Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 344 din 29 noiembrie 2005

privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1093 din  5 decembrie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dispozitiile prezentei legi se aplica marfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, care:
    a) intra sau ies de pe teritoriul Romaniei, inclusiv in/din zone libere sau antrepozite libere;
    b) sunt declarate la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal definitiv sau suspensiv ori in vederea reexportului;
    c) sunt plasate sub un regim vamal suspensiv;
    d) se afla sub supraveghere vamala, in orice alte situatii;
    e) nu au fost declarate la intrarea sau iesirea din tara si sunt descoperite de autoritatea vamala in timpul controalelor vamale efectuate potrivit legii;
    f) au intrat in proprietatea privata a statului prin confiscare sau abandon la autoritatea vamala.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege nu se aplica marfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuala protejat si care au fost fabricate cu consimtamantul titularului dreptului, dar se afla fara consimtamantul acestuia in una dintre situatiile la care face referire art. 1.
    (2) Prezenta lege nu se aplica marfurilor la care se refera alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de un alt drept de proprietate intelectuala, in alte conditii decat cele convenite cu titularul dreptului.
    (3) Prezenta lege nu se aplica bunurilor aflate in bagajele calatorilor sau in colete trimise ori primite de persoane fizice cu caracter necomercial, bunuri care se incadreaza in limita permisa de lege pentru a fi scutite de la plata drepturilor de import si pentru care nu exista indicii materiale ca marfurile ar face parte dintr-un trafic comercial.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    1. drept de proprietate intelectuala: dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra marcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor si modelelor industriale, dreptul asupra indicatiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de inventie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protectie, dreptul asupra soiurilor de plante;
    2. drept de autor: dreptul de proprietate intelectuala recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o opera originala de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, ori altor titulari legali, persoane juridice sau fizice;
    3. drepturi conexe: drepturile de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor, de care beneficiaza artistii interpreti sau executanti pentru propriile interpretari sau executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe;
    4. marca de produs sau de serviciu: un semn susceptibil de reprezentare grafica, ce serveste la deosebirea produselor ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Pot sa constituie marci semnele distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale, respectiv forma produsului sau ambalajul sau, combinatiile de culori, precum si orice combinatie a acestor semne;
    5. desen sau model industrial: aspectul nou al unui produs avand o functie utilitara;
    6. indicatie geografica: denumirea care serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, reputatie sau alte caracteristici determinante pot fi, in mod esential, atribuite acestei origini geografice;
    7. brevet de inventie: titlu de protectie care poate fi obtinut pentru orice inventie, ce are ca obiect un produs sau un procedeu, in toate domeniile tehnologice, cu conditia ca inventia sa fie noua, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibila de o aplicare industriala;
    8. certificat suplimentar de protectie: titlu de protectie care poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul Romaniei prin brevet de inventie in vigoare si care, inainte de punerea pe piata, a fost analizat ca medicament sau ca produs fitosanitar;
    9. brevet de soi: titlu de protectie care poate fi acordat pentru un soi de plante protejat;
    10. titularul dreptului:
    a) detinatorul unui drept de proprietate intelectuala sau reprezentantul sau;
    b) orice alta persoana autorizata sa utilizeze acest drept sau reprezentantul acesteia;
    11. marfuri contrafacute:
    a) orice marfa, inclusiv ambalajul sau, care poarta, fara autorizare, o marca identica ori care nu se deosebeste in aspectele sale esentiale de o marca de produs sau de serviciu legal inregistrata pentru acelasi tip de marfa si care, din acest motiv, incalca drepturile titularului acestei marci;
    b) orice simbol al unei marci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, eticheta, autoadeziv, brosura, instructiuni de utilizare sau document de garantie care poarta un astfel de simbol), chiar daca este prezentat separat si care se afla in aceeasi situatie cu marfurile prevazute la lit. a);
    c) orice ambalaj care poarta marci de produse contrafacute, prezentate separat, in aceleasi conditii ca si marfurile definite la lit. a);
    12. marfuri pirat: toate copiile fabricate fara consimtamantul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta in tara de producere si care sunt executate, direct ori indirect, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor si desenelor industriale, daca realizarea de astfel de copii ar constitui o incalcare a dreptului de proprietate intelectuala respectiv;
    13. marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala:
    a) marfuri contrafacute;
    b) marfuri pirat;
    c) marfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de inventie sau unui certificat suplimentar de protectie ori unei indicatii geografice sau unui brevet de soi.
    (2) Se asimileaza marfurilor prevazute la alin. (1) pct. 13, dupa caz, orice tipar sau matrita destinata ori adaptata fabricarii unor astfel de marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala, cu conditia ca folosirea acestor tipare sau matrite sa aduca atingere titularului dreptului.

    CAP. 2
    Cererea de interventie a autoritatii vamale

    SECTIUNEA 1
    Masuri prealabile depunerii cererii de interventie a autoritatii vamale

    Art. 4
    (1) In cazul in care nu este depusa o cerere de interventie sau in perioada de acceptare a acesteia, autoritatea vamala poate sa suspende operatiunea de vamuire si/sau sa retina pe o perioada de 3 zile lucratoare marfurile aflate in una dintre situatiile la care face referire art. 1, daca are suspiciunea ca aceste marfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    (2) Cu privire la aceasta masura autoritatea vamala notifica titularului dreptului si declarantului/detinatorului destinatarului marfurilor, daca acestia din urma sunt cunoscuti.
    (3) Termenul prevazut la alin. (1) curge de la data la care titularul dreptului a primit notificarea.
    (4) Daca in termenul prevazut la alin. (1) titularul dreptului nu depune o cerere de interventie, autoritatea vamala ridica masura de retinere a marfurilor si/sau acorda liberul de vama, daca celelalte conditii legale sunt indeplinite.
    (5) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea vamala poate sa solicite titularului dreptului informatii referitoare la dreptul protejat, inaintea notificarii acestuia in legatura cu o posibila incalcare a unui drept de proprietate intelectuala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Depunerea si analizarea cererii de interventie a autoritatii vamale

    Art. 5
    Pentru interventia autoritatii vamale, titularul dreptului depune o cerere scrisa la Autoritatea Nationala a Vamilor, al carei model se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Art. 6
    (1) Cererea de interventie trebuie sa contina urmatoarele informatii obligatorii:
    a) datele de identificare a titularului dreptului;
    b) o descriere tehnica exacta si detaliata a marfurilor originale, precum si fotografii ale acestora;
    c) orice informatie specifica pe care titularul o detine in legatura cu modalitatea de incalcare a dreptului sau;
    d) numele si adresa persoanei de contact desemnate de titularul dreptului.
    (2) In masura in care sunt cunoscute, titularul dreptului va furniza orice alte informatii pe care le detine, cum ar fi:
    a) valoarea marfurilor originale inainte de taxare;
    b) locul unde se afla marfurile sau destinatia lor;
    c) detalii pentru identificarea lotului sau a coletelor;
    d) data prevazuta pentru sosirea sau plecarea marfurilor;
    e) mijloace de transport utilizate;
    f) tara sau tarile de fabricatie si rutele folosite;
    g) diferentele tehnice intre marfurile originale si cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    h) denumirea si sediul persoanelor juridice autorizate sa importe, sa exporte sau sa distribuie marfurile.
    (3) Cererea de interventie va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
    a) declaratia titularului dreptului ca isi asuma responsabilitatea fata de toate persoanele implicate, in situatia in care actiunea civila in justitie sau plangerea penala nu isi urmeaza cursul din cauza unei actiuni sau omisiuni a titularului dreptului ori in cazul in care instanta stabileste ca marfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala; prin aceeasi declaratie, titularul dreptului accepta sa suporte toate costurile ce decurg din pastrarea marfurilor sub supraveghere vamala, inclusiv cheltuielile de distrugere a marfurilor;
    b) dovada ca este titularul dreptului.
    (4) In cazul in care cererea de interventie nu contine informatiile obligatorii prevazute la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (3), Autoritatea Nationala a Vamilor poate respinge aceasta cerere printr-o decizie motivata in care se mentioneaza si calea de atac; o noua cerere poate fi depusa numai dupa completarea sa in mod corespunzator.
    (5) Autoritatea Nationala a Vamilor analizeaza cererea si comunica decizia sa in scris titularului dreptului, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii de interventie.
    (6) Impotriva deciziei de respingere a cererii de interventie a autoritatii vamale titularul dreptului poate formula plangere la instanta de contencios administrativ competenta.
    (7) Titularul dreptului este obligat ca, in termen de 15 zile de la incetarea protectiei dreptului de proprietate intelectuala pe teritoriul Romaniei, sa instiinteze Autoritatea Nationala a Vamilor cu privire la aceasta.

    SECTIUNEA a 3-a
    Acceptarea cererii de interventie

    Art. 7
    (1) In cazul in care Autoritatea Nationala a Vamilor accepta cererea, stabileste si perioada de interventie, de pana la un an.
    (2) La expirarea acestei perioade si cu conditia achitarii de catre titularul dreptului a tuturor costurilor ce decurg din prezenta lege, la solicitarea scrisa a acestuia, Autoritatea Nationala a Vamilor poate prelungi perioada de interventie cu cel mult un an.
    Art. 8
    Prevederile art. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator solicitarilor de prelungire a perioadei de interventie.

    CAP. 3
    Conditiile in care se face interventia autoritatii vamale

    Art. 9
    Pe baza cererii de interventie acceptate si, cand este cazul, dupa consultarea titularului dreptului, autoritatea vamala retine marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau suspenda operatiunea de vamuire, notificand in scris aceasta masura atat titularului dreptului, cat si declarantului/detinatorului/destinatarului marfurilor.
    Art. 10
    (1) In cazul in care autoritatea vamala a retinut marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau a suspendat operatiunea de vamuire, marfurile pot fi distruse, fara sa se urmeze procedura prevazuta la art. 11, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) titularul dreptului informeaza in scris autoritatea vamala, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii prevazute la art. 9, ca marfurile retinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala; in cazul marfurilor perisabile, termenul este de 3 zile lucratoare;
    b) titularul dreptului depune la autoritatea vamala, in termenul prevazut la lit. a), acordul scris al declarantului/detinatorului/destinatarului marfurilor ca abandoneaza aceste marfuri, in vederea distrugerii; acest acord poate fi transmis autoritatii vamale direct de catre declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor.
    (2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) se prezuma a fi indeplinita daca in termenul prevazut la alin. (1) lit. a) declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor nu se opune in mod expres, in scris, retinerii si/sau suspendarii operatiunii de vamuire ori distrugerii marfurilor.
    (3) Autoritatea vamala preleveaza in mod obligatoriu esantioane din marfurile care urmeaza sa fie distruse, conform reglementarilor vamale, urmand ca acestea sa fie pastrate in vederea constituirii de probe in instanta, daca va fi cazul.
    (4) Cheltuielile de distrugere vor fi suportate de titularul dreptului.
    (5) Daca declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor contesta masura retinerii si/sau a suspendarii operatiunii de vamuire ori se opune distrugerii marfurilor, se urmeaza procedura prevazuta la art. 11.
    Art. 11
    (1) Daca, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind retinerea marfurilor si/sau suspendarea operatiunii de vamuire, titularul dreptului nu face dovada formularii unei actiuni civile in justitie sau a unei plangeri penale si daca dispozitiile art. 10 nu sunt aplicabile, autoritatea vamala dispune eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama, daca celelalte conditii legale sunt indeplinite.
    (2) In cazuri intemeiate, la cererea scrisa a titularului dreptului, Autoritatea Nationala a Vamilor poate prelungi termenul prevazut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucratoare.
    (3) In cazul marfurilor perisabile, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, perioada la care se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucratoare, fara posibilitatea de a fi prelungita.
    (4) In situatia in care titularul dreptului formuleaza o actiune civila in instanta sau o plangere penala, autoritatea vamala retine marfurile pana la data cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva si irevocabila.
    Art. 12
    (1) In cazul marfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor si modelelor industriale, brevetelor de inventie, certificatelor suplimentare de protectie sau brevetelor de soi, declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor are posibilitatea de a obtine eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama, cu constituirea unei garantii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) titularul dreptului sa fi depus la Autoritatea Nationala a Vamilor dovada formularii unei actiuni civile in justitie sau a unei plangeri penale;
    b) sa nu se fi dispus pe cale judiciara masura sechestrarii sau indisponibilizarii marfurilor, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 11;
    c) toate formalitatile vamale sa fi fost indeplinite, potrivit legii.
    (2) Garantia prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie suficienta pentru a proteja interesele titularului dreptului si se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentei legi; constituirea garantiei nu aduce atingere altor posibilitati de actiune disponibile titularului dreptului, potrivit legii.
    (3) In cazul in care actiunea civila in justitie sau plangerea penala a fost formulata altfel decat din initiativa titularului dreptului asupra desenelor si modelelor industriale, brevetelor de inventie, certificatelor suplimentare de protectie sau brevetelor de soi, garantia va fi disponibilizata daca, in termen de 20 de zile lucratoare de la data notificarii titularului dreptului, acesta nu face dovada initierii unei proceduri legale privind marfurile la care face referire alin. (1).
    (4) Termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucratoare.
    Art. 13
    (1) Pentru a se stabili daca s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuala, autoritatea vamala va comunica titularului dreptului, la cererea scrisa a acestuia, informatii privind numele si adresa declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor, originea si tara de expeditie a marfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, daca autoritatea vamala detine aceste informatii.
    (2) Titularul dreptului care primeste informatiile prevazute la alin. (1) nu le poate utiliza decat in scopul aplicarii prevederilor cuprinse la art. 10 - 12.
    (3) Utilizarea acestor informatii in alte conditii decat cele prevazute la alin. (2) atrage angajarea raspunderii titularului dreptului si suspendarea interventiei.
    (4) Daca titularul dreptului continua sa incalce obligatia prevazuta la alin. (2), autoritatea vamala poate refuza prelungirea perioadei de interventie.
    Art. 14
    (1) Autoritatea vamala va permite titularului dreptului si declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor sa examineze marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, pentru care s-a luat masura retinerii si/sau a suspendarii operatiunii de vamuire.
    (2) La solicitarea expresa a titularului dreptului, biroul vamal poate sa preleveze esantioane si sa le puna la dispozitie acestuia, numai pentru a fi analizate in scopul utilizarii rezultatului analizei in instanta.
    (3) Cand esantioanele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna dupa efectuarea acesteia, pe cat posibil inainte de eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama.
    (4) Toate cheltuielile si responsabilitatile legate de analiza acestor esantioane sunt in sarcina titularului dreptului.

    CAP. 4
    Prevederi aplicabile marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala

    Art. 15
    Marfurile pentru care s-a dovedit ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala nu pot intra sau iesi de pe teritoriul Romaniei ori in/din zonele libere sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv.
    Art. 16
    (1) Marfurile prevazute la art. 15 pot avea urmatoarele destinatii:
    a) distrugerea, conform normelor legale in vigoare;
    b) predarea cu titlu gratuit, in functie de natura bunurilor, catre institutii din domeniul ocrotirii sociale, organizatii sau asociatii nonprofit cu caracter umanitar, asociatii ori cluburi sportive, institutii de invatamant sau persoane fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, daca exista acordul scris al titularului dreptului si daca sunt marfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu conditia de a nu fi comercializate.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu exclude valorificarea de catre titular a drepturilor sale pe cale judiciara, potrivit legii.

    CAP. 5
    Contraventii

    Art. 17
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) fapta declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor de a introduce sau scoate de pe teritoriul Romaniei marfurile stabilite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    b) neindeplinirea de catre titularul dreptului a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (7);
    c) neindeplinirea obligatiei de a nu comercializa marfurile preluate in conditiile art. 16 alin. (1) lit. b).
    (2) Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
    (3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), marfurile care fac obiectul contraventiei se confisca, iar daca nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora; termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii in cazul acestei contraventii curge de la data la care se stabileste, in conditiile prezentei legi, ca marfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    (4) Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (5) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica prin proces-verbal incheiat potrivit prevederilor art. 185 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, pe personalul vamal care, potrivit atributiilor de serviciu, are calitatea de agent constatator al contraventiilor.
    Art. 18
    Contraventiilor prevazute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 6
    Responsabilitatea autoritatii vamale si a titularului dreptului

    Art. 19
    (1) Acceptarea unei cereri de interventie nu indreptateste titularul dreptului sa solicite autoritatii vamale o compensatie sau daune, in situatia in care marfurile prevazute la art. 1 nu au fost descoperite de autoritatea vamala.
    (2) Retinerea marfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala si/sau suspendarea operatiunii de vamuire, in conditiile prezentei legi, nu angajeaza raspunderea autoritatii vamale fata de persoanele care pot invoca un drept asupra marfurilor prevazute la art. 1, pentru eventualele prejudicii suferite de acestea ca rezultat al interventiei autoritatii vamale.
    Art. 20
    Cheltuielile legate de depozitarea, manipularea si pastrarea marfurilor sub supraveghere vamala, precum si cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli similiare sunt in sarcina titularului dreptului.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 21
    (1) Pentru cererile de interventie depuse in baza prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, cu modificarile ulterioare, perioada de interventie ramane valabila pana la expirarea termenului aprobat, daca titularul dreptului depune declaratia prevazuta la art. 6 alin. (3) lit. a).
    (2) Masurile de retinere a marfurilor si de suspendare a operatiunilor de vamuire initiate de autoritatea vamala, potrivit Legii nr. 202/2000, cu modificarile ulterioare, vor fi finalizate potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 22
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 23
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, precum si Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor vor pune la dispozitie autoritatii vamale informatiile necesare pentru identificarea drepturilor protejate si a titularilor acestora.
    Art. 24
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 25
    In termenul prevazut la art. 24 alin. (1), Autoritatea Nationala a Vamilor va elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               ADRIAN NASTASE

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Legea 344/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 344 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 344/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu