Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 337 din 29 noiembrie 2005

pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1094 din  5 decembrie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
    "LEGE
privind protectia topografiilor produselor semiconductoare"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul Romaniei, prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute prin prezenta lege."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) B.O.P.I. - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Sectiunea Topografii;
    b) produs semiconductor - forma finala sau intermediara a oricarui produs:
    - compus dintr-un substrat ce comporta un strat de material semiconductor; si
    - constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configuratii tridimensionale prestabilite; si
    - destinat sa indeplineasca, in mod exclusiv sau nu, o functie electronica;
    c) topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate intre ele, indiferent de modalitatea in care acestea sunt fixate sau codate, reprezentand configuratia tridimensionala a straturilor care compun un produs semiconductor si in care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafete a produsului semiconductor, in orice stadiu al fabricatiei sale;
    d) exploatare comerciala - vanzarea, inchirierea, leasingul sau orice alta metoda de distribuire comerciala ori oferta facuta in aceste scopuri. Cu toate acestea exploatarea comerciala nu include exploatarea in conditii de confidentialitate; se aplica sub conditia ca nici o distribuire catre terti sa nu aiba loc in afara de situatia in care exploatarea topografiei se efectueaza in conditiile de confidentialitate cerute de masurile necesare in vederea protectiei intereselor esentiale pentru siguranta nationala."
    4. La articolul 3, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Sunt protejate, in conditiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor si care, la data cand au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii si pentru fabricantii de produse semiconductoare."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt conditionate de faptul ca acesta este sau nu incorporat intr-un produs."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Protectia acordata, potrivit art. 3, se aplica numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricarui concept, procedeu, sistem, oricarei tehnici sau informatii codate incorporate in aceasta topografie."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Pot beneficia de protectia oferita prin prezenta lege:
    a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Organizatiei Mondiale a Comertului ori care au resedinta obisnuita pe teritoriul unui astfel de stat;
    b) societatile sau alte persoane juridice care desfasoara o activitate industriala ori comerciala, reala si efectiva, pe teritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizatiei Mondiale a Comertului.
    In cazul negocierii unor acorduri internationale cu state terte sau al adoptarii de dispozitii interne, prin care se intentioneaza extinderea protectiei acordate prin prezenta lege altor persoane decat cele prevazute la alin. 1, Comisia Europeana va fi informata cu 30 de zile in avans.
    Incheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevazute la alin. 2 nu poate avea loc mai devreme de doua luni de la data informarii Comisiei Europene, in cazul in care aceasta comunica statului roman, in termenul prevazut la alineatul precedent, intentia de a prezenta Consiliului European o propunere in sensul extinderii protectiei de catre toate statele membre in ceea ce priveste persoanele sau statele terte respective.
    Daca in aceasta perioada de doua luni Comisia Europeana prezinta Consiliului European o astfel de propunere, incheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevazute la alin. 2 nu poate avea loc mai devreme de 4 luni de la data prezentarii propunerii.
    In lipsa unei comunicari din partea Comisiei Europene in termenul prevazut la alin. 3 sau a prezentarii unei propuneri ori a adoptarii unei decizii a Consiliului European in termenele prevazute la alin. 4, statul roman poate incheia acordurile sau poate adopta dispozitiile prevazute la alin. 2.
    Decizia Consiliului European, adoptata in baza propunerii Comisiei Europene, nu impiedica incheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevazute la alin. 2, cu exceptia cazului in care Consiliul decide in sens contrar, cu majoritate calificata."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Dreptul la protectia topografiei unui produs semiconductor apartine creatorului topografiei sau succesorului in drepturi al acestuia. In cazul in care sunt mai multi creatori, coautori, drepturile apartin acestora in comun.
    Dreptul la protectie este acordat si persoanelor prevazute la art. 6, care:
    a) procedeaza la o prima exploatare comerciala a unei topografii, in Romania sau in Uniunea Europeana, ce nu a mai facut obiectul nici unei exploatari in lume; si
    b) au primit din partea unei persoane in drept sa dispuna de topografie autorizatia exclusiva de a exploata comercial aceasta topografie pe teritoriul Romaniei sau in Uniunea Europeana."
    9. La articolul 12, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Inregistrarea unei topografii de produs semiconductor este conditionata de constituirea la Oficiul de Stat pentru Investitii si Marci a unui depozit reglementar al cererii de inregistrare."
    10. La articolul 13, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Depozitul cererii de inregistrare a unei topografii este reglementar constituit daca se depun urmatoarele:
    a) o cerere scrisa prin care se solicita inregistrarea topografiei si care trebuie sa evidentieze cel putin:
    - numele, prenumele si domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;
    - numele si prenumele sau denumirea si adresa solicitantului, daca acesta este altul decat creatorul topografiei;
    - indicatii privind dreptul solicitantului de a inregistra topografia;
    - denumirea si destinatia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;
    - data fixarii sau a primei codari a topografiei;
    - data primei exploatari comerciale a topografiei, cand este cazul;
    - numele si prenumele sau denumirea si adresa mandatarului, cand este cazul;
    - semnatura solicitantului sau, dupa caz, a mandatarului;
    b) o documentatie tehnica, constituita din materiale grafice si texte, care sa contina informatii suficiente pentru a permite identificarea topografiei si pentru a evidentia functiunea electronica a produsului semiconductor care incorporeaza topografia;
    c) doua exemplare ale produsului semiconductor, daca acesta a fost realizat si exploatat comercial;
    d) imputernicirea de reprezentare a mandatarului, dupa caz;
    e) dovada de plata a textelor prevazute de lege."
    11. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examineaza cererile de inregistrare a topografiilor din punct de vedere al indeplinirii cerintelor legale pentru constituirea depozitului reglementar si, daca constata indeplinirea acestora, efectueaza inregistrarea topografiei in Registrul national al topografiilor, publica inregistrarea topografiei in conditiile prevazute la art. 17 si elibereaza persoanei indreptatite un certificat de inregistrare a topografiei, in termen de 3 luni de la data publicarii.
    Data depozitului reglementar este data inregistrarii cererii de protectie."
    12. La articolul 15, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Data depozitului reglementar va fi, in acest caz, data la care s-au primit toate completarile si rectificarile necesare."
    13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Hotararile privind cererile de inregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativa, in scris si motivat, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in termen de 3 luni de la comunicare.
    Contestatia va fi examinata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de catre Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, in termen de 3 luni de la comunicare.
    Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
    Hotararile Comisiei de reexaminare ramase definitive si irevocabile se publica in B.O.P.I., in termen de 60 de zile."
    14. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Inregistrarea topografiilor se publica in B.O.P.I., in termen de doua luni de la data inregistrarii.
    Titularul este obligat sa comunice, in cel mai scurt termen, Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci orice modificari survenite in ceea ce priveste numele sau denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci opereaza modificarile in Registrul national al topografiilor si le publica in B.O.P.I., in termen de 3 luni de la primirea comunicarii."
    15. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18^1
    Orice persoana interesata are dreptul sa formuleze in scris si motivat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci o cerere de revocare impotriva hotararilor privind cererile de inregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, in termen de 3 luni de la publicarea acestora, daca hotararile au fost luate cu nerespectarea art. 13.
    Cererea de revocare va fi solutionata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, de catre Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al oficiului.
    Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si va fi supusa cailor de atac prevazute la art. 16 alin. 3 si 4.
    Hotararile privind revocarea, definitive si irevocabile, se publica in B.O.P.I., in termen de 60 de zile."
    16. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la prima dintre urmatoarele date:
    a) sfarsitul anului in care topografia a facut obiectul unei exploatari comerciale pentru prima data in lume;
    b) sfarsitul anului in care s-a constituit depozitul reglementar."
    17. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Titularul unei topografii inregistrate are, pe toata durata de protectie, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum si dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele acte:
    a) reproducerea acelei topografii, in masura in care este protejata conform art. 3 alin. 1;
    b) exploatarea comerciala sau importul in acest scop al unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat cu ajutorul acestei topografii.
    Se excepteaza de la dispozitiile alin. 1:
    a) reproducerea unei topografii cu titlu privat in scopuri necomerciale;
    b) reproducerea in scop de analiza, evaluare sau invatamant privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici incorporate in topografie sau privind topografia insasi;
    c) actele privind o topografie protejata si care a fost creata plecand de la o analiza si o evaluare a unei alte topografii, efectuate potrivit lit. b).
    Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice actele prevazute la alin. 1 lit. b) nu este aplicabil actelor savarsite dupa ce topografia sau produsul semiconductor a fost pus pe piata in Romania sau in Uniunea Europeana, de catre titular sau cu consimtamantul acestuia."
    18. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    Drepturile exclusive prevazute la art. 20 se nasc:
    a) la data depozitului reglementar;
    b) la data la care topografia a facut obiectul unei exploatari comerciale pentru prima data, oriunde in lume, daca aceasta este anterioara datei prevazute la lit. a)."
    19. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Titularul are dreptul sa marcheze produsele semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula T."
    20. Articolele 22, 25 si 26 se abroga.
    21. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Nu constituie o incalcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei de catre persoana care a achizitionat cu buna-credinta produsul semiconductor, fara sa aiba posibilitatea de a sti ca produsul semiconductor respectiv incorporeaza o topografie protejata, reprodusa ilegal. Incepand de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta ca topografia este protejata, ea nu mai are dreptul de a achizitiona, fara autorizatia titularului, produse semiconductoare similare, dar poate continua exploatarea comerciala a produselor semiconductoare, achizitionate sau contractate anterior acestei date, cu conditia platii catre titular a unei despagubiri echitabile.
    Dispozitiile alin. 1 sunt aplicabile si succesorilor in drepturi ai titularului topografiei protejate."
    22. Articolul 28 se abroga.
    23. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Pentru perioada anterioara nasterii drepturilor exclusive, in conformitate cu prevederile art. 20^1, persoana care are dreptul la protectie in temeiul prezentei legi si care poate dovedi ca un tert a reprodus in mod fraudulos sau a exploatat comercial ori a importat in aceste scopuri topografia poate solicita daune potrivit dreptului comun."
    24. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Transmiterea drepturilor prevazute la art. 30 si 31 produce efecte fata de terti numai incepand cu data publicarii in B.O.P.I. a mentiunii transmiterii inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci."
    25. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Tribunalul Bucuresti poate acorda o licenta obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reusit sa obtina autorizatia titularului de a exploata o topografie protejata, daca:
    a) acordarea licentei este necesara in situatii de urgenta care privesc apararea si siguranta nationala, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamitati naturale, incalcarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, ori nerespectarea standardelor nationale privind poluarea atmosferei;
    b) au trecut cel putin 4 ani de la inceperea perioadei de protectie si topografia nu a fost exploatata comercial pe teritoriul Romaniei.
    Licentele obligatorii sunt neexclusive si nu pot fi transmise decat impreuna cu patrimoniul afectat aplicarii lor.
    Licentele obligatorii acordate se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, care le inscrie in Registrul national al topografiilor.
    Beneficiarul licentei obligatorii datoreaza titularului o remuneratie echitabila.
    Intinderea si durata licentelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost acordate.
    Beneficiari ai licentei obligatorii pot fi inclusiv Guvernul sau tertii autorizati de acesta."
    26. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    La solicitarea motivata prezentata de persoana interesata, Tribunalul Bucuresti poate retrage licenta obligatorie atunci cand circumstantele care au condus la acordarea acesteia au incetat sa mai existe, cu conditia ca interesele legitime ale persoanei care a dobandit-o sa fie protejate intr-o maniera corespunzatoare.
    Licenta nu va fi retrasa daca exista iminenta repetarii circumstantelor care au determinat acordarea acesteia.
    Hotararile Tribunalului Bucuresti privind acordarea unei licente obligatorii, precum si cele privind retragerea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
    Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind acordarea sau, dupa caz, retragerea licentei obligatorii se comunica de persoana interesata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, care le inregistreaza in Registrul national al topografiilor si publica mentiunea acestor hotarari in B.O.P.I., in termen de 30 de zile de la comunicare."
    27. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci publica in B.O.P.I. toate cesiunile si licentele inregistrate cu privire la topografiile protejate, precum si modificarile survenite in legatura cu acestea, in termen de 3 luni de la inregistrarea lor."
    28. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Titularul poate renunta la protectia unei topografii inregistrate oricand in cursul duratei de protectie; renuntarea are ca efect stingerea drepturilor titularului cu toate consecintele prevazute la art. 36 alin. 1, incepand de la data publicarii cererii de renuntare in B.O.P.I."
    29. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea in tot sau in parte a inregistrarii unei topografii, in cazul in care se constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea protectiei. Cererea de anulare poate fi formulata pe intreaga perioada de protectie a topografiei.
    Hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    Hotararile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 30 de zile de la comunicare."
    30. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inscrie in Registrul national al topografiilor si publica in B.O.P.I. toate modificarile privind protectia topografiilor survenite ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 36 - 38."
    31. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Constituie infractiune de contrafacere, in sensul prezentei legi, exploatarea comerciala sau producerea fara drept a unei topografii protejate ori a unui produs semiconductor in care este incorporata o topografie protejata sau a unui element de circuit care incorporeaza un astfel de produs semiconductor, in masura in care acest element continua sa contina o topografie.
    Actiunile prevazute la alin. 1 sunt calificate contrafacere daca au fost savarsite dupa data publicarii inregistrarii topografiei in Registrul national al topografiilor si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
    Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau din oficiu.
    Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute; aceste dispozitii se aplica si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea infractiunii de contrafacere."
    32. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, se constata ca o alta persoana decat titularul certificatului de inregistrare este indreptatita la obtinerea protectiei topografiei, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci elibereaza certificatul de inregistrare persoanei indreptatite, inscrie in Registrul national al topografiilor modificarea de titular si o publica in B.O.P.I."
    33. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    In situatia in care drepturile asupra unei topografii inregistrate au incetat pentru o perioada de timp ca urmare a renuntarii la protectie, a decaderii din drepturi sau a anularii inregistrarii, despagubirile si celelalte drepturi patrimoniale dobandite de titular, corespunzator perioadei mentionate, se restituie de catre acesta persoanelor de la care au fost dobandite."
    34. Dupa articolul 43 se introduc doua noi articole, articolele 43^1 si 43^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 43^1
    La cererea instantei judecatoresti, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este obligat sa inainteze actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita, acestea restituindu-se la incetarea procesului. Citarea in instanta se va face numai in acest scop.
    Art. 43^2
    Procedurile privind cererile si certificatele de inregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt supuse taxelor, in cuantumul si la termenele stabilite conform legii. Taxele se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul in strainatate se platesc in valuta in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    Neplata taxelor la termenele legale prevazute atrage neefectuarea procedurii respective."
    35. Articolul 48 se abroga.
    Art. 2
    Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    In termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va adopta norme de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    La data intrarii in vigoare a normelor prevazute la alin. 2 se abroga Hotararea Guvernului nr. 535/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea topografiilor circuitelor integrate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 1 august 1996.
    Art. 3
    Legea nr. 16/1995, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986 privind protectia juridica a topografiilor produselor semiconductoare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 024 din 27 ianuarie 1987.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               ADRIAN NASTASE

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

                                             


SmartCity5

COMENTARII la Legea 337/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 337 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 337/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu