Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 327 din 14 iulie 2006

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune.

(2)   Salarizarea personalului din serviciile de probatiune se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea activităţii, pregătirea şi competenţa profesională.

(3)   Personalul din serviciile de probatiune se compune din consilieri de probatiune, şefi ai serviciilor de probatiune, inspectori de probatiune şi directorul Direcţiei de probatiune.

Art. 2. - (1) După criteriul vechimii în specialitate, funcţia de consilier de probatiune are patru grade, după cum urmează:

a)   consilier de probatiune debutant - vechime în specialitate de până la un an;

b)   consilier de probatiune grad III - vechime în specialitate de la un an la 4 ani;

c)   consilier de probatiune grad II - vechime în specialitate de la 4 la 6 ani;

d)   consilier de probatiune grad I - vechime în specialitate peste 6 ani.

(2)   După criteriul vechimii în specialitate, funcţia de inspector de probatiune are două grade, după cum urmează:

a)   inspector de probatiune grad II - vechime în specialitate de la 4 ani la 6 ani;

b)   inspector de probatiune grad I - vechime în specialitate peste 6 ani.

(3)   Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de bază din grila de salarizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - (1) Pentru activitatea depusă, personalul din serviciile de probatiune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de bază, sporuri, precum şi din premii sau prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege.

(2) Salariul de bază pentru personalul din serviciile de probatiune se stabileşte pe baza valorii de referinţă sectorială din cadrul autorităţii judecătoreşti şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă, pe grade profesionale, în funcţie de competenţa profesională şi de vechimea în specialitate.

Art. 4. - (1) Directorul Direcţiei de probaţiune beneficiază de o indemnizaţie de conducere de maximum 50% din salariul de bază.

(2)  Şefii serviciilor de probaţiune primesc o indemnizaţie de conducere de maximum 30% din salariul de bază.

(3)  Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază.

(4)   Indemnizaţia de conducere se stabileşte la data numirii în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei.

(5)  Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

(6)   Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei şi gradului în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 5. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în anul precedent, personalul din serviciile de probaţiune poate beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, şi se acordă anual.

(2)   Pentru personalul din serviciile de probaţiune, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru această categorie de personal. Pentru funcţiile de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot acorda în limita a cel mult o treime din numărul total.

(3)   Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(4)   Persoanele care beneficiază de salariu de merit şi cuantumul acestuia se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea Direcţiei de probaţiune. Salariile de merit se stabilesc şi se acordă de Ministerul Justiţiei, în calitate de angajator.

Art. 6. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2)   Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3)   Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

Art. 7. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

a)  de la 5 la 10 ani                                     5%;

b)  de la 10 la 15 ani                                 10%;

c)  de la 15 la 20 de ani                            15%;

d)  peste 20 de ani                                     20%.

(2)   Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în funcţia de specialitate.

(3)   Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a celorlalte drepturi, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Pentru vechimea în muncă, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază lunar corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

a)  de la 3 la 5 ani                                       5%;

b)  de la 5 la 10 ani                                   10%;

c)  de la 10 la 15 ani                                 15%;

d)  de la 15 la 20 de ani                            20%;

e)  peste 20 de ani                                     25%.

(2) Sporul de vechime se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Art. 9. - Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor în una dintre specialităţile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din salariul de bază lunar, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 10. - (1) Personalului din serviciile de probaţiune trebuie să i se asigure condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să îi asigure sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.

(2)   Personalul din serviciile de probaţiune care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, grele sau vătămătoare beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(3)  Locurile de muncă şi personalul care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 11. - Personalul din serviciile de probaţiune care, potrivit fişei postului, desfăşoară activităţi în penitenciar beneficiază de un spor pentru lucrări în legătură cu activitatea în penitenciar de 30% din salariul de bază brut.

Art. 12. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune delegat sau detaşat, în condiţiile legii, îşi păstrează salariul de bază şi celelalte drepturi prevăzute de lege pentru personalul delegat sau detaşat din cadrul instituţiilor publice din sectorul bugetar.

(2) Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este detaşată persoana sunt inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta îşi păstrează salariul şi celelalte drepturi avute anterior.

(3)   Personalul din serviciile de probaţiune trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţară de drepturile stabilite în condiţiile legii.

(4)  Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiţiei, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice din sectorul bugetar.

Art. 13. - Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază gratuit de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de pensie în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază de concediu de odihnă plătit.

(2)   Durata concediului de odihnă este de 30 de zile lucrătoare şi corespunde activităţii desfăşurate timp de un an calendaristic.

(3)   Concediul anual de odihnă se efectuează de către personalul din serviciile de probaţiune, de regulă, în perioada vacanţei judecătoreşti.

(4)   Cererile de concediu de odihnă ale consilierilor de probaţiune se aprobă de şeful serviciului de probaţiune.

(5)  Cererile de concediu de odihnă ale inspectorilor de probaţiune şi ale şefilor serviciilor de probaţiune se aprobă de directorul Direcţiei de probaţiune.

(6)   Conducerile Direcţiei de probaţiune şi ale serviciilor de probaţiune au obligaţia să asigure efectuarea concediului de odihnă de către personal în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept, zilele de concediu neefectuate putând fi reportate în primul trimestru al anului următor.

Art. 16. - Personalul din serviciile de probaţiune are dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 17. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune are dreptul la concedii fără plată, a căror durată, însumată, nu poate depăşi 60 de zile calendaristice într-un an, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

(2)    Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.

(3)  Concediile fără plată acordate în condiţiile alin. (1) şi (2) nu constituie vechime în muncă.

Art. 18. - (1) Personalul din serviciile de probaţiune beneficiază, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 19. - (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea persoanei, în cazul formării profesionale pe care persoana o urmează din iniţiativa sa, pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice.

(2) Şeful serviciului de probaţiune şi, respectiv, directorul direcţiei de specialitate pot respinge solicitarea persoanei dacă absenţa acesteia ar impieta asupra desfăşurării normale a activităţii.

Art. 20. - (1) In cazul în care, în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului, persoana în cauză are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit, de până la 10 zile.

(2) Durata concediului pentru formare profesională plătit nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite persoanei, altele decât salariul.

Art. 21. - (1) In afara concediului de odihnă, angajaţii din serviciile de probaţiune au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite:

a)  căsătoria angajatului - 5 zile;

b)   naşterea sau căsătoria unui copil al angajatului - 5 zile;

c)  decesul soţului sau al unei rude a angajatului până la gradul al II-lea inclusiv - 3 zile.

(2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă la cererea solicitantului, potrivit art. 15 alin. (4) şi (5).

Art. 22. - (1) Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul din serviciile de probaţiune beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia din domeniul muncii şi asigurărilor sociale.

(2) Personalul angajat la data intrării în vigoare a prezentei legi se reîncadrează în funcţie potrivit vechimii în specialitate şi coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă.

Art. 23. - Prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai aplică personalului din serviciile de probaţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA

GRILA   DE   SALARIZARE

a personalului din serviciile de probaţiune

Valoarea de referinţă sectorială = 268 lei

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în specialitate

Coeficientul de multiplicare

A. Funcţii de execuţie

1.

Inspector de probaţiune gradul I

S

Peste 6 ani

8,500

2.

Consilier de probaţiune gradul I

S

Peste 6 ani

6,500

3.

Inspector de probaţiune gradul II

S

4-6 ani

7,500

4.

Consilier de probaţiune gradul II

S

4-6 ani

5,500

5.

Consilier de probaţiune gradul III

S

1-4 ani

5,000

6.

Consilier de probaţiune debutant

S

0-1 an

3,500

B. Indemnizaţia de conducere

limita maximă

1.

Directorul Direcţiei de probaţiune

50%

2.

Şef serviciu de probaţiune

30%


SmartCity5

COMENTARII la Legea 327/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 327 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu