E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.49 din 14.03.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 18 martie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, precum şi instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora la care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prevăzute în anexa nr. 4, se supun regimului de autorizare şi de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi. 2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, denumite în continuare instalaţii/echipamente.
3. La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)de reprezentare a statului în relaţiile interne şi internaţionale din domeniu. 4. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) ISCIR funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi este finanţată integral din venituri proprii, potrivit legii.
(4) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului economiei, iar modul de organizare şi funcţionare a ISCIR se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
5. La articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a^1) admitere a funcţionării - acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către ISCIR, pentru o/un instalaţie/echipament, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acel instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă; 6. La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: d^1) Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. - societate înfiinţată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare CNCIR; 7. La articolul 5, după litera h) se introduc două noi litere , literele h1) şi h2), cu următorul cuprins: h^1) exploatare - totalitatea activităţilor care cuprind supravegherea tehnică, verificările tehnice în vederea autorizării/admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, reviziile, reparaţiile, lucrările de întreţinere, precum şi controlul nedistructiv, operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor; h^2) expert tehnic extrajudiciar ISCIR - persoană fizică atestată conform cerinţelor stabilite prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR; 8. La articolul 5, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins: u)verificare tehnică - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate instalaţiilor/echipamentelor realizate în timpul activităţilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice; 9. La articolul 5, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u1), cu următorul cuprins: u^1) verificare tehnică în vederea autorizării funcţionării - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor; 10. La articolul 6, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 6Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit punerea/repunerea în funcţiune a instalaţiilor/ echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)sunt omologate/certificate/recertificate; 11. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică şi, după caz, verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru echipamentele/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 4, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, precum şi reviziile, reparaţiile, lucrările de întreţinere, operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice şi prezenta lege.
12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se efectuează de către CNCIR.
(2) Verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 4 se realizează de către persoane fizice şi juridice autorizate în acest scop.
(3) Responsabilităţile privind realizarea verificărilor tehnice în vederea autorizării/admiterii funcţionării şi a verificărilor tehnice în utilizare, precum şi corectitudinea rezultatelor aferente obţinute revin CNCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după caz.
13. La articolul 14, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)să solicite şi să obţină autorizarea/admiterea funcţionării; 14. La articolul 19 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)să solicite informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, întreţin, asigură realizarea reviziilor, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, deţin, utilizează şi/sau comercializează instalaţii/echipamente; b)de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, asigură realizarea reviziilor, întreţin, comercializează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, deţin şi/sau utilizează instalaţii/echipamente, precum şi în locurile în care sunt utilizate instalaţii/echipamente, indiferent de forma de deţinere a acestora. 15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, autorizarea de funcţionare, admiterea funcţionării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreţinerea, exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 16. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă . 17. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, desemnaţi şi delegaţi pentru activitatea de control.
18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27
(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.
19. La anexa nr. 2, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 21 . Instalaţii pentru gaze petroliere lichefiate - GPL, instalaţii pentru gaze naturale comprimate - GNC şi instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV 20. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, cu următorul cuprins: ANEXA Nr. 4Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora la care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate ISCIR 1. Cazane pentru abur şi pentru apă fierbinte având presiune x volum ≤ 60 (bar x litru) 2. Recipiente de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare 3. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW 4. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos 5. Butelii cu volum ≤ 150 litri şi butoaie cu volum ≤ 1.000 litri pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune 6. Macarale cu sarcina nominală ≤ 1 t şi cele cu acţionare manuală 7. Stivuitoare şi translatoare stivuitoare, cu acţionare manuală 8. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile exclusiv pentru materiale, cu sarcina nominală ≤ 1 t şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi 9. Elevatoare pentru vehicule, cu acţionare manuală 10. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală ≤ 1 t şi cele cu acţionare manuală 11. Ascensoare destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg 12. Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre, acţionate manual 13. Echipamente pentru spaţii de joacă 14. Dispozitive de siguranţă aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1-3 din prezenta anexă şi dispozitive de siguranţă aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1-3 şi 5 din anexa nr. 2
Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. II alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, şi poziţia nr. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IVÎn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prescripţiile tehnice elaborate şi aprobate în temeiul Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, se modifică şi se completează prin ordin al ministrului economiei, conform modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege. Articolul VCompania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. nu îşi poate schimba structura acţionariatului. Articolul VIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. se modifică şi se completează conform modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege. Articolul VII În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica şi completa conform modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEA PREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 49/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 49 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 49/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu