Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 466 din  4 noiembrie 2004

privind Statutul asistentului social

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1088 din 23 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza Statutul asistentului social in Romania, precizand rolul Colegiului National al Asistentilor Sociali, denumit in continuare Colegiul, in apararea intereselor profesionale ale membrilor sai.
    Art. 2
    (1) Pot fi asistenti sociali urmatoarele persoane:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene;
    c) cetatenii statelor terte cu care Romania are acorduri bilaterale de reciprocitate si care au resedinta temporara sau permanenta in Romania.
    (2) Titlul de asistent social poate fi detinut de:
    a) persoana care a obtinut diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii;
    b) persoana care detine diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii;
    c) persoana care detine diploma de asistent social echivalata conform legii;
    d) persoana care detine diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana.
    (3) In cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, recunoasterea diplomei de asistent social obtinuta in unul dintre statele mentionate va fi efectuata conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si diplomelor obtinute de cetatenii romani in unul dintre aceste state.
    (5) Titlul de asistent social nu poate fi obtinut de persoana care se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezenta lege.
    Art. 3
    (1) Asistentul social pune in practica cunostintele, normele si valorile asistentei sociale pentru a interveni si a acorda asistenta persoanelor sau comunitatilor, la cererea acestora sau ori de cate ori situatia o impune.
    (2) Asistentul social participa activ la elaborarea si aplicarea politicilor sociale in domeniu, strategiilor si planurilor de actiune la nivel local, judetean, national si international, promovand bunastarea sociala.
    (3) Asistentul social desfasoara in principal urmatoarele tipuri generale de activitati:
    a) identifica segmentul de populatie ce face obiectul activitatilor de asistenta sociala;
    b) identifica si evalueaza problemele socioumane dintr-o anumita regiune, comunitate sau localitate;
    c) dezvolta planuri de actiune, programe, masuri, activitati profesionalizate si servicii specializate specifice domeniului;
    d) sensibilizeaza opinia publica si o informeaza cu privire la problematica sociala;
    e) stabileste modalitatile concrete de acces la prestatii si servicii specializate de asistenta sociala pe baza evaluarii nevoilor;
    f) dezvolta programe de cercetare stiintifica si formare profesionala.
    (4) Tipurile de activitati prevazute la alin. (3) pot fi modificate si completate la propunerea Colegiului, in conformitate cu prevederile legale.
    (5) Institutiile si organismele publice sau private, abilitate prin lege sa desfasoare activitati de asistenta sociala, au obligatia de a asigura realizarea activitatilor prevazute la alin. (3) de catre asistenti sociali sau sub indrumarea directa a acestora.
    Art. 4
    Asistentul social respecta valorile si principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relatiilor umane si dezvoltarea profesionala permanenta, in vederea cresterii calitatii interventiei sociale.
    Art. 5
    Asistentul social isi poate desfasura activitatea in regim salarial sau independent, cu drept de libera practica:
    a) in sectorul public, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) in sectorul privat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, a prevederilor regulamentelor societatii sau organizatiei respective.

    CAP. 2
    Statutul asistentului social

    SECTIUNEA 1
    Formarea initiala a asistentului social si conditiile de exercitare a profesiei

    Art. 6
    Formarea asistentului social se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate conform legii, specializate in asistenta sociala, forme de invatamant universitar de scurta durata si de lunga durata.
    Art. 7
    Profesia de asistent social poate fi exercitata de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman sau cetatean al altui stat, in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1);
    b) are studii de specialitate in asistenta sociala, conform prevederilor art. 2 alin. (2);
    c) este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    d) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in prezenta lege.
    Art. 8
    (1) Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiu. Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.
    (2) Documentele necesare aprobarii cererii sunt:
    a) una dintre diplomele prevazute la art. 2 alin. (2);
    b) documente medicale;
    c) certificat de cazier judiciar;
    d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatii de incompatibilitate cu statutul de asistent social.
    (3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene pot depune documentele echivalente celor prevazute la alin. (2) lit. b) si c), eliberate de autoritatile competente din tarile de origine sau de provenienta.
    (4) Documentele prevazute la alin. (2) si (3) se pot depune atat la sediul central al Colegiului, cat si la sediile descentralizate ale Colegiului, din teritoriu, conform art. 26 alin. (4), cu posibilitatea de a fi trimise si prin posta.
    Art. 9
    (1) Profesia de asistent social poate fi exercitata independent, in conditii de libera practica, in formele prevazute de prezentul articol, de catre persoanele prevazute la art. 7 care obtin atestatul de libera practica.
    (2) Asistentii sociali pot opta sa infiinteze cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale, in conditiile legii.
    (3) De la data inregistrarii in Registrul national al asistentilor sociali din Romania, societatile civile profesionale obtin personalitate juridica, cu conditia indeplinirii cerintelor din dreptul comun.
    (4) Cabinetele individuale de asistenta sociala si cabinetele asociate de asistenta sociala in desfasurarea activitatii lor pot angaja colaboratori.
    (5) Pentru obtinerea atestatului de libera practica, asistentul social trebuie:
    a) sa faca dovada ca a practicat asistenta sociala o perioada de cel putin 5 ani pana in momentul depunerii cererii;
    b) sa nu fi fost gasit vinovat de Colegiu in cazul unor anchete privind practica de asistenta sociala;
    c) sa depuna la Colegiu: cererea insotita de curriculum vitae, o scrisoare de motivatie si recomandari din partea a 3 asistenti sociali.
    Art. 10
    Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia de asistent social in unul dintre aceste state in care sunt stabiliti, sunt exceptati de la cerinta dobandirii calitatii de membru al Colegiului, a avizului de exercitare a profesiei si a atestatului de libera practica atunci cand desfasoara in Romania activitatile specifice profesiei, in contextul prestarii de servicii. Aceste persoane depun la Colegiu o declaratie referitoare la serviciile prestate si documentul care atesta exercitarea legala a profesiei in statul in care sunt stabiliti, eliberat de autoritatile competente ale acestui stat. Pe baza acestor documente, persoanele respective sunt inregistrate automat in Registrul national al asistentilor sociali din Romania pe durata prestarii serviciilor.
    Art. 11
    (1) Asistentul social desfasoara tipurile generale de activitati prevazute la art. 3 alin. (3), cu obligatia respectarii metodologiei in domeniu, precum si a normelor si valorilor eticii profesionale.
    (2) Modul in care asistentii sociali pun in practica prevederile Codului deontologic, precum si modul de utilizare a metodologiei in domeniu sunt stabilite de Colegiu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturi si obligatii

    Art. 12
    Asistentul social are dreptul:
    a) sa contribuie la dezvoltarea profesiei cu scopul de a raspunde in mod adecvat nevoilor sociale;
    b) sa-si apere profesia;
    c) sa asigure cresterea increderii societatii in asistenta sociala;
    d) sa fie deschis noilor domenii de interventie;
    e) la libera practica, potrivit legii;
    f) la apararea si reprezentarea intereselor profesionale de catre Colegiu;
    g) la accesul informatiilor privind exercitarea profesiei;
    h) la pregatirea continua in domeniul asistentei sociale.
    Art. 13
    (1) Asistentul social este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare si a metodologiilor adoptate de catre Colegiu.
    (2) Institutiile si organismele publice sau private au obligatia de a asigura conditiile necesare pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor si documentelor de catre asistentul social, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Incompatibilitati si interdictii

    Art. 14
    Nu poate beneficia de statutul de asistent social persoana care:
    a) nu este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    b) a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    c) are stabilita pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
    d) are suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii.
    Art. 15
    Statutul asistentului social este incompatibil cu:
    a) desfasurarea oricarei activitati de natura sa aduca atingere demnitatii profesionale;
    b) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal;
    c) apartenenta sau promovarea intereselor unor formatiuni politice ori grupari scoase in afara legii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Relatiile asistentului social cu alti specialisti in domeniul asistentei sociale

    Art. 16
    In rezolvarea unor situatii complexe, asistentul social colaboreaza cu specialisti din alte categorii profesionale.
    Art. 17
    In domeniul asistentei sociale sunt implicati atat asistenti sociali ca personal de specialitate, cat si alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a caror activitate este coordonata de catre asistentii sociali, care indeplinesc conditiile prezentei legi.
    Art. 18
    (1) Colegiul avizeaza continutul programelor de pregatire a persoanelor cu formare de nivel mediu care lucreaza in domeniul asistentei sociale.
    (2) Colegiul colaboreaza cu institutiile de invatamant superior in vederea adaptarii curriculei universitare la noile nevoi sociale, precum si la organizarea si desfasurarea practicii studentilor in domeniu.

    CAP. 3
    Principii etice

    Art. 19
    Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea, intelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.
    Art. 20
    (1) Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale, prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale.
    (2) Asistentii sociali asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor.
    Art. 21
    (1) Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.
    (2) Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.
    Art. 22
    Asistentul social sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni.
    Art. 23
    Asistentii sociali contribuie la consolidarea relatiilor dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii persoanelor, familiilor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.
    Art. 24
    Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate fata de beneficiari, institutii si societate, in concordanta cu normele deontologice ale profesiei, adoptate de comunitatea profesionala prin Colegiu.
    Art. 25
    (1) Asistentii sociali trebuie sa isi desfasoare activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de calificarea si experienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica in practica.
    (2) Asistentii sociali contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

    CAP. 4
    Colegiul National al Asistentilor Sociali

    Art. 26
    (1) Se infiinteaza Colegiul ca organizatie profesionala, neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridica, autonoma si independenta.
    (2) Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel local, judetean, national si international interesele profesiei de asistent social.
    (3) Colegiul are sediul central in Bucuresti.
    (4) Colegiul are o structura teritoriala stabilita prin regulamentul de organizare si functionare.
    (5) Colegiul se constituie din totalitatea asistentilor sociali din Romania.
    (6) Asistentii sociali au dreptul sa adere si la alte forme de asociere profesionala.
    (7) Colegiul are obligatia de a publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Registrul national al asistentilor sociali din Romania.
    Art. 27
    Colegiul are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si adopta Codul deontologic al asistentului social, precum si ghidurile de buna practica in domeniu, pentru respectarea principiilor etice;
    b) propune ministerului de resort norme si reglementari in domeniul asistentei sociale;
    c) coordoneaza si sprijina aplicarea reglementarilor si normelor Colegiului de catre asistentii sociali, organismele publice si private in Romania;
    d) avizeaza si elibereaza atestatul de libera practica al asistentului social;
    e) pregateste programele de perfectionare continua in domeniul asistentei sociale;
    f) elibereaza avizele mentionate in prezenta lege;
    g) reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international;
    h) monitorizeaza respectarea Codului deontologic, reglementarilor si normelor de catre asistentii sociali, indiferent de locul de munca, si aplica sanctiuni disciplinare;
    i) colaboreaza cu ministere, institutii ale administratiei publice centrale si locale, institutii de invatamant si cercetare, organizatii neguvernamentale, agenti economici si altele;
    j) gestioneaza Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
    k) stabileste cuantumul cotizatiei de membru si al taxelor pentru diferitele sale servicii;
    l) colaboreaza cu organisme similare din alte tari in probleme de interes comun.
    Art. 28
    (1) Organele de conducere ale Colegiului sunt:
    a) Congresul National al Colegiului;
    b) Consiliul National;
    c) Biroul executiv.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare si atributiile organelor de conducere vor fi stabilite de Adunarea constitutiva.
    Art. 29
    (1) Colegiul elaboreaza norme privind datele care se inscriu in Registrul national al asistentilor sociali din Romania.
    (2) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la cerere;
    b) prin deces;
    c) in situatiile prevazute la art. 14 lit. b) si c);
    d) in situatiile de incompatibilitate intervenite ulterior obtinerii calitatii de membru si nesolutionate in termen de 3 luni de la o instiintare de avertisment a Colegiului.
    Art. 30
    (1) Registrul national al asistentilor sociali din Romania cuprinde evidenta asistentilor sociali din Romania, a societatilor civile profesionale, a cabinetelor individuale si a celor asociate de asistenta sociala.
    (2) Inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania se face o data cu inscrierea ca membru in Colegiu fie la sediul central al Colegiului, fie la sediile descentralizate din teritoriu, fie prin posta sau prin posta electronica.
    Art. 31
    (1) Finantarea activitatii Colegiului este realizata din urmatoarele surse:
    a) cotizatii ale membrilor;
    b) donatii si sponsorizari;
    c) finantari externe;
    d) alte surse, conform legii.
    (2) Colegiul are obligatia de a publica un raport anual de activitate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 32
    Federatia nationala a asistentilor sociali din Romania desemneaza un comitet de initiativa care convoaca Adunarea constitutiva a Colegiului formata din reprezentantii asistentilor sociali din fiecare judet al tarii, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 33
    Adunarea constitutiva a Colegiului alege organele de conducere si adopta regulamentul de organizare si functionare in termen de 30 de zile de la data convocarii.
    Art. 34
    (1) Persoanele fara studii de specialitate care indeplinesc atributii ale asistentului social la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 3, daca fac dovada ca sunt inscrise si frecventeaza cursurile unei institutii de invatamant superior cu specializarea in asistenta sociala, institutie acreditata conform legii, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Persoanele care au absolvit o forma de invatamant superior, acreditata conform legii, cu alta specializare decat asistenta sociala, cu o vechime de minimum 3 ani in domeniul asistentei sociale, avand atributii de asistent social, au dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 3, daca fac dovada ca urmeaza studii postuniversitare in domeniul asistentei sociale, studii organizate de institutiile de invatamant superior acreditate conform legii, in termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (3) Dovada inscrierii si frecventarii cursurilor sau, dupa caz, a studiilor postuniversitare, precum si a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin acte justificative care se depun la sediul Colegiului sau la sediile descentralizate din teritoriu ale acestuia si la organizatia sau institutia unde isi desfasoara activitatea persoana respectiva. Depunerea actelor justificative se poate face personal sau acestea pot fi trimise prin posta.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 466/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 466 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu