E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie Nr.- din 07.10.2011

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 26 octombrie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Funcţiile de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs organizat în baza prevederilor art. 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Articolul 2La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a)este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; b)este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; c)este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; d)are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; e)a obţinut calificativul „foarte bine“ în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; f)are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; g)nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; h)este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011; i)la data susţinerii concursului are vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta legală de pensionare. Capitolul IIOrganizarea concursului Articolul 3(1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic se organizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Secretarul de stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte perioada de organizare şi desfăşurare a concursului şi bibliografia obligatorie pentru concurs, prevăzută în anexa nr. 1.(3) Anunţul privind organizarea concursului şi condiţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor se face, cu cel puţin 30 de zile înainte, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în presa centrală şi de inspectoratul şcolar în presa locală.(4) Perioada de înscriere, metodologia de concurs, anexele nr. 1-4 şi 6, fişa de post şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al inspectoratului şcolar pentru care se organizează concursul.(5) Înscrierea la concurs se încheie cu 15 zile înaintea datei de susţinere a concursului. Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile prevăzute în prezenta metodologie. Lista acestora, vizată de consilierul juridic al inspectoratului şcolar, se afişează la sediul inspectoratului şcolar. Articolul 4(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane din inspectoratul şcolar la care se organizează concursul şi trebuie să conţină:a)cerere de înscriere; b)curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care se anexează documente doveditoare; c)certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie; d)act de titularizare în învăţământ; e)document care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; f)adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; g)carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată; h)hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; i)copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii: diplomă de licenţă/diplomă de absolvire; j)adeverinţă, în original, de vechime efectivă în învăţământul preuniversitar care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. d); k)adeverinţă care cuprinde calificativele pentru ultimii 5 ani, în original; l)recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ sau de la consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original; m)certificat medical, în original; n)declaraţie pe propria răspundere a candidatului sau adeverinţă, în original, care să ateste faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică; o)declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 234 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 1/2011; p)cazier judiciar, în original; q)cerere scrisă privind limba străină de circulaţie internaţională în care candidatul doreşte să susţină proba de concurs prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b); r)oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat; s)declaraţie pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; t)opisul dosarului, în dublu exemplar; un exemplar se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul; fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file se consemnează în opis. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-h) vor fi prezentate în copie certificată „conform cu originalul“ de către conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei de la care provine candidatul. Articolul 5(1) Dosarul este înregistrat dacă sunt respectate în totalitate condiţiile prevăzute la art. 4. După înregistrarea dosarului de concurs nu se admite completarea acestuia cu documente.(2) În caz de respingere, motivele sunt consemnate în opisul dosarului, care este semnat de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul şcolar şi de către persoana care depune dosarul.(3) Un reprezentant al inspectoratului şcolar, desemnat de inspectorul şcolar general prin decizie scrisă, depune la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 12 zile înaintea concursului, lista candidaţilor şi dosarele de concurs ale acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului şcolar. Articolul 6(1) Comisia de concurs constituită conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 şi comisia de elaborare a subiectelor sunt numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 10 zile de la anunţarea concursului.(2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către un inspector/consilier de la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, desemnat prin ordinul de numire a comisiei de concurs. Articolul 7(1) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic are următoarea componenţă:a)preşedinte: secretarul de stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar; b)membri: directorul general/director de la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi câte un inspector de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare limbă străină aleasă de candidaţi; c)secretar: un inspector de specialitate/consilier de la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs elaborează:a)un set de 100 de itemi din managementul educaţional şi administrativ; b)un set de câte 40 de itemi din managementul educaţional pentru fiecare limbă străină aleasă de candidaţi. Articolul 8Comisia de concurs prevăzută la art. 6 are următoarele atribuţii: a)stabileşte, în ziua concursului, subiectele pentru testul-grilă, selectând dintre itemii elaboraţi de comisia prevăzută la art. 7; b)notează fiecare candidat la fiecare probă a concursului; c)stabileşte planul interviului şi realizează interviul; d)aprobă participarea reprezentanţilor societăţii civile, în calitate de observatori, la desfăşurarea probei de concurs prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c). Articolul 9(1) În comisia de concurs participă, cu statut de observatori, câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au organizaţii sindicale în judeţul/municipiul Bucureşti pentru care se organizează concursul.(2) Secretarul comisiei de concurs invită, în scris, observatorii menţionaţi anterior să asiste la desfăşurarea concursului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării acestuia. Participarea observatorilor va fi confirmată printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceştia o reprezintă. Neprezentarea observatorilor nu afectează legalitatea desfăşurării concursului. Articolul 10(1) Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiei de concurs, dar nu se implică în examinarea şi evaluarea candidaţilor. Observatorii au dreptul să îşi exprime menţiunile privind corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului în procesul-verbal menţionat la art. 15. Dacă, în derularea concursului, observatorii sesizează preşedintelui comisiei de concurs vicii de procedură sau de organizare, erori ori abuzuri referitoare la evaluarea candidaţilor, acesta are obligaţia de a remedia de îndată neajunsurile sesizate.(2) Observatorii pot face sesizări privind corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului după încheierea acestuia doar în situaţia în care nu s-a dat curs sesizării lor şi/sau nu li sa permis consemnarea observaţiilor în procesul-verbal. Capitolul IIIProbele de concurs şi evaluarea candidaţilor Articolul 11(1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic cuprinde 3 probe:a)evaluarea curriculumului vitae. La această probă se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale, pe baza itemilor şi a punctajului prevăzute în anexa nr. 4; b)susţinerea, în 30 de minute, a unui test-grilă, utilizând calculatorul. Această probă constă în:

(i) rezolvarea a 10 itemi de management educaţional şi administrativ, dintre care 3 itemi vor fi formulaţi în limba străină aleasă de candidat; fiecare item este punctat, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5, cu 0,75 puncte;
(ii) expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului rezolvat, care este punctată, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5, cu 2,50 puncte;

c)interviul în faţa comisiei de concurs. La această probă se apreciază calitatea şi susţinerea ofertei manageriale, precum şi răspunsul la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, aplicarea legislaţiei şcolare, management educaţional şi deontologie profesională, pe baza itemilor şi punctajului prevăzute în anexa nr. 6. (2) Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte, 7 puncte x 5 membri. Capitolul IVDesfăşurarea concursului Articolul 12(1) Programul de desfăşurare a concursului se stabileşte de către secretarul de stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar, cu respectarea perioadei prevăzute la art. 3 alin. (2), se afişează la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se anunţă inspectoratelor şcolare pentru care se organizează concurs, cu 10 zile înaintea datei de susţinere a concursului.(2) Schimbările care pot surveni, din motive obiective, privind locul, data şi programul de desfăşurare a concursului sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor şi a observatorilor, în scris, cu cel puţin 48 de ore înaintea acestuia, de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În situaţii excepţionale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilităţii desfăşurării concursului se consemnează de către secretarul comisiei de concurs într-un proces-verbal semnat de membrii acesteia şi de observatori.(3) Reprogramarea concursului se face în baza comunicării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a imposibilităţii desfăşurării concursului la data stabilită, cu respectarea perioadei prevăzute la art. 3 alin. (2). Articolul 13(1) La desfăşurarea interviului în faţa comisiei de concurs pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, reprezentanţi ai părinţilor, cadrelor didactice sau ai unor organizaţii neguvernamentale care desfăşoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învăţământului preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti pentru care se organizează concursul.(2) Înscrierea reprezentanţilor societăţii civile ca observatori se face la comisia de concurs.(3) Participarea observatorilor la desfăşurarea interviului se face, în urma aprobării comisiei de concurs, pe baza buletinului de identitate/cărţii de identitate sau a paşaportului. La desfăşurarea interviului nu pot participa mai mult de 2 observatori din partea societăţii civile.(4) Preşedintele comisiei de concurs le solicită observatorilor completarea unei declaraţii pe propria răspundere, prin care aceştia se obligă să respecte legislaţia în vigoare, prevederile prezentei metodologii şi procedurile stabilite de către comisia de concurs pentru accesul observatorilor la desfăşurarea interviului.(5) În cazul în care se constată încălcarea de către observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a altor prevederi care reglementează buna organizare şi desfăşurare a interviului, preşedintele comisiei de concurs poate dispune întreruperea desfăşurării interviului şi eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzătoare.(6) Presa are acces la locul desfăşurării concursului numai cu avizul preşedintelui comisiei de concurs, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei, înregistrări/fotografii/preluări de imagine, este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective. Capitolul VStabilirea şi afişarea rezultatelor Articolul 14(1) Evaluarea probelor de concurs se face de către preşedintele comisiei de concurs şi de către membrii acesteia, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menţionaţi în anexele nr. 4, 5 şi 6.(2) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat va fi consemnat în borderoul de notare, prevăzut în anexa nr. 7.(3) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare, prevăzut la art. 11 alin. (2), pentru fiecare probă, este declarat „admis“. Articolul 15Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul-verbal în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele concursului, precum şi menţiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de preşedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia şi de persoanele desemnate ca observatori. Articolul 16Rezultatele concursului se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute de candidaţi, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după încheierea concursului, în aceeaşi zi. Articolul 17(1) Eventualele contestaţii la hotărârile comisiei de concurs se adresează ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Hotărârea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului se comunică, în termen de 7 zile lucrătoare, contestatarului. Aceasta poate fi atacată la instanţa de judecată competentă.(2) Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, se afişează la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(3) Dintre candidaţii admişi, după soluţionarea contestaţiilor, la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic este declarat „promovat“ candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj.(4) La punctaj egal, este declarat „promovat“ candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj la proba prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. c), „interviul în faţa comisiei de concurs“. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 18Numirea candidaţilor declaraţi „promovat“ la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, după expirarea perioadei de depunere şi de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 19(1) Inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorii caselor corpului didactic încheie un contract de management cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform celor prevăzute în anexele nr. 8-10. Contractul de management se încheie pe o perioadă de 4 ani.(2) Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale. Prelungirea contractului se face pe o perioadă de un an, fără a se depăşi data la care managerul împlineşte vârsta legală de pensionare.(3) Evaluarea performanţelor manageriale ale inspectorilor şcolari generali, ale inspectorilor şcolari generali adjuncţi şi ale directorilor caselor corpului didactic se face anual, conform procedurii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul 20(1) În condiţiile în care, după desfăşurarea concursului, rămân vacante funcţii de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, ocuparea acestora se poate realiza prin detaşare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv.(2) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite ordinul privind ocuparea, prin detaşare, a funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratul şcolar şi de director al casei corpului didactic.(3) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune încetarea detaşării în funcţia de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratul şcolar şi de director al casei corpului didactic la o dată anterioară expirării termenului detaşării.(4) Eliberarea din funcţia de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic se face de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în condiţiile legii. Articolul 21(1) Persoanele care au printre candidaţi soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv nu pot face parte din comisiile prevăzute la art. 6 şi nu pot fi desemnate, în baza prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), ca observatori.(2) Membrii comisiilor prevăzute la art. 6, precum şi persoanele desemnate ca observatori în baza prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), înainte de desfăşurarea concursului, vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat. Articolul 22(1) Declaraţiile neconforme cu realitatea, frauda şi orice tentativă de fraudă vor fi sancţionate cu eliminarea din concurs, indiferent de etapă, cu sesizarea organelor abilitate şi interzicerea dreptului de a participa la concursuri pentru ocuparea unei funcţii de conducere, îndrumare şi control pentru o perioadă de 5 ani.(2) Informaţiile false cuprinse în curriculumul vitae sau în declaraţiile pe propria răspundere dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat drept „promovat“ sau, după caz, la reprogramarea concursului.(3) Sesizările care vizează nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 1, sau referitoare la valabilitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs dovedite ca fiind întemeiate înaintea sau în timpul concursului atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat drept „promovat“ sau, după caz, la reprogramarea concursului. Articolul 23Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie BIBLIOGRAFIE

Nr. crt. Actul normativ/Metodologia/Bibliografia Conţinutul
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale
2. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată Codul muncii
4. Programul de guvernare 2009-2012 Capitolul V. Politica în domeniul educaţiei
5. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002 Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare
6. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale Prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Cap. II secţiunea a 4-a - accesul la educaţie
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare Asigurarea calităţii în educaţie

NOTĂ: Bibliografia poate fi modificată şi completată cu alte referinţe bibliografice, care vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, concomitent cu anunţul privind organizarea concursului. ANEXA Nr. 2la metodologie MODEL DE CURRICULUM VITAE

Model de curriculum vitae european (numele aplicantului) Curriculum vitae
* Notă: Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu propriul nume). ** Notă: Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile cerute.
Informaţii personale
Numele (nume, prenume)
Adresa (strada, numărul, codul poştal, oraşul, ţara)
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitatea
Data naşterii (ziua, luna, anul)
Experienţă profesională
* Perioada (de la - până la) (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
Model de curriculum vitae european (numele aplicantului) Curriculum vitae
Educaţie şi formare
* Perioada (de la - până la) (Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă.)
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/Aptitudini ocupaţionale
* Tipul calificării/Diploma obţinută
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
Aptitudini şi competenţe personale dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă
Limba maternă
Limbi străine cunoscute * abilitatea de a citi * abilitatea de a scrie * abilitatea de a vorbi (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător.)
Aptitudini şi competenţe artistice Muzică, desen, pictură, literatură etc. (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)
Aptitudini şi competenţe sociale Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu: cultură, sport etc.) (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)
Aptitudini şi competenţe organizatorice De exemplu, coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu: în domenii culturale sau sportive) ori la domiciliu. (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)
Aptitudini şi competenţe tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc.) (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)
Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)
INFORMAŢII SUPLIMENTARE (Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu, persoane de contact, referinţe etc.)
ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul.)

ANEXA Nr. 3la metodologie DECLARAŢIE pe propria răspundere model -Subsemnatul/Subsemnata,........ ................ ........ .........., domiciliat (ă) în ........ ........ ..............., str. ........ ................ ........... nr. ........., bl. ........, sc. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ............., legitimat (ă) cu ............... seria ............ nr. ........., CNP ........ ................ ........, încadrat (ă) la ........ ................ ........... pe funcţia de ........ ................ ............., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 4la metodologie

Examinat ........ ........ .............. Examinator: ........ ........ ...............
Judeţul ........ ................ ......... (numele, prenumele şi semnătura)
Data ........ ................ ...........

Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic EVALUARE Curriculum vitae

Punctajul maxim* Punctajul obţinut
a) Studii: - studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare postuniversitare în specialitate sau în management educaţional şi finanţare - doctorat în specialitate sau în management educaţional şi finanţare 0,5 p 1p
b) Participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în management educaţional: - în ţară - în străinătate 1 p 1 p
c) Experienţa în activitatea de: - responsabil de comisie metodică, de şef catedră, profesor metodist, profesor- formator, director/director adjunct, responsabil de cerc pedagogic; - funcţii de conducere, îndrumare şi control în inspectoratul şcolar sau în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membru în consiliul consultativ al specialităţii/al inspectoratului şcolar, membru în consiliul de administraţie etc. 1 p 1 p
d) Lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate cu ISBN/ISSN; - articole de management educaţional sau de specialitate publicate 1,5 p
e) Iniţiere, coordonare, participare la proiecte-pilot, la proiecte de reformă a învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaţionale 1,5 p
f) Cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie (pentru cei care au pe diplomă, ca specializare, o limbă străină, este suficientă prezentarea copiei legalizate de pe diplomă) 0,75 p
g) Cunoştinţe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate 0,75 p
Total punctaj: 10 p

* Punctajul maxim va fi defalcat de către comisia de concurs. ANEXA Nr. 5la metodologie

Examinat ........ ........ .............. Examinator: ........ ........ ...............
Judeţul ........ ................ ......... (numele, prenumele şi semnătura)
Data ........ ................ ...........

Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic EVALUARE Test-grilă

Itemi test-grilă Punctajul alocat Punctajul obţinut
1 0,75
2 0,75
3 0,75
4 0,75
5 0,75
6 0,75
7 0,75
8 0,75
9 0,75
10 0,75
Total grilă 7,50
Expediere e-mail cu rezultatele testului 2,50
Total: 10

ANEXA Nr. 6la metodologie

Examinat ........ ........ .............. Examinator: ........ ........ ...............
Judeţul ........ ................ ......... (numele, prenumele şi semnătura)
Data ........ ................ ...........

Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic EVALUARE Interviu şi susţinerea ofertei manageriale

Criterii Punctajul maxim* Punctajul obţinut
interviu ofertă interviu ofertă
a) aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activităţii instituţiei/instituţiilor din subordine (inspectoratului şcolar, unităţilor conexe, unităţii de învăţământ, activităţii extraşcolare etc.), inspecţia şcolară, participare şi implicare organizaţională, formarea şi conducerea echipelor, managementul reuniunilor de lucru 1 p x x
b) aspecte financiar-juridice: cunoaşterea legislaţiei generale şi a legislaţiei din domeniul învăţământului; metode şi mijloace de atragere a resurselor extrabugetare şi de finanţare (noţiuni privind încheierea contractului de sponsorizare, de donaţie etc.) 1 p x x
c) trăsături de personalitate relevate pentru interviu: capacitate de percepţie globală şi sinteză creativă, capacitate de adaptare, de relaţionare şi comunicare, perspicacitate, prezenţă de spirit, capacitate de negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate şi rezistenţă la efort şi stres, respectarea deontologiei profesionale 1 p x x

* Punctajul maxim va fi defalcat de către comisia de concurs.

Criterii Punctajul maxim* Punctajul obţinut
interviu ofertă interviu ofertă
d) competenţe personale în: identificarea activităţilor/acţiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane şi non-umane pentru realizarea activităţilor, alegerea, desemnarea/delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activităţile stabilite, eficienţa comunicării formale şi informale, manifestarea selectivă a puterii 1 p x x
e) viziunea, concepţia şi redactarea ofertei manageriale; se va avea în vedere dacă oferta managerială respectă principiile generale ale proiectării, este adaptată culturii organizaţionale, aplică metodele şi tehnicile de marketing, este realizată pe baza unei diagnoze şi a analizei de nevoi educaţionale şi de formare x 6 p x
Total punctaj interviu 4 p x x
Total punctaj ofertă x 6 p x
Total probă: 10 p

* Punctajul maxim va fi defalcat de către comisia de concurs. ANEXA Nr. 7la metodologie Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic BORDEROU de notare Examinat ........ ........ .............. Judeţul ........ ................ ......... Data ........ ................ ............ Examinatori 1. ........ ........ .............. - preşedinte 2. ........ ........ .............. - membru 3. ........ ........ .............. - membru 4. ........ ........ .............. - membru 5. ........ ........ .............. - membru

Nr. crt. Proba Examinator 1 Examinator 2 Examinator 3 Examinator 4 Examinator 5 Total
1. a)
2. b)
3. c)
4. Punctaj total

ANEXA Nr. 8la metodologie CONTRACT DE MANAGEMENT model - Articolul 1Părţile contractante 1. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat de domnul ................, în calitate de ministru, şi 2. Domnul (Doamna) ........ ............, domiciliat/ă în ........ ................, str. ........ ........ .......... nr. ...., judeţul ........ ................, având actul de identitate ............ seria ........ nr. ........ ........, eliberat de ........ ..........., C.N.P. ........ ........ .........., în calitate de inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar al Judeţului........ ............./Municipiului Bucureşti, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ........din ........ ........., denumit în continuare manager, au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: Articolul 2Obiectul contractului de management 1. Organizarea, conducerea şi administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului........ ............./Municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspectorat şcolar, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acestuia, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate. 2. Managerul va acţiona în vederea realizării obiectivelor politicii naţionale în domeniul educaţiei. Articolul 3Durata contractului de management 1. Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de numire în funcţie a managerului. 2. În condiţiile în care managerul îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract de management, la expirarea termenului prevăzut părţile pot conveni prelungirea acestuia, în condiţiile legii. Articolul 4Drepturile şi obligaţiile managerului A. Managerul are următoarele drepturi: 1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, în perioada executării prezentului contract; 2. să beneficieze de drepturile băneşti conform normelor legale în vigoare, în concordanţă cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite; 3. să beneficieze de concediu de odihnă, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată; 4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 7. dreptul la formare profesională; 8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; 9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; 10. să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii inspectoratului şcolar pe care îl conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acestuia, potrivit normelor legale în vigoare; 11. să primească decoraţiile, ordinele, medaliile şi titlurile prevăzute de art. 265 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 12. să folosească un autoturism din dotarea inspectoratului şcolar pentru deplasarea în interesul serviciului, cota de combustibil corespunzând normelor legale. B. Managerul are următoarele obligaţii: 1. să aplice politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti; 2. să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a inspectoratului şcolar, în concordanţă cu politicile şi deciziile Guvernului, în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare; 3. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 4. să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului inspectoratului şcolar; 5. să înainteze spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reţeaua şcolară din raza lui teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi; 6. să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze/să elibereze personalul inspectoratului şcolar, cu respectarea dispoziţiilor legale; 7. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe departamente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratului şcolar, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate; 8. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; 9. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul inspectoratului şcolar, sub rezerva legalităţii lor; 10. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare; 11. să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al inspectoratului şcolar, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 12. să numească, în conformitate cu rezultatele concursului, pe baza prezentului contract de management, directorii din unităţile cu activitate extraşcolară sau din unităţile conexe subordonate inspectoratului şi să îi elibereze din funcţie. În cazul neocupării funcţiei de director din unităţile cu activitate extraşcolară sau din unităţile conexe subordonate inspectoratului, numeşte directorii prin detaşare, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar; 13. să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite; 14. să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare; 15. să răspundă de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din inspectoratul şcolar, din unităţile de învăţământ şi din celelalte unităţi din subordine; 16. să coordoneze şi să controleze activitatea casei corpului didactic; 17. să încheie şi să răspundă, conform competenţelor sale, de actele juridice semnate în numele şi pe seama inspectoratului şcolar; Actele juridice pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau al autorităţii executive a administraţiei publice locale le încheie numai după obţinerea acestui aviz; 18. să facă parte din comisia de dialog social constituită la nivelul judeţului ........ ............./municipiului Bucureşti; 19. să reprezinte inspectoratul şcolar în raporturile cu terţii; 20. să prezinte anual ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului starea învăţământului şi stadiul implementării politicii educaţionale în judeţul ........ ............/municipiul Bucureşti; 21. să răspundă de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi să asigure calitatea învăţământului din judeţul ........ ........ ........../municipiul Bucureşti. 22. să răspundă de aplicarea actelor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în legătură cu desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ (note, precizări, instrucţiuni etc.); 23. să colaboreze cu toate autorităţile şi instituţiile publice la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei elaborate în acest sens; 24. să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese la începutul şi la sfârşitul prezentului contract de management. Articolul 5 Drepturile şi obligaţiile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului A. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului are următoarele drepturi: 1. să pretindă managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 2. să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor inspectoratului şcolar, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acestuia; 3. să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi indicatorii din planul de management, în cazuri temeinic justificate, în condiţiile art. 8; 4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat managerul prin prezentul contract de management şi să adopte măsuri de recompensare sau de sancţionare conform legii. B. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului are următoarele obligaţii: 1. să asigure managerului deplină libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul judeţului ................/municipiului Bucureşti, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale; 2. să asigure managerului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract de management; 3. să asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare; 4. să asigure condiţiile pentru ca managerul să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale; 5. să evalueze anual activitatea managerului sau ori de câte ori este sesizat de existenţa unor disfuncţii în activitatea inspectoratului şcolar; 6. să asigure inspectoratului şcolar îndrumare metodologică. Articolul 6Loialitate şi confidenţialitate 1. Pe durata prezentului contract de management şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de către minister sau de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale. 2. Managerului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul educaţiei. Articolul 7Răspunderea părţilor 1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract de management, părţile răspund potrivit reglementărilor legale. 2. Managerul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse inspectoratului şcolar prin orice act al său contrar intereselor învăţământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor inspectoratului şcolar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 3. Răspunderea managerului este angajată şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Articolul 8Modificarea contractului de management 1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 2. Părţile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia. 3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea prezentului contract de management, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului va sesiza organele competente. În perioada soluţionării sesizării, prezentul contract de management se suspendă. 4. Prezentul contract de management se suspendă de drept în cazul în care împotriva managerului a fost formulată plângere penală sau în cazul în care acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Articolul 9 Încetarea contractului de management 1. Prezentul contract de management încetează: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)la iniţiativa ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în cazul în care, în urma evaluării, managerul a obţinut calificativul „nesatisfăcător“; c)prin revocarea din funcţie de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii; d)prin renunţarea de către manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunţării; e)prin acordul părţilor; f)la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; g)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului; h)prin desfiinţarea sau reorganizarea inspectoratului şcolar; i)în alte situaţii prevăzute expres de lege.2. Revocarea din funcţie a managerului se realizează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă. Articolul 10Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţionează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ. Articolul 11Dispoziţii finale 1. Prevederile prezentului contract de management se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011 şi ale altor acte normative specifice. 2. Fişa postului pentru manager este anexă la prezentul contract de management. 3. Evaluarea activităţii managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 4. Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ........ ......... Manager, ........ ........ ........... Bucureşti,........ ................ ANEXĂ la contractul de management FIŞA POSTULUI Nr. ........ ........ ........ Denumirea postului - inspector şcolar general Gradul profesional al ocupaţiei postului - inspector şcolar general Nivelul postului - conducere Descrierea postului: 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: a)studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă; b)membru al corpului naţional de experţi în management educaţional; c)titular în învăţământ, cu gradul didactic I sau cu doctorat; d)calificativul „foarte bine“, obţinut în ultimii 5 ani; e)cunoştinţe operare PC; f)o limbă de circulaţie internaţională.2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: calităţi dovedite în activitatea didactică şi în funcţii de conducere, de îndrumare şi control în sistemul naţional de învăţământ.3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: a)cunoaşterea învăţământului preuniversitar sub toate aspectele; b)cunoaşterea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor de guvern, ordonanţelor de urgenţă ale guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional; d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională; e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor; f)consultanţă de specialitate; g)informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul inspectoratului şcolar şi la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea asigurării calităţii managementului educaţional; h)organizarea, controlul-verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor.4. Responsabilitate implicată de post a)responsabilitate privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea, monitorizarea/controlul/ evaluarea, comunicarea şi autoritatea informală; b)responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative; c)responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaţii; d)responsabilitatea propunerilor decizionale.5. Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare) cu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, departamentele inspectoratului şcolar, membrii inspectoratului, unităţile conexe, conducerile unităţilor de învăţământ, comunitatea locală, sindicatele, organizaţiile guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale etc. Atribuţii pe domenii de competenţă

Domeniul de competenţă Unitatea de competenţă Atribuţii
Management Proiectare Elaborează strategii de realizare a politicilor educaţionale.
Elaborează strategia inspectoratului şcolar.
Elaborează planul managerial al inspectoratului şcolar.
Organizare Propune spre aprobarea consiliului de administraţie planul managerial.
Propune spre aprobarea consiliului de administraţie bugetul instituţiei.
Prezidează şedinţele consiliului de administraţie.
Corelează necesarul de personal din cadrul instituţiei/reţelei şcolare cu planul managerial.
Repartizează sarcinile şi responsabilităţile departamentelor din inspectoratul şcolar.
Repartizează resursele financiare şi materiale.
Gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei din judeţ/municipiul Bucureşti.
Deleagă autoritatea.
Coordonare Coordonează recrutarea, selectarea şi promovarea personalului din inspectoratul şcolar/reţeaua şcolară.
Coordonează implementarea curriculumului şi atingerea standardelor naţionale în judeţ/municipiul Bucureşti.
Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.
Coordonează desfăşurarea activităţii educative în judeţ/municipiul Bucureşti.
Antrenare/Motivare Facilitează schimbul de informaţii.
Consultă şi consiliază personalul din inspectorat şi din unităţile de învăţământ.
Promovează lucrul în echipă şi un stil de conducere cooperant.
Sprijină iniţiativele şi stimulează creativitatea colaboratorilor.
Propune calificativul anual, recompensele sau sancţiunile pentru personalul din subordine.
Monitorizare/Control/ Evaluare Monitorizează îndeplinirea responsabilităţilor de către personalul din subordine.
Controlează îndeplinirea responsabilităţilor pe departamente.
Elaborează raportul anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului/ municipiului Bucureşti şi îl face public.
Relaţii/ Comunicare Menţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Asigură fluxul informaţional.
Raportează semestrial/anual sau ori de câte ori este solicitat.
Reprezentarea inspectoratului şcolar în relaţii publice Iniţiază şi dezvoltă dialogul cu partenerii sociali şi cu autorităţile locale.
Promovează imaginea inspectoratului şcolar.
Domeniul de competenţă Unitatea de competenţă Atribuţii
Pregătire profesională Perfecţionarea activităţii proprii Participă la diverse forme de perfecţionare.
Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului din inspectoratul şcolar din unităţile din subordine Identifică nevoia de perfecţionare.
Facilitează accesul la forma de pregătire optimă.
Organizează activităţi proprii de perfecţionare.

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura: Data întocmirii: Avizat Numele şi prenumele: Funcţia publică de conducere din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: Semnătura: Data întocmirii: ANEXA Nr. 9 la metodologie CONTRACT DE MANAGEMENT Articolul 1 Părţile contractante 1. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat de domnul ........ ................ ........ ........., în calitate de ministru, şi 2. Domnul (doamna) ........ ................ ........ ........., domiciliat/ă în ........ ................ ........ str. ........ ................ ........ ........... nr. ....., judeţul ........ ........ .........., având actul de identitate ......... seria.......... nr. ........ .............., eliberat de ........ ........ ............., C.N.P. ........ ........ ............, în calitate de inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ ........ ........./ Municipiului Bucureşti, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ........ ................ din ........ ................, denumit în continuare manager, au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: Articolul 2Obiectul contractului 1. Organizarea, conducerea şi administrarea departamentului ........ ........ ............ din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului ........ ............/Municipiului Bucureşti, denumit în continuare departament, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acestuia, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate. 2. Managerul va acţiona în vederea realizării obiectivelor politicii naţionale în domeniul educaţiei. Articolul 3Durata contractului 1. Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de numire în funcţie a managerului. 2. În condiţiile în care managerul îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract de management, la expirarea termenului prevăzut părţile pot conveni prelungirea acestuia, în condiţiile legii. Articolul 4Drepturile şi obligaţiile managerului A. Managerul are următoarele drepturi: 1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, în perioada executării prezentului contract de management; 2. să beneficieze de drepturile băneşti conform normelor legale în vigoare, în concordanţă cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite; 3. să beneficieze de concediu de odihnă, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată; 4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 7. dreptul la formare profesională; 8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; 9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; 10. să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii inspectoratului şcolar şi al departamentului pe care îl conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acestuia, potrivit normelor legale în vigoare; 11. să primească decoraţiile, ordinele, medaliile şi titlurile prevăzute la art. 265 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 12. să folosească un autoturism din dotarea inspectoratului şcolar pentru deplasarea în interesul serviciului, cota de combustibil corespunzând normelor legale; B. Managerul are următoarele obligaţii: 1. să aplice politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti; 2. să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a departamentului, în concordanţă cu politicile şi deciziile Guvernului, în vederea punerii în aplicare a obiectivelor programului de guvernare; 3. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 4. să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului departamentului; 5. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat în departament, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratului şcolar, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate; 6. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; 7. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din departament, sub rezerva legalităţii lor; 8. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare; 9. să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al inspectoratului şcolar, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 10. să răspundă de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din departament; 11. să prezinte semestrial inspectorului şcolar general stadiul realizării, de către departament, a planului de management şi a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 12. să răspundă de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi să participe la asigurarea calităţii învăţământului din judeţul ........ ........ ........../municipiul Bucureşti; 13. să răspundă de aplicarea actelor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în legătură cu desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ (note, precizări, instrucţiuni etc.); 14. să colaboreze cu toate autorităţile şi instituţiile publice la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu respectarea legislaţiei elaborate în acest sens; 15. să depună declaraţia de avere şi de interese la începutul şi la sfârşitul contractului. Articolul 5Drepturile şi obligaţiile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului A. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului are următoarele drepturi: 1. să pretindă managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 2. să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor departamentului şi a altor documente referitoare la activitatea acestuia; 3. să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi indicatorii din planul de management, în cazuri temeinic justificate, în condiţiile art. 8; 4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat managerul prin prezentul contract de management şi să adopte măsuri de recompensare sau sancţionare conform legii. B. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului are următoarele obligaţii: 1. să asigure managerului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea departamentului, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale; 2. să asigure managerului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract de management; 3. să asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare; 4. să asigure condiţiile pentru ca managerul să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale; 5. să evalueze activitatea managerului anual sau ori de câte ori este sesizat de existenţa unor disfuncţii în activitatea departamentului; 6. să asigure departamentului îndrumare metodologică. Articolul 6Loialitate şi confidenţialitate 1. Pe durata prezentului contract de management şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestui contract, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii ori care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale. 2. Managerului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul educaţiei. Articolul 7Răspunderea părţilor 1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract de management, părţile răspund potrivit reglementărilor legale. 2. Managerul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse departamentului şcolar prin orice act al său contrar intereselor învăţământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor departamentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 3. Răspunderea managerului este angajată şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Articolul 8Modificarea contractului 1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 2. Părţile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia. 3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea prezentului contract de management, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului va sesiza organele competente. Pe perioada soluţionării sesizării, prezentul contract de management se suspendă. 4. Prezentul contract de management se suspendă de drept în cazul în care împotriva managerului a fost formulată plângere penală sau în cazul în care acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Articolul 9 Încetarea contractului 1. Prezentul contract de management încetează: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)la iniţiativa ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în cazul în care, în urma evaluării, managerul a obţinut calificativul „nesatisfăcător“; c)prin revocarea din funcţie de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii; d)prin renunţarea de către manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunţării; e)prin acordul părţilor; f)la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; g)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului educaţional; h)prin desfiinţarea sau reorganizarea departamentului; i)în alte situaţii prevăzute expres de lege.2. Revocarea din funcţie a managerului se realizează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă. Articolul 10Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţionează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ. Articolul 11Dispoziţii finale 1. Prevederile prezentului contract de management se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011 şi ale altor acte normative specifice. 2. Fişa postului pentru manager este anexă la prezentul contract de management. 3. Evaluarea activităţii managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 4. Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ........ ......... Manager, ........ ........ ........ Bucureşti, ........ ........ ........ ANEXĂ la contractul de management MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Inspectoratul Şcolar al Judeţului .........../Municipiului Bucureşti FIŞA POSTULUI (CADRU) Nr. ........ ................ Denumirea postului - inspector şcolar general adjunct Departamentul ........ ................ ................ .............. Gradul profesional al ocupaţiei postului - inspector şcolar general adjunct Nivelul postului - conducere Descrierea postului: 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: a)studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă; b)membru al corpului naţional de experţi în management educaţional; c)titular în învăţământ, cu gradul didactic I sau doctorat; d)calificativul „foarte bine“, obţinut în ultimii 5 ani; e)cunoştinţe operare PC; f)o limbă de circulaţie internaţională.2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: calităţi dovedite în activitatea didactică şi în funcţii de conducere, de îndrumare şi control în sistemul naţional de învăţământ.3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: a)cunoaşterea învăţământului preuniversitar sub toate aspectele; b)cunoaşterea regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional; d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională; e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor; f)consultanţă de specialitate; g)informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul departamentului şi la nivelul unităţilor de învăţământ în vederea asigurării calităţii managementului educaţional; h)organizarea, controlul-verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor.4. Responsabilitate implicată de post: a)responsabilitate privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea, monitorizarea/controlul/ evaluarea, comunicarea şi autoritatea informală; b)responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative; c)responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaţii; d)responsabilitatea propunerilor decizionale.5. Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare) cu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, departamentele inspectoratului şcolar, membrii inspectoratului, unităţile conexe, conducerile unităţilor de învăţământ, comunitatea locală, sindicatele, organizaţiile guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale etc. Atribuţii pe domenii de competenţă

Domeniul de competenţă Unitatea de competenţă Atribuţii
Management Proiectare Stabileşte obiectivele activităţii departamentului.
Întocmeşte lista de priorităţi.
Elaborează planul managerial al departamentului.
Organizare Propune spre aprobarea consiliului de administraţie planul managerial.
Stabileşte metodele şi procedurile de coordonare a activităţilor departamentului.
Stabileşte necesarul de resurse financiare.
Repartizează sarcinile şi responsabilităţile în cadrul departamentului.
Repartizează resursele financiare şi materiale.
Gestionează bazele de date privind domeniul de activitate al departamentului.
Deleagă autoritatea.
Coordonare; în conformitate cu domeniul de activitate al departamentului Coordonează recrutarea, selectarea şi promovarea personalului din departament.
Coordonează implementarea curriculumului şi atingerea standardelor naţionale în judeţ/municipiul Bucureşti.
Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.
Coordonează desfăşurarea activităţii educative în judeţ/municipiul Bucureşti.
Antrenare/Motivare Facilitează schimbul de informaţii.
Consultă şi consiliază personalul din departament şi din unităţile de învăţământ.
Promovează lucrul în echipă şi un stil de conducere cooperant.
Sprijină iniţiativele şi stimulează creativitatea colaboratorilor.
Propune calificativul anual, recompensele sau sancţiunile pentru personalul din subordine.
Monitorizare/Control/ Evaluare Stabileşte metodele de monitorizare şi evaluare a activităţii departamentului.
Verifică îndeplinirea obiectivelor şi a activităţilor planificate.
Monitorizează îndeplinirea responsabilităţilor de către personalul din subordine.
Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în activitatea departamentului.
Efectuează inspecţii la unităţile de învăţământ.
Elaborează semestrial raportul privind stadiul realizării de către departament a planului de management.
Relaţii/ Comunicare Menţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Asigură fluxul informaţional.
Raportează semestrial/anual sau ori de câte ori este solicitat.
Domeniul de competenţă Unitatea de competenţă Atribuţii
Pregătire profesională Perfecţionarea activităţii proprii Participă la diverse forme de perfecţionare.
Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului din inspectorat din unităţile din subordine Identifică nevoia de perfecţionare.
Facilitează accesul la forma de pregătire optimă.
Organizează activităţi proprii de perfecţionare.

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura: Data întocmirii: Avizat Numele şi prenumele: Funcţia publică de conducere din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: Semnătura: Data întocmirii: ANEXA Nr. 10la metodologie CONTRACT DE MANAGEMENT Articolul 1Părţile contractante 1. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat de domnul ........ ................ ........ ............, în calitate de ministru, şi 2. Domnul (Doamna) ........ ................ ................ ........ ........., domiciliat/ă în ........ ................ ................ ................ ........, str. ........ ................ ................ nr. ....., judeţul ........ ........ .........., având actul de identitate ......... seria ........ ............ nr. ............, eliberat de ........ ........ ............., C.N.P........ ..........., în calitate de director al Casei Corpului Didactic din judeţul ........ ................ ........./municipiul Bucureşti, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ........ ......... din ........ .........., denumit în continuare manager, au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: Articolul 2Obiectul contractului 1. Organizarea, conducerea şi administrarea Casei Corpului Didactic din judeţul ........ ........ ........../municipiul Bucureşti, denumită în continuare casa corpului didactic, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate. 2. Managerul va acţiona în vederea realizării obiectivelor politicii naţionale în domeniul educaţiei. Articolul 3Durata contractului 1. Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de numire în funcţie a managerului. 2. În condiţiile în care managerul îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract de management, la expirarea termenului prevăzut părţile pot conveni prelungirea acestuia, în condiţiile legii. Articolul 4Drepturile şi obligaţiile managerului A. Managerul are următoarele drepturi: 1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, în perioada executării prezentului contract de management; 2. să beneficieze de drepturile băneşti conform normelor legale în vigoare, în concordanţă cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite; 3. să beneficieze de concediu de odihnă, conform prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată; 4. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 7. dreptul la formare profesională; 8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; 9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; 10. să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii casei corpului didactic pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare; 11. să primească decoraţiile, ordinele, medaliile şi titlurile prevăzute la art. 265 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 12. să folosească un autoturism din dotarea casei corpului didactic pentru deplasarea în interesul serviciului, cota de combustibil corespunzând normelor legale. B. Managerul are următoarele obligaţii: 1. să aplice politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti; 2. împreună cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ ........ ........../Municipiului Bucureşti să elaboreze strategia şi direcţiile de dezvoltare a activităţii de formare continuă şi de perfecţionare a personalului didactic şi didactic auxiliar, a personalului de conducere din unităţile de învăţământ şi a personalului de îndrumare şi control din Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ .............../Municipiului Bucureşti; 3. să aplice politici şi strategii de dezvoltare a activităţii de formare continuă şi de perfecţionare a personalului didactic şi didactic auxiliar, personalului de conducere din unităţile de învăţământ şi a personalului de îndrumare şi control din Inspectoratul Şcolar al Judeţului ............./Municipiului Bucureşti potrivit atribuţiilor casei corpului didactic; 4. să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei corpului didactic, în concordanţă cu politicile şi deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare; 5. să răspundă de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului didactic, respectiv personalului de conducere din unităţile de învăţământ, personalului de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011; 6. să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 7. să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, ale integrităţii patrimoniului casei corpului didactic; 8. să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat în casa corpului didactic, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate; 9. să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; 10. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din casa corpului didactic, sub rezerva legalităţii lor; 11. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare; 12. să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei corpului didactic, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 13. să răspundă de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din casa corpului didactic; 14. să prezinte semestrial inspectorului şcolar general stadiul realizării, de către casa corpului didactic, a planului de management şi a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 15. să răspundă de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din judeţul ........ ........ ........../municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011; 16. să răspundă de aplicarea actelor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în legătură cu desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ (note, precizări, instrucţiuni etc.); 17. să colaboreze cu toate autorităţile şi instituţiile publice la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei elaborate în acest sens; 18. să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese la începutul şi la sfârşitul prezentului contract de management. Articolul 5Drepturile şi obligaţiile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului A. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului are următoarele drepturi: 1. să pretindă managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 2. să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor casei corpului didactic şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; 3. să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi indicatorii din planul de management, în cazuri temeinic justificate, în condiţiile art. 8; 4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat managerul prin prezentul contract de management şi să adopte măsuri de recompensare sau sancţionare conform legii. B. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului are următoarele obligaţii: 1. să asigure managerului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea casei corpului didactic, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale; 2. să asigure managerului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract de management; 3. să asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare; 4. să asigure condiţiile pentru ca managerul să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale; 5. să evalueze activitatea managerului anual sau ori de câte ori este sesizat de existenţa unor disfuncţii în activitatea casei corpului didactic; 6. să asigure casei corpului didactic îndrumare metodologică. Articolul 6Loialitate şi confidenţialitate 1. Pe durata prezentului contract de management şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestui contract, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister ori de autoritatea executivă a administraţiei publice locale. 2. Managerului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul educaţiei. Articolul 7Răspunderea părţilor 1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract de management, părţile răspund potrivit reglementărilor legale. 2. Managerul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse casei corpului didactic prin orice act al său contrar intereselor învăţământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor casei corpului didactic, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 3. Răspunderea managerului este angajată şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Articolul 8Modificarea contractului 1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 2. Părţile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia. 3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea prezentului contract de management, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului va sesiza organele competente. Pe perioada soluţionării sesizării, prezentul contract de management se suspendă. 4. Prezentul contract de management se suspendă de drept în cazul în care împotriva managerului a fost formulată plângere penală sau a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Articolul 9Încetarea contractului 1. Prezentul contract de management încetează: a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b)la iniţiativa ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în cazul în care, în urma evaluării, managerul a obţinut calificativul „nesatisfăcător“; c)prin revocarea din funcţie de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii; d)prin renunţarea de către manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunţării; e)prin acordul părţilor; f)la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; g)prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului; h)prin desfiinţarea sau reorganizarea casei corpului didactic; i)în alte situaţii prevăzute expres de lege.2. Revocarea din funcţie a managerului se realizează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă. Articolul 10Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţionează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ. Articolul 11Dispoziţii finale 1. Prevederile prezentului contract de management se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011 şi ale altor acte normative specifice. 2. Fişa postului pentru manager este anexă la prezentul contract de management. 3. Evaluarea activităţii managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 4. Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ........ ......... Manager ........ ........ ........ Bucureşti ,........ ........ ........ ANEXĂ la contractul de management MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Casa Corpului Didactic din Judeţul .......... /Municipiul Bucureşti FIŞA POSTULUI (CADRU) Nr. ........ ........ ............. Denumirea postului - director Gradul profesional al ocupaţiei postului - director Nivelul postului - conducere Descrierea postului: 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: a)studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă; b)membru al corpului naţional de experţi în management educaţional; c)titular în învăţământ, cu gradul didactic I sau doctorat; d)calificativul „foarte bine“, obţinut în ultimii 5 ani; e)cunoştinţe operare PC; f)o limbă de circulaţie internaţională.2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: calităţi dovedite în activitatea didactică şi în funcţii de conducere, de îndrumare şi control în sistemul naţional de învăţământ.3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: a)cunoaşterea învăţământului preuniversitar sub toate aspectele; b)cunoaşterea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional; d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională; e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor; f)consultanţă de specialitate; g)informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul departamentului şi al unităţilor de învăţământ, în vederea asigurării calităţii managementului educaţional; h)organizarea, controlul-verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor.4. Responsabilitate implicată de post: a)responsabilitate privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea, monitorizarea/controlul/ evaluarea, comunicarea şi autoritatea informală; b)responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative; c)responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaţii; d)responsabilitatea propunerilor decizionale.5. Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare) cu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, departamentele inspectoratului şcolar, membrii inspectoratului, unităţile conexe, conducerile unităţilor de învăţământ, comunitatea locală, sindicatele, organizaţiile guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale etc. Atribuţii pe domenii de competenţă

Domeniul de competenţă Unitatea de competenţă Atribuţii
Management Proiectare Stabileşte obiectivele activităţii casei corpului didactic.
Întocmeşte lista de priorităţi.
Analizează şi decide asupra proiectului de buget.
Elaborează planul managerial al casei corpului didactic.
Organizare Propune spre aprobarea consiliului de administraţie planul managerial.
Stabileşte metodele şi procedurile de coordonare a activităţilor casei corpului didactic.
Stabileşte necesarul de resurse financiare.
Repartizează sarcinile şi responsabilităţile în cadrul casei corpului didactic.
Repartizează resursele financiare şi materiale.
Gestionează bazele de date privind domeniul de activitate al casei corpului didactic.
Deleagă autoritatea.
Coordonare Coordonează recrutarea, selectarea şi promovarea personalului din casa corpului didactic.
Coordonează desfăşurarea activităţii de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din judeţ/municipiul Bucureşti.
Coordonează activitatea filialelor şi a CDI-urilor.
Antrenare/Motivare Facilitează schimbul de informaţii.
Consultă şi consiliază personalul din casa corpului didactic şi din unităţile de învăţământ.
Promovează lucrul în echipă şi un stil de conducere cooperant.
Sprijină iniţiativele şi stimulează creativitatea colaboratorilor.
Propune calificativul anual, recompensele sau sancţiunile pentru personalul din subordine.
Monitorizare/Control/ Evaluare Stabileşte metodele de monitorizare şi evaluare a activităţii casei corpului didactic.
Verifică îndeplinirea obiectivelor şi a activităţilor planificate.
Monitorizează îndeplinirea responsabilităţilor de către personalul din subordine.
Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în activitatea casei corpului didactic.
Consiliază personalul şi consultă angajaţii din casa corpului didactic, inspectoratul şcolar şi din unităţile de învăţământ.
Elaborează semestrial raportul privind stadiul realizării, de către casa corpului didactic, a planului de management.
Domeniul de competenţă Unitatea de competenţă Atribuţii
Relaţii/ Comunicare Menţinerea legăturilor casei corpului didactic cu inspectoratul şcolar şi cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Asigură fluxul informaţional.
Raportează semestrial/anual sau ori de câte ori este solicitat.
Reprezentarea casei corpului didactic în relaţii publice Iniţiază şi dezvoltă dialogul cu partenerii sociali şi cu autorităţile locale.
Dezvoltă şi menţine legăturile cu organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile de specialitate.
Promovează imaginea casei corpului didactic.
Pregătire profesională Perfecţionarea activităţii proprii Participă la diverse forme de perfecţionare.
Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului din casa corpului didactic Identifică nevoia de perfecţionare.
Stabileşte modul de participare la forme de perfecţionare/formare.
Facilitează accesul la forma de pregătire optimă.
Organizează activităţi proprii de perfecţionare.

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura: Data întocmirii: Avizat Numele şi prenumele: Funcţia publică de conducere din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: Semnătura: Data întocmirii:


SmartCity5

COMENTARII la Metodologie 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu