Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 344 din 29 noiembrie 2005

privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1093 din  5 decembrie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dispozitiile prezentei legi se aplica marfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, care:
    a) intra sau ies de pe teritoriul Romaniei, inclusiv in/din zone libere sau antrepozite libere;
    b) sunt declarate la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal definitiv sau suspensiv ori in vederea reexportului;
    c) sunt plasate sub un regim vamal suspensiv;
    d) se afla sub supraveghere vamala, in orice alte situatii;
    e) nu au fost declarate la intrarea sau iesirea din tara si sunt descoperite de autoritatea vamala in timpul controalelor vamale efectuate potrivit legii;
    f) au intrat in proprietatea privata a statului prin confiscare sau abandon la autoritatea vamala.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege nu se aplica marfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuala protejat si care au fost fabricate cu consimtamantul titularului dreptului, dar se afla fara consimtamantul acestuia in una dintre situatiile la care face referire art. 1.
    (2) Prezenta lege nu se aplica marfurilor la care se refera alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de un alt drept de proprietate intelectuala, in alte conditii decat cele convenite cu titularul dreptului.
    (3) Prezenta lege nu se aplica bunurilor aflate in bagajele calatorilor sau in colete trimise ori primite de persoane fizice cu caracter necomercial, bunuri care se incadreaza in limita permisa de lege pentru a fi scutite de la plata drepturilor de import si pentru care nu exista indicii materiale ca marfurile ar face parte dintr-un trafic comercial.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    1. drept de proprietate intelectuala: dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra marcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor si modelelor industriale, dreptul asupra indicatiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de inventie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protectie, dreptul asupra soiurilor de plante;
    2. drept de autor: dreptul de proprietate intelectuala recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o opera originala de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, ori altor titulari legali, persoane juridice sau fizice;
    3. drepturi conexe: drepturile de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor, de care beneficiaza artistii interpreti sau executanti pentru propriile interpretari sau executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe;
    4. marca de produs sau de serviciu: un semn susceptibil de reprezentare grafica, ce serveste la deosebirea produselor ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Pot sa constituie marci semnele distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale, respectiv forma produsului sau ambalajul sau, combinatiile de culori, precum si orice combinatie a acestor semne;
    5. desen sau model industrial: aspectul nou al unui produs avand o functie utilitara;
    6. indicatie geografica: denumirea care serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, reputatie sau alte caracteristici determinante pot fi, in mod esential, atribuite acestei origini geografice;
    7. brevet de inventie: titlu de protectie care poate fi obtinut pentru orice inventie, ce are ca obiect un produs sau un procedeu, in toate domeniile tehnologice, cu conditia ca inventia sa fie noua, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibila de o aplicare industriala;
    8. certificat suplimentar de protectie: titlu de protectie care poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul Romaniei prin brevet de inventie in vigoare si care, inainte de punerea pe piata, a fost analizat ca medicament sau ca produs fitosanitar;
    9. brevet de soi: titlu de protectie care poate fi acordat pentru un soi de plante protejat;
    10. titularul dreptului:
    a) detinatorul unui drept de proprietate intelectuala sau reprezentantul sau;
    b) orice alta persoana autorizata sa utilizeze acest drept sau reprezentantul acesteia;
    11. marfuri contrafacute:
    a) orice marfa, inclusiv ambalajul sau, care poarta, fara autorizare, o marca identica ori care nu se deosebeste in aspectele sale esentiale de o marca de produs sau de serviciu legal inregistrata pentru acelasi tip de marfa si care, din acest motiv, incalca drepturile titularului acestei marci;
    b) orice simbol al unei marci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, eticheta, autoadeziv, brosura, instructiuni de utilizare sau document de garantie care poarta un astfel de simbol), chiar daca este prezentat separat si care se afla in aceeasi situatie cu marfurile prevazute la lit. a);
    c) orice ambalaj care poarta marci de produse contrafacute, prezentate separat, in aceleasi conditii ca si marfurile definite la lit. a);
    12. marfuri pirat: toate copiile fabricate fara consimtamantul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta in tara de producere si care sunt executate, direct ori indirect, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor si desenelor industriale, daca realizarea de astfel de copii ar constitui o incalcare a dreptului de proprietate intelectuala respectiv;
    13. marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala:
    a) marfuri contrafacute;
    b) marfuri pirat;
    c) marfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de inventie sau unui certificat suplimentar de protectie ori unei indicatii geografice sau unui brevet de soi.
    (2) Se asimileaza marfurilor prevazute la alin. (1) pct. 13, dupa caz, orice tipar sau matrita destinata ori adaptata fabricarii unor astfel de marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala, cu conditia ca folosirea acestor tipare sau matrite sa aduca atingere titularului dreptului.

    CAP. 2
    Cererea de interventie a autoritatii vamale

    SECTIUNEA 1
    Masuri prealabile depunerii cererii de interventie a autoritatii vamale

    Art. 4
    (1) In cazul in care nu este depusa o cerere de interventie sau in perioada de acceptare a acesteia, autoritatea vamala poate sa suspende operatiunea de vamuire si/sau sa retina pe o perioada de 3 zile lucratoare marfurile aflate in una dintre situatiile la care face referire art. 1, daca are suspiciunea ca aceste marfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    (2) Cu privire la aceasta masura autoritatea vamala notifica titularului dreptului si declarantului/detinatorului destinatarului marfurilor, daca acestia din urma sunt cunoscuti.
    (3) Termenul prevazut la alin. (1) curge de la data la care titularul dreptului a primit notificarea.
    (4) Daca in termenul prevazut la alin. (1) titularul dreptului nu depune o cerere de interventie, autoritatea vamala ridica masura de retinere a marfurilor si/sau acorda liberul de vama, daca celelalte conditii legale sunt indeplinite.
    (5) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea vamala poate sa solicite titularului dreptului informatii referitoare la dreptul protejat, inaintea notificarii acestuia in legatura cu o posibila incalcare a unui drept de proprietate intelectuala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Depunerea si analizarea cererii de interventie a autoritatii vamale

    Art. 5
    Pentru interventia autoritatii vamale, titularul dreptului depune o cerere scrisa la Autoritatea Nationala a Vamilor, al carei model se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Art. 6
    (1) Cererea de interventie trebuie sa contina urmatoarele informatii obligatorii:
    a) datele de identificare a titularului dreptului;
    b) o descriere tehnica exacta si detaliata a marfurilor originale, precum si fotografii ale acestora;
    c) orice informatie specifica pe care titularul o detine in legatura cu modalitatea de incalcare a dreptului sau;
    d) numele si adresa persoanei de contact desemnate de titularul dreptului.
    (2) In masura in care sunt cunoscute, titularul dreptului va furniza orice alte informatii pe care le detine, cum ar fi:
    a) valoarea marfurilor originale inainte de taxare;
    b) locul unde se afla marfurile sau destinatia lor;
    c) detalii pentru identificarea lotului sau a coletelor;
    d) data prevazuta pentru sosirea sau plecarea marfurilor;
    e) mijloace de transport utilizate;
    f) tara sau tarile de fabricatie si rutele folosite;
    g) diferentele tehnice intre marfurile originale si cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    h) denumirea si sediul persoanelor juridice autorizate sa importe, sa exporte sau sa distribuie marfurile.
    (3) Cererea de interventie va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
    a) declaratia titularului dreptului ca isi asuma responsabilitatea fata de toate persoanele implicate, in situatia in care actiunea civila in justitie sau plangerea penala nu isi urmeaza cursul din cauza unei actiuni sau omisiuni a titularului dreptului ori in cazul in care instanta stabileste ca marfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala; prin aceeasi declaratie, titularul dreptului accepta sa suporte toate costurile ce decurg din pastrarea marfurilor sub supraveghere vamala, inclusiv cheltuielile de distrugere a marfurilor;
    b) dovada ca este titularul dreptului.
    (4) In cazul in care cererea de interventie nu contine informatiile obligatorii prevazute la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (3), Autoritatea Nationala a Vamilor poate respinge aceasta cerere printr-o decizie motivata in care se mentioneaza si calea de atac; o noua cerere poate fi depusa numai dupa completarea sa in mod corespunzator.
    (5) Autoritatea Nationala a Vamilor analizeaza cererea si comunica decizia sa in scris titularului dreptului, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii de interventie.
    (6) Impotriva deciziei de respingere a cererii de interventie a autoritatii vamale titularul dreptului poate formula plangere la instanta de contencios administrativ competenta.
    (7) Titularul dreptului este obligat ca, in termen de 15 zile de la incetarea protectiei dreptului de proprietate intelectuala pe teritoriul Romaniei, sa instiinteze Autoritatea Nationala a Vamilor cu privire la aceasta.

    SECTIUNEA a 3-a
    Acceptarea cererii de interventie

    Art. 7
    (1) In cazul in care Autoritatea Nationala a Vamilor accepta cererea, stabileste si perioada de interventie, de pana la un an.
    (2) La expirarea acestei perioade si cu conditia achitarii de catre titularul dreptului a tuturor costurilor ce decurg din prezenta lege, la solicitarea scrisa a acestuia, Autoritatea Nationala a Vamilor poate prelungi perioada de interventie cu cel mult un an.
    Art. 8
    Prevederile art. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator solicitarilor de prelungire a perioadei de interventie.

    CAP. 3
    Conditiile in care se face interventia autoritatii vamale

    Art. 9
    Pe baza cererii de interventie acceptate si, cand este cazul, dupa consultarea titularului dreptului, autoritatea vamala retine marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau suspenda operatiunea de vamuire, notificand in scris aceasta masura atat titularului dreptului, cat si declarantului/detinatorului/destinatarului marfurilor.
    Art. 10
    (1) In cazul in care autoritatea vamala a retinut marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau a suspendat operatiunea de vamuire, marfurile pot fi distruse, fara sa se urmeze procedura prevazuta la art. 11, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) titularul dreptului informeaza in scris autoritatea vamala, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii prevazute la art. 9, ca marfurile retinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala; in cazul marfurilor perisabile, termenul este de 3 zile lucratoare;
    b) titularul dreptului depune la autoritatea vamala, in termenul prevazut la lit. a), acordul scris al declarantului/detinatorului/destinatarului marfurilor ca abandoneaza aceste marfuri, in vederea distrugerii; acest acord poate fi transmis autoritatii vamale direct de catre declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor.
    (2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) se prezuma a fi indeplinita daca in termenul prevazut la alin. (1) lit. a) declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor nu se opune in mod expres, in scris, retinerii si/sau suspendarii operatiunii de vamuire ori distrugerii marfurilor.
    (3) Autoritatea vamala preleveaza in mod obligatoriu esantioane din marfurile care urmeaza sa fie distruse, conform reglementarilor vamale, urmand ca acestea sa fie pastrate in vederea constituirii de probe in instanta, daca va fi cazul.
    (4) Cheltuielile de distrugere vor fi suportate de titularul dreptului.
    (5) Daca declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor contesta masura retinerii si/sau a suspendarii operatiunii de vamuire ori se opune distrugerii marfurilor, se urmeaza procedura prevazuta la art. 11.
    Art. 11
    (1) Daca, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind retinerea marfurilor si/sau suspendarea operatiunii de vamuire, titularul dreptului nu face dovada formularii unei actiuni civile in justitie sau a unei plangeri penale si daca dispozitiile art. 10 nu sunt aplicabile, autoritatea vamala dispune eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama, daca celelalte conditii legale sunt indeplinite.
    (2) In cazuri intemeiate, la cererea scrisa a titularului dreptului, Autoritatea Nationala a Vamilor poate prelungi termenul prevazut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucratoare.
    (3) In cazul marfurilor perisabile, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, perioada la care se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucratoare, fara posibilitatea de a fi prelungita.
    (4) In situatia in care titularul dreptului formuleaza o actiune civila in instanta sau o plangere penala, autoritatea vamala retine marfurile pana la data cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva si irevocabila.
    Art. 12
    (1) In cazul marfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor si modelelor industriale, brevetelor de inventie, certificatelor suplimentare de protectie sau brevetelor de soi, declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor are posibilitatea de a obtine eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama, cu constituirea unei garantii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) titularul dreptului sa fi depus la Autoritatea Nationala a Vamilor dovada formularii unei actiuni civile in justitie sau a unei plangeri penale;
    b) sa nu se fi dispus pe cale judiciara masura sechestrarii sau indisponibilizarii marfurilor, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 11;
    c) toate formalitatile vamale sa fi fost indeplinite, potrivit legii.
    (2) Garantia prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie suficienta pentru a proteja interesele titularului dreptului si se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentei legi; constituirea garantiei nu aduce atingere altor posibilitati de actiune disponibile titularului dreptului, potrivit legii.
    (3) In cazul in care actiunea civila in justitie sau plangerea penala a fost formulata altfel decat din initiativa titularului dreptului asupra desenelor si modelelor industriale, brevetelor de inventie, certificatelor suplimentare de protectie sau brevetelor de soi, garantia va fi disponibilizata daca, in termen de 20 de zile lucratoare de la data notificarii titularului dreptului, acesta nu face dovada initierii unei proceduri legale privind marfurile la care face referire alin. (1).
    (4) Termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucratoare.
    Art. 13
    (1) Pentru a se stabili daca s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuala, autoritatea vamala va comunica titularului dreptului, la cererea scrisa a acestuia, informatii privind numele si adresa declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor, originea si tara de expeditie a marfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, daca autoritatea vamala detine aceste informatii.
    (2) Titularul dreptului care primeste informatiile prevazute la alin. (1) nu le poate utiliza decat in scopul aplicarii prevederilor cuprinse la art. 10 - 12.
    (3) Utilizarea acestor informatii in alte conditii decat cele prevazute la alin. (2) atrage angajarea raspunderii titularului dreptului si suspendarea interventiei.
    (4) Daca titularul dreptului continua sa incalce obligatia prevazuta la alin. (2), autoritatea vamala poate refuza prelungirea perioadei de interventie.
    Art. 14
    (1) Autoritatea vamala va permite titularului dreptului si declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor sa examineze marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, pentru care s-a luat masura retinerii si/sau a suspendarii operatiunii de vamuire.
    (2) La solicitarea expresa a titularului dreptului, biroul vamal poate sa preleveze esantioane si sa le puna la dispozitie acestuia, numai pentru a fi analizate in scopul utilizarii rezultatului analizei in instanta.
    (3) Cand esantioanele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna dupa efectuarea acesteia, pe cat posibil inainte de eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama.
    (4) Toate cheltuielile si responsabilitatile legate de analiza acestor esantioane sunt in sarcina titularului dreptului.

    CAP. 4
    Prevederi aplicabile marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala

    Art. 15
    Marfurile pentru care s-a dovedit ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala nu pot intra sau iesi de pe teritoriul Romaniei ori in/din zonele libere sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv.
    Art. 16
    (1) Marfurile prevazute la art. 15 pot avea urmatoarele destinatii:
    a) distrugerea, conform normelor legale in vigoare;
    b) predarea cu titlu gratuit, in functie de natura bunurilor, catre institutii din domeniul ocrotirii sociale, organizatii sau asociatii nonprofit cu caracter umanitar, asociatii ori cluburi sportive, institutii de invatamant sau persoane fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, daca exista acordul scris al titularului dreptului si daca sunt marfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu conditia de a nu fi comercializate.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu exclude valorificarea de catre titular a drepturilor sale pe cale judiciara, potrivit legii.

    CAP. 5
    Contraventii

    Art. 17
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) fapta declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor de a introduce sau scoate de pe teritoriul Romaniei marfurile stabilite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    b) neindeplinirea de catre titularul dreptului a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (7);
    c) neindeplinirea obligatiei de a nu comercializa marfurile preluate in conditiile art. 16 alin. (1) lit. b).
    (2) Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
    (3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), marfurile care fac obiectul contraventiei se confisca, iar daca nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora; termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii in cazul acestei contraventii curge de la data la care se stabileste, in conditiile prezentei legi, ca marfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    (4) Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (5) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica prin proces-verbal incheiat potrivit prevederilor art. 185 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, pe personalul vamal care, potrivit atributiilor de serviciu, are calitatea de agent constatator al contraventiilor.
    Art. 18
    Contraventiilor prevazute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 6
    Responsabilitatea autoritatii vamale si a titularului dreptului

    Art. 19
    (1) Acceptarea unei cereri de interventie nu indreptateste titularul dreptului sa solicite autoritatii vamale o compensatie sau daune, in situatia in care marfurile prevazute la art. 1 nu au fost descoperite de autoritatea vamala.
    (2) Retinerea marfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala si/sau suspendarea operatiunii de vamuire, in conditiile prezentei legi, nu angajeaza raspunderea autoritatii vamale fata de persoanele care pot invoca un drept asupra marfurilor prevazute la art. 1, pentru eventualele prejudicii suferite de acestea ca rezultat al interventiei autoritatii vamale.
    Art. 20
    Cheltuielile legate de depozitarea, manipularea si pastrarea marfurilor sub supraveghere vamala, precum si cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli similiare sunt in sarcina titularului dreptului.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 21
    (1) Pentru cererile de interventie depuse in baza prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, cu modificarile ulterioare, perioada de interventie ramane valabila pana la expirarea termenului aprobat, daca titularul dreptului depune declaratia prevazuta la art. 6 alin. (3) lit. a).
    (2) Masurile de retinere a marfurilor si de suspendare a operatiunilor de vamuire initiate de autoritatea vamala, potrivit Legii nr. 202/2000, cu modificarile ulterioare, vor fi finalizate potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 22
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 23
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, precum si Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor vor pune la dispozitie autoritatii vamale informatiile necesare pentru identificarea drepturilor protejate si a titularilor acestora.
    Art. 24
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 25
    In termenul prevazut la art. 24 alin. (1), Autoritatea Nationala a Vamilor va elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               ADRIAN NASTASE

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Legea 344/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 344 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 344/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu