Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 466 din  4 noiembrie 2004

privind Statutul asistentului social

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1088 din 23 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza Statutul asistentului social in Romania, precizand rolul Colegiului National al Asistentilor Sociali, denumit in continuare Colegiul, in apararea intereselor profesionale ale membrilor sai.
    Art. 2
    (1) Pot fi asistenti sociali urmatoarele persoane:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene;
    c) cetatenii statelor terte cu care Romania are acorduri bilaterale de reciprocitate si care au resedinta temporara sau permanenta in Romania.
    (2) Titlul de asistent social poate fi detinut de:
    a) persoana care a obtinut diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii;
    b) persoana care detine diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii;
    c) persoana care detine diploma de asistent social echivalata conform legii;
    d) persoana care detine diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana.
    (3) In cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, recunoasterea diplomei de asistent social obtinuta in unul dintre statele mentionate va fi efectuata conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si diplomelor obtinute de cetatenii romani in unul dintre aceste state.
    (5) Titlul de asistent social nu poate fi obtinut de persoana care se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezenta lege.
    Art. 3
    (1) Asistentul social pune in practica cunostintele, normele si valorile asistentei sociale pentru a interveni si a acorda asistenta persoanelor sau comunitatilor, la cererea acestora sau ori de cate ori situatia o impune.
    (2) Asistentul social participa activ la elaborarea si aplicarea politicilor sociale in domeniu, strategiilor si planurilor de actiune la nivel local, judetean, national si international, promovand bunastarea sociala.
    (3) Asistentul social desfasoara in principal urmatoarele tipuri generale de activitati:
    a) identifica segmentul de populatie ce face obiectul activitatilor de asistenta sociala;
    b) identifica si evalueaza problemele socioumane dintr-o anumita regiune, comunitate sau localitate;
    c) dezvolta planuri de actiune, programe, masuri, activitati profesionalizate si servicii specializate specifice domeniului;
    d) sensibilizeaza opinia publica si o informeaza cu privire la problematica sociala;
    e) stabileste modalitatile concrete de acces la prestatii si servicii specializate de asistenta sociala pe baza evaluarii nevoilor;
    f) dezvolta programe de cercetare stiintifica si formare profesionala.
    (4) Tipurile de activitati prevazute la alin. (3) pot fi modificate si completate la propunerea Colegiului, in conformitate cu prevederile legale.
    (5) Institutiile si organismele publice sau private, abilitate prin lege sa desfasoare activitati de asistenta sociala, au obligatia de a asigura realizarea activitatilor prevazute la alin. (3) de catre asistenti sociali sau sub indrumarea directa a acestora.
    Art. 4
    Asistentul social respecta valorile si principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relatiilor umane si dezvoltarea profesionala permanenta, in vederea cresterii calitatii interventiei sociale.
    Art. 5
    Asistentul social isi poate desfasura activitatea in regim salarial sau independent, cu drept de libera practica:
    a) in sectorul public, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) in sectorul privat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, a prevederilor regulamentelor societatii sau organizatiei respective.

    CAP. 2
    Statutul asistentului social

    SECTIUNEA 1
    Formarea initiala a asistentului social si conditiile de exercitare a profesiei

    Art. 6
    Formarea asistentului social se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate conform legii, specializate in asistenta sociala, forme de invatamant universitar de scurta durata si de lunga durata.
    Art. 7
    Profesia de asistent social poate fi exercitata de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman sau cetatean al altui stat, in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1);
    b) are studii de specialitate in asistenta sociala, conform prevederilor art. 2 alin. (2);
    c) este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    d) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in prezenta lege.
    Art. 8
    (1) Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiu. Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.
    (2) Documentele necesare aprobarii cererii sunt:
    a) una dintre diplomele prevazute la art. 2 alin. (2);
    b) documente medicale;
    c) certificat de cazier judiciar;
    d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatii de incompatibilitate cu statutul de asistent social.
    (3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene pot depune documentele echivalente celor prevazute la alin. (2) lit. b) si c), eliberate de autoritatile competente din tarile de origine sau de provenienta.
    (4) Documentele prevazute la alin. (2) si (3) se pot depune atat la sediul central al Colegiului, cat si la sediile descentralizate ale Colegiului, din teritoriu, conform art. 26 alin. (4), cu posibilitatea de a fi trimise si prin posta.
    Art. 9
    (1) Profesia de asistent social poate fi exercitata independent, in conditii de libera practica, in formele prevazute de prezentul articol, de catre persoanele prevazute la art. 7 care obtin atestatul de libera practica.
    (2) Asistentii sociali pot opta sa infiinteze cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale, in conditiile legii.
    (3) De la data inregistrarii in Registrul national al asistentilor sociali din Romania, societatile civile profesionale obtin personalitate juridica, cu conditia indeplinirii cerintelor din dreptul comun.
    (4) Cabinetele individuale de asistenta sociala si cabinetele asociate de asistenta sociala in desfasurarea activitatii lor pot angaja colaboratori.
    (5) Pentru obtinerea atestatului de libera practica, asistentul social trebuie:
    a) sa faca dovada ca a practicat asistenta sociala o perioada de cel putin 5 ani pana in momentul depunerii cererii;
    b) sa nu fi fost gasit vinovat de Colegiu in cazul unor anchete privind practica de asistenta sociala;
    c) sa depuna la Colegiu: cererea insotita de curriculum vitae, o scrisoare de motivatie si recomandari din partea a 3 asistenti sociali.
    Art. 10
    Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia de asistent social in unul dintre aceste state in care sunt stabiliti, sunt exceptati de la cerinta dobandirii calitatii de membru al Colegiului, a avizului de exercitare a profesiei si a atestatului de libera practica atunci cand desfasoara in Romania activitatile specifice profesiei, in contextul prestarii de servicii. Aceste persoane depun la Colegiu o declaratie referitoare la serviciile prestate si documentul care atesta exercitarea legala a profesiei in statul in care sunt stabiliti, eliberat de autoritatile competente ale acestui stat. Pe baza acestor documente, persoanele respective sunt inregistrate automat in Registrul national al asistentilor sociali din Romania pe durata prestarii serviciilor.
    Art. 11
    (1) Asistentul social desfasoara tipurile generale de activitati prevazute la art. 3 alin. (3), cu obligatia respectarii metodologiei in domeniu, precum si a normelor si valorilor eticii profesionale.
    (2) Modul in care asistentii sociali pun in practica prevederile Codului deontologic, precum si modul de utilizare a metodologiei in domeniu sunt stabilite de Colegiu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturi si obligatii

    Art. 12
    Asistentul social are dreptul:
    a) sa contribuie la dezvoltarea profesiei cu scopul de a raspunde in mod adecvat nevoilor sociale;
    b) sa-si apere profesia;
    c) sa asigure cresterea increderii societatii in asistenta sociala;
    d) sa fie deschis noilor domenii de interventie;
    e) la libera practica, potrivit legii;
    f) la apararea si reprezentarea intereselor profesionale de catre Colegiu;
    g) la accesul informatiilor privind exercitarea profesiei;
    h) la pregatirea continua in domeniul asistentei sociale.
    Art. 13
    (1) Asistentul social este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare si a metodologiilor adoptate de catre Colegiu.
    (2) Institutiile si organismele publice sau private au obligatia de a asigura conditiile necesare pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor si documentelor de catre asistentul social, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Incompatibilitati si interdictii

    Art. 14
    Nu poate beneficia de statutul de asistent social persoana care:
    a) nu este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    b) a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    c) are stabilita pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
    d) are suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii.
    Art. 15
    Statutul asistentului social este incompatibil cu:
    a) desfasurarea oricarei activitati de natura sa aduca atingere demnitatii profesionale;
    b) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal;
    c) apartenenta sau promovarea intereselor unor formatiuni politice ori grupari scoase in afara legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Relatiile asistentului social cu alti specialisti in domeniul asistentei sociale

    Art. 16
    In rezolvarea unor situatii complexe, asistentul social colaboreaza cu specialisti din alte categorii profesionale.
    Art. 17
    In domeniul asistentei sociale sunt implicati atat asistenti sociali ca personal de specialitate, cat si alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a caror activitate este coordonata de catre asistentii sociali, care indeplinesc conditiile prezentei legi.
    Art. 18
    (1) Colegiul avizeaza continutul programelor de pregatire a persoanelor cu formare de nivel mediu care lucreaza in domeniul asistentei sociale.
    (2) Colegiul colaboreaza cu institutiile de invatamant superior in vederea adaptarii curriculei universitare la noile nevoi sociale, precum si la organizarea si desfasurarea practicii studentilor in domeniu.

    CAP. 3
    Principii etice

    Art. 19
    Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea, intelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.
    Art. 20
    (1) Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale, prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale.
    (2) Asistentii sociali asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor.
    Art. 21
    (1) Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.
    (2) Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.
    Art. 22
    Asistentul social sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni.
    Art. 23
    Asistentii sociali contribuie la consolidarea relatiilor dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii persoanelor, familiilor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.
    Art. 24
    Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate fata de beneficiari, institutii si societate, in concordanta cu normele deontologice ale profesiei, adoptate de comunitatea profesionala prin Colegiu.
    Art. 25
    (1) Asistentii sociali trebuie sa isi desfasoare activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de calificarea si experienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica in practica.
    (2) Asistentii sociali contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

    CAP. 4
    Colegiul National al Asistentilor Sociali

    Art. 26
    (1) Se infiinteaza Colegiul ca organizatie profesionala, neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridica, autonoma si independenta.
    (2) Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel local, judetean, national si international interesele profesiei de asistent social.
    (3) Colegiul are sediul central in Bucuresti.
    (4) Colegiul are o structura teritoriala stabilita prin regulamentul de organizare si functionare.
    (5) Colegiul se constituie din totalitatea asistentilor sociali din Romania.
    (6) Asistentii sociali au dreptul sa adere si la alte forme de asociere profesionala.
    (7) Colegiul are obligatia de a publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Registrul national al asistentilor sociali din Romania.
    Art. 27
    Colegiul are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si adopta Codul deontologic al asistentului social, precum si ghidurile de buna practica in domeniu, pentru respectarea principiilor etice;
    b) propune ministerului de resort norme si reglementari in domeniul asistentei sociale;
    c) coordoneaza si sprijina aplicarea reglementarilor si normelor Colegiului de catre asistentii sociali, organismele publice si private in Romania;
    d) avizeaza si elibereaza atestatul de libera practica al asistentului social;
    e) pregateste programele de perfectionare continua in domeniul asistentei sociale;
    f) elibereaza avizele mentionate in prezenta lege;
    g) reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international;
    h) monitorizeaza respectarea Codului deontologic, reglementarilor si normelor de catre asistentii sociali, indiferent de locul de munca, si aplica sanctiuni disciplinare;
    i) colaboreaza cu ministere, institutii ale administratiei publice centrale si locale, institutii de invatamant si cercetare, organizatii neguvernamentale, agenti economici si altele;
    j) gestioneaza Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    k) stabileste cuantumul cotizatiei de membru si al taxelor pentru diferitele sale servicii;
    l) colaboreaza cu organisme similare din alte tari in probleme de interes comun.
    Art. 28
    (1) Organele de conducere ale Colegiului sunt:
    a) Congresul National al Colegiului;
    b) Consiliul National;
    c) Biroul executiv.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare si atributiile organelor de conducere vor fi stabilite de Adunarea constitutiva.
    Art. 29
    (1) Colegiul elaboreaza norme privind datele care se inscriu in Registrul national al asistentilor sociali din Romania.
    (2) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la cerere;
    b) prin deces;
    c) in situatiile prevazute la art. 14 lit. b) si c);
    d) in situatiile de incompatibilitate intervenite ulterior obtinerii calitatii de membru si nesolutionate in termen de 3 luni de la o instiintare de avertisment a Colegiului.
    Art. 30
    (1) Registrul national al asistentilor sociali din Romania cuprinde evidenta asistentilor sociali din Romania, a societatilor civile profesionale, a cabinetelor individuale si a celor asociate de asistenta sociala.
    (2) Inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania se face o data cu inscrierea ca membru in Colegiu fie la sediul central al Colegiului, fie la sediile descentralizate din teritoriu, fie prin posta sau prin posta electronica.
    Art. 31
    (1) Finantarea activitatii Colegiului este realizata din urmatoarele surse:
    a) cotizatii ale membrilor;
    b) donatii si sponsorizari;
    c) finantari externe;
    d) alte surse, conform legii.
    (2) Colegiul are obligatia de a publica un raport anual de activitate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 32
    Federatia nationala a asistentilor sociali din Romania desemneaza un comitet de initiativa care convoaca Adunarea constitutiva a Colegiului formata din reprezentantii asistentilor sociali din fiecare judet al tarii, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 33
    Adunarea constitutiva a Colegiului alege organele de conducere si adopta regulamentul de organizare si functionare in termen de 30 de zile de la data convocarii.
    Art. 34
    (1) Persoanele fara studii de specialitate care indeplinesc atributii ale asistentului social la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 3, daca fac dovada ca sunt inscrise si frecventeaza cursurile unei institutii de invatamant superior cu specializarea in asistenta sociala, institutie acreditata conform legii, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Persoanele care au absolvit o forma de invatamant superior, acreditata conform legii, cu alta specializare decat asistenta sociala, cu o vechime de minimum 3 ani in domeniul asistentei sociale, avand atributii de asistent social, au dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 3, daca fac dovada ca urmeaza studii postuniversitare in domeniul asistentei sociale, studii organizate de institutiile de invatamant superior acreditate conform legii, in termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (3) Dovada inscrierii si frecventarii cursurilor sau, dupa caz, a studiilor postuniversitare, precum si a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin acte justificative care se depun la sediul Colegiului sau la sediile descentralizate din teritoriu ale acestuia si la organizatia sau institutia unde isi desfasoara activitatea persoana respectiva. Depunerea actelor justificative se poate face personal sau acestea pot fi trimise prin posta.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 466/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 466 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu