Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.682 din 19.12.2002

privind protecţia martorilor (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 288 din 18 aprilie 2014SmartCity1


*) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 682/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002 şi a mai fost modificată prin:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 24 noiembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 79/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 31 martie 2006;

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor a căror viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată ca urmare a deţinerii de către aceştia a unor informaţii ori date cu privire la săvârşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant în descoperirea infractorilor şi în soluţionarea unor cauze. Articolul 2În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a)martorul este persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, şi prin declaraţiile sale furnizează informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infracţiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni; 2. fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informaţii şi date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora; în această categorie este inclusă şi persoana care are calitatea de inculpat într-o altă cauză; 3. se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate şi, prin informaţiile şi datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni; b)starea de pericol este situaţia în care se află martorul, în sensul prevăzut la lit. a), membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a căror viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor sale; c)martorul protejat este martorul, membrii familiei sale şi persoanele apropiate acestuia incluse în Programul de protecţie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi; d)membrii de familie ai martorului protejat sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia; e)persoana apropiată martorului protejat este persoana de care respectivul martor este legat prin puternice legături afective; f)Programul de protecţie a martorilor, denumit în continuare Program, reprezintă activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor prevăzut la art. 3, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în scopul apărării vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor care au dobândit calitatea de martori protejaţi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; g)măsurile urgente sunt activităţile specifice temporare care pot fi desfăşurate de unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după caz, de organul care administrează locul de deţinere, de îndată ce constată starea de pericol la care este expus martorul; h)infracţiunea gravă este infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: genocid şi infracţiuni contra umanităţii şi infracţiuni de război, infracţiunile contra securităţii naţionale, terorism, omor, infracţiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracţiunile de corupţie, precum şi orice altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puţin 10 ani; i)Protocolul de protecţie reprezintă înţelegerea confidenţială între Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor şi martorul protejat privind protecţia şi asistenţa care trebuie acordate martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează; j)schema de sprijin cuprinde ansamblul măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire la fiecare martor protejat; k)prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin infracţiune, care depăşeşte echivalentul în lei a 50.000 euro. Capitolul IIProgramul de protecţie a martorilor Articolul 3(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la nivel de direcţie.(2) O.N.P.M. are următoarele atribuţii:a)primeşte propunerile de includere în Program şi ordonanţa, respectiv încheierea, prevăzute la art. 8, după caz; b)ia toate măsurile necesare în vederea includerii Programului şi urmăreşte realizarea acestuia în cele mai bune condiţii; c)desemnează o persoană de legătură între martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecţie, care să asigure această legătură în situaţii critice; d)încheie Protocolul de protecţie cu fiecare martor protejat şi întocmeşte şi include schema de sprijin a acestuia; e)organizează o bază de date proprie, în care include, stochează şi prelucrează propunerile de includere în Program; f)asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate; g)gestionează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, fondurile băneşti necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum şi din programele de finanţare externă. (3) Fondurile băneşti necesare pentru derularea Programului vor fi incluse în capitolul 55.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul II „Cheltuieli materiale şi servicii“. Articolul 4 (1) Includerea unei persoane în Program se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)persoana are calitatea prevăzută la art. 2 lit. a), d) sau e); b)persoana se află în stare de pericol, în sensul art. 2 lit. b); c)există o propunere motivată din partea organelor abilitate. (2) Poate fi inclusă în Program o persoană care are, într-o altă cauză, calitatea de:a)organizator ori conducător de grup infracţional organizat sau organizaţie criminală; b)instigator ori autor al infracţiunii de omor sau omor calificat. Articolul 5Organul de cercetare penală, în faza urmăririi penale, poate solicita procurorului, iar procurorul, în procedura de cameră preliminară sau în faza judecăţii, poate solicita judecătorului de cameră preliminară, respectiv instanţei, includerea în Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, după caz, formulând propuneri motivate în acest sens. Articolul 6 (1) Propunerea de includere în Program trebuie să cuprindă:a)informaţiile referitoare la cauza penală respectivă; b)datele personale ale martorului; c)datele şi informaţiile furnizate de martor, precum şi caracterul determinant al acestora în aflarea adevărului; d)circumstanţele în care martorul a intrat în posesia datelor şi a informaţiilor furnizate sau pe care le va furniza; e)orice elemente care pot evidenţia starea de pericol în care se află martorul; f)estimarea posibilităţilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracţiune; g)persoanele care au cunoştinţă despre datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre faptul că acesta le-a furnizat organelor judiciare sau că are intenţia de a le furniza; h)o evaluare a profilului psihologic al martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi incluse în Program; i)riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicită includerea în Program îl prezintă pentru comunitatea în care urmează să fie relocaţi; j)date referitoare la situaţia financiară a martorului; k)orice alte date care prezintă relevanţă pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru includerea acestuia în Program. (2) Propunerea de includere în Program trebuie să fie însoţită de acordul scris al persoanei pentru care se cere includerea în Program, precum şi de o evaluare realizată de O.N.P.M. cu privire la posibilitatea includerii în Program a persoanei în cauză. Articolul 7Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, după caz, se va pronunţa în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la primirea propunerii, prin ordonanţă, respectiv încheiere, asupra propunerii de includere în Program. Articolul 8 (1) În cazul în care este de acord cu propunerea, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa va comunica O.N.P.M. ordonanţa, respectiv încheierea de includere a persoanei respective în Program, iar O.N.P.M. va lua toate măsurile necesare în vederea elaborării şi implementării schemei de sprijin.(2) Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii au intervenit elemente noi faţă de cele cuprinse în propunerea iniţială, se poate formula o nouă propunere de includere în Program. Articolul 9(1) În termen de 7 zile de la data emiterii ordonanţei sau a încheierii de includere în Program O.N.P.M. încheie în scris un protocol de protecţie cu fiecare martor, membru de familie sau persoană apropiată martorului pentru care s-a dispus includerea în Program.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) dobândesc calitatea de martor protejat în momentul semnării Protocolului de protecţie.(3) Protocolul de protecţie se semnează, în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) sunt minori, de reprezentanţii legali ai acestora. Dacă semnarea Protocolului de protecţie de către reprezentantul legal nu poate fi făcută sau dacă semnarea de către această persoană contravine intereselor minorului ori dacă reprezentantul legal refuză să semneze, deşi procurorul sau, după caz, instanţa consideră că includerea în Program este în interesul minorului, Protocolul de protecţie va fi semnat personal de către minor, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanţei.(4) În termen de 3 zile de la data încheierii Protocolului de protecţie O.N.P.M. va comunica procurorului sau, după caz, instanţei faptul că a început includerea Programului. Articolul 10Protocolul de protecţie cuprinde: a)obligaţiile martorului protejat; b)obligaţiile O.N.P.M.; c)persoanele de legătură desemnate şi condiţiile în care acestea îşi desfăşoară activitatea; d)situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează. Articolul 11Martorul protejat are, în principal, următoarele obligaţii: a)să furnizeze informaţiile şi datele pe care le deţine, cu caracter determinant în aflarea adevărului în cauză; b)să se conformeze măsurilor stabilite în schema de sprijin; c)să se abţină de la orice activitate care l-ar putea pune în pericol sau care ar putea compromite punerea în aplicare a Programului; d)să nu contacteze nicio persoană cunoscută sau persoane din medii infracţionale, în cazul luării măsurilor de protecţie prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. e)-h) şi a măsurilor de asistenţă prevăzute la art. 12 alin. (3); e)să informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice schimbare apărută în viaţa personală şi în activităţile pe care le desfăşoară în perioada aplicării Programului, precum şi în cazul intrării involuntare în contact cu persoanele prevăzute la lit. d). Articolul 12(1) O.N.P.M. are obligaţia de a întocmi o schemă de sprijin pentru fiecare martor protejat, care să cuprindă măsuri de protecţie şi asistenţă, precum şi obligaţia de a le implementa.(2) Măsurile de protecţie ce pot fi prevăzute, singure sau cumulat, în cadrul schemei de sprijin sunt:a)protecţia datelor de identitate a martorului protejat; b)protecţia declaraţiei acestuia; c)ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o altă identitate decât cea reală sau prin modalităţi speciale de distorsionare a imaginii şi vocii; d)protecţia martorului aflat în stare de reţinere, arestare preventivă sau în executarea unei pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de deţinere; e)măsuri sporite de siguranţă la domiciliu, precum şi de protejare a deplasării martorului la şi de la organele judiciare; f)schimbarea domiciliului; g)schimbarea identităţii; h)schimbarea înfăţişării. (3) Măsurile de asistenţă ce pot fi prevăzute, după caz, în cadrul schemei de sprijin sunt:a)reinserţia în alt mediu social; b)recalificarea profesională; c)schimbarea sau asigurarea locului de muncă; d)asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă. Articolul 13(1) Martorul protejat ţine legătura cu O.N.P.M. printr-o persoană de legătură desemnată de către acesta, conform condiţiilor stipulate în Protocolul de protecţie.(2) Dacă martorul protejat constată că există posibilitatea deconspirării domiciliului sau a identităţii sale din cauza neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor persoanei de legătură, are posibilitatea de a contacta o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecţie pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c). Articolul 14(1) Protecţia şi asistenţa acordate martorului aflat în stare de pericol şi martorului protejat sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, de unităţile de poliţie, respectiv de O.N.P.M.(2) Protecţia şi asistenţa martorului aflat în stare de pericol şi ale martorului protejat, dacă aceştia execută o pedeapsă privativă de libertate, sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, de organele care administrează locurile de deţinere sau, după caz, de O.N.P.M. Articolul 15(1) Faţă de martorul aflat în stare de pericol, care necesită măsuri imediate de protecţie, se pot lua măsuri urgente de către unitatea de poliţie sau, după caz, de organul care administrează locul de deţinere, care trebuie comunicate în termen de 24 de ore procurorului. (2) Măsurile urgente se pot aplica pe o perioadă determinată, până la încetarea pericolului iminent ori până la includerea în Program. Articolul 16 (1) Documentele referitoare la includerea martorului în Program vor fi păstrate, în condiţii de maximă siguranţă, de către O.N.P.M.(2) Documentele care conţin date despre identitatea reală a martorului vor putea fi introduse în dosarul penal numai după ce a dispărut pericolul care a determinat includerea martorului în Program. Articolul 17 (1) Programul încetează în una dintre următoarele situaţii:a)la cererea martorului protejat, exprimată în formă scrisă şi transmisă către O.N.P.M.; b)dacă în cursul procesului penal martorul protejat depune mărturie mincinoasă; c)dacă martorul protejat comite cu intenţie o infracţiune; d)dacă sunt probe sau indicii temeinice că, ulterior includerii în Program, martorul protejat a aderat la un grup sau organizaţie criminală; e)dacă martorul protejat nu respectă obligaţiile asumate prin semnarea Protocolului de protecţie sau dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situaţiei sale; f)dacă viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului protejat nu mai este ameninţată; g)dacă martorul protejat decedează. (2) Încetarea Programului se dispune de procuror prin ordonanţă sau de către instanţă prin încheiere. Articolul 18 (1) O.N.P.M. informează în scris procurorul sau instanţa, după caz, despre existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17.(2) Procurorul, respectiv instanţa, va analiza în cel mai scurt timp situaţia intervenită şi va comunica O.N.P.M. ordonanţa sau încheierea prin care se dispune cu privire la încetarea sau continuarea Programului.(3) În situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. g), încetarea Programului va opera din oficiu, la momentul primirii de către procuror sau de către instanţă a comunicării O.N.P.M., iar aplicarea Programului va continua pentru membrul de familie sau persoana apropiată martorului protejat decedat, incluse în Program. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 19Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Articolul 20Guvernul României va prezenta Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de îndeplinire a Programului. Articolul 21Fondurile necesare pentru includerea Programului şi a măsurilor urgente se vor asigura anual din sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv din programele de finanţare externă. Articolul 22 (1) Instituţiile din sistemul siguranţei naţionale, în situaţiile în care acestea sunt implicate în acţiunile de protecţie a martorilor, vor conlucra cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public pentru aplicarea prezentei legi. (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt autorizate să coopereze direct cu structurile similare din alte state, precum şi cu organismele internaţionale care au atribuţii în domeniul protecţiei martorului, în condiţiile respectării convenţiilor internaţionale la care România este parte. Articolul 23(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I*).*) Legea nr. 682/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei vor întocmi regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 682/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 682 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 682/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu