Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 344 din 29 noiembrie 2005

privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1093 din  5 decembrie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dispozitiile prezentei legi se aplica marfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, care:
    a) intra sau ies de pe teritoriul Romaniei, inclusiv in/din zone libere sau antrepozite libere;
    b) sunt declarate la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal definitiv sau suspensiv ori in vederea reexportului;
    c) sunt plasate sub un regim vamal suspensiv;
    d) se afla sub supraveghere vamala, in orice alte situatii;
    e) nu au fost declarate la intrarea sau iesirea din tara si sunt descoperite de autoritatea vamala in timpul controalelor vamale efectuate potrivit legii;
    f) au intrat in proprietatea privata a statului prin confiscare sau abandon la autoritatea vamala.
    Art. 2
    (1) Prezenta lege nu se aplica marfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuala protejat si care au fost fabricate cu consimtamantul titularului dreptului, dar se afla fara consimtamantul acestuia in una dintre situatiile la care face referire art. 1.
    (2) Prezenta lege nu se aplica marfurilor la care se refera alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de un alt drept de proprietate intelectuala, in alte conditii decat cele convenite cu titularul dreptului.
    (3) Prezenta lege nu se aplica bunurilor aflate in bagajele calatorilor sau in colete trimise ori primite de persoane fizice cu caracter necomercial, bunuri care se incadreaza in limita permisa de lege pentru a fi scutite de la plata drepturilor de import si pentru care nu exista indicii materiale ca marfurile ar face parte dintr-un trafic comercial.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    1. drept de proprietate intelectuala: dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra marcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor si modelelor industriale, dreptul asupra indicatiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de inventie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protectie, dreptul asupra soiurilor de plante;
    2. drept de autor: dreptul de proprietate intelectuala recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o opera originala de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, ori altor titulari legali, persoane juridice sau fizice;
    3. drepturi conexe: drepturile de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor, de care beneficiaza artistii interpreti sau executanti pentru propriile interpretari sau executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe;
    4. marca de produs sau de serviciu: un semn susceptibil de reprezentare grafica, ce serveste la deosebirea produselor ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Pot sa constituie marci semnele distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale, respectiv forma produsului sau ambalajul sau, combinatiile de culori, precum si orice combinatie a acestor semne;
    5. desen sau model industrial: aspectul nou al unui produs avand o functie utilitara;
    6. indicatie geografica: denumirea care serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, reputatie sau alte caracteristici determinante pot fi, in mod esential, atribuite acestei origini geografice;
    7. brevet de inventie: titlu de protectie care poate fi obtinut pentru orice inventie, ce are ca obiect un produs sau un procedeu, in toate domeniile tehnologice, cu conditia ca inventia sa fie noua, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibila de o aplicare industriala;
    8. certificat suplimentar de protectie: titlu de protectie care poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul Romaniei prin brevet de inventie in vigoare si care, inainte de punerea pe piata, a fost analizat ca medicament sau ca produs fitosanitar;
    9. brevet de soi: titlu de protectie care poate fi acordat pentru un soi de plante protejat;
    10. titularul dreptului:
    a) detinatorul unui drept de proprietate intelectuala sau reprezentantul sau;
    b) orice alta persoana autorizata sa utilizeze acest drept sau reprezentantul acesteia;
    11. marfuri contrafacute:
    a) orice marfa, inclusiv ambalajul sau, care poarta, fara autorizare, o marca identica ori care nu se deosebeste in aspectele sale esentiale de o marca de produs sau de serviciu legal inregistrata pentru acelasi tip de marfa si care, din acest motiv, incalca drepturile titularului acestei marci;
    b) orice simbol al unei marci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, eticheta, autoadeziv, brosura, instructiuni de utilizare sau document de garantie care poarta un astfel de simbol), chiar daca este prezentat separat si care se afla in aceeasi situatie cu marfurile prevazute la lit. a);
    c) orice ambalaj care poarta marci de produse contrafacute, prezentate separat, in aceleasi conditii ca si marfurile definite la lit. a);
    12. marfuri pirat: toate copiile fabricate fara consimtamantul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta in tara de producere si care sunt executate, direct ori indirect, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor si desenelor industriale, daca realizarea de astfel de copii ar constitui o incalcare a dreptului de proprietate intelectuala respectiv;
    13. marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala:
    a) marfuri contrafacute;
    b) marfuri pirat;
    c) marfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de inventie sau unui certificat suplimentar de protectie ori unei indicatii geografice sau unui brevet de soi.
    (2) Se asimileaza marfurilor prevazute la alin. (1) pct. 13, dupa caz, orice tipar sau matrita destinata ori adaptata fabricarii unor astfel de marfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala, cu conditia ca folosirea acestor tipare sau matrite sa aduca atingere titularului dreptului.

    CAP. 2
    Cererea de interventie a autoritatii vamale

    SECTIUNEA 1
    Masuri prealabile depunerii cererii de interventie a autoritatii vamale

    Art. 4
    (1) In cazul in care nu este depusa o cerere de interventie sau in perioada de acceptare a acesteia, autoritatea vamala poate sa suspende operatiunea de vamuire si/sau sa retina pe o perioada de 3 zile lucratoare marfurile aflate in una dintre situatiile la care face referire art. 1, daca are suspiciunea ca aceste marfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    (2) Cu privire la aceasta masura autoritatea vamala notifica titularului dreptului si declarantului/detinatorului destinatarului marfurilor, daca acestia din urma sunt cunoscuti.
    (3) Termenul prevazut la alin. (1) curge de la data la care titularul dreptului a primit notificarea.
    (4) Daca in termenul prevazut la alin. (1) titularul dreptului nu depune o cerere de interventie, autoritatea vamala ridica masura de retinere a marfurilor si/sau acorda liberul de vama, daca celelalte conditii legale sunt indeplinite.
    (5) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea vamala poate sa solicite titularului dreptului informatii referitoare la dreptul protejat, inaintea notificarii acestuia in legatura cu o posibila incalcare a unui drept de proprietate intelectuala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Depunerea si analizarea cererii de interventie a autoritatii vamale

    Art. 5
    Pentru interventia autoritatii vamale, titularul dreptului depune o cerere scrisa la Autoritatea Nationala a Vamilor, al carei model se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Art. 6
    (1) Cererea de interventie trebuie sa contina urmatoarele informatii obligatorii:
    a) datele de identificare a titularului dreptului;
    b) o descriere tehnica exacta si detaliata a marfurilor originale, precum si fotografii ale acestora;
    c) orice informatie specifica pe care titularul o detine in legatura cu modalitatea de incalcare a dreptului sau;
    d) numele si adresa persoanei de contact desemnate de titularul dreptului.
    (2) In masura in care sunt cunoscute, titularul dreptului va furniza orice alte informatii pe care le detine, cum ar fi:
    a) valoarea marfurilor originale inainte de taxare;
    b) locul unde se afla marfurile sau destinatia lor;
    c) detalii pentru identificarea lotului sau a coletelor;
    d) data prevazuta pentru sosirea sau plecarea marfurilor;
    e) mijloace de transport utilizate;
    f) tara sau tarile de fabricatie si rutele folosite;
    g) diferentele tehnice intre marfurile originale si cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    h) denumirea si sediul persoanelor juridice autorizate sa importe, sa exporte sau sa distribuie marfurile.
    (3) Cererea de interventie va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
    a) declaratia titularului dreptului ca isi asuma responsabilitatea fata de toate persoanele implicate, in situatia in care actiunea civila in justitie sau plangerea penala nu isi urmeaza cursul din cauza unei actiuni sau omisiuni a titularului dreptului ori in cazul in care instanta stabileste ca marfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala; prin aceeasi declaratie, titularul dreptului accepta sa suporte toate costurile ce decurg din pastrarea marfurilor sub supraveghere vamala, inclusiv cheltuielile de distrugere a marfurilor;
    b) dovada ca este titularul dreptului.
    (4) In cazul in care cererea de interventie nu contine informatiile obligatorii prevazute la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (3), Autoritatea Nationala a Vamilor poate respinge aceasta cerere printr-o decizie motivata in care se mentioneaza si calea de atac; o noua cerere poate fi depusa numai dupa completarea sa in mod corespunzator.
    (5) Autoritatea Nationala a Vamilor analizeaza cererea si comunica decizia sa in scris titularului dreptului, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii de interventie.
    (6) Impotriva deciziei de respingere a cererii de interventie a autoritatii vamale titularul dreptului poate formula plangere la instanta de contencios administrativ competenta.
    (7) Titularul dreptului este obligat ca, in termen de 15 zile de la incetarea protectiei dreptului de proprietate intelectuala pe teritoriul Romaniei, sa instiinteze Autoritatea Nationala a Vamilor cu privire la aceasta.

    SECTIUNEA a 3-a
    Acceptarea cererii de interventie

    Art. 7
    (1) In cazul in care Autoritatea Nationala a Vamilor accepta cererea, stabileste si perioada de interventie, de pana la un an.
    (2) La expirarea acestei perioade si cu conditia achitarii de catre titularul dreptului a tuturor costurilor ce decurg din prezenta lege, la solicitarea scrisa a acestuia, Autoritatea Nationala a Vamilor poate prelungi perioada de interventie cu cel mult un an.
    Art. 8
    Prevederile art. 5 si 6 se aplica in mod corespunzator solicitarilor de prelungire a perioadei de interventie.

    CAP. 3
    Conditiile in care se face interventia autoritatii vamale

    Art. 9
    Pe baza cererii de interventie acceptate si, cand este cazul, dupa consultarea titularului dreptului, autoritatea vamala retine marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau suspenda operatiunea de vamuire, notificand in scris aceasta masura atat titularului dreptului, cat si declarantului/detinatorului/destinatarului marfurilor.
    Art. 10
    (1) In cazul in care autoritatea vamala a retinut marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau a suspendat operatiunea de vamuire, marfurile pot fi distruse, fara sa se urmeze procedura prevazuta la art. 11, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) titularul dreptului informeaza in scris autoritatea vamala, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii prevazute la art. 9, ca marfurile retinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala; in cazul marfurilor perisabile, termenul este de 3 zile lucratoare;
    b) titularul dreptului depune la autoritatea vamala, in termenul prevazut la lit. a), acordul scris al declarantului/detinatorului/destinatarului marfurilor ca abandoneaza aceste marfuri, in vederea distrugerii; acest acord poate fi transmis autoritatii vamale direct de catre declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor.
    (2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) se prezuma a fi indeplinita daca in termenul prevazut la alin. (1) lit. a) declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor nu se opune in mod expres, in scris, retinerii si/sau suspendarii operatiunii de vamuire ori distrugerii marfurilor.
    (3) Autoritatea vamala preleveaza in mod obligatoriu esantioane din marfurile care urmeaza sa fie distruse, conform reglementarilor vamale, urmand ca acestea sa fie pastrate in vederea constituirii de probe in instanta, daca va fi cazul.
    (4) Cheltuielile de distrugere vor fi suportate de titularul dreptului.
    (5) Daca declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor contesta masura retinerii si/sau a suspendarii operatiunii de vamuire ori se opune distrugerii marfurilor, se urmeaza procedura prevazuta la art. 11.
    Art. 11
    (1) Daca, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind retinerea marfurilor si/sau suspendarea operatiunii de vamuire, titularul dreptului nu face dovada formularii unei actiuni civile in justitie sau a unei plangeri penale si daca dispozitiile art. 10 nu sunt aplicabile, autoritatea vamala dispune eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama, daca celelalte conditii legale sunt indeplinite.
    (2) In cazuri intemeiate, la cererea scrisa a titularului dreptului, Autoritatea Nationala a Vamilor poate prelungi termenul prevazut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucratoare.
    (3) In cazul marfurilor perisabile, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, perioada la care se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucratoare, fara posibilitatea de a fi prelungita.
    (4) In situatia in care titularul dreptului formuleaza o actiune civila in instanta sau o plangere penala, autoritatea vamala retine marfurile pana la data cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva si irevocabila.
    Art. 12
    (1) In cazul marfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor si modelelor industriale, brevetelor de inventie, certificatelor suplimentare de protectie sau brevetelor de soi, declarantul/detinatorul/destinatarul marfurilor are posibilitatea de a obtine eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama, cu constituirea unei garantii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) titularul dreptului sa fi depus la Autoritatea Nationala a Vamilor dovada formularii unei actiuni civile in justitie sau a unei plangeri penale;
    b) sa nu se fi dispus pe cale judiciara masura sechestrarii sau indisponibilizarii marfurilor, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 11;
    c) toate formalitatile vamale sa fi fost indeplinite, potrivit legii.
    (2) Garantia prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie suficienta pentru a proteja interesele titularului dreptului si se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentei legi; constituirea garantiei nu aduce atingere altor posibilitati de actiune disponibile titularului dreptului, potrivit legii.
    (3) In cazul in care actiunea civila in justitie sau plangerea penala a fost formulata altfel decat din initiativa titularului dreptului asupra desenelor si modelelor industriale, brevetelor de inventie, certificatelor suplimentare de protectie sau brevetelor de soi, garantia va fi disponibilizata daca, in termen de 20 de zile lucratoare de la data notificarii titularului dreptului, acesta nu face dovada initierii unei proceduri legale privind marfurile la care face referire alin. (1).
    (4) Termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucratoare.
    Art. 13
    (1) Pentru a se stabili daca s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuala, autoritatea vamala va comunica titularului dreptului, la cererea scrisa a acestuia, informatii privind numele si adresa declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor, originea si tara de expeditie a marfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, daca autoritatea vamala detine aceste informatii.
    (2) Titularul dreptului care primeste informatiile prevazute la alin. (1) nu le poate utiliza decat in scopul aplicarii prevederilor cuprinse la art. 10 - 12.
    (3) Utilizarea acestor informatii in alte conditii decat cele prevazute la alin. (2) atrage angajarea raspunderii titularului dreptului si suspendarea interventiei.
    (4) Daca titularul dreptului continua sa incalce obligatia prevazuta la alin. (2), autoritatea vamala poate refuza prelungirea perioadei de interventie.
    Art. 14
    (1) Autoritatea vamala va permite titularului dreptului si declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor sa examineze marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, pentru care s-a luat masura retinerii si/sau a suspendarii operatiunii de vamuire.
    (2) La solicitarea expresa a titularului dreptului, biroul vamal poate sa preleveze esantioane si sa le puna la dispozitie acestuia, numai pentru a fi analizate in scopul utilizarii rezultatului analizei in instanta.
    (3) Cand esantioanele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna dupa efectuarea acesteia, pe cat posibil inainte de eliberarea marfurilor si/sau acordarea liberului de vama.
    (4) Toate cheltuielile si responsabilitatile legate de analiza acestor esantioane sunt in sarcina titularului dreptului.

    CAP. 4
    Prevederi aplicabile marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala

    Art. 15
    Marfurile pentru care s-a dovedit ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala nu pot intra sau iesi de pe teritoriul Romaniei ori in/din zonele libere sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv.
    Art. 16
    (1) Marfurile prevazute la art. 15 pot avea urmatoarele destinatii:
    a) distrugerea, conform normelor legale in vigoare;
    b) predarea cu titlu gratuit, in functie de natura bunurilor, catre institutii din domeniul ocrotirii sociale, organizatii sau asociatii nonprofit cu caracter umanitar, asociatii ori cluburi sportive, institutii de invatamant sau persoane fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, daca exista acordul scris al titularului dreptului si daca sunt marfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu conditia de a nu fi comercializate.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu exclude valorificarea de catre titular a drepturilor sale pe cale judiciara, potrivit legii.

    CAP. 5
    Contraventii

    Art. 17
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) fapta declarantului/destinatarului/detinatorului marfurilor de a introduce sau scoate de pe teritoriul Romaniei marfurile stabilite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    b) neindeplinirea de catre titularul dreptului a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (7);
    c) neindeplinirea obligatiei de a nu comercializa marfurile preluate in conditiile art. 16 alin. (1) lit. b).
    (2) Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
    (3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), marfurile care fac obiectul contraventiei se confisca, iar daca nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora; termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii in cazul acestei contraventii curge de la data la care se stabileste, in conditiile prezentei legi, ca marfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    (4) Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (5) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica prin proces-verbal incheiat potrivit prevederilor art. 185 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, pe personalul vamal care, potrivit atributiilor de serviciu, are calitatea de agent constatator al contraventiilor.
    Art. 18
    Contraventiilor prevazute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 6
    Responsabilitatea autoritatii vamale si a titularului dreptului

    Art. 19
    (1) Acceptarea unei cereri de interventie nu indreptateste titularul dreptului sa solicite autoritatii vamale o compensatie sau daune, in situatia in care marfurile prevazute la art. 1 nu au fost descoperite de autoritatea vamala.
    (2) Retinerea marfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala si/sau suspendarea operatiunii de vamuire, in conditiile prezentei legi, nu angajeaza raspunderea autoritatii vamale fata de persoanele care pot invoca un drept asupra marfurilor prevazute la art. 1, pentru eventualele prejudicii suferite de acestea ca rezultat al interventiei autoritatii vamale.
    Art. 20
    Cheltuielile legate de depozitarea, manipularea si pastrarea marfurilor sub supraveghere vamala, precum si cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli similiare sunt in sarcina titularului dreptului.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 21
    (1) Pentru cererile de interventie depuse in baza prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, cu modificarile ulterioare, perioada de interventie ramane valabila pana la expirarea termenului aprobat, daca titularul dreptului depune declaratia prevazuta la art. 6 alin. (3) lit. a).
    (2) Masurile de retinere a marfurilor si de suspendare a operatiunilor de vamuire initiate de autoritatea vamala, potrivit Legii nr. 202/2000, cu modificarile ulterioare, vor fi finalizate potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 22
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 23
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, precum si Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor vor pune la dispozitie autoritatii vamale informatiile necesare pentru identificarea drepturilor protejate si a titularilor acestora.
    Art. 24
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 25
    In termenul prevazut la art. 24 alin. (1), Autoritatea Nationala a Vamilor va elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               ADRIAN NASTASE

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Legea 344/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 344 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 344/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu