Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 5 din 29 martie 1974

privind atributiile si raspunderile Comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor sefi, contabililor sefi, sefilor de ferme si ale celorlalte


SmartCity3

cadre tehnice si economice din unitatile agricole de stat, precum si ale organelor de conducere colectiva si directorilor din trusturile judetene de intreprinderi agricole de stat
ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA
ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 49 din 2 aprilie 1974

    Pentru infaptuirea hotaririlor partidului si statului privind dezvoltarea intensiva si modernizarea continua a agriculturii, realizarea indicatorilor de productie si economici la un nivel ridicat, in vederea cresterii aportului unitatilor agricole de stat la dezvoltarea economiei nationale si in aprovizionarea populatiei cu cantitati sporite de produse agrozootehnice, sarcini deosebite revin comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor sefi, contabililor sefi, sefilor de ferme si celorlalte cadre tehnice si economice din aceste unitati.
    In vederea cresterii rolului si raspunderii fata de partid si de stat a comitetelor si consiliilor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor sefi, contabililor sefi, sefilor de ferme si celorlalte cadre tehnice si economice din unitatile agricole de stat,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comitetele oamenilor muncii - organe de conducere colectiva -, toate cadrele tehnice si economice din unitatile agricole de stat, poarta intreaga raspundere fata de partid si stat pentru realizarea productiilor stabilite prin plan, atit sub raport cantitativ, cit si calitativ, precum si a indicatorilor financiari planificati, pentru respectarea disciplinei de stat, aplicarea legilor si celorlalte acte normative.
    In calitate de administratori ai unei parti din avutia nationala raspund de punerea in valoare a intregului potential productiv al pamintului si animalelor, de folosire eficienta a tuturor mijloacelor de productie si financiare ale unitatii, de executarea tuturor lucrarilor agricole, cu respectarea regulilor agrotehnice, zootehnice, fitosanitare si sanitar-veterinare.
    De asemenea, raspund pentru cresterea productiei, productivitatii muncii, eficientei economice a intregii activitati, precum si de introducerea si generalizare tehnologiilor moderne.
    Art. 2
    Comitetul oamenilor muncii si directorul - in calitate de presedinte al acestuia - raspund:
    - fata de stat pentru activitatea pe care o desfasoara, potrivit prevederilor prezentei legi, in vederea infaptuirii politicii partidului si statului in domeniul agriculturii;
    - fata de organul colectiv de conducere al unitatii ierarhic superioare atit pentru indeplinirea sarcinilor de plan, cit si pentru intreaga activitate a unitatii respective;
    - fata de adunarea generala a oamenilor muncii pentru aducerea la indeplinire a atributiilor pe care le au si asigurarea aplicarii si respectarii in intreaga activitate a unitatii agricole de stat a legilor, hotaririlor de partid si de stat, precum si a tuturor actelor normative care reglementeaza desfasurarea activitatii lor.
    Art. 3
    Directorul unitatii agricole de stat si colectivul de conducere operativa asigura desfasurarea activitatii acesteia pe baza principiului muncii colective, raspunzind de infaptuirea hotaririlor adunarii generale si ale comitetului oamenilor muncii, cu respectarea stricta a legilor si a celorlalte dispozitii legale.
    Sefii de ferma, sefii sectoarelor de deservire si celelalte cadre tehnice si economice raspund fata de director, de comitetul oamenilor muncii, cit si fata de adunarea generala a oamenilor muncii, pentru organizarea si desfasurarea activitatii de productie din fermele si sectoarele in care lucreaza.

    CAP. 2
    Atributii si raspunderi

    Art. 4
    Comitetul oamenilor muncii are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) elaboreaza proiectele planurilor anuale si de perspectiva, stabileste masurile tehnico-organizatorice si asigura aplicarea acestora in vederea realizarii sarcinilor de plan, precum si incheierea si respectarea contractelor economice, aprovizionarea cu materii si materiale necesare realizarii productiei vegetale, zootehnice si industriale;
    b) asigura realizarea productiei, in conformitate cu termenele prevazute in plan, ia masuri pentru depozitarea si pastrarea acesteia in bune conditii, precum si pentru livrarea produselor catre beneficiari, in baza contractelor economice incheiate;
    c) propune spre aprobare structura organizatorica a intreprinderii in conformitate cu actele normative in vigoare;
    d) aproba normativele de munca locale, stabileste masuri pentru folosirea rationala si integrala a fortei de munca;
    e) organizeaza recrutarea, incadrarea si promovarea personalului, precum si perfectionarea pregatirii profesionale a acestuia;
    f) aproba bilantul unitatii si prezinta darile de seama in fata adunarii generale a oamenilor muncii, cu privire la realizarea sarcinilor de productie si economice ale unitatii;
    g) aproba documentatiile tehnico-economice pentru investitiile prevazute in plan, in limitele competentelor stabilite, si asigura realizarea acestora;
    h) impreuna cu comitetul sindicatului aproba regulamentul de ordine interioara, proiectul contractului colectiv de munca, masurile de protectie a muncii, precum si alte actiuni cu caracter social.
    Art. 5
    Colectivul de conducere operativa, compus din directorul unitatii, inginerul sef si contabilul sef, are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) organizeaza si urmareste indeplinirea sarcinilor de plan pe unitate, ferme si sectoare de deservire si asigura folosirea integrala a mijloacelor de productie, a resurselor interne, a fortei de munca, a timpului de lucru, precum si respectarea stricta a ordinii si disciplinei in munca;
    b) in limitele stabilite de comitetul oamenilor muncii, aproba si organizeaza executarea de lucrari de mica mecanizare, precum si investitii in regie sau antrepriza, in cadrul fondurilor aprobate de catre organul tutelar sau din credite bancare;
    c) stabileste si aproba planul de reparatii capitale pentru constructii, tractoare, masini agricole, mijloace de transport si pentru bunuri apartinind unitatii;
    d) asigura conditiile materiale pentru aplicarea masurilor de protectie a muncii, functionarea corespunzatoare a cantinelor, precum si realizarea actiunilor cu caracter social-cultural;
    e) asigura respectarea legislatiei muncii si stabileste masuri pentru aplicarea corespunzatoare a sistemului de remunerare a muncii si de premiere.
    Art. 6
    Directorul unitatii agricole de stat are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) asigura conducerea curenta si aduce la indeplinire hotaririle comitetului oamenilor muncii, colectivului de conducere operativa, adunarii generale a oamenilor muncii si sarcinile stabilite de organele ierarhic superioare carora unitatea le este subordonata;
    b) in raporturile cu organele de stat, cu organizatiile economice socialiste, cu orice alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, reprezinta unitatea agricola de stat pe care o conduce si o angajeaza legal prin semnatura sa sau a inlocuitorului sau;
    c) asigura aplicarea principiului muncii colective in activitatea comitetului oamenilor muncii si colectivului de conducere operativa, ia masuri corespunzatoare pentru realizarea sarcinilor de plan, organizarea productiei si asigurarea conditiilor de viata si de munca pentru intreg personalul din unitate;
    d) asigura participarea tuturor oamenilor muncii din unitate la dezbaterea si stabilirea masurilor pentru realizarea si depasirea sarcinilor de plan;
    e) stabileste masuri pentru aprovizionarea la timp cu seminte, material saditor, ingrasaminte, produse chimice, furaje, combustibil, energie si alte materii si materiale necesare productiei, precum si cele care sa asigure depozitarea si conservarea lor in bune conditii, precum si livrarea produselor la termen, de calitate superioara si cu preturi de vinzare cit mai avantajoase;
    f) in vederea ridicarii eficientei intregii activitati, ia masuri corespunzatoare pentru reducerea consumurilor de materii si materiale, forta de munca si pentru eliminarea cheltuielilor neproductive;
    g) stabileste masuri pentru imbunatatirea tehnologiilor si aplicarea acestora in productia vegetala, zootehnica si industriala, in vederea obtinerii unor productii mari cu cheltuieli reduse;
    h) organizeaza si asigura toate conditiile pentru aplicarea masurilor de securitate si protectie a muncii;
    i) asigura controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine, incadreaza, desface contractul de munca si sanctioneaza personalul din subordine, in cadrul competentelor legale pe care le are.
    Art. 7
    Directorul tehnic sau inginerul sef, dupa caz, are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) raspunde de conservarea, folosirea integrala, rationala si eficienta a fondului funciar aflat in administrarea unitatii agricole de stat si asigura respectarea dispozitiilor legale privind pastrarea si gospodarirea fondului funciar;
    b) tine legatura permanenta cu institutele si statiunile de cercetari din agricultura, raspunde nemijlocit de promovarea consecventa a progresului tehnic, stabileste si asigura aplicarea celor mai avansate tehnologii in cultivarea plantelor si cresterea animalelor, avind la baza cele mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii moderne, adaptate la conditiile concrete ale unitatii respective;
    c) asigura amplasarea judicioasa a culturilor, producerea si folosirea semintelor din soiuri valoroase si hibrizi de mare productivitate, fertilizarea terenurilor, executarea la timp si de calitate a lucrarilor de insamintare, intretinere si recoltare a culturilor;
    d) raspunde, impreuna cu seful sectorului de hidroamelioratii, de intretinerea si exploatarea rationala a lucrarilor de imbunatatiri funciare. In sistemele de irigatii asigura un regim optim de irigare a culturilor si celelalte conditii necesare, in vederea obtinerii de productii maxime si cu eficienta economica ridicata;
    e) raspunde de organizarea si desfasurarea procesului de productie in zootehnie, aplicarea masurilor privind imbunatatirea reproductiei si selectiei animalelor, realizarea efectivelor si imbunatatirea structurii pe categorii de virsta, precum si obtinerea de cantitati sporite de furaje cu valoare nutritiva ridicata, precum si de extinderea mecanizarii lucrarilor in zootehnie;
    f) raspunde de organizarea stiintifica a productiei si a muncii, de aplicarea acordului global in toate sectoarele, iar impreuna cu seful compartimentului de resort asigura aprovizionarea tehnico-materiala a fermelor si sectoarelor de deservire;
    g) impreuna cu seful sectorului mecanic raspunde de dotarea fermelor cu tractoare si masini agricole, folosirea la intreaga capacitate a tuturor mijloacelor mecanice pentru asigurarea unui grad ridicat de mecanizare, reducerea lucrarilor manuale si cresterea continua a productivitatii muncii;
    h) indeplineste functia de presedinte al comisiei de receptie, in exercitarea careia organizeaza controlul calitatii si cantitatii tuturor lucrarilor care se executa in unitatea agricola de stat si raspunde de receptiile efectuate;
    i) raspunde de organizarea si desfasurarea intregii actiuni de scolarizare si instruire a cadrelor prin cursuri agrozootehnice la nivelul unitatii si prin cursuri de ridicare a calificarii si de reciclare organizate in afara acesteia;
    j) indruma, controleaza si raspunde de activitatea sefilor de ferma si a sectoarelor de deservire pe care ii are in subordine, pe baza planificarii si organizarii activitatii zilnice de productie, asigurind folosirea integrala a mijloacelor de lucru si a fortei de munca;
    k) asigura instruirea si verificarea cunostintelor muncitorilor referitoare la regulile de protectie a muncii, pentru fiecare lucrare ce urmeaza a se executa.
    Art. 8
    Contabilul sef are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) asigura respectarea riguroasa a disciplinei financiar-bancare si raspunde de gospodarirea judicioasa a bunurilor materiale din unitatile agricole de stat;
    b) impreuna cu directorul si inginerul sef asigura si raspunde de realizarea unor venituri maxime, cu cheltuieli materiale si forta de munca minime, organizeaza si urmareste aplicarea unui regim strict de economii si in primul rind la fondul de salarii, care sa contribuie la cresterea eficientei economice a intregii activitati;
    c) impreuna cu directorul angajeaza unitatea in relatiile contractuale si economico-financiare cu banca si alte institutii, intreprinderi si organizatii economice;
    d) asigura si raspunde de finantarea si creditarea activitatii de productie si investitii, de rambursarea creditelor de catre unitatea agricola de stat si de indeplinirea celorlalte obligatii financiare la termenele stabilite;
    e) raspunde de intocmirea proiectului planului de productie, venituri si cheltuieli si asigura controlul si urmarirea realizarii planului;
    f) asigura si raspunde de valorificarea superioara a produselor unitatii atit la export, cit si la intern; acolo unde exista director comercial, atributia si raspunderea revin acestuia;
    g) indruma, controleaza si raspunde de activitatea de evidenta economica tinuta de cadrele de specialitate din ferma, din sectoarele de deservire, precum si de activitatea celorlalte cadre economice si a gestionarilor.
    Art. 9
    Seful de ferma are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) organizeaza procesul de productie, asigura aplicarea si generalizarea acordului global in activitatea de productie, raspunde de realizarea sarcinilor prevazute in planul fermei si de folosirea deplina si rationala a fondului funciar si a celorlalte mijloace de productie;
    b) asigura aplicarea, in cadrul fermei, a masurilor tehnico-organizatorice si economice hotarite de organele de conducere ale unitatii;
    c) foloseste toate posibilitatile de crestere a productiei, prin punerea in valoare a tuturor resurselor si rezervelor existente in ferma, in scopul ridicarii productivitatii muncii, a economisirii muncii vii si materializate, precum si a fondurilor care i-au fost puse la dispozitie.
    In acelasi scop, adapteaza la conditiile concrete ale fermei tehnologiile recomandate, preocupindu-se permanent de imbunatatirea lor;
    d) organizeaza si raspunde de aplicarea prevederilor in vigoare referitoare la protectia muncii, apararea avutului obstesc, carantina fitozoosanitara, precum si paza contra incendiilor;
    e) asigura conditiile de munca si de viata ale personalului apartinind fermei, preocupindu-se de cointeresarea materiala a acestuia in cadrul normelor legale in vigoare.
    Art. 10
    Specialistul care tine evidenta in ferma are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) organizeaza si raspunde de tinerea evidentei realizarii productiei, veniturilor si cheltuielilor, precum si a miscarii produselor si materialelor din ferma;
    b) asigura valorificarea corespunzatoare a productiei fermei conform planului, controleaza starea de conservare a produselor si materialelor din gestiune, precum si a fondurilor fixe si animalelor;
    c) tine evidenta lucrarilor executate in ferma, asigurind retribuirea lucratorilor in functie de cantitatea si calitatea muncii efectuate;
    d) intocmeste documentatiile pentru planul de productie si financiar, precum si balantele de venituri si cheltuieli ale fermei;
    e) raspunde de gestiunea tuturor bunurilor repartizate fermei;
    f) ajuta pe seful de ferma la organizarea si buna desfasurare a tuturor lucrarilor agricole.
    Art. 11
    Directorul, inginerul sef, contabilul sef si toate cadrele tehnice, economice si administrative au obligatia de a-si ridica permanent nivelul de cunostinte profesionale si politice, de a-si insusi conducerea tractorului, masinilor si utilajelor folosite in unitatea agricola de stat, de a lua parte activa la exploatarea acestora in perioadele de virf ale procesului de productie.
    Art. 12
    Consiliul oamenilor muncii din trusturile judetene de intreprinderi agricole de stat are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) raspunde de indrumarea si controlul activitatii de productie si economico-financiare a intreprinderilor agricole de stat din subordine si de indeplinirea de catre acestea a sarcinilor stabilite prin planul de stat;
    b) indruma, controleaza si raspunde de elaborarea proiectelor de plan si de indeplinirea planurilor de catre intreprinderile agricole de stat subordonate;
    c) desfasoara, pe intreprinderile subordonate, indicatorii de productie si economico-financiari repartizati prin planul de stat;
    d) asigura incadrarea activitatii intreprinderilor agricole de stat in planul unic de dezvoltare a agriculturii din judetul respectiv;
    e) controleaza si urmareste conservarea si folosirea judicioasa a fondului funciar, a fondurilor fixe, a mijloacelor de productie si valorificarea tuturor resurselor materiale de catre intreprinderile agricole de stat din subordine;
    f) indruma intreprinderile agricole de stat in vederea aplicarii celor mai corespunzatoare tehnologii si imbunatatirii organizarii muncii;
    g) sprijina intreprinderile agricole de stat pentru intocmirea planurilor de dotare, investitii si aprovizionare tehnico-materiala si urmareste modul cum se realizeaza;
    h) urmareste, controleaza si asigura realizarea de economii la mijloacele materiale si fondurile banesti, precum si reducerea consumului de munca vie si a fondului de salarii;
    i) organizeaza si asigura ridicarea pregatirii profesionale a cadrelor de conducere, a specialistilor si celorlalte cadre tehnice si economice prin cursuri de specialitate, consfatuiri de lucru si schimburi de experienta, sprijina intreprinderile pentru buna desfasurare a invatamintului agrozootehnic si ridicarea nivelului de cunostinte a tuturor lucratorilor;
    j) aproba documentatiile tehnico-economice pentru investitiile prevazute in plan, in limitele competentelor stabilite, si asigura realizarea acestora;
    k) organizeaza subunitati avind ca obiect al activitatii realizarea lucrarilor de investitii pentru intreprinderile agricole de stat si valorificarea produselor acestora.
    Art. 13
    Colectivul de conducere operativa compus din directorul trustului, inginerii sefi si contabilul sef are urmatoarele atributii principale si raspunderi:
    a) organizeaza si urmareste indeplinirea sarcinilor de plan in intreprinderile subordonate;
    b) analizeaza si ia masuri pentru indeplinirea ritmica a planului, realizarea obligatiilor prevazute in contracte si respectarea termenelor de livrare;
    c) aproba transferul de fonduri fixe intre intreprinderile subordonate, in limita competentelor stabilite de catre Consiliul Departamentului agriculturii de stat;
    d) aproba trecerea pe seama cheltuielilor de productie a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere si scaderea din contabilitate a altor pagube, in limita competentelor stabilite, daca nu se datoresc culpei cuiva;
    e) aproba, pe baza propunerilor adunarii generale a oamenilor muncii si cu consultarea directorilor unitatilor, si numeste membrii comitetului oamenilor muncii din rindul sefilor unor compartimente de munca, sefi de ferme, specialisti de inalta calificare din unitate precum si oameni de stiinta;
    f) hotaraste incadrarea si desfacerea contractelor de munca ale personalului din trusturi, in afara specialistilor agricoli cu studii superioare si a celor care indeplinesc functii de conducere, a caror incadrare este de competenta organului de conducere colectiva a Departamentului agriculturii de stat;
    g) aproba incadrarea si desfacerea contractelor de munca ale inginerilor sefi si contabililor sefi din intreprinderile subordonate, cu acordul Consiliului Departamentului agriculturii de stat;
    h) aproba masurile privind asigurarea conditiilor de munca si de viata ale oamenilor muncii si imbunatatirea acestora;
    i) indruma, coordoneaza si controleaza indeplinirea masurilor de protectie a muncii;
    j) prezinta rapoarte in fata consiliului oamenilor muncii asupra modului in care au fost aduse la indeplinire hotaririle luate;
    k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si insarcinarile stabilite de consiliul oamenilor muncii al trustului.
    Art. 14
    Directorul trustului asigura conducerea curenta si aduce la indeplinire hotaririle consiliului oamenilor muncii, colectivului de conducere operativa si sarcinile stabilite de Departamentul agriculturii de stat, avind urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) ia masuri operative pentru realizarea prevederilor de plan pe fiecare unitate din subordine si asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor luate de organele colective de conducere ale trustului;
    b) asigura aplicarea principiului muncii colective in activitatea desfasurata de catre consiliul oamenilor muncii si de colectivul de conducere operativa;
    c) initiaza studii, cercetari si analize cu privire la sporirea eficientei economice a activitatii de productie si economico-financiara a unitatilor subordonate;
    d) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor in cadrul trustului si unitatilor in subordine;
    e) asigura controlul activitatii economico-financiare si gestionare de fond a unitatilor, raspunde pentru luarea masurilor necesare asigurarii integritatii avutului obstesc si buna gospodarire a fondurilor materiale si banesti, pentru adoptarea masurilor necesare in vederea indeplinirii integrale si la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor si normelor disciplinei socialiste si da dispozitii, in limita competentelor legale, pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc;
    f) reprezinta trustul in relatiile cu persoanele juridice si cele fizice, precum si in fata organelor jurisdictionale, putind da imputerniciri de reprezentare in acest scop altor cadre din unitatea respectiva;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau sarcini stabilite de organele ierarhic superioare.

    CAP. 3
    Dispozitii speciale si finale

    Art. 15
    Incadrarea si desfacerea contractelor de munca ale directorilor, inginerilor sefi si contabililor sefi din trusturile judetene de intreprinderi agricole de stat, precum si a directorilor intreprinderilor agricole de stat, se fac de catre organul de conducere colectiva al Departamentului agriculturii de stat.
    Art. 16
    Incadrarea si desfacerea contractelor de munca ale inginerilor de specialitate agricola - agronomi, horticultori, zootehnisti, mecanici, hidroamelioratori, economisti - si ale medicilor veterinari la trusturi si intreprinderi, cu exceptia functiilor prevazute la art. 15, se fac de catre organul colectiv de conducere operativa al trusturilor judetene de intreprinderi agricole de stat.
    Aprobarea pentru transferarea inginerilor de specialitate agricola si medicilor veterinari dintr-un trust judetean de intreprinderi agricole de stat in altul sau din unitati subordonate acestora se da de catre Departamentul agriculturii de stat, cu acordul celor doua trusturi.
    Transferul inginerilor de specialitate agricola, inginerilor mecanici agricoli si medicilor veterinari din unitatile agricole de stat in alt sector al agriculturii ori intr-o alta ramura decit agricultura, in posturi de specialitate agricola, se aproba de catre ministrul agriculturii, industriei alimentare si apelor.
    Art. 17
    Numarul de ingineri de specialitate agricola si de medici veterinari pentru fiecare ferma si unitate agricola de stat se stabileste in conformitate cu normele legale in vigoare.
    Art. 18
    Conducatorilor de unitati agricole de stat care vor mentine ingineri de specialitate agricola si medici veterinari peste numarul stabilit sau care vor incadra asemenea specialisti in alte functii decit cele stabilite li se vor imputa sumele platite acestora ca remuneratie a muncii prestate, iar posturile respective vor fi anulate.
    Art. 19
    Inginerii de specialitate agricola si medicii veterinari din unitatile agricole de stat, precum si ceilalti specialisti cu studii superioare, sint obligati sa locuiasca in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
    Prevederile acestui articol se aplica si personalului de specialitate cu pregatire economica, cit si celui de specialitate cu pregatire medie tehnica care lucreaza in unitatile agricole de stat.
    Unitatile agricole de stat sint obligate sa asigure locuinte pentru personalul prevazut la alineatele de mai sus, in constructiile din incinta unitatii sau din localitatea de resedinta a acesteia.
    In cazul cind unitatea nu dispune de suficiente spatii de locuit si pina la construirea de locuinte proprietate personala sau de catre unitate, se va solicita comitetelor executive ale consiliilor populare respective acordarea de locuinte pentru personalul obligat sa locuiasca in localitatea in care unitatea isi desfasoara activitatea.
    Art. 20
    La repartizarea in productie a absolventilor se va urmari ca sotul si sotia sa fie incadrati in aceeasi localitate sau in localitati apropiate.
    Art. 21
    Personalul ce nu se conformeaza prevederilor alin. 1 si 2 ale art. 19, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va fi sanctionat cu retrogradarea in functie sau in clasa, in cadrul aceleiasi profesii, pe o durata de 3 luni.
    Daca nici dupa expirarea termenului de retrogradare cei prevazuti mai sus nu se vor conforma obligatiilor de a locui in localitatea in care isi desfasoara activitatea, se vor lua impotriva lor masuri de desfacere disciplinara a contractului de munca si vor fi indrumati sa lucreze direct in productie.
    Art. 29
    Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator, tuturor unitatilor agricole de stat, inclusiv institutelor de cercetare si statiunilor experimentale, precum si celorlalte unitati socialiste, altele decit cele agricole cooperatiste, pentru activitatea de productie agricola.
    Art. 23
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, administrativa, civila sau penala, dupa caz, in conditiile prevazute de lege.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 5/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 5 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 5/1974
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu