Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.39 din 02.04.2020

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 03 aprilie 2020SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Dreptul la pensie şi alte prestaţii de asigurări sociale, pentru notarii publici şi urmaşii acestora, se exercită în condiţiile prezentei legi, prin sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor Publici din România. Articolul 2
(1) Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Casa de pensii, înfiinţată potrivit Legii notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, este instituţie autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget şi organe de conducere proprii, care administrează şi gestionează sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, denumit în continuare sistemul propriu.
(2) Casa de pensii funcţionează sub autoritatea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniune.
Articolul 3Sistemul propriu reglementat de prezenta lege este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii: a)principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului, conform prezentei legi, Statutului Casei de pensii şi regulamentelor proprii; b)principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la asigurări sociale este un drept constituţional, ocrotit şi promovat de lege în scopul realizării protecţiei sociale; c)principiul solidarităţii sociale între notarii publici, care îşi asumă drepturi şi obligaţii reciproce în scopul prevenirii, limitării şi înlăturării riscurilor asigurate prevăzute de prezenta lege; d)principiul obligativităţii, conform căruia toţi notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, participă la sistemul propriu, dreptul la pensie şi alte prestaţii de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor; e)principiul contributivităţii, conform căruia sistemul propriu se constituie pe baza contribuţiilor asiguraţilor, iar drepturile la pensie şi alte prestaţii de asigurări sociale se cuvin pe baza acestor contribuţii; f)principiul egalităţii, conform căruia se asigură participanţilor la sistemul propriu un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege; g)principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie; h)principiul incesibilităţii, conform căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial; i)principiul investirii prudente şi eficiente a contribuţiilor, care să conducă la atragerea de venituri suplimentare la sistemul propriu, în scopul protejării drepturilor asiguraţilor. Articolul 4În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)asiguraţi - notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu, în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii şi ale regulamentelor proprii; b)beneficiari - notarii publici care beneficiază de pensie şi alte prestaţii de asigurări sociale, precum şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi la alte prestaţii de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii şi ale regulamentelor proprii; c)contribuabili - notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, care plătesc contribuţii în cadrul sistemului propriu, conform prezentei legi, Statutului Casei de pensii şi regulamentelor proprii; d)contribuţii - sumele plătite lunar de asiguraţi la sistemul propriu de pensii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, de Statutul Casei de pensii şi de regulamentele proprii; e)declaraţie individuală de asigurare - document transmis Casei de pensii, prin care asiguratul comunică venitul lunar asigurat pentru care optează; f)pensie - suma plătită lunar beneficiarului, stabilită în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii şi ale regulamentelor proprii; g)prestaţii de asigurări sociale - venituri de înlocuire sub formă de pensii sau ajutoare financiare, prevăzute de prezenta lege, care se acordă în situaţia pierderii veniturilor profesionale, ca urmare a producerii riscurilor asigurate; h)perioada de contribuţie - perioada de timp pentru care s-au datorat şi s-au plătit contribuţii la sistemul propriu, conform prezentei legi, Statutului Casei de pensii şi regulamentelor proprii; i)perioada completă de contribuţie - perioada de timp, exprimată în ani, prevăzută de prezenta lege, care se utilizează la determinarea punctajului mediu acumulat; j)perioada minimă de contribuţie - perioada de timp, exprimată în ani, în care asiguraţii au datorat şi au plătit contribuţii la sistemul propriu, specifică fiecărei prestaţii de asigurări sociale, reglementată de prezenta lege; k)perioada asimilată - perioada pentru care asiguraţii nu au datorat şi nu au plătit contribuţii la sistemul propriu şi care este asimilată perioadei de contribuţie la sistemul propriu, în condiţiile prezentei legi; l)punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat întro lună, calculat prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei lunare individuale, la venitul de referinţă stabilit anual de către Consiliul de administraţie al Casei de pensii; m)punctaj mediu acumulat - numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea sumei punctajelor lunare ale asiguratului, realizate în întreaga perioadă de contribuţie la sistemul propriu, la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuţie; n)riscuri asigurate - evenimente precum bătrâneţea, invaliditatea şi decesul, la a căror producere Casa de pensii are obligaţia să acorde, la cerere, asiguraţilor sau, după caz, urmaşilor acestora prestaţii de asigurări sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii şi ale regulamentelor proprii; o)stagiu potenţial - perioada de timp acordată la calculul pensiei de invaliditate, determinată ca diferenţă între perioada completă de contribuţie şi perioada de contribuţie realizată de asigurat până la data acordării pensiei de invaliditate, în condiţiile prezentei legi; p)vârstă standard de pensionare - vârsta de la care asiguraţii pot solicita acordarea pensiei pentru limită de vârstă; q)venit lunar asigurat - venitul pentru care a optat asiguratul, asupra căruia se datorează contribuţia la sistemul propriu, conform prezentei legi, Statutului Casei de pensii şi regulamentelor proprii; r)venit de referinţă - venitul utilizat la determinarea punctajelor lunare ale asiguraţilor, stabilit anual de către Consiliul de administraţie al Casei de pensii, prin raportarea veniturilor asigurate totale la numărul total al asiguraţilor; s)venit mediu lunar - venitul obţinut prin împărţirea venitului total asigurat, rezultat din însumarea veniturilor lunare asigurate din perioada de contribuţie în sistemul propriu, la numărul de luni corespunzător perioadei de contribuţie efectiv realizate. Articolul 5
(1) În sistemul propriu, asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii şi ale regulamentelor proprii.
(2) Sunt contribuabili la sistemul propriu notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii.
(3) Notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu, sunt asiguraţi obligatoriu în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii şi ale regulamentelor proprii.
Articolul 6
(1) Perioada de contribuţie reprezintă intervalul de timp pentru care asiguraţii au datorat şi au plătit contribuţii la sistemul propriu, în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii şi ale regulamentelor proprii.
(2) Pentru perioada în care au contribuit la sistemul propriu, asiguraţii nu pot beneficia simultan de mai multe prestaţii de asigurări sociale reglementate de prezenta lege.
(3) Perioada de contribuţie se determină şi se exprimă în ani, luni şi zile calendaristice.
(4) La determinarea perioadei minime de contribuţie, necesară pentru acordarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul propriu, din perioada de contribuţie exprimată în ani, luni şi zile calendaristice, se iau în considerare anii întregi, iar lunile şi zilele se neglijează.
(5) Constituie perioade de contribuţie şi perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, în care asiguratul a datorat şi a plătit contribuţii la sistemul propriu, în condiţiile Statutului Casei de pensii, adoptat conform dispoziţiilor art. 63 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
Articolul 7
(1) La acordarea pensiei se valorifică şi perioadele pentru care asiguraţii nu au datorat şi nu au plătit contribuţii la sistemul propriu, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:a)a beneficiat, cu respectarea prevederilor legale, începând cu data de 1 iulie 2013, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, pe o durată de cel puţin 30 de zile consecutiv; b)a beneficiat, cu respectarea prevederilor legale, începând cu data de 1 iulie 2013, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani; c)a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar juridic, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; d)a beneficiat de pensie de invaliditate din sistemul propriu.
(2) Asiguraţii beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) dacă acestea nu se suprapun cu perioadele de contribuţie din sistemul propriu şi dacă nu au fost valorificate în alte sisteme de pensii, în condiţiile reglementărilor proprii ale acestora.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), venitul asigurat lunar, corespunzător perioadelor asimilate, luat în considerare la calculul pensiei, este egal cu 25% din venitul minim asigurat în cadrul sistemului propriu din perioadele respective.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), venitul asigurat lunar, corespunzător perioadelor asimilate, luat în considerare la calculul pensiei, este egal cu suma aferentă pensiei de invaliditate.
(5) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică numai pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei de invaliditate şi pensiei de urmaş.
Articolul 8
(1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor în sistemul propriu se asigură de Casa de pensii.
(2) Evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată ale acestora, a contribuţiilor lunare achitate pe întreaga perioadă de contribuţie, precum şi a prestaţiilor de asigurări sociale acordate se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale.
(3) Codul personal de asigurări sociale este generat şi administrat prin mijloace informatice de către Casa de pensii.
(4) Perioada de contribuţie, venitul lunar asigurat, contribuţiile lunare plătite, punctajul lunar şi punctajul mediu acumulat se certifică asiguraţilor, de către Casa de pensii, în format electronic.
Articolul 9
(1) În sistemul propriu, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii sau decesului.
(2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii şi ajutoare financiare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, de Statutul Casei de pensii şi de regulamentele proprii.
(3) Cuantumul pensiilor şi al ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se stabileşte în funcţie de perioada de contribuţie şi nivelul contribuţiilor plătite de asigurat.
(4) În sistemul propriu, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională.
Capitolul IIPrestaţii de asigurări sociale Secţiunea 1Pensii Articolul 10În sistemul propriu, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de pensii: a)pensia pentru limită de vârstă; b)pensia anticipată; c)pensia de invaliditate; d)pensia de urmaş.A. Pensia pentru limită de vârstă Articolul 11
(1) Pensia pentru limită de vârstă se cuvine asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi perioada minimă de contribuţie în sistemul propriu.
(2) Vârsta standard de pensionare, la care se poate solicita pensie pentru limită de vârstă, este de 65 de ani, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.
(3) Perioada minimă de contribuţie în sistemul propriu, necesară pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, este de 10 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
(4) Perioada completă de contribuţie, utilizată la determinarea punctajului mediu acumulat, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.B. Pensia anticipată
Articolul 12
(1) Asiguraţii care au realizat o perioadă de contribuţie de cel puţin 25 de ani în sistemul propriu au dreptul la pensie anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.
(2) La stabilirea perioadei de contribuţie pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în calcul perioadele asimilate prevăzute de prezenta lege.
Articolul 13
(1) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea procentuală a acestuia în raport cu perioada de contribuţie realizată şi cu numărul de luni de anticipare.
(2) Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se calculează conform prevederilor art. 29.
(3) Diminuarea prevăzută la alin. (1) se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu procentele prevăzute în tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1

Perioada de contribuţie realizată Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)
De la 25 de ani până la 30 de ani 0,50
De la 30 de ani până la 35 de ani 0,40
Peste 35 de ani, inclusiv 0,30

(4) Prin sintagma luni de anticipare se înţelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate şi data împlinirii vârstei standard de pensionare pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, exprimată în număr de luni calendaristice întregi. Articolul 14
(1) Pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 13 alin. (3).
(2) Pensia pentru limită de vârstă, stabilită conform prevederilor alin. (1), se acordă începând cu data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare.C. Pensia de invaliditate
Articolul 15
(1) Asiguraţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncă şi sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate au dreptul la pensie de invaliditate dacă la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă sunt notari publici.
(2) Asiguraţii care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de prezenta lege nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate.
Articolul 16
(1) Pierderea capacităţii de muncă se dovedeşte prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale în vederea înscrierii la pensie de invaliditate din sistemul public, în conformitate cu reglementările legale în vigoare în acest sistem.
(2) Procedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicală şi contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă se efectuează conform reglementărilor legale în vigoare în sistemul public de pensii, fiind valabile inclusiv în sistemul propriu.
(3) Deciziile medicale de încadrare în grad de invaliditate pot fi supuse controlului Casei de pensii, prin control medical de specialitate efectuat de medici specialişti din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, pe bază de protocol de colaborare.
Articolul 17
(1) Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea venitului minim asigurat, prevăzut în Statutul Casei de pensii.
(3) În situaţia în care pensionarul încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia de însoţitor se acordă de ultimul sistem în care acesta a fost asigurat, respectiv de către sistemul în care acesta a realizat perioada de contribuţie cea mai mare, în situaţia în care la data pensionării era asigurat simultan în mai multe sisteme de asigurări sociale.
(4) La trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă, indemnizaţia pentru însoţitor se menţine.
Articolul 18
(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între perioada completă de contribuţie prevăzută la art. 11 şi perioada de contribuţie realizată de asigurat până la data acordării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial, determinat în ani, luni şi zile, rezultat conform alin. (1), nu poate fi mai mare decât perioada de contribuţie pe care asiguratul ar fi putut-o realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută la art. 11 alin. (2).
(3) Pentru stagiul potenţial acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:a)0,50 puncte pentru gradul I de invaliditate; b)0,30 puncte pentru gradul II de invaliditate.
(4) În situaţia în care pensionarul are perioade de cotizare şi în alte sisteme de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, stagiul potenţial va fi acordat de către sistemul în care acesta a realizat perioada de contribuţie cea mai mare.
Articolul 19
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii.
(2) După fiecare revizuire medicală, pensionarul de invaliditate are obligaţia să transmită Casei de pensii un exemplar al noii decizii medicale asupra capacităţii de muncă, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare celei în care a avut loc revizuirea.
(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.
(4) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.
(5) La schimbarea gradului de invaliditate, stagiul potenţial acordat la înscrierea iniţială se menţine, iar eventualele perioade de contribuţie, precum şi perioadele asimilate prevăzute la art. 7, realizate după pensionare, nu se valorifică.
Articolul 20
(1) Începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare, pensionarilor de invaliditate li se stabileşte din oficiu pensia pentru limită de vârstă, acordându-se cuantumul pensiei cel mai avantajos.
(2) În situaţia în care nu îndeplinesc condiţia privind perioada minimă de contribuţie necesară în vederea stabilirii pensiei pentru limită de vârstă, pensionarii de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sunt trecuţi din oficiu în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă, cu menţinerea cuantumului aferent pensiei de invaliditate.D. Pensia de urmaş
Articolul 21
(1) Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era asigurat sau pensionar din sistemul propriu.
(2) Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor şi în situaţia în care, la data decesului, susţinătorul nu îndeplinea condiţiile prevăzute la alin. (1), dar a realizat perioada minimă de contribuţie de 10 ani în sistemul propriu.
Articolul 22
(1) Copiii au dreptul la pensie de urmaş:a)până la vârsta de 18 ani; b)dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; c)pe toată durata încadrării în grad de invaliditate, respectiv în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, după caz, dacă acestea s-au ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).
(2) Procedura de încadrare în grad de invaliditate, respectiv în grad de handicap, revizuirea medicală şi contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap se efectuează conform reglementărilor legale în domeniu, fiind valabile inclusiv în sistemul propriu.
(3) După fiecare revizuire medicală, pensionarul prevăzut la alin. (1) lit. c) are obligaţia să transmită Casei de pensii un exemplar al noii decizii medicale asupra capacităţii de muncă, respectiv al noului certificat de încadrare în grad de handicap cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare celei în care a avut loc revizuirea.
(4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap.
Articolul 23Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 65 de ani, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Articolul 24Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, în raport cu: a)pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, în funcţie de perioada de contribuţie la sistemul propriu; b)pensia de invaliditate în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. Articolul 25Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în procent de 60% din pensia susţinătorului, prevăzută la art. 24, indiferent de numărul urmaşilor îndreptăţiţi la pensie. Articolul 26Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte, cu respectarea prevederilor art. 21. Articolul 27
(1) În situaţia copiilor urmaşi care au împlinit vârsta de 18 ani, dovada continuării studiilor se transmite Casei de pensii până la sfârşitul lunii în care aceştia au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) În situaţia copiilor urmaşi prevăzuţi la art. 22 alin. (1) lit. b), dovada continuării studiilor se transmite Casei de pensii până la data de 30 octombrie a anului în curs.
Articolul 28
(1) Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o altă categorie de pensie din sistemul propriu şi care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea pensiei de urmaş din acelaşi sistem pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
(2) În cazul opţiunii prevăzute la alin. (1), pensia se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii la Casa de pensii.E. Calculul pensiilor
Articolul 29
(1) În sistemul propriu, cuantumul pensiilor la data înscrierii la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu acumulat realizat de asigurat în perioada de contribuţie cu valoarea unui punct de pensie.
(2) Punctajul mediu acumulat realizat de asigurat se determină prin împărţirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuţie, prevăzută la art. 11.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul pensiei pentru limită de vârstă, acordată asiguraţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (1)-(3), punctajul mediu acumulat se determină prin împărţirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuţie, prevăzută la art. 81 alin. (1)-(3), după caz.
(4) Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei individuale, la venitul de referinţă, stabilit anual de către Consiliul de administraţie al Casei de pensii.
(5) Venitul de referinţă se stabileşte de către Consiliul de administraţie al Casei de pensii până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul în curs.
(6) Pentru lunile pentru care Consiliul de administraţie al Casei de pensii încă nu a aprobat venitul de referinţă se utilizează ultimul venit de referinţă stabilit.
(7) La calcularea punctajului mediu acumulat şi a punctajului lunar se utilizează 6 zecimale.
(8) Valoarea punctului de pensie se stabileşte prin hotărâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, pe baza propunerii Consiliului de administraţie al Casei de pensii şi a ultimului raport actuarial.
(9) Cuantumul pensiei calculat conform prevederilor prezentei legi se întregeşte la leu în favoarea asiguratului.F. Stabilirea şi plata pensiilor
Articolul 30
(1) Pensia se acordă la cererea titularului, a tutorelui sau a curatorului acestuia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat de acesta cu procură specială.
(2) Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la sediul Casei de pensii sau, după caz, la camera notarilor publici în a cărei rază teritorială şi-a desfăşurat activitatea asiguratul sau, după caz, domiciliază titularul dreptului la pensie.
(3) Cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana îndreptăţită oricând până la data emiterii deciziei de pensionare.
(4) Procedura de depunere/retragere a cererii de pensionare, precum şi actele doveditoare, necesare înscrierii la pensie, vor fi reglementate prin proceduri emise de Casa de pensii.
Articolul 31
(1) Drepturile de pensie se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi se acordă de la data înregistrării cererii, dar nu înainte de încetarea calităţii de notar public, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul pensiei de urmaş, aceasta se poate acorda şi de la o altă dată, dar nu înainte de încetarea calităţii de notar public a beneficiarului, după cum urmează:a)din prima zi a lunii următoare decesului, dacă susţinătorul decedat era pensionar al sistemului propriu şi cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului; b)de la data decesului susţinătorului, dacă susţinătorul nu era pensionar al sistemului propriu la data decesului şi cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pensia de invaliditate se acordă de la data încetării calităţii de notar public, ca urmare a încadrării în gradul I sau II de invaliditate, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
Articolul 32
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa de pensii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la această instituţie.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte în mod corespunzător în cazul în care dosarul primit este incomplet şi sunt necesare acte suplimentare.
(3) Decizia va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(4) Decizia de pensie se comunică titularului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
Articolul 33Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, depusă în termen de 30 de zile de la comunicare, cu condiţia restituirii în prealabil a eventualelor sume încasate în baza acesteia. Articolul 34
(1) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, se constată erori în stabilirea şi/sau plata drepturilor de pensie, Casa de pensii va opera modificările care se impun, prin decizie de revizuire sau dispoziţie de plată, după caz.
(2) Casa de pensii va efectua verificările prevăzute la alin. (1) din oficiu sau la cererea persoanei îndreptăţite.
(3) Sumele rezultate în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se acordă sau, după caz, se recuperează în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.
(4) Termenul general de prescripţie curge, potrivit dreptului comun, de la data emiterii deciziei de revizuire sau a dispoziţiei de plată, după caz.
(5) Pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea perioadelor de contribuţie, perioadelor asimilate prevăzute de prezenta lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.
(6) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea la Casa de pensii.
Articolul 35
(1) Pensia se plăteşte titularului, reprezentantului legal al acestuia sau mandatarului desemnat prin procură specială.
(2) Plata pensiei se face lunar, în contul bancar comunicat de beneficiar, iar comisioanele bancare aferente se suportă de către acesta.
(3) Modalitatea de plată a pensiilor va fi stabilită prin proceduri emise de Casa de pensii.
Articolul 36
(1) Plata pensiei încetează cu data de întâi a lunii următoare celei în care:a)beneficiarul a decedat; b)beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia; c)urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului; d)copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c); e)au expirat 36 de luni de la data suspendării pensiei de invaliditate, respectiv a pensiei de urmaş conform art. 37 alin. (4).
(2) În situaţia pensionarilor de invaliditate care nu mai sunt încadraţi în gradul I sau II de invalidate, plata pensiei încetează cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut la art. 19 alin. (2).
(3) În situaţia pensionarilor urmaşi care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) din prezenta lege, plata pensiei încetează cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut la art. 22 alin. (3).
Articolul 37
(1) Plata pensiei se suspendă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care:a)copiii sau soţul supravieţuitor, beneficiari ai unei pensii din sistemul propriu, optează pentru o altă categorie de pensie din acelaşi sistem; b)copilul, pensionar urmaş, a împlinit vârsta de 18 ani şi nu face dovada continuării studiilor; c)pensionarul obţine venituri în calitate de notar public; d)soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit.
(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 noiembrie a anului în curs.
(3) Suspendarea plăţii pensiei şi a indemnizaţiei pentru însoţitor, după caz, se poate face şi la cererea pensionarului, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
(4) În cazul pensionarilor care nu au transmis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, plata pensiei se suspendă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care au expirat termenele de transmitere prevăzute la art. 19 alin. (2) şi art. 22 alin. (3).
(5) Plata indemnizaţiei pentru însoţitor se suspendă în situaţia schimbării din gradul I în gradul II de invaliditate, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă prevăzut la art. 19 alin. (2).
Articolul 38În situaţiile în care au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea plăţii pensiei, reluarea în plată a acesteia se face, la cerere, după cum urmează: a)începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată cererea, în situaţiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. a) şi lit. d) şi alin. (3); b)de la data suspendării plăţii pensiei în temeiul art. 37 alin. (1) lit. b), cu respectarea termenului general de prescripţie, pentru întreaga perioadă de studii dovedită; c)de la data de 1 noiembrie, cu respectarea termenului general de prescripţie, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 37 alin. (2); d)începând cu data de întâi a lunii următoare încetării calităţii de notar public, cu respectarea termenului general de prescripţie, în situaţia suspendării plăţii pensiei în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c), dată de la care pensia se recalculează prin adăugarea perioadei de contribuţie realizată în perioada de suspendare; e)începând cu data suspendării pensiei de invaliditate, respectiv de urmaş, cu respectarea termenului general de prescripţie, în cazul pensionarilor prezentaţi la termenul de revizuire medicală periodică stabilit şi care depun decizia medicală asupra capacităţii de muncă, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, după expirarea termenului de transmitere a acestora, prevăzut la art. 19 alin. (2) şi la art. 22 alin. (3); f)începând cu data de întâi a lunii următoare prezentării la revizuirea medicală periodică, în cazul pensionarilor care nu sau prezentat la termenul stabilit şi care depun decizia medicală asupra capacităţii de muncă, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, după expirarea termenului de transmitere a acestora, prevăzut la art. 19 alin. (2) şi la art. 22 alin. (3). Articolul 39Încetarea, suspendarea, reluarea plăţii pensiei, precum şi orice altă modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de Casa de pensii, cu respectarea regimului juridic al deciziei de pensie. Articolul 40Pensiile acordate în temeiul prezentei legi nu se pot cumula cu veniturile realizate în calitate de notar public. Articolul 41Pensionarii sistemului propriu sunt obligaţi să comunice Casei de pensii orice schimbare de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia. Articolul 42
(1) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturile de pensii cuvenite şi neachitate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.G. Actualizarea pensiilor
Articolul 43
(1) Casa de pensii poate actualiza anual pensiile aflate în plată, în funcţie de resursele financiare ale sistemului şi de propunerile cuprinse în ultimul raport actuarial.
(2) Actualizarea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează prin actualizarea valorii punctului de pensie, prin hotărâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
(3) Cuantumul pensiilor actualizate conform alin. (2) este egal cu punctajul mediu acumulat aferent pensiei aflate în plată înmulţit cu noua valoare a punctului de pensie.
Secţiunea a 2-a Ajutoare financiare Articolul 44În cadrul sistemului propriu, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de ajutoare financiare: a)ajutor financiar pentru retragerea din profesie; b)ajutor de deces.A. Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie Articolul 45
(1) Asiguraţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea unei pensii au dreptul la un ajutor financiar pentru retragerea din profesie, dacă au realizat o perioadă minimă de contribuţie de 5 ani.
(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă la cerere, o singură dată, după încetarea calităţii de notar public.
(3) Nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) asiguraţii care au realizat perioada minimă de contribuţie necesară acordării pensiei pentru limită de vârstă şi au încetat calitatea de notar public anterior împlinirii vârstei standard de pensionare, prevăzută de prezenta lege.
Articolul 46
(1) Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie se determină în funcţie de venitul mediu lunar asigurat al solicitantului şi de perioada de contribuţie realizată până la momentul solicitării prestaţiei de asigurări sociale.
(2) Cuantumul ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se calculează prin înmulţirea venitului mediu lunar cu coeficientul de multiplicare prevăzut în tabelul nr. 2.Tabelul nr. 2

Perioada de contribuţie realizată până la data solicitării ajutorului financiar Coeficient de multiplicare al venitului mediu lunar
De la 9 ani până la 10 ani 15
De la 8 ani până la 9 ani 12
De la 7 ani până la 8 ani 10
De la 6 ani până la 7 ani 8
De la 5 ani până la 6 ani 6

(3) Venitul mediu lunar al asiguratului din perioada de contribuţie se determină prin raportarea sumei veniturilor lunare asigurate pe întreaga perioadă de contribuţie la numărul de luni corespunzător perioadei de contribuţie realizată în sistemul propriu.
(4) La calculul ajutorului financiar pentru retragerea din profesie, din perioada de contribuţie exprimată în ani, luni şi zile calendaristice se iau în considerare anii şi lunile întregi, iar zilele se neglijează.
Articolul 47
(1) Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie poate fi solicitat în termenul general de prescripţie, calculat de la data încetării calităţii de notar public.
(2) La încetarea calităţii de notar public prin deces, ajutorul financiar pentru retragerea din profesie poate fi solicitat de soţul supravieţuitor sau, în lipsa acestuia, de copiii ori părinţii asiguratului.
(3) În situaţia în care, la încetarea calităţii de notar public prin deces, există membri de familie cu vocaţie la pensie de urmaş, aceştia trebuie să opteze între ajutorul financiar pentru retragerea din profesie sau acordarea pensiei de urmaş, potrivit legii.B. Ajutorul de deces
Articolul 48
(1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, care poate fi, după caz:a)soţul supravieţuitor; b)copilul; c)părintele; d)reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la lit. a)-c); e)oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(2) Ajutorul de deces se acordă în cazul persoanelor care, la data decesului, aveau calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului propriu, indiferent de perioada de contribuţie realizată.
(3) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă şi la decesul notarului public care a beneficiat de ajutor financiar pentru retragerea din profesie în cadrul sistemului propriu.
Articolul 49
(1) Ajutorul de deces se acordă, la cerere, persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat de către aceasta prin procură autentică, pe baza certificatului de deces şi a actelor justificative, şi poate fi solicitat în termenul general de prescripţie, calculat de la data decesului.
(2) Ajutorul de deces se acordă numai în situaţia în care contribuţiile asiguratului şi eventualele accesorii datorate până la data decesului sunt achitate la zi.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte prin Statutul Casei de pensii.C. Stabilirea şi plata ajutoarelor financiare
Articolul 50
(1) Cererile privind acordarea ajutoarelor financiare, însoţite de actele doveditoare, se depun la sediul Casei de pensii sau, după caz, la camera notarilor publici în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea asiguratul sau, după caz, domiciliază solicitantul.
(2) Modalitatea de depunere a cererilor, precum şi actele doveditoare, necesare acordării ajutoarelor financiare, vor fi reglementate prin proceduri emise de către Casa de pensii.
Articolul 51
(1) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se face prin decizie emisă de Casa de pensii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la această instituţie.
(2) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea ajutorului de deces se face prin decizie emisă de Casa de pensii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la această instituţie.
(3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc în mod corespunzător în cazul în care dosarul primit este incomplet şi sunt necesare acte suplimentare.
(4) Decizia va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea privind acordarea ajutoarelor financiare.
(5) Decizia privind acordarea ajutoarelor financiare se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
(6) Modelul deciziei privind acordarea ajutoarelor financiare se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
Articolul 52Decizia privind acordarea ajutoarelor financiare poate fi anulată la cererea titularului, depusă în termen de 30 de zile de la comunicare, cu condiţia restituirii în prealabil a eventualelor sume încasate în baza acesteia. Articolul 53
(1) Ajutoarele financiare se plătesc titularului, reprezentantului legal al acestuia sau mandatarului desemnat prin procură specială.
(2) Plata ajutoarelor financiare se face în contul bancar comunicat de beneficiar.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţii deosebite, plata ajutorului de deces se poate face şi prin casierie sau prin mandat poştal.
(4) Modalitatea de plată a ajutoarelor financiare va fi stabilită prin proceduri emise de către Casa de pensii.
(5) Comisioanele bancare aferente plăţii drepturilor prevăzute la alin. (2) se suportă de către Casa de pensii.
Articolul 54
(1) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, se constată erori în stabilirea şi/sau plata ajutoarelor financiare, Casa de pensii va opera modificările care se impun, prin decizie de revizuire sau dispoziţie de plată, după caz.
(2) Casa de pensii va efectua verificările prevăzute la alin. (1) din oficiu sau la cererea persoanei îndreptăţite.
(3) Sumele rezultate în urma verificărilor efectuate prevăzute la alin. (1) se acordă sau, după caz, se recuperează în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.
(4) Termenul general de prescripţie curge, potrivit dreptului comun, de la data emiterii deciziei de revizuire sau a dispoziţiei de plată, după caz.
Capitolul IIIJurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Articolul 55
(1) Deciziile emise de Casa de pensii în legătură cu drepturile şi obligaţiile asiguraţilor şi pensionarilor sistemului propriu pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
(3) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.
(4) În soluţionarea contestaţiilor introduse împotriva deciziilor emise de Casa de pensii, Biroul executiv al Consiliului Uniunii emite hotărâri.
(5) Contestaţia împotriva deciziei se depune la Casa de pensii, în termenul prevăzut la alin. (1).
Articolul 56
(1) Prin hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor, Biroul executiv al Consiliului Uniunii poate decide:a)admiterea totală sau parţială a contestaţiei, având drept consecinţă revizuirea în mod corespunzător a deciziei de către Casa de pensii, potrivit prezentei legi; b)respingerea contestaţiei.
(2) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la Casa de pensii.
(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte corespunzător în cazul în care pentru soluţionarea contestaţiei sunt necesare acte suplimentare.
(4) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, prin reglementări proprii.
Articolul 57
(1) Hotărârile Biroului executiv al Consiliului Uniunii, emise în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor Casei de pensii, pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Hotărârile Biroului executiv al Consiliului Uniunii emise în soluţionarea contestaţiilor şi care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.
Capitolul IVContribuabilii la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Articolul 58
(1) Contribuabili la sistemul propriu sunt notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii.
(2) Notarii publici au obligaţia să depună declaraţia individuală de asigurare, în scopul comunicării opţiunii privind venitul lunar asigurat.
(3) Termenele, procedura de depunere şi modelul declaraţiei individuale de asigurare sunt prevăzute în Statutul Casei de pensii.
Articolul 59
(1) Contribuţia individuală datorată de asiguraţi reprezintă 20% din venitul lunar asigurat, la care asiguratul a optat.
(2) Contribuţia individuală a asiguraţilor la sistemul propriu se datorează de la data numirii în funcţie, în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Contribuţiile individuale ale asiguraţilor la sistemul propriu sunt cheltuieli deductibile, în condiţiile prevăzute de lege.
Articolul 60
(1) Venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare, reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei individuale.
(2) Asiguraţii pot opta prin declaraţia individuală de asigurare pentru unul dintre veniturile lunare asigurate, prevăzute în Statutul Casei de pensii.
(3) În cazul asiguraţilor care nu au depus declaraţia individuală de asigurare, baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o constituie venitul minim asigurat din cadrul sistemului propriu.
(4) Venitul lunar asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, anual, în luna decembrie, prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei.
(5) Modificarea venitului lunar asigurat, în condiţiile alin. (4), produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înregistrării comunicării de modificare a declaraţiei la Casa de pensii.
(6) Nivelul venitului minim asigurat, precum şi nivelul tranşelor de venit asigurat pentru care pot opta asiguraţii sunt prevăzute în Statutul Casei de pensii.
Articolul 61
(1) Calitatea de asigurat al sistemului propriu se suspendă, din oficiu, în situaţia notarilor publici suspendaţi din funcţie, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Calitatea de asigurat al sistemului propriu se suspendă, la cerere, în situaţia în care, pe parcursul derulării asigurării obligatorii, se face dovada că există cel puţin o lună calendaristică în care nu s-au realizat venituri în calitate de notar public.
(3) Suspendarea din oficiu, prevăzută la alin. (1), respectiv suspendarea la cerere, prevăzută la alin. (2), se efectuează potrivit procedurilor specifice cuprinse în Statutul Casei de pensii.
Articolul 62
(1) Calitatea de asigurat la sistemul propriu încetează, din oficiu, la data încetării calităţii de notar public, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), calitatea de asigurat încetează de drept, fără nicio altă formalitate, la data decesului asiguratului.
(3) Încetarea calităţii de asigurat, prevăzută la alin. (1) şi (2), se efectuează potrivit procedurilor specifice cuprinse în Statutul Casei de pensii.
Articolul 63
(1) Calculul şi plata contribuţiilor individuale lunare se efectuează de către asiguraţi sau în numele lor, de către orice altă persoană, în contul Casei de pensii, prin ordin de plată, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
(2) Plata contribuţiei individuale lunare se poate face şi anticipat, pe o perioadă de maximum 12 luni, fără a se depăşi finele anului calendaristic în curs.
(3) Plata contribuţiei peste termenul prevăzut de prezenta lege generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării sumei datorate, inclusiv.
(4) Nivelurile dobânzilor şi penalităţilor de întârziere sunt prevăzute în Statutul Casei de pensii.
(5) Contribuţiile datorate şi neachitate, inclusiv accesoriile aferente, se urmăresc în cadrul termenului general de prescripţie.
(6) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul sistemului propriu.
(7) Plata unor dobânzi şi a unor penalităţi de întârziere nu influenţează cuantumul prestaţiilor de asigurări sociale cuvenite.
(8) Procedurile privind calculul şi plata contribuţiilor individuale lunare, respectiv calculul şi plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere sunt prevăzute în Statutul Casei de pensii.
Articolul 64Asiguratul care are restanţe la plata contribuţiilor individuale, inclusiv a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente, poate beneficia de prestaţiile de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege numai după achitarea integrală a acestora. Articolul 65
(1) Contribuţiile la sistemul propriu datorate şi achitate în condiţiile prezentei legi nu se restituie.
(2) Pot fi restituite la cerere, în cadrul termenului general de prescripţie, sumele plătite în plus faţă de nivelul obligaţiilor legale.
Articolul 66Asiguraţii sistemului propriu sunt obligaţi să comunice Casei de pensii orice schimbare de natură să producă modificări ale statutului de asiguraţi ai sistemului propriu, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.
Capitolul VBugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Articolul 67
(1) Casa de pensii administrează bugetul, care cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului propriu.
(2) Bugetul sistemului propriu este elaborat anual de Consiliul de administraţie al Casei de pensii şi aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, în condiţiile legii şi ale Statutului Casei de pensii.
Articolul 68Veniturile sistemului propriu provin din: a)contribuţii individuale lunare ale asiguraţilor; b)dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contribuţiilor individuale lunare; c)donaţii, legate, subvenţii, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege, de Statut, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii; d)venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii; e)venituri realizate din investirea sumelor prevăzute la lit. a)-d), în condiţiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii, ale regulamentelor proprii şi ale hotărârilor Consiliului Uniunii. Articolul 69Structura cheltuielilor sistemului propriu cuprinde: a)contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul propriu; b)cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu; c)finanţarea unor investiţii proprii; d)alte cheltuieli prevăzute de prezenta lege, de Statutul Casei de pensii, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii. Articolul 70
(1) Obiectivul politicii de investiţii a fondurilor sistemului propriu îl reprezintă investirea prudentă în instrumente financiare a resurselor băneşti disponibile ale asiguraţilor, în scopul suplimentării veniturilor necesare finanţării prestaţiilor de asigurări sociale.
(2) În vederea realizării scopului instituţiei şi cu respectarea obiectului specific de activitate, Casa de pensii poate efectua plasamente financiare, în condiţiile cele mai avantajoase pentru Casa de pensii, la Uniune, entităţile Uniunii şi camerele notarilor publici, pe baza unor raporturi contractuale.
(3) Procedura de efectuare a plasamentelor financiare prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
Articolul 71
(1) Din veniturile prevăzute la art. 68 se prelevă anual o cotă pentru constituirea fondului de rezervă al sistemului propriu, stabilită prin bugetul anual, pe baza ultimului raport actuarial.
(2) Fondul de rezervă nu poate depăşi nivelul cheltuielilor pe următoarele 36 de luni, raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent. Fondul de rezervă se completează în anii în care bugetul fondului de pensii este excedentar şi numai după acoperirea deficitelor bugetului din anii precedenţi.
(3) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale, în situaţii temeinic motivate şi aprobate de Consiliul de administraţie al Casei de pensii.
(4) Fondul de rezervă se reportează în anul următor, urmând a fi completat în condiţiile prezentului articol.
Articolul 72
(1) Din veniturile lunare prevăzute la art. 68, Casa de pensii deduce cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului propriu.
(2) Nivelul cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea sistemului propriu se stabileşte anual, în cadrul bugetului, aprobat prin hotărâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
Articolul 73
(1) Pentru protejarea intereselor asiguraţilor, Casa de pensii urmăreşte în permanenţă asigurarea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor sistemului propriu.
(2) În vederea asigurării veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor sistemului propriu, Casa de pensii întreprinde periodic măsuri privind evaluarea actuarială a bugetului sistemului propriu, realizată de către actuari autorizaţi.
(3) Consiliul de administraţie al Casei de pensii supune periodic Biroului executiv al Consiliului Uniunii rezultatele evaluărilor actuariale ale bugetului sistemului propriu, în vederea adoptării măsurilor de corecţie ce se impun şi a ajustării strategiei de dezvoltare a sistemului propriu pe termen mediu şi lung.
Capitolul VICasa de Pensii a Notarilor Publici din România Articolul 74
(1) Casa de Pensii a Notarilor Publici din România se organizează şi funcţionează în baza prezentei legi, a Statutului Casei de pensii, precum şi a regulamentelor proprii.
(2) Casa de pensii administrează şi gestionează sistemul propriu în interesul asiguraţilor, în vederea asigurării protecţiei sociale a notarilor publici.
(3) Casa de pensii are patrimoniu şi buget propriu, care se aprobă prin procedura prevăzută de prezenta lege, prin Statutul Casei de pensii şi prin regulamentele proprii.
(4) Casa de pensii are ştampilă şi siglă proprii, care cuprind stema României şi denumirea.
(5) Sediul Casei de pensii este în municipiul Bucureşti.
Articolul 75
(1) Casa de pensii are drept scop îndeplinirea misiunii sociale de asigurare a solidarităţii sociale între notarii publici din România, prin colectarea de contribuţii şi acordarea de prestaţii de asigurări sociale potrivit prezentei legi asiguraţilor care şi-au pierdut veniturile profesionale ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
(2) Casa de pensii are scop nonprofit, întreaga sa activitate desfăşurându-se în interesul asiguraţilor.
Articolul 76Patrimoniul Casei de pensii poate fi afectat numai de plata prestaţiilor de asigurări sociale, cheltuielile sistemului în condiţiile prevăzute la art. 69, precum şi de constituirea fondului de rezervă. Articolul 77Organele de conducere ale Casei de pensii sunt: a)Consiliul de administraţie; b)preşedintele; c)vicepreşedintele; d)directorul general. Articolul 78
(1) Consiliul de administraţie al Casei de pensii este format din 5 membri, numiţi de către Consiliul Uniunii, pentru un mandat de 4 ani. Dintre cei 5 membri, 2 membri sunt notari publici pensionari.
(2) Din rândul membrilor Consiliului de administraţie al Casei de pensii, Consiliul Uniunii desemnează preşedintele şi vicepreşedintele Casei de pensii.
(3) Modalitatea de numire şi de întrunire a membrilor Consiliului de administraţie, precum şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin Statutul Casei de pensii.
Articolul 79
(1) Preşedintele Casei de pensii este şi preşedintele Consiliului de administraţie.
(2) Conducerea executivă a Casei de pensii este asigurată de un director general, numit de către Consiliul Uniunii.
(3) Atribuţiile preşedintelui şi ale directorului general ai Casei de pensii se stabilesc prin Statutul Casei de pensii.
Articolul 80
(1) Verificarea activităţii Casei de pensii se realizează de Comisia de cenzori a Uniunii.
(2) Pentru controlul activităţii financiare a sistemului, Casa de pensii poate încheia contracte de prestări servicii cu firme de audit extern.
Capitolul VIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 81
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (4), pentru notarii publici care aveau la data de 1 ianuarie 2013 vârsta cuprinsă între 40 şi 45 de ani inclusiv, precum şi o vechime în profesia de notar public de minimum 10 ani, perioada completă de contribuţie necesară pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă este de 30 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (4), în perioada de tranziţie, pentru notarii publici care aveau la data de 1 ianuarie 2013 vârsta cuprinsă între 45 şi 55 de ani inclusiv, precum şi o vechime în profesia de notar public de minimum 12 ani, perioada completă de contribuţie necesară pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă este de 25 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (4), în perioada de tranziţie, pentru notarii publici care aveau la data de 1 ianuarie 2013 vârsta de peste 55 de ani, precum şi o vechime în profesia de notar public de minimum 15 ani, perioada completă de contribuţie necesară pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă este de 20 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
(4) În situaţia notarilor publici care nu îndeplinesc condiţia privind vechimea în profesia de notar public realizată până la data de 1 ianuarie 2013, prevăzută la alin. (1)-(3), pensia pentru limită de vârstă se determină cu respectarea prevederilor art. 11.
Articolul 82
(1) Între sistemul propriu şi sistemul public de pensii, respectiv celelalte sisteme de pensii obligatorii neintegrate în sistemul public, se recunosc reciproc perioadele de contribuţie în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru categoriile de pensie prevăzute la art. 10 lit. a), c) şi d).
(2) Pensiile şi celelalte prestaţii de asigurări sociale, reglementate de prezenta lege, se stabilesc în funcţie de perioada de contribuţie realizată în sistemul propriu după data de 1 iulie 2013.
(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 iulie 2013, în care o persoană a fost asigurată simultan în sistemul propriu şi întrun alt sistem de pensii, la stabilirea perioadei de contribuţie perioadele respective se iau în considerare o singură dată.
(4) Deschiderea drepturilor de pensie se realizează de către ultimul sistem de pensii în care a fost asigurat.
Articolul 83
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.
(2) Sumele plătite necuvenit se recuperează de la beneficiari în baza deciziei Casei de pensii, care constituie titlu executoriu.
(3) Termenul general de prescripţie curge, potrivit dreptului comun, de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (2).
(4) Debitele reprezentând contribuţii sau prestaţii, inclusiv accesoriile acestora, mai mici de 50 de lei, nu se urmăresc.
(5) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.
Articolul 84
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiari, reţinută în sarcina acestora prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se recuperează de la aceştia, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la beneficiarii decedaţi, nu se mai urmăresc.
Articolul 85Debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale se recuperează din prestaţiile de asigurări sociale în plată sau prin intermediul executorilor judecătoreşti, în situaţia în care debitorul nu beneficiază de o prestaţie din sistemul propriu. Articolul 86Asiguraţii sistemului propriu conform reglementărilor anterioare, care se regăsesc în situaţia de asiguraţi obligatoriu prevăzută de prezenta lege, îşi păstrează calitatea de persoane asigurate în sistemul propriu, la venitul lunar asigurat anterior. Articolul 87Actele de organizare, funcţionare şi administrare încheiate de Casa de pensii conform reglementărilor anterioare, de la data înfiinţării şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile şi produc efecte în continuare. Articolul 88 În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate şi aprobate Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Casei de pensii, prin hotărâre a Consiliului Uniunii. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION-MARCEL CIOLACU p. PREŞEDINTELE SENATULUI, TITUS CORLĂŢEAN


SmartCity5

COMENTARII la Legea 39/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 39 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 39/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu