Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 327 din 14 iulie 2006

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune.

(2)   Salarizarea personalului din serviciile de probatiune se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea activităţii, pregătirea şi competenţa profesională.

(3)   Personalul din serviciile de probatiune se compune din consilieri de probatiune, şefi ai serviciilor de probatiune, inspectori de probatiune şi directorul Direcţiei de probatiune.

Art. 2. - (1) După criteriul vechimii în specialitate, funcţia de consilier de probatiune are patru grade, după cum urmează:

a)   consilier de probatiune debutant - vechime în specialitate de până la un an;

b)   consilier de probatiune grad III - vechime în specialitate de la un an la 4 ani;

c)   consilier de probatiune grad II - vechime în specialitate de la 4 la 6 ani;

d)   consilier de probatiune grad I - vechime în specialitate peste 6 ani.

(2)   După criteriul vechimii în specialitate, funcţia de inspector de probatiune are două grade, după cum urmează:

a)   inspector de probatiune grad II - vechime în specialitate de la 4 ani la 6 ani;

b)   inspector de probatiune grad I - vechime în specialitate peste 6 ani.

(3)   Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de bază din grila de salarizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - (1) Pentru activitatea depusă, personalul din serviciile de probatiune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de bază, sporuri, precum şi din premii sau prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege.

(2) Salariul de bază pentru personalul din serviciile de probatiune se stabileşte pe baza valorii de referinţă sectorială din cadrul autorităţii judecătoreşti şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă, pe grade profesionale, în funcţie de competenţa profesională şi de vechimea în specialitate.

Art. 4. - (1) Directorul Direcţiei de probaţiune beneficiază de o indemnizaţie de conducere de maximum 50% din salariul de bază.

(2)  Şefii serviciilor de probaţiune primesc o indemnizaţie de conducere de maximum 30% din salariul de bază.

(3)  Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază.

(4)   Indemnizaţia de conducere se stabileşte la data numirii în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei.

(5)  Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

(6)   Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei şi gradului în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 5. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în anul precedent, personalul din serviciile de probaţiune poate beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, şi se acordă anual.

(2)   Pentru personalul din serviciile de probaţiune, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru această categorie de personal. Pentru funcţiile de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot acorda în limita a cel mult o treime din numărul total.

(3)   Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(4)   Persoanele care beneficiază de salariu de merit şi cuantumul acestuia se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea Direcţiei de probaţiune. Salariile de merit se stabilesc şi se acordă de Ministerul Justiţiei, în calitate de angajator.

Art. 6. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2)   Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3)   Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

Art. 7. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

a)  de la 5 la 10 ani                                     5%;

b)  de la 10 la 15 ani                                 10%;

c)  de la 15 la 20 de ani                            15%;

d)  peste 20 de ani                                     20%.

(2)   Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în funcţia de specialitate.

(3)   Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a celorlalte drepturi, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Pentru vechimea în muncă, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază lunar corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

a)  de la 3 la 5 ani                                       5%;

b)  de la 5 la 10 ani                                   10%;

c)  de la 10 la 15 ani                                 15%;

d)  de la 15 la 20 de ani                            20%;

e)  peste 20 de ani                                     25%.

(2) Sporul de vechime se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Art. 9. - Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor în una dintre specialităţile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din salariul de bază lunar, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 10. - (1) Personalului din serviciile de probaţiune trebuie să i se asigure condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să îi asigure sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.

(2)   Personalul din serviciile de probaţiune care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, grele sau vătămătoare beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(3)  Locurile de muncă şi personalul care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 11. - Personalul din serviciile de probaţiune care, potrivit fişei postului, desfăşoară activităţi în penitenciar beneficiază de un spor pentru lucrări în legătură cu activitatea în penitenciar de 30% din salariul de bază brut.

Art. 12. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune delegat sau detaşat, în condiţiile legii, îşi păstrează salariul de bază şi celelalte drepturi prevăzute de lege pentru personalul delegat sau detaşat din cadrul instituţiilor publice din sectorul bugetar.

(2) Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este detaşată persoana sunt inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta îşi păstrează salariul şi celelalte drepturi avute anterior.

(3)   Personalul din serviciile de probaţiune trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţară de drepturile stabilite în condiţiile legii.

(4)  Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiţiei, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice din sectorul bugetar.

Art. 13. - Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază gratuit de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de pensie în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de concediu de odihnă plătit.

(2)   Durata concediului de odihnă este de 30 de zile lucrătoare şi corespunde activităţii desfăşurate timp de un an calendaristic.

(3)   Concediul anual de odihnă se efectuează de către personalul din serviciile de probaţiune, de regulă, în perioada vacanţei judecătoreşti.

(4)   Cererile de concediu de odihnă ale consilierilor de probaţiune se aprobă de şeful serviciului de probaţiune.

(5)  Cererile de concediu de odihnă ale inspectorilor de probaţiune şi ale şefilor serviciilor de probaţiune se aprobă de directorul Direcţiei de probaţiune.

(6)   Conducerile Direcţiei de probaţiune şi ale serviciilor de probaţiune au obligaţia să asigure efectuarea concediului de odihnă de către personal în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept, zilele de concediu neefectuate putând fi reportate în primul trimestru al anului următor.

Art. 16. - Personalul din serviciile de probaţiune are dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 17. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune are dreptul la concedii fără plată, a căror durată, însumată, nu poate depăşi 60 de zile calendaristice într-un an, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

(2)    Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.

(3)  Concediile fără plată acordate în condiţiile alin. (1) şi (2) nu constituie vechime în muncă.

Art. 18. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 19. - (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea persoanei, în cazul formării profesionale pe care persoana o urmează din iniţiativa sa, pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice.

(2) Şeful serviciului de probaţiune şi, respectiv, directorul direcţiei de specialitate pot respinge solicitarea persoanei dacă absenţa acesteia ar impieta asupra desfăşurării normale a activităţii.

Art. 20. - (1) In cazul în care, în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului, persoana în cauză are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit, de până la 10 zile.

(2) Durata concediului pentru formare profesională plătit nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite persoanei, altele decât salariul.

Art. 21. - (1) In afara concediului de odihnă, angajaţii din serviciile de probaţiune au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite:

a)  căsătoria angajatului - 5 zile;

b)   naşterea sau căsătoria unui copil al angajatului - 5 zile;

c)  decesul soţului sau al unei rude a angajatului până la gradul al II-lea inclusiv - 3 zile.

(2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă la cererea solicitantului, potrivit art. 15 alin. (4) şi (5).

Art. 22. - (1) Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia din domeniul muncii şi asigurărilor sociale.

(2) Personalul angajat la data intrării în vigoare a prezentei legi se reîncadrează în funcţie potrivit vechimii în specialitate şi coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă.

Art. 23. - Prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai aplică personalului din serviciile de probaţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA

GRILA   DE   SALARIZARE

a personalului din serviciile de probaţiune

Valoarea de referinţă sectorială = 268 lei

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în specialitate

Coeficientul de multiplicare

A. Funcţii de execuţie

1.

Inspector de probaţiune gradul I

S

Peste 6 ani

8,500

2.

Consilier de probaţiune gradul I

S

Peste 6 ani

6,500

3.

Inspector de probaţiune gradul II

S

4-6 ani

7,500

4.

Consilier de probaţiune gradul II

S

4-6 ani

5,500

5.

Consilier de probaţiune gradul III

S

1-4 ani

5,000

6.

Consilier de probaţiune debutant

S

0-1 an

3,500

B. Indemnizaţia de conducere

limita maximă

1.

Directorul Direcţiei de probaţiune

50%

2.

Şef serviciu de probaţiune

30%


SmartCity5

COMENTARII la Legea 327/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 327 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu