Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 402 din 31 octombrie 2006

privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 915 din 10 noiembrie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic

Art. 1. - Prezenta lege reglementează prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic pe teritoriul României.

Art. 2. - Activitatea de salvare din mediul subteran speologic, denumită în continuare salvaspeo, cuprinde patrularea preventivă, căutarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentaţilor şi persoanelor decedate sau a celor dispărute şi găsite până la suprafaţă ori la intrarea în cavitate. Această activitate este desfăşurată de speologi care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic.

Art. 3. - Consiliile judeţene în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţe de teren care cuprind peşteri, avene, alte forme carstice şi care, prin vizitarea lor, pot pune în pericol viaţa turiştilor şi a vizitatorilor, organizează servicii publice judeţene salvaspeo, care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor şi de salvare din mediul subteran speologic.

Art. 4. - Atribuţiile serviciilor publice judeţene salvaspeo sunt următoarele:

a)  efectuează şi coordonează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;

b)   coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare din mediul subteran speologic;

c)    coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniţia activităţi comune cu persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;

d)   asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele din mediul subteran speologic;

e)   organizează activitatea de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo;

f)  îndeplinesc orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare din mediul subteran speologic, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de consiliul judeţean;

g)   colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Art. 5. - Echipele judeţene salvaspeo se constituie astfel:

a)   prin încheierea de contracte de colaborare sau contracte de voluntariat cu fiecare salvator, pe baza legislaţiei în vigoare;

b)   prin încheierea de contracte civile de prestări de servicii cu orice tip de societăţi sau cu organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate salvarea speologică şi care pun la dispoziţie material tehnic, logistic sau uman pentru salvaspeo.

Art. 6. - Echipa judeţeană salvaspeo este alcătuită din minimum 15 membri atestaţi ca salvatori din mediul subteran speologic.

Art. 7. - Numărul echipelor salvaspeo din fiecare judeţ este stabilit de consiliul judeţean, cu consultarea Corpului Român Salvaspeo - CORSA, în funcţie de caracteristicile zonei, de numărul de turişti şi de speologi din zona respectivă.

Art. 8. - Echipa judeţeană salvaspeo are următoarele atribuţii principale:

a)  întocmirea unui plan de prevenire a accidentelor şi de intervenţie în cazul producerii unor accidente în mediul subteran speologic;

b)   deplasarea de urgenţă la locul solicitat, acordarea primului ajutor medical, evacuarea accidentatului, a bolnavului, a persoanei decedate ori a persoanei dispărute şi găsite, după caz, şi transportul acestora pentru a fi preluate de echipele specializate de suprafaţă ale salvamont, de Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare sau de ambulanţă;

c)   patrularea preventivă în zonele carstice cu aflux de turişti şi cu grad de periculozitate ridicat;

d)   orice alte sarcini, pe baza legislaţiei în vigoare şi care fac obiectul pregătirii echipei judeţene salvaspeo.

Art. 9. - Echipa judeţeană salvaspeo este condusă de un consilier tehnic judeţean, numit de Corpul Român Salvaspeo - CORSA, la propunerea membrilor echipei. Consilierul tehnic judeţean are următoarele atribuţii:

a)   relaţionare cu administraţia publică locală şi cu salvatorii;

b)   stabilirea planului de intervenţie pentru arealul pe care acţionează;

c)  antrenamentul echipelor din centrul judeţean pe care îl coordonează;

d)   coordonează şi gestionează operaţiunea de salvare subterană;

e)   mobilizarea echipei pentru intervenţie la accidentele din mediul subteran speologic în cel mai scurt timp.

Art. 10. - Pentru situaţii de indisponibilitate, consilierul tehnic judeţean numeşte înlocuitori care preiau atribuţiile acestuia.

Art. 11. - Echipa judeţeană salvaspeo este dotată de către consiliul judeţean cu materiale de intervenţie, salvare, evacuare şi transport al persoanelor prevăzute la art. 8 lit. b), conform haremurilor prevăzute în anexa nr. 1. Baremurile pot fi suplimentate la propunerea Corpului Român Salvaspeo - CORSA. Consilierul tehnic judeţean răspunde de folosirea şi de păstrarea acestor materiale.

Art. 12. - Fiecare membru al echipei judeţene salvaspeo este dotat cu echipament individual, conform baremurilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. - Pentru primul ajutor medical calificat la locul accidentului, membrii echipelor salvaspeo vor participa la cursuri de instruire la nivelul serviciilor de ambulanţă judeţene sau al unităţilor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor judeţene.

Art. 14. - Insemnele, legitimaţiile şi culorile distinctive ale echipamentelor membrilor echipelor salvaspeo sunt unice pe întreg teritoriul României şi se stabilesc de Corpul Român Salvaspeo - CORSA. Utilizarea acestor însemne de către persoane neautorizate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Art. 15. - La acţiunile de patrulare preventivă sau la intervenţiile care necesită acest lucru pot participa ca voluntari şi alţi speologi, cu acordul consilierului tehnic judeţean, care va ţine o evidenţă strictă a acestora.

Art. 16. - Finanţarea echipelor judeţene salvaspeo şi dotarea acestora cu echipament de intervenţie se fac din bugetul anual alocat centrului judeţean salvaspeo de consiliul judeţean.

Art. 17. - Pentru acordarea de servicii medicale de urgenţă după producerea accidentelor în mediul subteran speologic, echipele judeţene salvaspeo vor colabora cu serviciile publice de salvamont, serviciile de ambulanţă judeţene/locale sau cu serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.

Art. 18. - In cazul producerii de accidente în mediul subteran speologic, echipele judeţene salvaspeo apelează, după caz, la serviciile judeţene/locale de ambulanţă, la serviciile publice salvamont şi la structurile de jandarmi, care au obligaţia de a prelua şi transporta accidentaţii la unităţile spitaliceşti.

Art. 19. - Membrii echipelor judeţene salvaspeo care au încheiat contracte de colaborare sau de voluntariat şi care participă la activităţile de prevenire a accidentelor, de supraveghere a activităţii speologice, salvare, pregătire şi perfecţionare pot fi scoşi de la locul de muncă pe durata desfăşurării acestora, prin negociere între Corpul Român Salvaspeo - CORSA şi unităţile/instituţiile unde aceste persoane îşi desfăşoară activitatea. Pentru această perioadă, membrii echipelor judeţene salvaspeo beneficiază de menţinerea calităţii de persoană încadrată cu contract individual de muncă la unităţile sau instituţiile unde acestea îşi desfăşoară activitatea.

Art. 20. - Pentru intervenţiile la accidentele din mediul subteran speologic, membrii echipelor judeţene salvaspeo vor primi indemnizaţie de hrană şi transport pe toată durata operaţiunii de salvare subterană. Aceste indemnizaţii vor fi suportate din bugetul anual alocat de consiliul judeţean.

Art. 21. - Echipele judeţene salvaspeo beneficiază de o frecvenţă radio de urgenţă naţională, care este pusă la dispoziţie, în mod gratuit, precum şi de o pereche de frecvenţe de lucru pe repetitor pentru problemele de organizare şi coordonare în cazul accidentelor în mediul speologic, care sunt asigurate, de asemenea, gratuit.

Art. 22. - Alarmarea echipelor judeţene salvaspeo se face prin apelarea unui număr unic de alarmare, valabil pe întreg teritoriul ţării.

Art. 23. - Corpul Român Salvaspeo - CORSA are, în domeniul prevenirii accidentelor şi al organizării activităţii de salvare din mediul subteran speologic, următoarele atribuţii:

a)   coordonează din punct de vedere tehnic activitatea de salvare din mediul subteran speologic din întreaga ţară;

b)   emite norme tehnice obligatorii în activitatea de salvare din mediul subteran speologic;

c)  stabileşte pentru fiecare regiune carstică un plan de intervenţie în cazul producerii de accidente în mediul subteran speologic;

d)   organizează formele de pregătire tehnică individuală a membrilor echipelor judeţene salvaspeo şi asigură instruirea speologilor din aceste echipe;

e)  organizează examene de atestare tehnică periodică a membrilor echipelor judeţene salvaspeo;

f)  aplică sancţiuni disciplinare membrilor săi;

g)   stabileşte normele de salvare din mediul subteran speologic şi componenţa echipelor judeţene salvaspeo, în funcţie de aria de funcţionare.

Art. 24 - Poate deveni salvator din mediul subteran speologic orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)  are vârsta de cel puţin 18 ani;

b)   este speolog cu o experienţă de minimum 3 ani, atestată prin certificatele de absolvire a cursurilor de pregătire în domeniul speologic;

c)  nu are antecedente penale;

d)  este aptă din punct de vedere medical, fapt confirmat prin fişa medicală;

e)   a parcurs şi a absolvit una dintre formele de pregătire în domeniul salvaspeo, organizate de Corpul Român Salvaspeo - CORSA;

f)  are o conduită demnă şi morală.

Art. 25. - Membrii echipelor judeţene salvaspeo au obligaţia să participe la acţiuni de interoperabilitate, la antrenamente periodice organizate de Corpul Român Salvaspeo - CORSA şi la cursuri şi stagii de perfecţionare tehnică.

Art. 26. - Mediul subteran speologic poate fi natural - faleze, ravene, grote, canioane, peşteri, avene, abriuri - sau artificial - peşteri interceptate de galerii de mină.

Art. 27. - Corpul Român Salvaspeo - CORSA stabileşte prin norme proprii situaţiile care determină excluderea membrilor din echipele judeţene salvaspeo.

CAPITOLUL II

Prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic

Art. 28. - Prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic are drept scop înlăturarea accidentelor sau a incidentelor, fie ele chiar şi minore, care pot duce la vătămarea persoanelor ce pătrund în acest mediu.

Art. 29. - Criteriile de clasificare a mediului subteran speologic în funcţie de gradul de dificultate sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 30. - Persoanele fizice sau juridice care organizează acţiuni turistice ori de vizitare în mediul subteran speologic au următoarele obligaţii principale:

a)  să utilizeze ghizi calificaţi cu specializarea speologie, dotaţi cu mijloace de comunicaţie, capabili să asigure alarmarea echipelor judeţene salvaspeo;

b)   să informeze turiştii despre echipamentul necesar pentru vizitarea mediului subteran speologic;

c)   să aleagă cavităţile în care organizează vizitele, în funcţie de componenţa grupului şi de nivelul de pregătire a membrilor grupului;

d)   să se informeze asupra condiţiilor meteorologice, în special în zonele unde există riscul apariţiei viiturilor.

Art. 31. - Persoanele juridice care au în custodie sau administrează cavităţi subterane au obligaţia să afişeze la intrarea în aceste cavităţi semne de avertizare pe care să fie trecute numerele de alarmare a echipei judeţene salvaspeo în a cărei rază teritorială se găsesc aceste cavităţi şi să includă în proiectul de management al cavităţii un plan de intervenţie, în cazul producerii unui accident.

Art. 32. - Fiecare centru judeţean salvaspeo are obligaţia să realizeze, pentru zonele în care acţionează, un plan de prevenire a accidentelor şi de intervenţie în cazul producerii unui accident.

Art. 33. - Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)  nerespectarea de către persoanele juridice sau fizice a obligaţiilor prevăzute la art. 30 şi 31;

b)  nerespectarea prevederilor art. 32;

c)  neorganizarea echipelor judeţene salvaspeo în zonele în care se află suprafeţele de teren care cuprind peşteri, avene şi alte forme carstice.

Art. 34. - Contravenţiile prevăzute la art. 33 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 33 lit. a) şi b);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 33 lit. c).

Art. 35. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Autoritatea Naţională pentru Turism.

Art. 36. - Contravenţiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 37. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 38. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR       

BOGDAN OLTEANU                              

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA Nr. 1

BAREMURI   DE   DOTĂRI

A. Baremul de dotare a unui centru judeţean salvaspeo cu echipament şi materiale de intervenţie în mediul subteran speologic:

1.  trusă (poşetă) de spiţuri - 10 bucăţi;

2.   sac pentru transportul echipamentului (banane) - 30 de bucăţi;

3.  bidon etanş pentru transportul echipamentului (6 litri) - 10 bucăţi;

4.  bidon etanş pentru transportul echipamentului (26 litri) - 5 bucăţi;

5.  bucle chingă (diverse mărimi) - 50 de bucăţi;

6.   coardă statică cu diametrul de 10,5 mm - 500 m;

7.   coardă statică cu diametrul de 9,5 mm  - 500 m;

8.   repartitoare pentru coardă statică cu diametrul de 10,5 mm - 50 de bucăţi;

9.  bucle de coardă dinamică (diverse mărimi) - 70 de bucăţi;

10.  perie pentru curăţat coarda - 5 bucăţi;

11.  carabiniere fără siguranţă - 60 de bucăţi;

12.  carabiniere cu siguranţă asimetrice - 60 de bucăţi;

13.   carabiniere cu siguranţă simetrice - 60 de bucăţi;

14.  carabiniere cu siguranţă auto-lock - 20 de bucăţi;

15.  verigi rapide pentru amaraj, model GO 7 - 100 de bucăţi;

16.  blocatoare BASIC - 30 de bucăţi;

17.  scripeţi pe rulment - 50 de bucăţi;

18.  scripeţi ficşi - 30 de bucăţi;

19.  plachete (diverse modele) - 100 de bucăţi;

20.  inele - 100 de bucăţi;

21.   pitoane cu expansiune (spiţuri) - 200 de bucăţi;

22.  tamponor - 10 bucăţi;

23.  cheie fixă 13 mm - 10 bucăţi;

24.  cheie fixă 17 mm - 10 bucăţi;

25.  ciocan pentru spiţuri - 10 bucăţi;

26.  perforator electric cu acumulatori - 2 bucăţi;

27.  burghiu 10 mm - 5 bucăţi;

28.  burghiu 12 mm - 5 bucăţi;

29.  sursă de încălzire primus - 5 bucăţi;

30.   targa specială pentru salvare din peşteră - 1 bucată;

31.  corturi - 2 bucăţi;

32.  generator de curent electric - 1 bucată;

33.  suflantă aer cald - 2 bucăţi;

34.  sisteme de comunicaţie - 15 bucăţi;

35.  echipament pentru punctul cald:

a)  folii pentru supravieţuire - 5 bucăţi;

b)  cordelină 5 mm - 30 m;

c)  cleme - 10 bucăţi;

d)  bidon etanş (6 litri) - 1 bucată;

36.  echipament pentru protecţia victimei:

a)  cască cu vizieră;

b)  costum de protecţie termică pentru victimă;

37.  echipament pentru dezobstrucţie/derocare:

a)  ciocan - 5 bucăţi;

b)  daltă şi spiţ - 10 bucăţi;

c)  perforator - 2 bucăţi;

d)  burghiu 8 mm - 5 bucăţi;

e)  burghiu 10 mm - 5 bucăţi;

f)  burghiu 12 mm - 5 bucăţi;

38.  mijloc de transport, opţional - 1 bucată;

39.  sisteme de iluminat - 4 bucăţi.

B. Baremul de dotare a unei echipe salvaspeo din cadrul unui centru judeţean salvaspeo cu echipament şi materiale de intervenţie în mediul subteran şi suprateran acvatic:

1.   compresor de aer atmosferic/amestec trimix - 1 bucată;

2.  labe de înot tip papuc - 4 perechi;

3.  mască facială - 4 bucăţi;

4.  tub respirator - 4 bucăţi;

5.  detentor principal - 4 bucăţi;

6.  detentor octopus - 4 bucăţi;

7.  butelie de aluminiu pentru aer de 300 de atmosfere (10 litri) - 8 bucăţi;

8.  centură pentru lest - 4 bucăţi;

9.   vestă compensatoare tip BCS cu lest - 4 bucăţi;

10.  computer - 4 bucăţi;

11.  program computer - 1 bucată;

12.  costum neopren umed din două piese, cu grosimea de 8 mm - 4 bucăţi;

13.   costum neopren uscat, cu grosimea de 8 mm - 4 bucăţi;

14.  surse de lumină - 10 bucăţi;

15.    mănuşi de neopren cu inserţie de titan - 4 perechi;

16.  cizme de neopren - 4 perechi;

17.  cagulă de neopren - 4 bucăţi;

18.  fir ghid - 300 m;

19.  barcă din cauciuc - 1 bucată;

20.  batimetru - 4 bucăţi;

21.  busolă - 4 bucăţi;

22.  manometru - 4 bucăţi;

23.  cuţit tip scafandru - 4 bucăţi;

24.  cască pentru scufundări - 4 bucăţi;

25.  rotopercutor pneumatic mic - 2 bucăţi;

26.  cameră decompresie mobilă - 1 bucată.

C. Baremul de dotare cu materiale şi echipamente pentru asistenţa medicală a persoanelor în mediul subteran speologic:

a) Aparatură medicală:

1.  aparat EKG (monitor) portabil, autonom, cu accesorii şi consumabile proprii;

2.  tensiometru;

3.  stetoscop;

4.  aparat de oxigenoterapie portabil;

5.  pulsoximetru portabil;

6.  termometru digital (1 sec);

7.  defibrilator semiautomat.

b)  Material moale/imobilizare:

1.  atele vacuum pentru membrele inferioare;

2.  atele vacuum pentru membrele superioare;

3.  pompă mecanică sau electrică pentru vidarea saltelei şi atelelor vacuum;

4.   gulere cervicale de diverse mărimi (sau cu mărime ajustabilă);

5.  bandaje;

6.  fese;

7.   material de fixare şi imobilizare pe targă/saltea vacuum (chingi, curele, perne);

8.  comprese sterile de diferite dimensiuni;

9.  comprese mari pentru arsuri;

10.  baticuri triunghiulare (batista salvatorului);

11.  sonde orofaringiene (pipe Guedel) de diferite mărimi;

12.  foarfece pentru haine şi pansamente.

c)  Material de unică folosinţă:

1.   seringi de unică folosinţă - 2 ml, 5 ml,  10 ml si 20 ml;

2.  ace de unică folosinţă pentru seringi;

3.  comprese sterile de diferite dimensiuni;

4.   canule pentru abord venos (branule) de minimum 3 dimensiuni;

5.  truse de perfuzie (minimum 3 bucăţi în plus faţă de numărul de flacoane perfuzabile);

6.  leucoplast superaderent;

7.  garou pentru abordul venos;

8.  material dezinfectant - betadină;

9.  dezinfectant fără iod;

10.  mănuşi de unică folosinţă nesterile;

11.  mănuşi sterile, diferite dimensiuni (individualizat);

12.  alte materiale consumabile de unică folosinţă.

d)    Medicamente (barem minim, lista poate fi extinsă/ modificată după nevoie):

- soluţii perfuzabile: NaCl 0,9% (ser fiziologic), soluţie Ringer lactat, soluţii macromoleculare (HAES), Mannitol.

e)  Echipament antihipotermic:

1.   folii   de   aluminiu   bistratificate   pentru   protecţia antihipotermică (folie Sirius);

2.  încălzitoare pentru mâini.

ANEXA Nr. 2

BAREMURI   DE   DOTĂRI

A. Baremul de dotare a fiecărui membru din cadrul centrului judeţean salvaspeo cu echipament individual şi materiale necesare pentru intervenţia în mediul subteran speologic:

1.  cască de protecţie cu fixarea în „Y" a venei jugulare;

2.  ecleraj dublu funcţional: acetilenic şi electric;

3.   accesorii pentru buna funcţionare a eclerajelor (brener, desfundător, baterii);

4.  combinezon de protecţie;

5.   lenjerie de corp corespunzătoare (subcombinezon, ciorapi de lână);

6.  cizme din cauciuc;

7.  ham speologic ajustabil;

8.  verigă rapidă de tip demirond;

9.   lonjă dublă din coardă dinamică cu diametrul minim de 9 mm;

10. blocatoare (blocator ventral şi blocator cu mâner pentru metoda DED);

11.  coborâtor cu role (simplu sau autoblocant);

12.  pedală pentru blocatorul cu mâner;

13.  carabiniere (2 bucăţi cu siguranţă şi 5 bucăţi fără siguranţă);

14.  folie de supravieţuire;

15.  sac pentru transport echipament;

16.  bidon pentru carbid şi pungă pentru reziduuri;

17.  cârlig „goutte d'eau";

18.  vestă pentru blocatorul ventral;

19.  mănuşi de protecţie;

20.  lampă cu carbid;

21.  costum complet de neopren    (bluză, pantaloni, ciorapi);

22   cheie 13 mm;

23.  garou;

24.  briceag;

25.  trusă de spiţuri (tamponor, ciocan, banană);

26.  sac de dormit;

27.  izolir;

28.  telefon mobil.

ANEXA Nr. 3

CRITERIILE

de clasificare a mediului subteran speologic în funcţie de gradul de dificultate

Gradul 1

- peşteri amenajate turistic.

Gradul 2

a)  peşteri orizontale sau în pantă cu strâmtori, târâşuri, ramonaje şi/sau traversări;

b)  nu necesită echipament special;

c)  pot avea cursuri de apă lente şi de mică adâncime;

d)  nu există pericolul de cădere în apă sau de inundare la viituri.

Gradul 3

a)  peşteri sau avene la care suma verticalelor este de ordinul zecilor de metri;

b)  necesită echipament tehnic individual şi cunoaşterea tehnicilor de speologie alpină (TSA);

c)  pot fi active, dar nu există pericolul de cădere în apă sau de inundare totală a galeriilor peşterii la viitură;

d)  pot avea traverseuri şi/sau săritori pozitive, ce trebuie urcate, dar acestea din urmă nu necesită echipament de

escaladă; ele pot fi urcate fără echipament de escaladă în condiţii de securitate.

Gradul 4

a)  peşteri sau avene care au suma verticalelor de ordinul sutelor de metri;

b)  ele pot fi şi active, existând riscul de inundare totală a unor porţiuni ale galeriilor, cursul de apă fiind periculos şi neputând fi evitat, cunoaşterea înotului fiind obligatorie;

c)  pot fi întâlnite, de asemenea, şi verticale pozitive, ce necesită echipament de escaladă;

d)  tot în această categorie intră şi peşterile foarte lungi, pentru a căror parcurgere este nevoie de unul sau mai multe bivuacuri.

Gradul 5

a)  peşteri total sau parţial inundate;

b)   pentru parcurgerea acestor peşteri se vor utiliza tehnicile şi echipamentul de scufundare.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 402/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 402 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 402/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu