Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 623 din 19 noiembrie 2002

pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea finantarii terorismului, adoptata la New York la 9 decembrie 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 26 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Conventia internationala privind reprimarea finantarii terorismului, adoptata la New York la 9 decembrie 1999.
    Art. 2
    Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se vor formula urmatoarele declaratii:
    a) In baza art. 2 paragraful 2 lit. a):
    "Romania declara ca, la data aplicarii prezentei conventii, in ceea ce o priveste, in anexa la care se face referire in art. 2 paragraful 1 lit. a), nu figureaza Conventia internationala pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi, adoptata la New York la 15 decembrie 1997, Romania nefiind parte la aceasta."
    b) In baza art. 7 paragraful 3:
    "Conform art. 7 paragraful 3 din conventie, Romania declara ca stabileste jurisdictia sa pentru infractiunile prevazute la art. 2, in toate cazurile prevazute de art. 7 paragrafele 1 si 2, potrivit dispozitiilor aplicabile in materie din dreptul intern."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                                  CONVENTIA
internationala privind reprimarea finantarii terorismului*)

    *) Traducere.

                                  PREAMBUL

    Statele parti la prezenta conventie,
    luand in considerare scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite privitoare la mentinerea pacii si securitatii internationale si dezvoltarea relatiilor de buna vecinatate, prietenie si cooperare intre state,
    fiind profund preocupate de intensificarea in lumea intreaga a actelor de terorism sub toate formele si manifestarile,
    amintind Declaratia consacrata celei de-a 50-a aniversari a Organizatiei Natiunilor Unite, care figureaza in Rezolutia 50/6 a Adunarii Generale din 24 octombrie 1995,
    amintind, de asemenea, toate rezolutiile Adunarii Generale in materie, in special Rezolutia 49/60 din 9 decembrie 1994 si anexa la aceasta, care reproduc Declaratia asupra masurilor vizand eliminarea terorismului international, in care statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite au reafirmat solemn condamnarea, in mod inechivoc, a tuturor actelor, metodelor si practicilor teroriste, ca fiind criminale si nejustificabile, oriunde se produc si oricine ar fi autorii, mai ales cele care compromit relatiile amicale intre state si popoare si ameninta integritatea teritoriala si securitatea statelor,
    observand ca in Declaratia asupra masurilor vizand eliminarea terorismului international Adunarea Generala a incurajat statele sa examineze de urgenta domeniul de aplicare a dispozitiilor juridice internationale in vigoare care privesc prevenirea, reprimarea si eliminarea terorismului, sub toate formele si manifestarile sale, in scopul de a se asigura asupra existentei unui cadru juridic general care sa acopere toate aspectele problemei,
    amintind Rezolutia 51/210 a Adunarii Generale din data de 17 decembrie 1996, lit. f) a paragrafului 3, prin care Adunarea Generala a invitat statele sa ia masuri pentru prevenirea si impiedicarea, prin mijloace interne adecvate, a finantarii teroristilor sau a organizatiilor teroriste, fie ca se efectueaza direct, fie indirect, prin intermediul organizatiilor care au sau pretind ca au scopuri de caritate, culturale sau sociale ori care sunt implicate in activitati ilegale cum sunt traficul ilicit de arme, traficul de stupefiante si extorcarea de fonduri, incluzand exploatarea persoanelor in vederea finantarii activitatilor teroriste si, in special, sa aiba in vedere, daca este nevoie, adoptarea unei reglementari pentru a preveni si a impiedica miscarile de fonduri banuite a fi destinate utilizarii in scopuri teroriste, fara a aduce in nici un fel atingere libertatii de circulatie a capitalurilor legitime, precum si de a intensifica schimburile de informatii asupra miscarilor internationale ale unor astfel de fonduri,
    amintind, de asemenea, Rezolutia 52/165 a Adunarii Generale din data de 15 decembrie 1997, prin care Adunarea Generala a adresat statelor invitatia de a pune in aplicare, in mod special, masuri similare celor enumerate la lit. a) - f) ale paragrafului 3 din Rezolutia 51/210 din 17 decembrie 1996,
    amintind, in plus, Rezolutia 53/108 a Adunarii Generale din data de 8 decembrie 1998, prin care Adunarea Generala a stabilit in sarcina Comitetului ad-hoc, constituit prin Rezolutia 51/210 din 17 decembrie 1996, elaborarea proiectului unei conventii internationale pentru reprimarea finantarii terorismului, in vederea completarii instrumentelor internationale existente in domeniul terorismului,
    considerand ca finantarea terorismului este un subiect care preocupa in mod serios intreaga comunitate internationala,
    luand in considerare faptul ca numarul si gravitatea actelor de terorism international sunt in functie de resursele financiare pe care teroristii le pot obtine,
    tinand seama de faptul ca instrumentele juridice multilaterale existente nu trateaza expres finantarea terorismului,
    convinse de necesitatea urgentarii intaririi cooperarii internationale intre state pentru elaborarea si adoptarea masurilor eficiente destinate sa previna finantarea terorismului, precum si reprimarea acestuia si pedepsirea autorilor,
    au convenit cele ce urmeaza:

    Art. 1
    In sensul prezentei conventii:
    1. Prin fonduri se intelege bunuri de orice natura, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, dobandite prin orice mijloc si documente sau instrumente juridice in orice forma, incluzandu-se forma electronica ori numerica, care atesta un drept de proprietate sau un interes asupra acestor bunuri si, mai ales, credite bancare, cecuri de calatorie, cecuri bancare, mandate, actiuni, titluri, obligatiuni, drepturile speciale de tragere si scrisori de credit, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa.
    2. Prin stabiliment guvernamental sau public se intelege orice stabiliment sau orice mijloc de transport, cu caracter permanent sau temporar, care este utilizat ori ocupat de reprezentanti ai unui stat, membri ai Guvernului, Parlamentului sau magistraturii, de agenti sau de personalul unui stat ori ai oricarei alte autoritati sau entitati publice ori de agenti sau de personalul unei organizatii interguvernamentale, in cadrul functiilor lor oficiale.
    3. Prin produse se intelege orice fonduri rezultate, direct sau indirect, din comiterea unei infractiuni, astfel cum este prevazuta la art. 2, sau obtinute, direct ori indirect, prin comiterea unei astfel de infractiuni.
    Art. 2
    1. Comite o infractiune in sensul prezentei conventii orice persoana care, prin orice mijloc, direct sau indirect, in mod ilicit si deliberat, furnizeaza sau strange fonduri cu intentia de a le utiliza sau stiind ca acestea vor fi utilizate, in intregime sau in parte, in vederea comiterii:
    a) unei fapte care constituie infractiune in cadrul si astfel cum este definita in unul dintre tratatele enumerate in anexa;
    b) oricarei alte fapte de natura sa determine moartea sau vatamarea corporala grava a unui civil sau a oricarei alte persoane care nu participa direct la ostilitati intr-o situatie de conflict armat, cand, prin natura sau contextul sau, aceasta fapta are ca scop intimidarea populatiei sau constrangerea unui guvern ori a unei organizatii internationale sa indeplineasca sau sa se abtina de la indeplinirea unui act oarecare.
    2. a) La depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare un stat parte, care nu este parte la unul dintre tratatele enumerate in anexa la care se face referire la lit. a) a paragrafului 1, poate declara ca, in momentul in care prezenta conventie ii este aplicata, respectivul tratat sa fie considerat ca nu figureaza in aceasta anexa. Aceasta declaratie devine caduca o data cu intrarea in vigoare a tratatului pentru statul parte care notifica acest fapt depozitarului;
    b) In cazul in care un stat parte inceteaza de a fi parte la un tratat enumerat in anexa, poate sa faca, cu privire la respectivul tratat, declaratia prevazuta in prezentul articol.
    3. Pentru ca un act sa constituie infractiune in sensul paragrafului 1 nu este necesar ca fondurile sa fi fost efectiv utilizate pentru a comite o infractiune vizata la lit. a) sau b) a paragrafului 1.
    4. Comite, de asemenea, o infractiune orice persoana care incearca sa comita o infractiune in sensul paragrafului 1.
    5. Comite, de asemenea, o infractiune orice persoana care:
    a) participa, in calitate de complice la o infractiune in sensul paragrafului 1 sau 4;
    b) organizeaza comiterea unei infractiuni in sensul paragrafului 1 sau 4 sau ordona altor persoane sa o comita;
    c) contribuie la comiterea uneia sau mai multor infractiuni dintre cele prevazute la paragraful 1 sau 4 de catre un grup de persoane care actioneaza in acelasi scop. Aceasta contributie trebuie sa fie deliberata si trebuie:
    (i) fie sa urmareasca facilitarea activitatii infractionale sau a scopului infractional al grupului, atunci cand aceasta activitate sau scop presupune comiterea unei infractiuni in sensul paragrafului 1;
    (ii) fie sa fie facuta cunoscandu-se intentia grupului de a comite o infractiune in sensul paragrafului 1.
    Art. 3
    Prezenta conventie nu se aplica atunci cand infractiunea este comisa pe teritoriul unui singur stat, cand autorul prezumat este un national al acelui stat si se gaseste pe teritoriul acelui stat si in cazul in care nici un alt stat nu are baza pentru a-si stabili competenta, in virtutea paragrafului 1 sau 2 al art. 7, cu exceptia prevederilor art. 12 - 18, care se vor aplica, dupa caz, in aceste situatii.
    Art. 4
    Fiecare stat parte ia masurile care pot fi necesare pentru:
    a) a califica drept infractiuni in dreptul sau intern infractiunile prevazute la art. 2;
    b) a prevedea pentru aceste infractiuni pedepse corespunzatoare, tinand seama de gravitatea lor.
    Art. 5
    1. Fiecare stat parte, conform principiilor dreptului sau intern, ia masurile necesare pentru ca responsabilitatea unei persoane juridice situate pe teritoriul sau sau constituite potrivit legislatiei statului sa fie angajata in cazul in care persoana raspunzatoare de conducerea sau controlul acestei persoane juridice a comis, in aceasta calitate, o infractiune prevazuta la art. 2. Aceasta responsabilitate poate fi penala, civila sau administrativa.
    2. Aceasta responsabilitate este angajata fara a se prejudicia responsabilitatea penala a persoanelor fizice care au comis infractiunile.
    3. Fiecare stat parte asigura in special ca persoanele juridice a caror responsabilitate este angajata in virtutea paragrafului 1 sa faca obiectul sanctiunilor penale, civile sau administrative eficace, proportionale si disuasive. Aceste sanctiuni pot include si sanctiuni de natura pecuniara.
    Art. 6
    Fiecare stat parte adopta masurile care pot fi necesare, intelegandu-se, daca este cazul, cele de ordin legislativ, pentru ca faptele penale prevazute de prezenta conventie sa nu poata fi justificate in nici o situatie de considerente de natura politica, filozofica, rasiala, etnica, religioasa sau din alte motive analoage.
    Art. 7
    1. Fiecare stat parte adopta masurile necesare pentru a-si stabili competenta referitor la infractiunile prevazute la art. 2, atunci cand:
    a) infractiunea a fost comisa pe teritoriul sau;
    b) infractiunea a fost comisa la bordul unei nave aflate sub pavilionul sau sau al unei aeronave inmatriculate conform legislatiei sale in momentul producerii faptelor; sau
    c) infractiunea a fost comisa de unul dintre nationalii sai.
    2. Fiecare stat parte poate, de asemenea, sa isi stabileasca competenta asupra unor astfel de infractiuni, atunci cand:
    a) infractiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infractiuni prevazute la art. 2 paragraful 1 lit. a) sau b) pe teritoriul sau ori impotriva unuia dintre nationalii sai;
    b) infractiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infractiuni prevazute la art. 2 paragraful 1 lit. a) sau b) impotriva unui stabiliment guvernamental sau public al acelui stat, situat in afara teritoriului sau, inclusiv sediile sale diplomatice sau consulare;
    c) infractiunea avea ca scop sau a avut ca rezultat comiterea unei infractiuni prevazute la art. 2 paragraful 1 lit. a) sau b), urmarind sa il constranga sa indeplineasca un act sau sa se abtina de la indeplinirea unui act;
    d) infractiunea a fost comisa de un apatrid care isi are rezidenta obisnuita pe teritoriul acelui stat;
    e) infractiunea a fost comisa la bordul unei aeronave utilizate de guvernul statului mentionat.
    3. Cu ocazia ratificarii, acceptarii sau aprobarii prezentei conventii ori a aderarii la aceasta fiecare stat parte il informeaza pe secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite asupra competentei pe care a stabilit-o conform paragrafului 2. In caz de modificare statul parte respectiv il informeaza asupra acesteia pe secretarul general.
    4. Fiecare stat parte adopta totodata masurile necesare pentru a-si stabili competenta in ceea ce priveste infractiunile prevazute la art. 2, in cazul in care autorul prezumat al infractiunii se gaseste pe teritoriul sau si acesta nu il extradeaza catre oricare dintre statele parti care si-au stabilit competenta conform paragrafului 1 sau 2.
    5. Atunci cand mai multe state parti se declara competente in privinta unei infractiuni prevazute de art. 2, statele parti se vor stradui sa isi coordoneze actiunile in mod corespunzator, in special in privinta conditiilor de angajare a urmaririi penale si a modalitatilor de asistenta judiciara mutuala.
    6. Fara a aduce prejudicii normelor de drept international general, prezenta conventie nu exclude exercitarea vreuneia dintre competentele penale stabilite de un stat parte conform dreptului sau intern.
    Art. 8
    1. Fiecare stat parte adopta, conform principiilor dreptului sau intern, masurile necesare pentru identificarea, descoperirea, inghetarea sau sechestrarea oricaror fonduri utilizate ori alocate in scopul comiterii infractiunilor prevazute la art. 2, precum si a produselor acestor infractiuni, in vederea unei posibile confiscari.
    2. Fiecare stat parte adopta, conform principiilor dreptului sau intern, masurile necesare confiscarii fondurilor utilizate sau alocate in scopul comiterii infractiunilor prevazute la art. 2, precum si a produselor acestor infractiuni.
    3. Fiecare stat parte interesat poate avea in vedere incheierea de acorduri care sa prevada impartirea cu celelalte state parti, in mod sistematic sau de la caz la caz, a fondurilor provenite din confiscarile prevazute de prezentul articol.
    4. Fiecare stat parte urmareste crearea de mecanisme, in vederea afectarii de sume provenind din confiscarile prevazute de prezentul articol pentru indemnizarea victimelor infractiunilor mentionate la art. 2 paragraful 1 lit. a) sau b) sau a familiilor lor.
    5. Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile fara prejudicierea drepturilor tertilor de buna-credinta.
    Art. 9
    1. Atunci cand este informat ca autorul sau autorul prezumat al unei infractiuni prevazute la art. 2 s-ar putea afla pe teritoriul sau, statul parte respectiv ia masurile necesare conform legislatiei sale pentru anchetarea faptelor aduse la cunostinta sa.
    2. Daca apreciaza ca circumstantele justifica acest lucru, statul parte pe teritoriul caruia se gaseste autorul sau autorul prezumat al infractiunii ia masurile corespunzatoare, conform legislatiei sale interne, pentru a asigura prezenta acestei persoane in vederea urmaririi sale penale sau a extradarii.
    3. Orice persoana fata de care se iau masurile prevazute la paragraful 2 este in drept:
    a) sa comunice fara intarziere cu cel mai apropiat reprezentant calificat al statului a carui nationalitate o are sau care este in alt mod abilitat sa ii protejeze drepturile ori, daca este vorba despre o persoana apatrida, al statului pe teritoriul caruia aceasta are resedinta sa obisnuita;
    b) sa primeasca vizita unui reprezentant al acestui stat;
    c) sa fie informata asupra drepturilor pe care i le confera prevederile lit. a) si b).
    4. Drepturile enuntate in paragraful 3 se exercita in conformitate cu legile si reglementarile statului pe teritoriul caruia se afla autorul sau autorul prezumat al infractiunii, intelegandu-se totodata ca aceste legi si reglementari trebuie sa permita deplina realizare a scopurilor pentru care drepturile enuntate in paragraful 3 se acorda.
    5. Dispozitiile paragrafelor 3 si 4 nu aduc prejudiciu dreptului oricarui stat parte care si-a stabilit competenta, conform lit. b) a paragrafului 1 sau lit. b) a paragrafului 2 al art. 7, de a invita Comitetul International al Crucii Rosii sa comunice cu autorul prezumat al infractiunii si sa il viziteze pe acesta.
    6. Atunci cand un stat parte a retinut o persoana in temeiul dispozitiilor prezentului articol, acesta va notifica imediat fie direct, fie prin intermediul secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, statelor parti care si-au stabilit competenta in conformitate cu prevederile paragrafului 1 sau 2 al art. 7, precum si, daca considera oportun, altor state parti interesate, despre faptul ca persoana respectiva a fost retinuta, precum si despre circumstantele care justifica retinerea acelei persoane. Statul parte care procedeaza la ancheta prevazuta la paragraful 1 va informa urgent celelalte state parti asupra rezultatelor obtinute si va indica daca intentioneaza sa isi exercite jurisdictia.
    Art. 10
    1. Statul parte pe al carui teritoriu se afla autorul prezumat al infractiunii este obligat, in cazurile in care sunt aplicabile dispozitiile art. 7, daca nu extradeaza acea persoana, sa prezinte cazul fara intarziere excesiva si fara nici o exceptie, indiferent daca infractiunea a fost sau nu comisa pe teritoriul sau, autoritatilor sale competente, pentru ca acestea sa inceapa urmarirea penala conform procedurii prevazute de legislatia sa. Aceste autoritati iau decizia in aceleasi conditii ca pentru oricare alta infractiune cu caracter grav, conform legilor acestui stat.
    2. De fiecare data cand legislatia interna a unui stat parte nu ii permite acestuia sa extradeze sau sa predea pe unul dintre nationalii sai decat cu conditia ca persoana interesata sa ii fie trimisa inapoi pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnata la terminarea procesului sau a procedurii pentru care extradarea sau predarea i-a fost ceruta si daca acest stat parte si statul parte care reclama extradarea accepta aceasta formula si celelalte conditii pe care le considera necesare, extradarea sau predarea conditionata va semnifica executarea de catre statul parte tinut a obligatiei prevazute la paragraful 1.
    Art. 11
    1. Infractiunile prevazute la art. 2 sunt de plin drept considerate cazuri de extradare in orice tratat de extradare incheiat intre statele parti inainte de intrarea in vigoare a prezentei conventii. Statele parti se angajeaza sa includa asemenea infractiuni drept cazuri de extradare in fiecare tratat de extradare ce ar urma sa mai fie incheiat intre ele.
    2. Atunci cand un stat parte, care conditioneaza extradarea de existenta unui tratat, primeste o cerere de extradare din partea altui stat parte, cu care nu este legat printr-un acord de extradare, statul solicitat poate sa considere prezenta conventie drept baza juridica a extradarii in privinta infractiunilor prevazute de art. 2. Extradarea este supusa celorlalte conditii prevazute de legislatia statului parte solicitat.
    3. Statele parti care nu conditioneaza extradarea de existenta unui tratat recunosc infractiunile prevazute la art. 2 drept cazuri de extradare intre ele, sub rezerva respectarii conditiilor prevazute de legislatia statului parte solicitat.
    4. Daca este necesar, infractiunile prevazute la art. 2 sunt considerate, in scopul extradarii intre statele parti, ca au fost comise atat in locul comiterii lor, cat si pe teritoriul statelor care si-au stabilit competenta, conform paragrafelor 1 si 2 ale art. 7.
    5. Dispozitiile referitoare la infractiunile prevazute la art. 2 ale tuturor tratatelor sau acordurilor de extradare incheiate intre statele parti sunt considerate a fi modificate intre statele parti in masura in care ele sunt incompatibile cu prezenta conventie.
    Art. 12
    1. Statele parti isi acorda reciproc cea mai extinsa asistenta judiciara posibila pentru orice ancheta sau procedura penala ori procedura de extradare privitoare la infractiunile prevazute la art. 2, inclusiv pentru obtinerea elementelor de proba aflate in posesia lor, care sunt necesare scopurilor procedurii.
    2. Statele parti nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza solutionarea unei cereri de asistenta judiciara.
    3. Partea solicitanta nu va transmite si nici nu va utiliza informatiile sau elementele de proba furnizate de partea solicitata la anchetare, urmariri penale sau proceduri judiciare, altele decat cele declarate in cerere, fara consimtamantul prealabil al partii solicitate.
    4. Fiecare stat parte poate avea in vedere stabilirea mecanismelor cu scopul de a imparti cu celelalte state parti informatiile sau elementele de proba necesare pentru a stabili formele de responsabilitate penala, civila sau administrativa, asa cum sunt prevazute la art. 5.
    5. Statele parti se achita de obligatiile care le incumba in virtutea paragrafelor 1 si 2, in conformitate cu orice tratat sau alt acord de asistenta judiciara ori schimb de informatii care poate exista intre ele. In absenta unui astfel de tratat sau acord, statele parti isi acorda aceasta asistenta in conformitate cu legislatia lor interna.
    Art. 13
    Nici una dintre infractiunile prevazute la art. 2 nu poate fi considerata, in scopul extradarii sau asistentei judiciare, drept o infractiune fiscala. In consecinta, statele parti nu pot invoca doar caracterul fiscal al infractiunii pentru a refuza o cerere de asistenta judiciara sau de extradare.
    Art. 14
    Datorita necesitatii extradarii sau asistentei judiciare intre statele parti, nici una dintre infractiunile prevazute la art. 2 nu este considerata infractiune politica, infractiune conexa unei infractiuni politice sau infractiune inspirata de ratiuni politice. In consecinta, o cerere de extradare sau de asistenta judiciara fondata pe o astfel de infractiune nu poate fi respinsa pentru simplul motiv ca aceasta se refera la o infractiune politica, o infractiune conexa unei infractiuni politice sau la o infractiune inspirata de mobile politice.
    Art. 15
    Nici una dintre dispozitiile prezentei conventii nu trebuie sa fie interpretata ca enuntand o obligatie de extradare sau asistenta judiciara daca statul parte obligat are motive serioase sa considere ca cererea de extradare pentru infractiunile prevazute la art. 2 sau cererea de asistenta referitoare la astfel de infractiuni a fost prezentata in scopul urmaririi sau pedepsirii unei persoane pentru motive ce tin de rasa, religia, nationalitatea, originea sa etnica sau de opiniile sale politice ori ca solutionarea cererii ar aduce prejudiciu situatiei acestei persoane pentru oricare dintre aceste motive.
    Art. 16
    1. Orice persoana aflata in detentie sau care executa o pedeapsa pe teritoriul unui stat parte, a carei prezenta este ceruta intr-un alt stat parte in scopul identificarii sau depunerii de marturie ori pentru ca aceasta sa isi dea concursul la stabilirea faptelor in cadrul unei anchete sau urmariri referitoare la infractiunile prevazute la art. 2, poate face obiectul trimiterii daca sunt intrunite conditiile de mai jos:
    a) persoana respectiva consimte in mod liber si in cunostinta de cauza la aceasta;
    b) autoritatile competente din cele doua state consimt, sub rezerva conditiilor pe care ele le considera cuvenite.
    2. In scopul prezentului articol:
    a) statul parte spre care se efectueaza trimiterea are puterea si obligatia sa pastreze persoana interesata in stare de detentie, in afara cererii sau autorizatiei contrarii din partea statului parte din care persoana a fost transferata/trimisa;
    b) statul parte spre care se efectueaza trimiterea se achita fara intarziere de obligatia de a returna persoana in paza statului parte din care s-a efectuat trimiterea, conform celor convenite in prealabil sau in modul stabilit prin acordul dintre autoritatile competente ale ambelor state;
    c) statul parte spre care se efectueaza trimiterea nu poate pretinde statului din care s-a efectuat trimiterea ca acesta sa angajeze o procedura de extradare pentru ca persoana interesata sa ii fie remisa;
    d) perioada de detentie pe teritoriul statului parte in care a fost transferata persoana in cauza se deduce din pedeapsa de executat in statul parte din care aceasta a fost transferata.
    3. Daca statul parte din care o persoana urmeaza sa fie transferata in conformitate cu prezentul articol nu isi da acordul in acest sens, persoana respectiva, indiferent de nationalitatea pe care o are, nu va fi urmarita penal sau detinuta ori supusa oricaror alte restrangeri ale libertatii sale de miscare pe teritoriul statului parte spre care acea persoana este transferata, in legatura cu actele sau condamnarile anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului din care acea persoana a fost transferata.
    Art. 17
    Oricarei persoane aflate in detentie sau impotriva careia este luata orice alta masura ori este angajata vreo procedura in virtutea prezentei conventii i se garanteaza un tratament echitabil si, in special, aceasta se bucura de toate drepturile si beneficiaza de toate garantiile prevazute de legislatia statului pe teritoriul caruia se gaseste si de dispozitiile aplicabile dreptului international, inclusiv de cele care au legatura cu drepturile omului.
    Art. 18
    1. Statele parti coopereaza pentru a preveni infractiunile prevazute la art. 2 prin luarea tuturor masurilor posibile, inclusiv prin adaptarea legislatiei lor interne, daca acest lucru este necesar, pentru a preveni si contracara pregatirea pe teritoriile lor a comiterii acestor infractiuni, atat in interiorul, cat si in afara acestor teritorii si, in special:
    a) masuri interzicand pe teritoriul lor activitatile ilegale ale persoanelor si organizatiilor care, in cunostinta de cauza, incurajeaza, instiga, organizeaza sau comit infractiuni prevazute la art. 2;
    b) masuri care impun institutiilor financiare si celorlalte profesii care intervin in operatiunile financiare sa utilizeze cele mai eficiente mijloace disponibile pentru identificarea clientilor lor obisnuiti sau ocazionali, precum si a clientilor in interesul carora se deschid conturi, sa acorde o atentie speciala operatiunilor neobisnuite sau suspecte si sa semnaleze operatiunile din care se prezuma ca decurg activitati ce cad sub incidenta legii penale. In acest scop statele parti trebuie sa aiba in vedere:
    (i) adoptarea reglementarilor care interzic deschiderea de conturi unde titularul sau beneficiarul nu este nici identificat, nici identificabil si a masurilor care sa garanteze ca aceste institutii verifica identitatea adevaratilor autori ai acestor operatiuni;
    (ii) in cazul identificarii persoanelor juridice, sa ceara institutiilor financiare sa ia, daca este necesar, masuri pentru verificarea existentei si structurii juridice a clientului, prin procurarea, din registrul public sau de la un client ori prin ambele mijloace, a unei probe asupra constituirii societatii, intelegandu-se, in special, informatii referitoare la numele clientului, la forma sa juridica, la adresa, la cadrele sale de conducere si la dispozitiile care reglementeaza competenta de a angaja persoane juridice;
    (iii) adoptarea reglementarilor care impun institutiilor financiare obligatia de a semnala prompt autoritatilor competente toate operatiunile complexe, neobisnuite, importante si toate tipurile neobisnuite de operatiuni, atunci cand ele nu au o cauza economica sau licita aparenta, fara a se teme de a vedea responsabilitatea lor penala sau civila angajata pentru violarea regulilor de confidentialitate, daca ele aduc la cunostinta cu buna-credinta banuielile lor;
    (iv) sa ceara institutiilor financiare sa pastreze, pe o durata de cel putin 5 ani, toate documentele necesare care se refera la operatiuni interne si internationale.
    2. Statele parti coopereaza si la prevenirea infractiunilor prevazute la art. 2, avand in vedere:
    a) masuri pentru supravegherea tuturor organismelor de transfer monetar, inclusiv, spre exemplu, aprobarea acordata acestor organisme;
    b) masuri realiste care permit detectarea sau supravegherea transportului fizic transfrontier al numerarului si al efectelor la purtator negociabile, sub rezerva ca acestea sa fie supuse garantiilor stricte care sa vizeze asigurarea ca informatia este utilizata cu buna stiinta si ca acestea nu impiedica in nici un fel libera circulatie a capitalurilor.
    3. Statele parti coopereaza, pe langa aceasta, la prevenirea infractiunilor prevazute la art. 2, prin schimbarea de informatii exacte si verificate conform legislatiei lor interne si prin coordonarea masurilor administrative si a celorlalte masuri luate, daca este cazul, cu scopul de a preveni comiterea infractiunilor prevazute la art. 2 si, in special, prin:
    a) stabilirea si mentinerea canalelor de comunicatie intre organismele si serviciile lor competente, cu scopul de a facilita schimbarea sigura si rapida de informatii asupra tuturor aspectelor infractiunilor prevazute la art. 2;
    b) cooperarea intre ele pentru a proceda la anchete referitoare la infractiunile prevazute la art. 2, cu referire la:
    (i) identitatea, coordonatele si activitatile persoanelor asupra carora exista o banuiala ca au participat la comiterea unor astfel de infractiuni;
    (ii) mutatiile de fonduri in raport cu comiterea acestor infractiuni.
    4. Statele parti pot schimba informatii prin intermediul Organizatiei Internationale de Politie Criminala (INTERPOL).
    Art. 19
    Statul parte pe teritoriul caruia a fost angajata o actiune penala impotriva autorului prezumat al infractiunii comunica despre aceasta, in conditiile prevazute de legislatia sa interna sau prin procedurile aplicabile, rezultatul definitiv secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, care informeaza despre aceasta celelalte state parti.
    Art. 20
    Statele parti se achita de obligatiile care decurg din prezenta conventie, cu respectarea principiului egalitatii suverane si integritatii teritoriale a statelor, precum si principiului neamestecului in afacerile interne ale celorlalte state.
    Art. 21
    Nici una dintre dispozitiile prezentei conventii nu are incidenta asupra celorlalte drepturi, obligatii si forme de responsabilitate ale statelor parti si indivizilor in virtutea dreptului international umanitar si a celorlalte conventii competente.
    Art. 22
    Nici una dintre dispozitiile prezentei conventii nu abiliteaza vreun stat parte sa exercite pe teritoriul unui alt stat parte o competenta sau functii care sunt rezervate exclusiv autoritatilor celuilalt stat parte prin dreptul sau intern.
    Art. 23
    1. Anexa poate fi modificata prin adaugarea de tratate relevante care sa intruneasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie deschise participarii tuturor statelor;
    b) sa fie intrate in vigoare;
    c) sa fi facut obiectul ratificarii, acceptarii, aprobarii sau aderarii a cel putin 22 de state parti la prezenta conventie.
    2. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii orice stat parte poate propune un astfel de amendament. Orice propunere de amendament este comunicata in scris depozitarului, care avizeaza toate statele parti despre propunerile care intrunesc conditiile enuntate la paragraful 1 si le solicita avizul asupra adoptarii amendamentului propus.
    3. Amendamentul propus este considerat adoptat, cu conditia ca o treime din numarul statelor parti sa nu se opuna in scris in cele 180 de zile care urmeaza comunicarii sale.
    4. O data adoptat, amendamentul intra in vigoare, pentru toate statele parti care au depus un instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, la 30 de zile dupa depunerea celui de-al 22-lea dintre aceste instrumente. Pentru fiecare dintre statele parti care ratifica, accepta sau aproba amendamentul dupa depunerea celui de-al 22-lea instrument, amendamentul intra in vigoare in cea de-a 30-a zi care urmeaza depunerii de catre statul parte respectiv a instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    Art. 24
    1. Orice diferend intre statele parti privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu poate fi solutionat pe cale de negociere intr-un termen rezonabil, este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre aceste state. Daca in termen de 6 luni de la data cererii de arbitraj partile nu ajung sa se puna de acord asupra organizarii arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curtii Internationale de Justitie, prin depunerea unei cereri conform statutului Curtii.
    2. Orice stat poate, in momentul in care semneaza, ratifica, accepta sau aproba prezenta conventie ori adera la aceasta, sa declare ca nu se considera legat de dispozitiile paragrafului 1. Celelalte state nu sunt legate prin respectivele dispozitii fata de orice stat parte care a formulat o astfel de rezerva.
    3. Statul care a formulat o rezerva conform dispozitiilor paragrafului 2 o poate retrage in orice moment, adresand o notificare in acest scop secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    Art. 25
    1. Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre toate statele, de la 10 ianuarie 2000 la 31 decembrie 2001, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite la New York.
    2. Prezenta conventie este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe langa secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    3. Prezenta conventie este deschisa aderarii oricarui stat. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe langa secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    Art. 26
    1. Prezenta conventie va intra in vigoare in cea de-a 30-a zi care va urma datei depunerii pe langa secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a celui de-al 22-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
    2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica, accepta sau aproba prezenta conventie sau vor adera la aceasta dupa depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, conventia va intra in vigoare in cea de-a 30-a zi dupa depunerea de catre acest stat a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
    Art. 27
    1. Orice stat parte poate denunta prezenta conventie adresand o notificare scrisa in aceasta privinta secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    2. Denuntarea va produce efect dupa un an de la data la care notificarea a fost primita de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    Art. 28
    Originalul prezentei conventii, ale carei texte in limbile engleza, araba, chineza, spaniola, franceza si rusa sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va transmite o copie certificata tuturor statelor.
    Drept care subsemnatii, imputerniciti in mod corespunzator in acest scop de catre guvernele lor, au semnat prezenta conventie, care a fost deschisa spre semnare la New York la 10 ianuarie 2000.

    ANEXA 1

    1. Conventia pentru reprimarea capturarii ilicite de aeronave (Haga, 16 decembrie 1970)
    2. Conventia pentru reprimarea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii aviatiei civile (Montreal, 23 septembrie 1971)
    3. Conventia asupra prevenirii si reprimarii infractiunilor indreptate impotriva persoanelor care se bucura de o protectie internationala, incluzand pe agentii diplomatiei, adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 14 decembrie 1973
    4. Conventia internationala impotriva luarii de ostatici, adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 17 decembrie 1979
    5. Conventia internationala asupra protectiei fizice a materiilor nucleare (Viena, 3 martie 1980)
    6. Protocolul asupra reprimarii actelor ilicite de violenta in aeroporturi servind aviatiei civile internationale, complementar Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii aviatiei civile (Montreal, 24 februarie 1988)
    7. Conventia pentru reprimarea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii navigatiei maritime (Roma, 10 martie 1988)
    8. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii platformelor fixe situate pe platoul continental (Roma, 10 martie 1988)
    9. Conventia internationala pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi, adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 15 decembrie 1997.SmartCity5

COMENTARII la Legea 623/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 623 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Bună ziua, Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Afacerea sau proiectul dvs. necesită finanțare sau aveți nevoie de bani pentru a cumpăra o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă achita datoria? Și ați fost atât de greu să obțineți un împrumut de la băncile locale sau de la alte instituții financiare? Dacă răspunsul dvs. este da, vă sfătuiesc să contactați compania Global Finance prin (globalfinancingfund@gmail.com)   Compania Global Finance este o organizație globală de creditare dedicată furnizării de credite de numerar rapide, securizate și negarantate persoanelor fizice și companiilor la o rată a dobânzii subvenționată de 2,5%. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare din întreaga lume. Când aplicați cu noi, solicitați o companie de încredere care vă îngrijește de nevoile dvs. de finanțare. Vom avea grijă de voi în întregul proces. ** OFERIM TOATE SERVICIILE DE ÎMPRUMUT ** Pentru a afla mai multe despre finanțarea de la Global Finance, contactați-ne prin e-mail sau cu numărul WhatsApp de mai jos. Email: (globalfinancingfund@gmail.com) sau (reply.globalfinance@gmail.com) WhatsApp: (+17722073517) Așteptăm înainte să vă auzim cât mai curând posibil.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu