Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.3540 din 31.03.2016

privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 07 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 234, 245, 246, 255, 256, 259, 260, 263, 269, 275 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul IMetodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 26 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; 2. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)a obţinut calificativul «foarte bine» în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; 3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenţa calificărilor şi competenţelor (Europass), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care se anexează documente doveditoare; 4. La articolul 4 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)adeverinţă/adeverinţe/document/documente care cuprinde/cuprind calificativele pentru ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, în original; 5. La articolul 4 alineatul (1), după litera k) se adaugă o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins: k1) adeverinţă/adeverinţe/document/documente din care să rezulte că nu a fost sancţionat în anul şcolar curent; 6. La articolul 4 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)certificat medical, conform Ordinului comun al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, în original; 7. La articolul 4, după alineatul (2) se adaugă un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La întocmirea dosarului de înscriere la concurs candidaţii respectă ordinea documentelor prevăzută la alin. (1). Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) respectă ordinea prevăzută de fişa de evaluare a curriculumului vitae prevăzută în anexa nr. 4. 8. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Un reprezentant al inspectoratului şcolar, desemnat de inspectorul şcolar general, prin decizie scrisă, depune, cu 12 zile înaintea concursului, la comisia constituită la nivelul Direcţiei generale management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor şi dosarele de concurs ale acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului şcolar. 9. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În situaţiile în care comisia prevăzută la alin. (3) constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 şi/sau nerespectarea prevederilor art. 4 şi ale art. 5 alin. (1) şi (2), dosarele candidaţilor se returnează reprezentantului inspectoratului şcolar cu solicitarea informării în scris a candidaţilor respectivi în termen de 24 de ore de la returnarea dosarului. 10. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Comisia de concurs constituită conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în termen de 10 zile de la anunţarea concursului.11. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Secretariatul comisiei de concurs, comisiei de elaborare a subiectelor şi al comisiei de soluţionare a eventualelor contestaţii este asigurat de către un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, desemnat prin ordinul de numire al comisiei respective. 12. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/ experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi/sau cadre didactice din unităţi/instituţii de învăţământ; cel puţin un membru al comisiei va avea competenţe de elaborare a subiectelor pentru următoarele limbi străine ce pot fi alese de candidaţi: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă. 13. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)un set de 80 de itemi din managementul educaţional şi 40 de itemi din legislaţie şcolară în limba română; dintre cei 80 de itemi de management educaţional 20 se traduc în toate limbile străine alese de candidaţi; 14. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)un set de câte 40 de itemi din management educaţional în fiecare limbă străină aleasă de candidaţi. 15. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei anunţate în scopul testării cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare ocupării funcţiei. Pentru candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs.(4) Înainte de desfăşurarea probelor de concurs, comisia de elaborare a subiectelor de concurs predă, pe bază de proces-verbal, subiectele preşedintelui comisiei de concurs care devine responsabil pentru asigurarea secretizării acestora. 16. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Comisia de concurs prevăzută la art. 6 are următoarele atribuţii: a)primeşte dosarele candidaţilor de la Direcţia generală management şi resurse umane; b)stabileşte, în ziua concursului, subiectele pentru testul-grilă, selectând dintre itemii elaboraţi de comisia prevăzută la art. 7; c)notează fiecare candidat la fiecare probă a concursului; d)stabileşte planul interviului, durata acestuia şi realizează interviul; e)aprobă participarea reprezentanţilor societăţii civile, în calitate de observatori, la desfăşurarea probei de concurs prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c); f)stabileşte ordinea susţinerii probelor şi afişează rezultatele. 17. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins: Articolul 81 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de concurs, are următoarea componenţă:a)preşedinte: secretar de stat; b)membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/ experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; c)secretar: un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (2) Contestaţiile la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general din inspectoratele şcolare, adresate ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.(3) Secretarul comisiei de concurs predă preşedintelui comisiei de contestaţii contestaţia şi documentaţia aferentă desfăşurării concursului pentru proba/probele de concurs contestată(e), cu precizarea termenului-limită la care trebuie să fie comunicat răspunsul la contestaţie.(4) Comisia de contestaţii, în urma verificării aspectelor sesizate, analizând documentaţia aferentă, întocmeşte un raport şi răspunsul către contestatar, pe care le supune aprobării ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(5) Răspunsul, semnat de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, se expediază contestatarului de către Direcţia generală management şi resurse umane, în termen de 7 zile lucrătoare, calculate de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 18. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) În comisia de concurs şi comisia de contestaţii participă, cu statut de observatori, câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au organizaţii sindicale în judeţul/municipiul Bucureşti pentru care se organizează concursul. 19. La articolul 11 alineatul (1), literele a) , b) și c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)evaluarea curriculumului vitae - se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale, pe baza itemilor şi a punctajelor prevăzute în anexa nr. 4; b)rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute:

(i) rezolvarea a 10 itemi de management educaţional şi de legislaţie şcolară, dintre care 4 itemi de management educaţional în limba română, 2 itemi de management educaţional în limba străină aleasă de candidat şi 4 itemi de legislaţie şcolară în limba română, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5;
(ii) expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă rezolvat, punctată cu 1,50 puncte, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5;

c)susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs - se apreciază, pe baza itemilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 6, următoarele aspecte:

(i) calitatea şi susţinerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situaţiile concrete din judeţ, precum şi răspunsurile la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, procesele de asigurare a calităţii, aplicarea legislaţiei generale şi specifice în toate domeniile funcţionale inspectoratului şcolar, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, managementul educaţional şi normele deontologice specifice profesiei şi funcţiei;
(ii) prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora.

20. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Susţinerea de către candidaţi a probelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se înregistrează audio-video. Un reprezentant al serviciului informatizare asistă din punct de vedere tehnic desfăşurarea probei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi înregistrarea audio-video a probelor b) şi c). 21. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) După încheierea probelor şi soluţionarea contestaţiilor, comisiile de concurs/de contestaţii predau dosarele candidaţilor şi documentaţia de concurs Direcţiei generale management şi resurse umane, care le arhivează conform prevederilor legale. 22. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 20(1) În condiţiile în care, după finalizarea concursului, rămân vacante funcţii de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, ocuparea acestora se poate realiza prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv sau se pot delega atribuţiile specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu excepţia:a)persoanelor care până la organizarea concursului au ocupat funcţii de conducere în inspectoratele şcolare sau în casele corpului didactic şi nu au participat la concurs; b)persoanelor care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat. (2) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite ordinul privind ocuparea prin detaşare în interesul învăţământului sau privind delegarea atribuţiilor specifice funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratul şcolar şi de director al casei corpului didactic. 23. În anexa nr. 8, la articolul 4 litera B, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 14. să coordoneze şi să controleze activitatea casei corpului didactic, a centrului de resurse şi asistenţă educaţională, a palatului, cluburilor elevilor şi cluburilor sportive şcolare; 24. În anexa nr. 8, la articolul 5 litera A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. să solicite managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 25. În anexa nr. 8, la articolul 8, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Contractul de management se suspendă de drept în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 26. În anexa nr. 8, la articolul 9 punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)la încetarea calităţii de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ; 27. În anexa nr. 9, la articolul 5 litera A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. să solicite managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 28. În anexa nr. 9, la articolul 8, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Contractul de management se suspendă de drept în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 29. În anexa nr. 9, la articolul 9 punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)la încetarea calităţii de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ; 30. În anexa nr. 10, la articolul 5 litera A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. să solicite managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 31. În anexa nr. 10, la articolul 8, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Contractul de management se suspendă de drept în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 32. În anexa nr. 10, la articolul 9 punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)la încetarea calităţii de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ; 33. Anexele nr. 1 , 2 , 4 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDirecţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Monica Cristina Anisie, secretar de stat ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie) BIBLIOGRAFIE

Nr. crt. Actul normativ/Metodologia/Bibliografia Conţinutul
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Titlul I: Dispoziţii generale; titlul II: Învăţământ preuniversitar; titlul IV, capitolul I: Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar; titlul V: Învăţarea pe tot parcursul vieţii; titlul VI: Răspunderea juridică; titlul VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare
3. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2011
4. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011, cu modificările şi completările ulterioare
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.554/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011
6. Gherguţ, A. (2007), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic. Iaşi, Editura Polirom Capitolul 2 - Funcţiile managerului; Capitolul 6 - Managementul calităţii; Capitolul 7 - Procesul de comunicare
7. Bush, T. (2015). Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici actuale. Iaşi, Editura Polirom Capitolul 2 - Modele de leadership; Capitolul 3 - Modele formale; Capitolul 4 - Modele colegiale
8. Csorba, D., Management educaţional. Studii şi aplicaţii, Ed. Universitară, Bucureşti, 2012

N O T Ă:Bibliografia poate fi modificată şi completată cu alte referinţe bibliografice, care vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, concomitent cu anunţul privind organizarea concursului. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la metodologie) MODEL DE CURRICULUM VITAE*) *) Modelul de curriculum vitae este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4 la metodologie) Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, director al casei corpului didactic Examinat ........ .......... Judeţul ........ ........... Data ........ .............. Examinator: ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura) EVALUARE Curriculum vitae

Punctajul maxim Punctajul obţinut
a) Alte studii universitare/postuniversitare efectuate, după finalizarea învăţământului universitar de lungă durată sau a ciclului I de studii universitare de licenţă ori a ciclului I de studii universitare de licenţă urmat de ciclul II de studii universitare de masterat/master, finalizate cu diplomă/certificat: - o altă licenţă, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cursuri de perfecţionare postuniversitare, programe de conversie postuniversitare/profesională, programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, masterat/master în sistem postuniversitar sau un alt masterat/master în cadrul ciclului II de studii universitare în specialitate, pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice sau în management educaţional; - doctorat, în specialitate sau în management educaţional 0,5 p 1 p
b) Participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul educaţional, altele decât cele menţionate la lit. a): - în ţară (Se acordă 0,25 puncte pe stagiu de formare cu o durată de cel puţin 5 zile/ 40 de ore sau cel puţin 12 credite, dar nu mai mult de 1 punct.); - în străinătate (Se acordă 0,5 puncte pe stagiu, dar nu mai mult de 1 punct.). 1 p 1 p
c) Experienţă în activitatea de: - responsabil de comisie metodică sau comisii de lucru cu caracter permanent prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vigoare, şef de catedră, profesor metodist, profesor-formator, director, director adjunct, responsabil de cerc pedagogic, membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ (Se acordă 0,25 puncte pentru fiecare responsabilitate, dar nu mai mult de 1 punct.); - membru în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, funcţii de conducere, îndrumare şi control în inspectoratul şcolar sau în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, membru în consiliul consultativ al specialităţii/al inspectoratului şcolar (Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare responsabilitate, dar nu mai mult de 1 punct.). 1 p 1 p
d) Lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN (Se acordă 0,75 puncte pentru fiecare lucrare publicată în calitate de autor, 0,50 puncte pentru fiecare lucrare publicată în calitate de coautor.); - articole de management educaţional sau de specialitate publicate (Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare articol publicat în calitate de autor, 0,25 puncte pentru fiecare articol publicat în calitate de coautor.). Punctajul maxim total acordat este de 1,5 puncte 1,5 p
e) Iniţiere, coordonare, participarea la proiecte-pilot, la proiecte privind reforma învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaţionale (Se acordă 1,5 puncte pentru iniţierea de proiecte-pilot, proiecte de reformă a învăţământului, proiecte comunitare, proiecte de integrare europeană, alte proiecte internaţionale; se acordă 1 punct pentru coordonarea de proiecte-pilot, proiecte privind reforma învăţământului, proiecte comunitare, proiecte de integrare europeană, alte proiecte internaţionale; se acordă 0,5 puncte pentru participarea la proiecte-pilot, proiecte privind reforma învăţământului, proiecte comunitare, proiecte de integrare europeană, alte proiecte internaţionale.). 1,5 p
f) Cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie (Pentru cei care au pe diplomă, ca specializare, o limbă străină, este suficientă prezentarea copiei legalizate de pe diplomă.). 0,75 p
g) Cunoştinţe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate 0,75 p
TOTAL PUNCTAJ 10 p

ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 6 la metodologie) Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, director al casei corpului didactic Examinat ........ .......... Judeţul ........ ........... Data ........ .............. Examinator: ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura) EVALUARE Interviu şi susţinerea ofertei manageriale

Criterii Punctajul maxim Punctajul obţinut
interviu* ofertă interviu ofertă
a) aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activităţii instituţiei/instituţiilor din subordine (inspectoratului şcolar, unităţilor conexe, unităţii de învăţământ, activităţii extraşcolare etc.), inspecţia şcolară, participare şi implicare organizaţională, formarea şi conducerea echipelor, managementul reuniunilor de lucru; 1 p x x
b) aspecte financiar-juridice: cunoaşterea legislaţiei generale şi a legislaţiei din domeniul învăţământului, metode şi mijloace de atragere a resurselor extrabugetare şi de finanţare; 1 p x x
c) trăsături de personalitate relevate pentru interviu: capacitate de percepţie globală şi sinteză creativă, capacitate de adaptare, de relaţionare şi comunicare, perspicacitate, prezenţă de spirit, capacitate de negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate şi rezistenţă la efort şi stres, respectarea normelor deontologice specifice profesiei şi funcţiei; 1 p x x
d) competenţe personale în: identificarea activităţilor/acţiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane şi non-umane pentru realizarea activităţilor, alegerea, desemnarea, delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activităţile stabilite, eficienţa comunicării formale şi informale, manifestarea selectivă a puterii; 1 p x x
e) elaborarea şi susţinerea ofertei manageriale. Oferta managerială trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: - definirea şi prezentarea elementelor culturii organizaţionale (viziune, misiune, norme, valori, principii, credinţe) - 0,5 p - diagnoza care trebuie să conţină şi analiza de tip SWOT (contextul socio-economic şi cultural, resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, resurse pedagogice etc.) - 1 p - stabilirea ţintelor strategice pentru fiecare domeniu managerial: management curricular, managementul resurselor umane, managementul resurselor financiare, managementul relaţiilor comunitare şi sistemice - 1 p - planul operaţional (obiective, acţiuni, parteneri, termene, responsabilităţi, indicatori de performanţă, resurse) - 1 p - monitorizarea şi evaluarea planului operaţional - 0,5 p - prezentarea unui studiu de caz prin care să se evidenţieze specificul zonei/regiunii şi adaptarea ţintelor strategice la realităţile judeţului - 2 p • analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice întâlnite, de criză la nivelul judeţului; • prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora. Se apreciază originalitatea şi creativitatea, viziunea managerială şi credibilitatea soluţiilor propuse, valorificarea cunoştinţelor manageriale şi a traseelor legislative în relaţie cu problemele de educaţie specifice judeţului. Criterii de evaluare pentru studiul de caz: • iniţiativă, motivaţie realistă şi creativitate (0,25 p) • capacitate de argumentare, exprimare clară şi precisă a ideilor (0,75 p) • capacitate de analiză şi sinteză (0,5 p) • cooperare şi nonconflictualitate (0,25 p) • managementul timpului alocat prezentării (0,25 p) x 6 p x
Total punctaj interviu 4 p x x
Total punctaj ofertă x 6 p x
Total probă 10


* Comisia de concurs poate defalca punctajul maxim.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 3540/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 3540 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu