoana extradata nu a parasit in cele 45 de zile urmatoare eliberarii sale definitive teritoriul partii careia ii fusese predata ori daca s-a inapoiat acolo dupa ce l-a parasit.
    2. Totusi partea solicitanta va putea lua masurile necesare in vederea, pe de-o parte, a unei eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul sau, iar pe de alta parte, a intreruperii prescriptiei potrivit legislatiei sale, inclusiv recurgerea la o procedura in lipsa.
    3. Cand calificarea data faptei incriminate va fi modificata in cursul procedurii, persoana extradata nu va fi urmarita sau judecata decat in masura in care elementele constitutive ale infractiunii recalificate ar ingadui extradarea.
    Art. 15
    Reextradarea catre un al treilea stat
    In afara cazului prevazut la paragraful 1 lit. b) al art. 14, consimtamantul partii solicitate va fi necesar spre a ingadui partii solicitante sa predea unei alte parti sau unui stat tert persoana care i-a fost predata si care ar fi cautata de cealalta parte sau de statul tert pentru infractiuni anterioare predarii. Partea solicitata va putea cere prezentarea actelor prevazute la paragraful 1 al art. 12.
    Art. 16
    Arestarea provizorie
    1. In caz de urgenta, autoritatile competente ale partii solicitante vor putea cere arestarea provizorie a persoanei cautate; autoritatile competente ale partii solicitate vor statua asupra acestei cereri potrivit legii acestei parti.
    2. Cererea de arestare provizorie va indica existenta unuia dintre documentele prevazute la paragraful 2 lit. a) al art. 12 si va face cunoscuta intentia de a trimite o cerere de extradare; ea va mentiona infractiunea pentru care se va cere extradarea, data si locul unde a fost comisa, precum si, in masura posibilului, semnalmentele persoanei cautate.
    3. Cererea de arestare provizorie se va transmite autoritatilor competente ale partii solicitate fie pe cale diplomatica, fie direct prin posta sau telegraf, fie prin Organizatia Internationala de Politie Criminala (Interpol), fie prin orice alt mijloc, lasand o urma scrisa sau incuviintata de partea solicitata. Autoritatea solicitanta va fi informata neintarziat despre urmarea data cererii sale.
    4. Arestarea provizorie va putea inceta daca, in termen de 18 zile de la arestare, partea solicitata nu a fost sesizata prin cererea de extradare si documentele mentionate la art. 12; ea nu va trebui, in nici un caz, sa depaseasca 40 de zile de la arestare. Totusi punerea in libertate provizorie este posibila oricand, partea solicitata avand insa de luat orice masura pe care o va aprecia necesara spre a evita fuga persoanei reclamate.
    5. Punerea in libertate nu va fi opusa unei noi arestari si extradarii, daca cererea de extradare este primita ulterior.
    Art. 17
    Concurs de cereri
    Daca extradarea este ceruta in concurs de catre mai multe state, fie pentru aceeasi fapta, fie pentru fapte diferite, partea solicitata va statua, tinand seama de toate imprejurarile si in mod deosebit de  gravitatea si de locul savarsirii infractiunilor, de datele respective ale cererilor, de nationalitatea persoanei reclamate si de posibilitatea unei extradari ulterioare catre alt stat.
    Art. 18
    Predarea extradatului
    1. Partea solicitata va face cunoscuta partii solicitante, pe calea prevazuta la paragraful 1 al art. 12, hotararea sa asupra extradarii.
    2. Orice respingere totala sau partiala va fi motivata.
    3. In caz de acceptare, partea solicitanta va fi informata despre locul si data predarii, precum si asupra duratei detentiei executate in vederea extradarii de catre persoana reclamata.
    4. Sub rezerva cazului prevazut la paragraful 5 al prezentului articol, daca persoana reclamata nu a fost preluata la data fixata, ea va putea fi pusa in libertate la expirarea unui termen de 15 zile socotit de la aceasta data si va fi, in orice caz, pusa in libertate la expirarea unui termen de 30 de zile; partea solicitata va putea refuza sa o extradeze pentru aceeasi fapta.
    5. In caz de forta majora care impiedica predarea sau primirea persoanei de extradat, partea interesata va informa despre aceasta pe cealalta parte; ambele parti se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, iar dispozitiile paragrafului 4 al prezentului articol vor fi aplicabile.
    Art. 19
    Predarea amanata sau conditionala
    1. Partea solicitata va putea, dupa ce va fi statuat asupra cererii de extradare, sa amane predarea persoanei cerute, pentru a putea fi urmarita de ea insasi, sau, daca persoana a fost deja condamnata, sa poata executa, pe teritoriul sau, o pedeapsa aplicabila pentru un alt fapt decat acela pentru care este ceruta extradarea.
    2. In loc de a amana predarea, partea solicitata va putea preda temporar partii solicitante persoana ceruta, in conditii ce vor fi determinate de comun acord intre parti.
    Art. 20
    Remiterea de obiecte
    1. La cererea partii solicitante, partea solicitata va retine si va remite, in masura permisa de legislatia sa, obiectele:
    a) care pot fi folosite ca elemente doveditoare; sau
    b) care, provenind din infractiune, au fost gasite in momentul arestarii in posesia persoanei reclamate sau au fost descoperite ulterior.
    2. Remiterea obiectelor vizate la paragraful 1 al prezentului articol se va efectua chiar in cazul in care extradarea, care a fost deja admisa, nu ar putea avea loc ca urmare a mortii sau evadarii persoanei reclamate.
    3. Cand numitele obiecte vor fi susceptibile de retinere sau de confiscare pe teritoriul partii solicitate, aceasta din urma va putea, in vederea unei proceduri penale in curs, sa le pastreze temporar sau sa le remita sub conditia restituirii.
    4. Sunt totusi rezervate drepturile pe care partea solicitata sau terti le-ar fi dobandit asupra acestor obiecte. Daca asemenea drepturi exista, obiectele se vor restitui la terminarea procesului, cat mai curand cu putinta si fara cheltuieli, partii solicitate.
    Art. 21
    Tranzitul
    1. Tranzitul prin teritoriul uneia dintre partile contractante se va incuviinta la cerere, adresata pe calea prevazuta la paragraful 1 al art. 12, cu conditia sa nu fie vorba despre vreo infractiune considerata de partea solicitata pentru tranzit ca avand un caracter politic ori pur militar, tinand seama de art. 3 si 4 ale prezentei conventii.
    2. Tranzitul unui resortisant, in intelesul art. 6, al tarii solicitate pentru tranzit, va putea fi refuzat.
    3. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 4 din prezentul articol, prezentarea documentelor prevazute la paragraful 2 al art. 12 va fi necesara.
    4. In cazul in care va fi folosita calea aeriana, se va face aplicarea urmatoarelor dispozitii:
    a) cand nu va fi prevazuta o aterizare, partea solicitanta va instiinta partea peste al carei teritoriu se va zbura si va atesta existenta unuia dintre documentele prevazute la paragraful 2 lit. a) al art. 12.
    In caz de aterizare fortata, aceasta notificare va produce efectele cererii de arestare provizorie prevazute la art. 16, iar partea solicitanta va adresa o cerere formala de tranzit;
    b) cand va fi prevazuta o aterizare, partea solicitanta va adresa o cerere formala de tranzit.
    5. Totusi o parte va putea declara, o data cu semnarea prezentei conventii sau la depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, ca nu va incuviinta tranzitul unei persoane decat in aceleasi conditii cu cele ale extradarii sau cu unele dintre ele. In aceste cazuri, se va putea aplica regula reciprocitatii.
    6. Tranzitul persoanei extradate nu se va efectua prin traversarea unui teritoriu unde ar fi motive sa se creada ca viata sau libertatea sa ar putea fi amenintate pentru motive legate de rasa, religia, nationalitatea sau opiniile sale politice.
    Art. 22
    Procedura
    In afara unor dispozitii contrare ale prezentei conventii, legea partii solicitate este singura aplicabila procedurii de extradare, precum si celei a arestarii provizorii.
    Art. 23
    Limbile folosite
    Documentele de prezentat vor fi redactate fie in limba partii solicitante, fie in cea a partii solicitate. Aceasta din urma va putea cere o traducere in una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, la alegerea ei.
    Art. 24
    Cheltuieli
    1. Cheltuielile ocazionate de extradare pe teritoriul partii solicitate vor fi in sarcina acestei parti.
    2. Cheltuielile ocazionate de tranzit prin teritoriul partii solicitate pentru tranzit vor fi in sarcina partii solicitante.
    3. In caz de extradare, provenind de pe un teritoriu nemetropolitan al partii solicitate, cheltuielile ocazionate de transportul intre acest teritoriu si teritoriul metropolitan al partii solicitante vor fi in sarcina acesteia din urma. Aceeasi regula se va aplica pentru cheltuielile ocazionate de transportul intre teritoriul nemetropolitan al partii solicitate si teritoriul metropolitan al acesteia.
    Art. 25
    Definirea masurilor de siguranta
    In intelesul prezentei conventii, termenul masuri de siguranta desemneaza orice masuri privative de libertate care au fost dispuse complementar sau in substituirea unei pedepse, prin hotarare a unei jurisdictii penale.
    Art. 26
    Rezerve
    1. Oricare parte contractanta va putea, o data cu semnarea prezentei conventii sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sa formuleze o rezerva cu privire la una sau mai multe dispozitii determinate ale conventiei.
    2. Oricare parte contractanta care va fi formulat o rezerva o va retrage de indata ce imprejurarile o vor permite. Retragerea se va face prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.
    3. O parte contractanta care va fi formulat o rezerva cu privire la o dispozitie a conventiei nu va putea cere aplicarea acestei dispozitii de catre o alta parte decat in masura in care ea insasi o va fi acceptat.
    Art. 27
    Campul de aplicare teritoriala
    1. Prezenta conventie se va aplica teritoriilor metropolitane ale partii contractante.
    2. Ea se va aplica deopotriva, in ceea ce priveste Franta, Algeriei si departamentelor de dincolo de mari, iar in ceea ce priveste Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Insulelor Canalului si Insulei Man.
    3. Republica Federala Germania va putea extinde aplicarea prezentei conventii Landului Berlin, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va notifica declaratia celorlalte parti.
    4. Prin intelegere directa intre doua sau mai multe parti, campul de aplicare a prezentei conventii se va putea extinde in conditiile stipulate in aceasta intelegere oricarui teritoriu al uneia dintre aceste parti, altul decat cele vizate la paragrafele 1, 2 si 3 ale prezentului articol si caruia una dintre parti ii asigura relatiile internationale.
    Art. 28
    Relatii intre prezenta conventie si acordurile bilaterale
    1. Prezenta conventie abroga, in ceea ce priveste teritoriile carora se aplica, acele dispozitii din tratate, conventii sau acorduri bilaterale care, intre doua parti contractante, guverneaza materia extradarii.
    2. Partile contractante nu vor putea incheia intre ele acorduri bilaterale sau multilaterale decat pentru completarea dispozitiilor prezentei conventii sau pentru a inlesni aplicarea principiilor cuprinse in aceasta.
    3. Cand intre doua sau mai multe parti contractante extradarea se practica in temeiul unei legislatii uniforme, partile vor fi libere sa-si reglementeze raporturile mutuale in materie de extradare, sprijinindu-se exclusiv pe acest sistem, independent de dispozitiile prezentei conventii. Acelasi principiu va fi aplicabil intre doua sau mai multe parti contractante, avand fiecare in vigoare o lege prevazand executarea pe teritoriul sau a mandatelor de arestare emise pe teritoriul celeilalte sau celorlalte parti. Partile contractante care exclud sau vor exclude din raporturile lor mutuale aplicarea prezentei conventii, potrivit dispozitiilor prezentului paragraf, urmeaza sa adreseze in acest scop o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va comunica celorlalte parti contractante orice notificare primita in temeiul prevederilor prezentului paragraf.
    Art. 29
    Semnarea, ratificarea, intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie va ramane deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificata, iar instrumentele de ratificare se vor depune pe langa secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Conventia va intra in vigoare dupa 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.
    3. Ea va intra in vigoare, fata de oricare semnatar care o va ratifica ulterior, dupa 90 de zile de la depunerea instrumentului de ratificare.
    Art. 30
    Aderarea
    1. Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al consiliului sa adere la prezenta conventie. Rezolutia privind aceasta invitatie urmeaza sa primeasca acordul unanim al membrilor consiliului, care au ratificat conventia.
    2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe langa secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect dupa 90 de zile de la depunerea sa.
    Art. 31
    Denuntarea
    Oricare parte contractanta va putea, in ceea ce o priveste, sa denunte prezenta conventie, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta denuntare va produce efect dupa 6 luni de la data primirii notificarii sale de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 32
    Notificari
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica membrilor consiliului si guvernului fiecarui stat care a aderat la prezenta conventie:
    a) depunerea fiecarui instrument de ratificare sau de aderare;
    b) data intrarii in vigoare;
    c) orice declaratie facuta in aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 al art. 6 si ale paragrafului 5 al art. 21;
    d) orice rezerva formulata in aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 al art. 26;
    e) retragerea oricarei rezerve efectuate in aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 al art. 26;
    f) orice notificare de denuntare primita in aplicarea dispozitiilor art. 31 al prezentei conventii si data la care aceasta va produce efect.
    Drept pentru care, subsemnatii, legal imputerniciti in acest scop, au semnat prezenta conventie.
    Intocmita la Paris la 13 decembrie 1957, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand aceeasi valabilitate, intr-un singur exemplar care se va depune in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificata pentru conformitate de pe aceasta guvernelor semnatare.

                    PROTOCOL ADITIONAL
            la Conventia europeana de extradare*)
                (Strasbourg, 15 octombrie 1975)

    *) Traducere

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
    vazand dispozitiile Conventiei europene de extradare, deschisa spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957,
    denumita in continuare conventia, indeosebi art. 3 si 9 ale acesteia,
    considerand ca este oportun sa se completeze aceste articole in vederea intaririi protectiei comunitatii umane si a persoanelor,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Titlul I
    Art. 1
    Pentru aplicarea prevederilor art. 3 al conventiei, nu vor fi considerate infractiuni politice:
    a) crimele impotriva umanitatii prevazute de Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid, adoptata la 9 decembrie 1948 de Adunarea generala a Natiunilor Unite;
    b) infractiunile prevazute la art. 50 al Conventiei de la Geneva din 1949 pentru imbunatatirea soartei ranitilor si bolnavilor din fortele armate in campanie, la art. 51 al Conventiei de la Geneva din 1949 pentru imbunatatirea soartei ranitilor, bolnavilor si naufragiatilor fortelor armate maritime, la art. 130 al Conventiei de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de razboi si la art. 147 al Conventiei de la Geneva din 1949 cu privire la protectia persoanelor civile in timp de razboi;
    c) orice violari analoage ale legilor razboiului, in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentului protocol si a cutumelor razboiului existente in acel moment, care nu sunt deja prevazute prin dispozitiile sus-mentionate ale conventiilor de la Geneva.

    Titlul II
    Art. 2
    Articolul 9 al conventiei se completeaza prin textul urmator, articolul 9 original al conventiei alcatuind paragraful 1, iar dispozitiile de mai jos, paragrafele 2, 3 si 4:
    "2. Extradarea unei persoane care a format obiectul unei judecati definitive intr-un stat tert, parte contractanta la conventie, pentru fapta sau faptele in vederea carora cererea este prezentata, nu se va acorda:
    a) cand mentionata judecata a pronuntat achitarea sa;
    b) cand pedeapsa privativa de libertate sau alta masura aplicata:
    (i) a fost executata integral;
    (ii) a format obiectul unei gratieri sau amnistii, purtand asupra totalitatii sale sau asupra partii neexecutate;
    c) cand judecatorul a constatat vinovatia autorului infractiunii fara sa pronunte vreo sanctiune.
    3. Totusi, in cazurile prevazute la paragraful 2, extradarea va putea fi acordata:
    a) daca fapta care a dat loc judecatii a fost comisa impotriva unei persoane, institutii sau bun avand caracter public in statul solicitant;
    b) daca persoana care a format obiectul judecatii avea ea insasi un caracter public in statul solicitant;
    c) daca fapta care a dat loc judecatii a fost comisa in totul sau in parte pe teritoriul statului solicitant sau intr-un loc asimilat teritoriului sau.
    4. Dispozitiile paragrafelor 2 si 3 nu impiedica aplicarea dispozitiilor nationale mai largi, cu privire la efectul non bis in idem legat de hotararile judiciare pronuntate in strainatate."

    Titlul III
    Art. 3
    1. Prezentul protocol este deschis semnarii de catre statele membre ale Consiliului Europei, care au semnat conventia. El va fi ratificat, acceptat sau aprobat. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune pe langa secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Protocolul va intra in vigoare dupa 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    3. El va intra in vigoare fata de oricare stat semnatar care il va ratifica, accepta sau aproba ulterior, dupa 90 de zile de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    4. Nici un stat membru al Consiliului Europei nu va putea ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fara ca, totodata sau anterior, sa fi ratificat conventia.
    Art. 4
    1. Oricare stat care a aderat la conventie poate adera la prezentul protocol dupa intrarea in vigoare a acestuia.
    2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe langa secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect dupa 90 de zile de la data depunerii sale.
    Art. 5
    1. Oricare stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile carora li se aplica prevederile prezentului protocol.
    2. Oricare stat poate, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau oricand mai tarziu, sa extinda aplicarea prezentului protocol, prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, oricarui alt teritoriu desemnat in declaratie si ale carui relatii internationale le asigura sau pentru care este abilitat sa stipuleze.
    3. Orice declaratie facuta in temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasa, cat priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie, in conditiile prevazute la art. 8 din prezentul protocol.
    Art. 6
    1. Oricare stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa declare ca nu accepta unul sau altul dintre titlurile I sau II din prezentul protocol.
    2. Oricare parte contractanta poate retrage o declaratie formulata de ea in temeiul paragrafului precedent, pe calea unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei si care va produce efect de la data primirii sale.
    3. Nici o rezerva nu este admisa fata de dispozitiile prezentului protocol.
    Art. 7
    Comitetul European pentru Problemele Penale al Consiliului Europei va urmari executarea prezentului protocol si va inlesni, pe cat este necesar, reglementarea amiabila a oricarei dificultati generate de executarea protocolului.
    Art. 8
    1. Oricare parte contractanta va putea, in ceea ce o priveste, sa denunte prezentul protocol, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
    2. Denuntarea va produce efect dupa 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.
    3. Denuntarea conventiei atrage automat denuntarea prezentului protocol.
    Art. 9
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului si oricarui stat care a aderat la conventie:
    a) orice semnatura;
    b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
    c) orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol, potrivit art. 3;
    d) orice declaratie primita in aplicarea dispozitiilor art. 5 si orice retragere a unei asemenea declaratii;
    e) orice declaratie formulata in aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 al art. 6;
    f) retragerea oricarei declaratii efectuate in aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 al art. 6;
    g) orice notificare primita in aplicarea dispozitiilor art. 8 si data de la care denuntarea va produce efect.
    Drept pentru care, subsemnatii, legal imputerniciti in acest scop, au semnat prezentul protocol.
    Intocmit la Strasbourg la 15 octombrie 1975, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand aceeasi valabilitate, intr-un exemplar care se va depune in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificata pentru conformitate de pe acesta fiecaruia dintre statele semnatare si aderente.

                   AL DOILEA PROTOCOL ADITIONAL
                la Conventia europeana de extradare*)
                      (Strasbourg, 17 martie 1978)

    *) Traducere

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
    dornice sa inlesneasca aplicarea, in materie de infractiuni fiscale, a Conventiei europene de extradare, deschisa spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957, denumita in continuare conventie;
    considerand, de asemenea, ca este oportuna completarea conventiei in anumite alte privinte,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Titlul I
    Art. 1
    Paragraful 2 al articolului 2 al conventiei se completeaza prin urmatoarea dispozitie:
    "Aceasta facultate va fi deopotriva aplicabila unor fapte care nu sunt pasibile decat de o sanctiune de natura pecuniara."

    Titlul II
    Art. 2
    Articolul 5 al conventiei se inlocuieste prin urmatoarele dispozitii:
    "Infractiuni fiscale
    1. In materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar, extradarea va fi acordata intre partile contractante, conform dispozitiilor conventiei, pentru fapte la care corespund, potrivit legii partii solicitate, infractiuni de aceeasi natura.
    2. Extradarea nu va putea fi refuzata pentru motivul ca legislatia partii solicitate nu impune acelasi tip de taxe sau impozite sau nu cuprinde acelasi tip de reglementare in materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar cu legislatia partii solicitante."

    Titlul III
    Art. 3
    Conventia se completeaza cu urmatoarele dispozitii:
    "Judecarea in lipsa
    1. Cand o parte contractanta cere unei alte parti contractante extradarea unei persoane in vederea executarii unei pedepse sau masuri de siguranta pronuntate printr-o hotarare data in lipsa impotriva sa, partea solicitata poate refuza extradarea in acest scop, daca, dupa parerea sa procedura de judecata nu a satisfacut minimul de drepturi de aparare recunoscute oricarei persoane invinuite de o infractiune. Totusi extradarea se va acorda, daca partea solicitanta da asigurari apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a carei extradare este ceruta dreptul la o noua procedura de judecata care sa-i salvgardeze drepturile la aparare. Aceasta hotarare indreptateste partea solicitanta fie sa execute judecata in cauza, daca cel condamnat nu se impotriveste, fie sa urmareasca pe extradat in caz contrar.
    2. Cand partea solicitata comunica persoanei a carei extradare este ceruta hotararea data in lipsa impotriva sa, partea solicitanta nu va considera aceasta comunicare ca o notificare atragand efecte fata de procedura penala in acest stat."

    Titlul IV
    Art. 4
    Conventia se completeaza cu urmatoarele dispozitii:
    "Amnistie
    Extradarea nu se va admite pentru o infractiune acoperita de amnistie in statul solicitat, daca acesta avea competenta sa urmareasca aceasta infractiune potrivit propriei sale legi penale."

    Titlul V
    Art. 5
    Paragraful 1 al articolului 12 al conventiei este inlocuit prin urmatoarele dispozitii:
    "Cererea va fi formulata in scris si adresata de Ministerul Justitiei al partii solicitante Ministerului Justitiei al partii solicitate; totusi calea diplomatica nu se exclude. O alta cale va putea fi convenita prin intelegere directa intre doua sau mai multe parti"

    Titlul VI
    Art. 6
    1. Prezentul protocol este deschis semnarii de catre statele membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia. El va fi supus ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune pe langa secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Protocolul va intra in vigoare dupa 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    3. El va intra in vigoare, fata de oricare stat semnatar care il va ratifica, accepta sau aproba ulterior, dupa 90 de zile de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    4. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fara ca, totodata sau anterior, sa fi ratificat conventia.
    Art. 7
    1. Oricare stat care a aderat la conventie poate adera la prezentul protocol dupa intrarea in vigoare a acestuia.
    2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe langa secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect dupa 90 de zile de la data depunerii sale.
    Art. 8
    1. Oricare stat poate, o data cu semnarea sau depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile carora li se vor aplica prevederile prezentului protocol.
    2. Oricare stat poate, o data cu depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau oricand ulterior, sa extinda aplicarea prezentului protocol, prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, oricarui alt teritoriu desemnat in declaratie si caruia ii asigura relatiile internationale sau pentru care este abilitat sa stipuleze.
    3. Orice declaratie facuta in temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect dupa 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 9
    1. Rezervele formulate de un stat, privind o dispozitie a conventiei, se vor aplica, de asemenea, prezentului protocol, in afara de cazul in care acest stat nu-si exprima intentia contrara o data cu semnarea sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
    2. Oricare stat poate, o data cu semnarea sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa declare ca isi rezerva dreptul:
    a) de a nu accepta titlul I;
    b) de a nu accepta titlul II sau de a-l accepta numai cat priveste unele infractiuni sau categorii de infractiuni vizate la art. 2;
    c) de a nu accepta titlul III sau de a nu accepta decat paragraful 1 al art. 3;
    d) de a nu accepta titlul IV;
    e) de a nu accepta titlul V.
    3. Oricare parte contractanta, care a formulat o rezerva in temeiul paragrafului precedent, o poate retrage prin mijlocirea unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei si care va produce efect de la data primirii sale.
    4. O parte contractanta, care a aplicat prezentului protocol o rezerva formulata cu privire la o dispozitie a conventiei sau care a formulat o rezerva cu privire la o dispozitie a prezentului protocol, nu poate cere aplicarea acestei dispozitii de catre o alta parte contractanta; ea poate totusi, daca rezerva este partiala sau conditionala, sa ceara aplicarea acestei dispozitii in masura in care a acceptat-o.
    5. Nici o alta rezerva nu se admite la dispozitiile prezentului protocol.
    Art. 10
    Comitetul European pentru Problemele Penale al Consiliului Europei va urmari executarea prezentului protocol si va inlesni, pe cat este necesar, reglementarea amiabila a oricarei dificultati generate de executarea prezentului protocol.
    Art. 11
    1. Oricare parte contractanta va putea, in ceea ce o priveste, sa denunte prezentul protocol, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
    2. Denuntarea va produce efect dupa 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    3. Denuntarea conventiei atrage automat denuntarea prezentului protocol.
    Art. 12
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului si oricarui stat care a aderat la conventie:
    a) orice semnare a prezentului protocol;
    b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
    c) orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol, potrivit art. 6 si 7;
    d) orice declaratie primita in aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 si 3 ale art. 8;
    e) orice declaratie primita in aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 al art. 9;
    f) orice rezerva formulata in aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 al art. 9;
    g) retragerea oricarei rezerve efectuate in aplicarea dispozitiilor paragrafului 3 al art. 9;
    h) orice notificare primita in aplicarea dispozitiilor art. 11 si data de la care denuntarea va produce efect.
    Drept pentru care, subsemnatii, legal imputerniciti in acest scop, au semnat prezentul protocol.
    Intocmit la Strasbourg la 17 martie 1978, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand aceeasi valabilitate, intr un singur exemplar care se va depune in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificata pentru conformitate de pe acesta fiecaruia dintre statele semnatare si aderente.SmartCity5

COMENTARII la Legea 80/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 80 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu