Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 387 din 31 decembrie 2007

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 901 din 31 decembrie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru creditele externe, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 32.056,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 32.056,3 milioane lei.

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008 este prevăzută în anexa nr. 2/03.

(4) Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.

CAPITOLUL II

Structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat

Art. 3. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 32.056,3 milioane lei şi se prezintă astfel:

                                                                                        - milioane lei -

VENITURI-TOTAL din care:

32.056,3

Venituri curente din acestea:

30.676,7

Contribuţii de asigurări din care:

30.501,8

- contribuţiile angajatorilor

21.062,1

- contribuţiile asiguraţilor din care:

9.439,7

- contribuţia la fondul de pensii administrat privat (se scade)

- 834,5

Venituri nefiscale

174,9

Subvenţii

1.379,6

CAPITOLUL III

Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat

Art. 4. - Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în sumă de 32.056,3 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel:

                                                                                         - milioane lei -

CHELTUIELI-TOTAL din care:

32.056,3

1. Cheltuieli curente

32.041,2

a) cheltuieli de personal

118,0

b) bunuri şi servicii

280,8

c) dobânzi

12,2

d) transferuri între unităţi ale administraţiei publice

1,1

e) alte transferuri

3,0

f) asistenţă socială

31.626,1

2. Cheltuieli de capital

11,8

3. Rambursări de credite

3,3

Art. 5. - (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în structură funcţională, pe capitole, se prezintă astfel:

                                                                                        - milioane lei -

1. Asigurări şi asistenţă socială

32.004,5

2. Asigurări şi asistenţă socială

pentru accidente de muncă si boli profesionale

51,8

(2) In anul 2008, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 550.000 de locuri, din care 450.000 de locuri la tratament balnear şi 100.000 de locuri la odihnă.

(3) Din numărul total de 450.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 10.000 de locuri.

(4) In anul 2008 se pot acorda gratuit până la 60.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin lege.

(5) Durata sejurului unui bilet de odihnă în anul 2008 este de 6 zile.

(6) In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.

(7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pensionarilor, de către casele teritoriale de pensii.

(8) Biletele de odihnă finanţate în anul 2008 din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, de la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială" la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" din prevederile bugetului pe anul 2009.

(9) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

(10) Biletele de odihnă şi de tratament balnear acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept.

(11) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse poate stabili împreună cu Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciul Român de Informaţii numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.

(12)  Tarifele practicate de unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(13) Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în anul 2008 se recuperează pentru anul 2007 diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia încasată de la beneficiarii acestora.

Art. 6. - (1) Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 51,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 51,8 milioane lei.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj

Art. 7. - (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2)  Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 1.957,3 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.838,2 milioane lei, cu un excedent de 119,1 milioane lei.

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, pe anul 2008, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(4) Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.

(5) Bugetul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi detalierea pe centre a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 6/04.

(6) In anul 2008, suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 40 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.

Art. 8. - (1) Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008.

(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 209,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 154,0 milioane lei, cu un excedent de 55,6 milioane lei.

CAPITOLUL V

Responsabilităţi în aplicarea legii

Art. 9. - (1) In bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3)  Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

(4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul „Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.

Art. 10. - (1) In vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, pe parcursul întregului an 2008.

(2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 11. - (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective.

(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 12. - (1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare ale anului 2009, începând cu luna ianuarie 2009.

(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008 instituţiile publice prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.

Art. 13. - Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, va fi în sumă fixă de 500 lei, ce se indexează odată cu inflaţia.

Art. 14. - (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008, este de 581,3 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.

Art. 15. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.

Art. 16. - (1) In baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

A. In perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008:

a) pentru condiţii normale de muncă    29%;

b) pentru condiţii deosebite de muncă   34%;

c) pentru condiţii speciale de muncă    39%.

B. Incepând cu 1 decembrie 2008:

a) pentru condiţii normale de muncă    27,5%;

b) pentru condiţii deosebite de muncă   32,5%;

c) pentru condiţii speciale de muncă    37,5%.

(2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

(3) In cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (2) este inclusă şi cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. B se aplică începând cu veniturile aferente lunii decembrie 2008.

Art. 17. - (1) In baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:

a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1% în perioada ianuarie-noiembrie şi 0,5% începând cu luna decembrie;

b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,5%;

c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1,5% în perioada ianuarie-noiembrie şi de 1% începând cu luna decembrie;

d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 şi, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.

Art. 18. - Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

Art. 19. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 20. - Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurările pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Economiei şi Finanţelor aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 22. -Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

*) Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04 sunt reproduse în facsimil.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂŢII DE ŞANSE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2008

- SINTEZA -

                                                                                                                                     Anex nr. 1/ 03    Pag.    1  - mii lei -

Capitol

Subcopitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

0001

03

VENITURI -TOTAL

32.056.291

0002

1. VENITURI CURENTE

30,676.722

2000

B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI

30.501.780

2003

CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

21.062.052

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori

21.020.237

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale datorate ele angajatori

41.815

2103

CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR

9.439.728

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi

9.952.319

04

Contribuţia altor persoane asigurate

312.417

05

Contribuţii facultative ale asiguraţilor

9.500

06

Contribuţii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea

2

07

Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

-834.510

2900

03

C. VENITURI NEFISCALE

174.942

3000

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

10.322

3003

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.000

07

Alte venituri pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

10.000

3103

VENITURI DIN DOBÂNZI

322

05

Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stal

322

3300

03

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

164.620

3303

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

74.620

11

Contribuţia pentru bilete de tratament si odihna

74.620

3603

DIVERSE VENITURI

90.000

50

Alte venituri

90.000

4100

03

IV .SUBVENŢII

1.379.569

4200

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.379.569

4203

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

1.379.569

24

Subvenţii primite de bugetul

                                                                                                                                      Anexa nr. 1 / 03   Pag   2  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

asigurărilor sociale de stal

1 .379.569

4903

01

Venituri sistem public de pensii

32.004.474

02

Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale

51.817

5003

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

32.056,29!

01

CHELTUIELI CURENTE

32.041.226

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

117.995

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

280.841

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.178

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.148

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.626.064

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.798

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.798

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

3.267

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.267

6800

03

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

32.056.291

01

CHELTUIELI CURENTE

32.04t.226

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

117.995

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

280.841

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.178

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.148

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.626.064

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.798

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.798

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

3.267

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.267

6803

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

32.004.474

01

CHELTUIELI CURENTE

31.989.809

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

113.043

01

Cheltuieli salariale in bani.

88.794

01

Salarii de baza

56.671

02

Salarii de merii

1.700

03

Indemnizaţie de conducere

2.300

04

Spor de vechime

8.500

05

Sporuri pentru condiţii de munca

400

06

Alte sporuri

800

07

Ore suplimentare

6.200

08

Fond de premii

5.000

09

Prima de vacanta

4.723

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din

                                                                                                                                      Anexa nr. 1/03    Pag.    3  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

afara unităţii

300

13

Indemnizaţii de delegare:

200

30

Alte drepturi salariale in bani

2.000

03

Contribuţii

24.249

01

Contribuţii de asigurări sociale tic stat

15.836

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

1.770

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

5.315

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

354

06

Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

753

07

Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

221

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

279.872

01

Bunuri si servicii

31.980

01

Furnituri de birou

2.500

02

Materiale pentru curăţenie

335

03

Încălzit, iluminat si forţa motrică

4.000

04

Apa, canal si salubritate

S37

05

Carburanţi si lubrifianţi

1,350

06

Piese de schimb

503

07

Transport

59

08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

7,000

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcţional

283

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare

15,113

02

Reparaţii curente

3.000

03

Hrana

232

01

Hrana pentru oameni

232

04

Medicamente si materiale sanitare

558

01

Medicamente

330

02

Materiale sanitare

228

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.378

03

Lenjerie si accesorii de pat

103

30

Alte obiecte de inventar

1.275

06

Deplasări, detaşări, transferări

3.150

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.000

02

Deplasări in străinătate

150

11

Carti, publicaţii si materiale documentare

122

12

Consultanta si expertiza

41

                                                                                                                                Anexa nr. 1 / 03      Pag.     4  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

13

Pregătire profesionala

1.679

14

Protecţia muncii

20

24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

24

01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor extreme

24

30

Alte cheltuieli

237.688

02

Protocol si reprezentare

12

04

Chirii

2,500

06

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

216.897

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

18.279

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.178

02

Dobânzi aferente datoriei publice externe

2.178

02

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

2.178

03

Alte dobânzi

10.000

02

Dobânda datorata trezoreriei statului

10.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.584.716

01

Asigurări sociale

30.985.344

02

Ajutoare sociale

599.372

01

Ajutoare sociale in numerar

256.742

02

Ajutoare sociale in natura

342.630

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11,398

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.398

01

Active fixe

9.818

01

Construcţii

6.316

02

Maşini, echipamente si mijloace de transport

302

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.700

30

Alte active fixe

500

03

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.580

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

3.267

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.267

01

Rambursări de credite externe

3.267

01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

3.267

6803

03

Pensii si ajutoare pentru bătrâneţe

30.985.344

04

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

342.630

09

Ajutoare pentru urmaşi

256.742

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

                                                                                                                                 Anexa nr. 1 / 03     Pag.     5  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

si asistentei sociale

419.758

02

Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor

216.697

03

Alte cheltuieli de administrare fond

202.861

6903

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

51.817

01

CHELTUIELI CURENTE

51.417

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.952

01

Cheltuieli salariale in bani

3.865

01

Salarii de baza

2.569

02

Salarii de merit

31

03

Indemnizaţie de conducere

15

04

Spor de vechime

385

05

Sporuri pentru condiţii de munca

15

07

Orc suplimentare

250

08

Fond de premii

236

09

Prima de vacanta

214

13

Indemnizaţii de delegare

50

30

Alte drepturi salariale in bani

100

03

Contribuţii

1.087

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

726

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

76

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

229

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

14

06

Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

32

07

Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

969

01

Bunuri si servicii

689

01

Furnituri de birou

24

02

Materiale pentru curăţenie

10

03

Incălzit, iluminat si forţa motrică

71

04

Apa, canal si salubritate

24

05

Carburanţi si lubrifianţi

95

06

Piese de schimb

14

07

Transport

2

08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

190

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

8

                                                                                                                                    Anexa nr. 1 / 03    Pag.    6  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alintat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare

251

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67

30

Alte obiecte de inventar

67

06

Deplasări, delăsări, transferări

10

01

Deplasări in teme, detaşări, transferări

7

02

Deplasări in străinătate

3

11

Carti, publicaţii si materiale documentare

13

12

Consultanta si expertiza

6

13

Pregătire profesionala

11

14

Protecţia muncii

3

30

Alte cheltuieli

170

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

170

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.148

01

Transferuri curente

1.148

21

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala

1.148

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3,000

01

A. Transferuri interne

3,000

17

Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

3,000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

41.348

02

Ajutoare sociale

41.348

01

Ajutoare sociale in numerar

35.136

02

Ajutoare sociale in natura

6.212

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

400

71

TULUL X ACTIVE NEFINANCIARE

400

01

Active fixe

400

01

Construcţii

200

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

200

6903

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidităţi

34.003

01

Asistenta sociala in caz de boli

19.234

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

14.769

07

Asigurări pentru şomaj

7.253

                                                                                                                                  Anexa nr. 1 /03     Pag.     7  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

09

Ajutoare pentru urmaşi

1.240

15

Prevenirea excluderii sociale

3.000

50

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

3.000

50

Alte cheltuieli in domeniul angularilor si asistentei sociale

6.321

03

Alte cheltuieli de administrare fond

6.321

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂŢII DE ŞANSE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

SINTEZA

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2008

                                                                                                                      Anexa nr. 2 / 03                 Pag.      1  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicatar

2008 Program

A

B

1

5000

TOTAL GENERAL

32.060.S81

01

CHELTUIELI CURENTE

32.041.526

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

117.995

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

281.141

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.178

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.148

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.626.064

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.788

71

TITLUL X ACTIVA NEFINANCIARE

15.788

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

3.267

8l

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.267

6800

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

32.008.764

01

CHELTUIELI CURENTE

31.990.109

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

113.043

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

280.172

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.178

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.584.716

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.388

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

15.388

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

3.267

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.267

6900

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

51.817

01

CHELTUIELI CURENTE

51.417

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.952

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

969

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.148

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

41.348

70

CHELTUIELI DE CAPITAL.

400

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

400

5003

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

32.056.291

01

CHELTUIELI CURENTE

32.041.226

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

117.995

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

280.841

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.178

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI

                                                                                                                            Anexa nr. 2/03             Pag.     2  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grapa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicilor

2008

Program

A

B

1

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.148

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.626.064

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.798

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANC1ARE

11.798

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

3.267

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.267

6803

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

32.004.474

01

CHELTUIELI CURENTE

31.989.809

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

113.043

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

279.872

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.178

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.584.716

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.398

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.398

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

3.267

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.267

6803

03

Pensii si ajutoare pentru bătrâneţe

30.985.344

04

Asistenta acordau persoanelor in vârsta

342.630

09

Ajutoare pentru urmaşi

256.742

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

419.758

02

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

216.897

03

Alte cheltuieli de administrare fond

202.861

6903

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

51.817

01

CHELTUIELI CURENTE

51.417

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.952

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

969

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.148

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

41.348

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

400

71

TITLUL X ACTIVE NE FINANCIARE

400

6903

05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidităţi

34.003

01

Asistenta sociala in caz de boli

19.234

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

14.769

07

Asigurări pentru şomaj

7.253

09

Ajutoare pentru urmaşi

1.240

15

Prevenirea excluderii sociale

3,000

50

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii

                                                                                                                             Anexa nr. 2/03             Pag.    3  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

excluderii sociale

3.000

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

6.321

03

Alte cheltuieli de administrare fond

6321

5006

CREDITE EXTERNE

4.290

01

CHELTUIELI CURENTE

300

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

300

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.990

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.990

6806

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

4.290

01

CHELTUIELI CURENTE

300

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

300

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.990

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.990

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂŢII DE ŞANSE

BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz pe anul 2008 (sumele alocate din credite externe)

                                                                                                                               Anexa nr. 3/03          Pag.     1  - mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008 Program

A

B

1

5006

CREDITE EXTERNE

4.290

01

CHELTUIELI CURENTE

300

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

300

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

300

30

Alte obiecte de inventar

300

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.990

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.990

01

Active fixe

3.990

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

740

30

Alte active fixe

3.250

6806

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

4.290

01

CHELTUIELI CURENTE

300

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

300

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

300

30

Alte obiecte de inventar

300

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.990

71