Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 466 din  4 noiembrie 2004

privind Statutul asistentului social

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1088 din 23 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza Statutul asistentului social in Romania, precizand rolul Colegiului National al Asistentilor Sociali, denumit in continuare Colegiul, in apararea intereselor profesionale ale membrilor sai.
    Art. 2
    (1) Pot fi asistenti sociali urmatoarele persoane:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene;
    c) cetatenii statelor terte cu care Romania are acorduri bilaterale de reciprocitate si care au resedinta temporara sau permanenta in Romania.
    (2) Titlul de asistent social poate fi detinut de:
    a) persoana care a obtinut diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii;
    b) persoana care detine diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii;
    c) persoana care detine diploma de asistent social echivalata conform legii;
    d) persoana care detine diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana.
    (3) In cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, recunoasterea diplomei de asistent social obtinuta in unul dintre statele mentionate va fi efectuata conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si diplomelor obtinute de cetatenii romani in unul dintre aceste state.
    (5) Titlul de asistent social nu poate fi obtinut de persoana care se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezenta lege.
    Art. 3
    (1) Asistentul social pune in practica cunostintele, normele si valorile asistentei sociale pentru a interveni si a acorda asistenta persoanelor sau comunitatilor, la cererea acestora sau ori de cate ori situatia o impune.
    (2) Asistentul social participa activ la elaborarea si aplicarea politicilor sociale in domeniu, strategiilor si planurilor de actiune la nivel local, judetean, national si international, promovand bunastarea sociala.
    (3) Asistentul social desfasoara in principal urmatoarele tipuri generale de activitati:
    a) identifica segmentul de populatie ce face obiectul activitatilor de asistenta sociala;
    b) identifica si evalueaza problemele socioumane dintr-o anumita regiune, comunitate sau localitate;
    c) dezvolta planuri de actiune, programe, masuri, activitati profesionalizate si servicii specializate specifice domeniului;
    d) sensibilizeaza opinia publica si o informeaza cu privire la problematica sociala;
    e) stabileste modalitatile concrete de acces la prestatii si servicii specializate de asistenta sociala pe baza evaluarii nevoilor;
    f) dezvolta programe de cercetare stiintifica si formare profesionala.
    (4) Tipurile de activitati prevazute la alin. (3) pot fi modificate si completate la propunerea Colegiului, in conformitate cu prevederile legale.
    (5) Institutiile si organismele publice sau private, abilitate prin lege sa desfasoare activitati de asistenta sociala, au obligatia de a asigura realizarea activitatilor prevazute la alin. (3) de catre asistenti sociali sau sub indrumarea directa a acestora.
    Art. 4
    Asistentul social respecta valorile si principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relatiilor umane si dezvoltarea profesionala permanenta, in vederea cresterii calitatii interventiei sociale.
    Art. 5
    Asistentul social isi poate desfasura activitatea in regim salarial sau independent, cu drept de libera practica:
    a) in sectorul public, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) in sectorul privat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, a prevederilor regulamentelor societatii sau organizatiei respective.

    CAP. 2
    Statutul asistentului social

    SECTIUNEA 1
    Formarea initiala a asistentului social si conditiile de exercitare a profesiei

    Art. 6
    Formarea asistentului social se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate conform legii, specializate in asistenta sociala, forme de invatamant universitar de scurta durata si de lunga durata.
    Art. 7
    Profesia de asistent social poate fi exercitata de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman sau cetatean al altui stat, in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1);
    b) are studii de specialitate in asistenta sociala, conform prevederilor art. 2 alin. (2);
    c) este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    d) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in prezenta lege.
    Art. 8
    (1) Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiu. Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.
    (2) Documentele necesare aprobarii cererii sunt:
    a) una dintre diplomele prevazute la art. 2 alin. (2);
    b) documente medicale;
    c) certificat de cazier judiciar;
    d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatii de incompatibilitate cu statutul de asistent social.
    (3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene pot depune documentele echivalente celor prevazute la alin. (2) lit. b) si c), eliberate de autoritatile competente din tarile de origine sau de provenienta.
    (4) Documentele prevazute la alin. (2) si (3) se pot depune atat la sediul central al Colegiului, cat si la sediile descentralizate ale Colegiului, din teritoriu, conform art. 26 alin. (4), cu posibilitatea de a fi trimise si prin posta.
    Art. 9
    (1) Profesia de asistent social poate fi exercitata independent, in conditii de libera practica, in formele prevazute de prezentul articol, de catre persoanele prevazute la art. 7 care obtin atestatul de libera practica.
    (2) Asistentii sociali pot opta sa infiinteze cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale, in conditiile legii.
    (3) De la data inregistrarii in Registrul national al asistentilor sociali din Romania, societatile civile profesionale obtin personalitate juridica, cu conditia indeplinirii cerintelor din dreptul comun.
    (4) Cabinetele individuale de asistenta sociala si cabinetele asociate de asistenta sociala in desfasurarea activitatii lor pot angaja colaboratori.
    (5) Pentru obtinerea atestatului de libera practica, asistentul social trebuie:
    a) sa faca dovada ca a practicat asistenta sociala o perioada de cel putin 5 ani pana in momentul depunerii cererii;
    b) sa nu fi fost gasit vinovat de Colegiu in cazul unor anchete privind practica de asistenta sociala;
    c) sa depuna la Colegiu: cererea insotita de curriculum vitae, o scrisoare de motivatie si recomandari din partea a 3 asistenti sociali.
    Art. 10
    Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia de asistent social in unul dintre aceste state in care sunt stabiliti, sunt exceptati de la cerinta dobandirii calitatii de membru al Colegiului, a avizului de exercitare a profesiei si a atestatului de libera practica atunci cand desfasoara in Romania activitatile specifice profesiei, in contextul prestarii de servicii. Aceste persoane depun la Colegiu o declaratie referitoare la serviciile prestate si documentul care atesta exercitarea legala a profesiei in statul in care sunt stabiliti, eliberat de autoritatile competente ale acestui stat. Pe baza acestor documente, persoanele respective sunt inregistrate automat in Registrul national al asistentilor sociali din Romania pe durata prestarii serviciilor.
    Art. 11
    (1) Asistentul social desfasoara tipurile generale de activitati prevazute la art. 3 alin. (3), cu obligatia respectarii metodologiei in domeniu, precum si a normelor si valorilor eticii profesionale.
    (2) Modul in care asistentii sociali pun in practica prevederile Codului deontologic, precum si modul de utilizare a metodologiei in domeniu sunt stabilite de Colegiu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturi si obligatii

    Art. 12
    Asistentul social are dreptul:
    a) sa contribuie la dezvoltarea profesiei cu scopul de a raspunde in mod adecvat nevoilor sociale;
    b) sa-si apere profesia;
    c) sa asigure cresterea increderii societatii in asistenta sociala;
    d) sa fie deschis noilor domenii de interventie;
    e) la libera practica, potrivit legii;
    f) la apararea si reprezentarea intereselor profesionale de catre Colegiu;
    g) la accesul informatiilor privind exercitarea profesiei;
    h) la pregatirea continua in domeniul asistentei sociale.
    Art. 13
    (1) Asistentul social este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare si a metodologiilor adoptate de catre Colegiu.
    (2) Institutiile si organismele publice sau private au obligatia de a asigura conditiile necesare pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor si documentelor de catre asistentul social, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Incompatibilitati si interdictii

    Art. 14
    Nu poate beneficia de statutul de asistent social persoana care:
    a) nu este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    b) a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    c) are stabilita pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
    d) are suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii.
    Art. 15
    Statutul asistentului social este incompatibil cu:
    a) desfasurarea oricarei activitati de natura sa aduca atingere demnitatii profesionale;
    b) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal;
    c) apartenenta sau promovarea intereselor unor formatiuni politice ori grupari scoase in afara legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Relatiile asistentului social cu alti specialisti in domeniul asistentei sociale

    Art. 16
    In rezolvarea unor situatii complexe, asistentul social colaboreaza cu specialisti din alte categorii profesionale.
    Art. 17
    In domeniul asistentei sociale sunt implicati atat asistenti sociali ca personal de specialitate, cat si alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a caror activitate este coordonata de catre asistentii sociali, care indeplinesc conditiile prezentei legi.
    Art. 18
    (1) Colegiul avizeaza continutul programelor de pregatire a persoanelor cu formare de nivel mediu care lucreaza in domeniul asistentei sociale.
    (2) Colegiul colaboreaza cu institutiile de invatamant superior in vederea adaptarii curriculei universitare la noile nevoi sociale, precum si la organizarea si desfasurarea practicii studentilor in domeniu.

    CAP. 3
    Principii etice

    Art. 19
    Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea, intelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.
    Art. 20
    (1) Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale, prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale.
    (2) Asistentii sociali asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor.
    Art. 21
    (1) Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.
    (2) Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.
    Art. 22
    Asistentul social sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni.
    Art. 23
    Asistentii sociali contribuie la consolidarea relatiilor dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii persoanelor, familiilor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.
    Art. 24
    Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate fata de beneficiari, institutii si societate, in concordanta cu normele deontologice ale profesiei, adoptate de comunitatea profesionala prin Colegiu.
    Art. 25
    (1) Asistentii sociali trebuie sa isi desfasoare activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de calificarea si experienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica in practica.
    (2) Asistentii sociali contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

    CAP. 4
    Colegiul National al Asistentilor Sociali

    Art. 26
    (1) Se infiinteaza Colegiul ca organizatie profesionala, neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridica, autonoma si independenta.
    (2) Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel local, judetean, national si international interesele profesiei de asistent social.
    (3) Colegiul are sediul central in Bucuresti.
    (4) Colegiul are o structura teritoriala stabilita prin regulamentul de organizare si functionare.
    (5) Colegiul se constituie din totalitatea asistentilor sociali din Romania.
    (6) Asistentii sociali au dreptul sa adere si la alte forme de asociere profesionala.
    (7) Colegiul are obligatia de a publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Registrul national al asistentilor sociali din Romania.
    Art. 27
    Colegiul are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si adopta Codul deontologic al asistentului social, precum si ghidurile de buna practica in domeniu, pentru respectarea principiilor etice;
    b) propune ministerului de resort norme si reglementari in domeniul asistentei sociale;
    c) coordoneaza si sprijina aplicarea reglementarilor si normelor Colegiului de catre asistentii sociali, organismele publice si private in Romania;
    d) avizeaza si elibereaza atestatul de libera practica al asistentului social;
    e) pregateste programele de perfectionare continua in domeniul asistentei sociale;
    f) elibereaza avizele mentionate in prezenta lege;
    g) reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international;
    h) monitorizeaza respectarea Codului deontologic, reglementarilor si normelor de catre asistentii sociali, indiferent de locul de munca, si aplica sanctiuni disciplinare;
    i) colaboreaza cu ministere, institutii ale administratiei publice centrale si locale, institutii de invatamant si cercetare, organizatii neguvernamentale, agenti economici si altele;
    j) gestioneaza Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    k) stabileste cuantumul cotizatiei de membru si al taxelor pentru diferitele sale servicii;
    l) colaboreaza cu organisme similare din alte tari in probleme de interes comun.
    Art. 28
    (1) Organele de conducere ale Colegiului sunt:
    a) Congresul National al Colegiului;
    b) Consiliul National;
    c) Biroul executiv.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare si atributiile organelor de conducere vor fi stabilite de Adunarea constitutiva.
    Art. 29
    (1) Colegiul elaboreaza norme privind datele care se inscriu in Registrul national al asistentilor sociali din Romania.
    (2) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la cerere;
    b) prin deces;
    c) in situatiile prevazute la art. 14 lit. b) si c);
    d) in situatiile de incompatibilitate intervenite ulterior obtinerii calitatii de membru si nesolutionate in termen de 3 luni de la o instiintare de avertisment a Colegiului.
    Art. 30
    (1) Registrul national al asistentilor sociali din Romania cuprinde evidenta asistentilor sociali din Romania, a societatilor civile profesionale, a cabinetelor individuale si a celor asociate de asistenta sociala.
    (2) Inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania se face o data cu inscrierea ca membru in Colegiu fie la sediul central al Colegiului, fie la sediile descentralizate din teritoriu, fie prin posta sau prin posta electronica.
    Art. 31
    (1) Finantarea activitatii Colegiului este realizata din urmatoarele surse:
    a) cotizatii ale membrilor;
    b) donatii si sponsorizari;
    c) finantari externe;
    d) alte surse, conform legii.
    (2) Colegiul are obligatia de a publica un raport anual de activitate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 32
    Federatia nationala a asistentilor sociali din Romania desemneaza un comitet de initiativa care convoaca Adunarea constitutiva a Colegiului formata din reprezentantii asistentilor sociali din fiecare judet al tarii, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 33
    Adunarea constitutiva a Colegiului alege organele de conducere si adopta regulamentul de organizare si functionare in termen de 30 de zile de la data convocarii.
    Art. 34
    (1) Persoanele fara studii de specialitate care indeplinesc atributii ale asistentului social la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 3, daca fac dovada ca sunt inscrise si frecventeaza cursurile unei institutii de invatamant superior cu specializarea in asistenta sociala, institutie acreditata conform legii, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Persoanele care au absolvit o forma de invatamant superior, acreditata conform legii, cu alta specializare decat asistenta sociala, cu o vechime de minimum 3 ani in domeniul asistentei sociale, avand atributii de asistent social, au dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 3, daca fac dovada ca urmeaza studii postuniversitare in domeniul asistentei sociale, studii organizate de institutiile de invatamant superior acreditate conform legii, in termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (3) Dovada inscrierii si frecventarii cursurilor sau, dupa caz, a studiilor postuniversitare, precum si a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin acte justificative care se depun la sediul Colegiului sau la sediile descentralizate din teritoriu ale acestuia si la organizatia sau institutia unde isi desfasoara activitatea persoana respectiva. Depunerea actelor justificative se poate face personal sau acestea pot fi trimise prin posta.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 466/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 466 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu