Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 327 din 14 iulie 2006

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune.

(2)   Salarizarea personalului din serviciile de probatiune se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea activităţii, pregătirea şi competenţa profesională.

(3)   Personalul din serviciile de probatiune se compune din consilieri de probatiune, şefi ai serviciilor de probatiune, inspectori de probatiune şi directorul Direcţiei de probatiune.

Art. 2. - (1) După criteriul vechimii în specialitate, funcţia de consilier de probatiune are patru grade, după cum urmează:

a)   consilier de probatiune debutant - vechime în specialitate de până la un an;

b)   consilier de probatiune grad III - vechime în specialitate de la un an la 4 ani;

c)   consilier de probatiune grad II - vechime în specialitate de la 4 la 6 ani;

d)   consilier de probatiune grad I - vechime în specialitate peste 6 ani.

(2)   După criteriul vechimii în specialitate, funcţia de inspector de probatiune are două grade, după cum urmează:

a)   inspector de probatiune grad II - vechime în specialitate de la 4 ani la 6 ani;

b)   inspector de probatiune grad I - vechime în specialitate peste 6 ani.

(3)   Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de bază din grila de salarizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - (1) Pentru activitatea depusă, personalul din serviciile de probatiune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de bază, sporuri, precum şi din premii sau prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege.

(2) Salariul de bază pentru personalul din serviciile de probatiune se stabileşte pe baza valorii de referinţă sectorială din cadrul autorităţii judecătoreşti şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă, pe grade profesionale, în funcţie de competenţa profesională şi de vechimea în specialitate.

Art. 4. - (1) Directorul Direcţiei de probaţiune beneficiază de o indemnizaţie de conducere de maximum 50% din salariul de bază.

(2)  Şefii serviciilor de probaţiune primesc o indemnizaţie de conducere de maximum 30% din salariul de bază.

(3)  Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază.

(4)   Indemnizaţia de conducere se stabileşte la data numirii în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei.

(5)  Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

(6)   Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei şi gradului în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 5. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în anul precedent, personalul din serviciile de probaţiune poate beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, şi se acordă anual.

(2)   Pentru personalul din serviciile de probaţiune, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru această categorie de personal. Pentru funcţiile de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot acorda în limita a cel mult o treime din numărul total.

(3)   Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(4)   Persoanele care beneficiază de salariu de merit şi cuantumul acestuia se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea Direcţiei de probaţiune. Salariile de merit se stabilesc şi se acordă de Ministerul Justiţiei, în calitate de angajator.

Art. 6. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2)   Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3)   Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

Art. 7. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

a)  de la 5 la 10 ani                                     5%;

b)  de la 10 la 15 ani                                 10%;

c)  de la 15 la 20 de ani                            15%;

d)  peste 20 de ani                                     20%.

(2)   Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în funcţia de specialitate.

(3)   Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a celorlalte drepturi, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Pentru vechimea în muncă, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază lunar corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

a)  de la 3 la 5 ani                                       5%;

b)  de la 5 la 10 ani                                   10%;

c)  de la 10 la 15 ani                                 15%;

d)  de la 15 la 20 de ani                            20%;

e)  peste 20 de ani                                     25%.

(2) Sporul de vechime se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Art. 9. - Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor în una dintre specialităţile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din salariul de bază lunar, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 10. - (1) Personalului din serviciile de probaţiune trebuie să i se asigure condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să îi asigure sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.

(2)   Personalul din serviciile de probaţiune care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, grele sau vătămătoare beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(3)  Locurile de muncă şi personalul care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 11. - Personalul din serviciile de probaţiune care, potrivit fişei postului, desfăşoară activităţi în penitenciar beneficiază de un spor pentru lucrări în legătură cu activitatea în penitenciar de 30% din salariul de bază brut.

Art. 12. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune delegat sau detaşat, în condiţiile legii, îşi păstrează salariul de bază şi celelalte drepturi prevăzute de lege pentru personalul delegat sau detaşat din cadrul instituţiilor publice din sectorul bugetar.

(2) Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este detaşată persoana sunt inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta îşi păstrează salariul şi celelalte drepturi avute anterior.

(3)   Personalul din serviciile de probaţiune trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţară de drepturile stabilite în condiţiile legii.

(4)  Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiţiei, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice din sectorul bugetar.

Art. 13. - Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază gratuit de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de pensie în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de concediu de odihnă plătit.

(2)   Durata concediului de odihnă este de 30 de zile lucrătoare şi corespunde activităţii desfăşurate timp de un an calendaristic.

(3)   Concediul anual de odihnă se efectuează de către personalul din serviciile de probaţiune, de regulă, în perioada vacanţei judecătoreşti.

(4)   Cererile de concediu de odihnă ale consilierilor de probaţiune se aprobă de şeful serviciului de probaţiune.

(5)  Cererile de concediu de odihnă ale inspectorilor de probaţiune şi ale şefilor serviciilor de probaţiune se aprobă de directorul Direcţiei de probaţiune.

(6)   Conducerile Direcţiei de probaţiune şi ale serviciilor de probaţiune au obligaţia să asigure efectuarea concediului de odihnă de către personal în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept, zilele de concediu neefectuate putând fi reportate în primul trimestru al anului următor.

Art. 16. - Personalul din serviciile de probaţiune are dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 17. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune are dreptul la concedii fără plată, a căror durată, însumată, nu poate depăşi 60 de zile calendaristice într-un an, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

(2)    Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.

(3)  Concediile fără plată acordate în condiţiile alin. (1) şi (2) nu constituie vechime în muncă.

Art. 18. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 19. - (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea persoanei, în cazul formării profesionale pe care persoana o urmează din iniţiativa sa, pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice.

(2) Şeful serviciului de probaţiune şi, respectiv, directorul direcţiei de specialitate pot respinge solicitarea persoanei dacă absenţa acesteia ar impieta asupra desfăşurării normale a activităţii.

Art. 20. - (1) In cazul în care, în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului, persoana în cauză are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit, de până la 10 zile.

(2) Durata concediului pentru formare profesională plătit nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite persoanei, altele decât salariul.

Art. 21. - (1) In afara concediului de odihnă, angajaţii din serviciile de probaţiune au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite:

a)  căsătoria angajatului - 5 zile;

b)   naşterea sau căsătoria unui copil al angajatului - 5 zile;

c)  decesul soţului sau al unei rude a angajatului până la gradul al II-lea inclusiv - 3 zile.

(2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă la cererea solicitantului, potrivit art. 15 alin. (4) şi (5).

Art. 22. - (1) Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia din domeniul muncii şi asigurărilor sociale.

(2) Personalul angajat la data intrării în vigoare a prezentei legi se reîncadrează în funcţie potrivit vechimii în specialitate şi coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă.

Art. 23. - Prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai aplică personalului din serviciile de probaţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA

GRILA   DE   SALARIZARE

a personalului din serviciile de probaţiune

Valoarea de referinţă sectorială = 268 lei

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în specialitate

Coeficientul de multiplicare

A. Funcţii de execuţie

1.

Inspector de probaţiune gradul I

S

Peste 6 ani

8,500

2.

Consilier de probaţiune gradul I

S

Peste 6 ani

6,500

3.

Inspector de probaţiune gradul II

S

4-6 ani

7,500

4.

Consilier de probaţiune gradul II

S

4-6 ani

5,500

5.

Consilier de probaţiune gradul III

S

1-4 ani

5,000

6.

Consilier de probaţiune debutant

S

0-1 an

3,500

B. Indemnizaţia de conducere

limita maximă

1.

Directorul Direcţiei de probaţiune

50%

2.

Şef serviciu de probaţiune

30%


SmartCity5

COMENTARII la Legea 327/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 327 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu