Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 324 din  8 iulie 2003

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 514 din 16 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, adoptata in temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea.
    (2) Definitiile termenilor utilizati in cuprinsul ordonantei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta."
    2. La articolul 4 alineatul (2), dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) conducerea, in cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare sau parti din acestea."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Sistemul national de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de drept public si de drept privat care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea."
    4. La articolul 7, partea introductiva si litera c) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Din sistemul national de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national, care cuprinde urmatoarele categorii de unitati de drept public, acreditate in acest sens, conform prevederilor prezentei ordonante:
    ...........................................................................
    c) institutii de invatamant superior acreditate sau structuri ale acestora;"
    5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    In sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, in afara unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7, si urmatoarele categorii de unitati si institutii:
    A. Unitatile si institutiile de drept public:
    a) institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice;
    b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome sau ale administratiei publice centrale si locale;
    c) centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale;
    d) alte institutii publice sau structuri ale acestora, care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea.
    B. Unitatile si institutiile de drept privat:
    a) unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca societati comerciale;
    b) societati comerciale, precum si structurile acestora care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea;
    c) institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora;
    d) organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea."
    6. Articolul 9 se abroga.
    7. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si la art. 8 lit. A infiinteaza Consiliul stiintific, care participa la elaborarea strategiei unitatii si a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum si la luarea masurilor privind realizarea acestora."
    8. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Realizarea unor servicii sau activitati de microproductie de catre unitatile si institutiile prevazute la art. 7 si la art. 8 lit. A se asigura si prin asociere in participatiune numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare si functionare proprii si prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea organului administratiei publice centrale sub autoritatea caruia functioneaza si a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    9. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul brevetelor de inventie cu obiect care se incadreaza in categoria celor prevazute la alin. (3) sau care contin informatii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor nationale sau institutiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    10. La articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Rezultatele cercetarilor care sunt proprietate publica a statului se pot utiliza in cadrul cooperarii internationale, in conditiile prevazute la alin. (1) si cu aprobarea Guvernului."
    11. La articolul 16, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) adoptarea unor structuri organizatorice si a unui management performante, urmand cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;"
    12. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Institutul national de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanta, denumit in continuare institut national, reprezinta o forma de organizare institutionala specifica activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfasurarea acestor activitati, precum si consolidarea competentei stiintifice si tehnologice in domeniile de interes national, stabilite in acord cu strategia de dezvoltare a Romaniei.
    (2) Institutul national este persoana juridica romana care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare si care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortismente si conduce evidenta contabila in regim economic.
    (3) Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale.
    (4) Institutul national participa la elaborarea strategiilor de dezvoltare in domeniul specific, desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia nationala de cercetare, constituie baze de competenta stiintifica si tehnologica, de expertiza, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifica si tehnica.
    (5) Institutul national poate desfasura, in secundar, activitati comerciale si de productie, conform regulamentului propriu, si se poate inregistra la registrul comertului ca INCD.
    (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unitati si institutii prevazute la art. 7 si 8 sunt reglementate prin legi specifice."
    13. La articolul 18, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Infiintarea institutului national se face prin hotarare a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluarii privind indeplinirea conditiilor pentru acreditare, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administratiei publice centrale coordonator in domeniul de activitate al unitatii.
    ...........................................................................
    (3) Evaluarea capacitatii de cercetare-dezvoltare pentru acreditare ca institut national se realizeaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
    (4) Evaluarea, atestarea si acreditarea ca institut national se fac potrivit prevederilor art. 33."
    14. La articolul 19, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Regulamentul de organizare si functionare a institutului national se intocmeste pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    ...........................................................................
    (4) Institutul national poate infiinta in cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale din cadrul institutului national, precum si cu tertii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a institutului national."
    15. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Institutul national prevazut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea, respectandu-se prevederile legale in vigoare."
    16. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Prin hotararea Guvernului de infiintare sau reorganizare a institutului national se stabilesc bunurile din domeniul public prevazute de Legea nr. 213/1998, cu modificarile ulterioare, bunurile din proprietatea privata a statului, administrate de institut, precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii, dupa caz.
    (2) Institutul national administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii."
    17. La articolul 25, litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) pana la 60% se poate utiliza pentru finantarea dezvoltarii institutului national, in conformitate cu planul de investitii si dotari ale acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator;
    ...........................................................................
    (2) In situatia in care sumele prevazute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinatia stabilita prin prezenta ordonanta, ele se reporteaza in vederea utilizarii in anul urmator."
    18. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Mentinerea si dezvoltarea potentialului uman de cercetare-dezvoltare si a bazei de cunostinte in domeniu reprezinta un atribut important al politicii de cercetare, sustinut cu prioritate prin programele privind resursele umane."
    19. La articolul 31, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Studentii din institutiile de invatamant superior acreditate si doctoranzii pot face parte din colectivele de cercetare si participa efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studentii si doctoranzii care participa la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remunerati conform legii."
    20. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Cercetatorii stiintifici gradul I, avand titlul de doctor, pot fi conducatori de doctorat in institutiile organizatoare, conform legii."
    21. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Evaluarea activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica"
    22. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Evaluarea, atestarea si acreditarea unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7 si 8 se realizeaza de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, daca legile speciale nu prevad altfel.
    (2) Conform prevederilor alin. (1), Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior se reorganizeaza in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    (3) Criteriile, standardele si metodologiile pentru evaluare in vederea atestarii si acreditarii se elaboreaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, si se aproba prin hotarare a Guvernului."
    23. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior este un organism fara personalitate juridica si se organizeaza in coordonarea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabileste componenta, se aproba regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    (3) Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior asigura evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare si propune atestarea sau acreditarea unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7 si 8 si, dupa caz, neacordarea ori retragerea atestarii sau acreditarii.
    (4) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale organismelor de evaluare si atestare ale Academiei Romane si ale academiilor de ramura se stabilesc conform legislatiei specifice acestora."
    24. La articolul 35, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza, membrii Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, in functie de numarul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare. Sumele necesare se prevad in bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    25. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si inovare este obligatorie pentru unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare care doresc sa participe la aceste activitati finantate din fonduri publice.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica dupa un an de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 33 alin. (3).
    (3) Dupa intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 33 alin. (3), unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea capacitatii lor autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau Academiei Romane si academiilor de ramura, pentru domeniile de responsabilitate ale acestora."
    26. La articolul 38, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) sa raporteze anual autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele si performantele stiintifice. Impactul acestora in economie si in societate trebuie sa fie dat publicitatii prin orice mijloace posibile, pentru o informare cat mai larga."
    27. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Strategia nationala de cercetare-dezvoltare si Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare "
    28. La articolul 41, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) planuri de cercetare ale autoritatilor publice centrale si locale, denumite in continuare planuri sectoriale;"
    29. La articolul 42, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) coordonarea, corelarea si realizarea politicilor nationale in domeniul cercetarii-dezvoltarii si al cunoasterii;
    ...........................................................................
    c) coerenta si continuitatea activitatilor din domeniul cercetarii-dezvoltarii, al cunoasterii si inovarii."
    30. La articolul 43, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Programele cuprinse in Planul national se elaboreaza, se evalueaza si se detaliaza anual de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    31. La articolul 44, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    (1) Colegiul consultativ are in componenta reprezentanti propusi de comunitatile stiintifice, de ministere, de marii agenti economici si este organizat pe comisii, corespunzator principalelor domenii de specialitate. Structura este aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe o durata de 4 ani."
    32. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Planul national, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat si administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aproba prin hotarare a Guvernului si se finanteaza in sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului national se aproba prin bugetul de stat, in concordanta cu finantarea multianuala angajata prin programele componente ale Planului national. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului national se face prin ordin al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    33. La articolul 46, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicita propuneri de teme de cercetare de la marii agenti economici din domeniu, de la unitatile de cercetare, institutii de invatamant superior, patronate, sindicate, asociatii profesionale si alte structuri ale societatii civile importante pentru domeniul respectiv."
    34. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) Conducerea programelor prevazute in Planul national se poate face direct sau se atribuie de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unitatilor si institutiilor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, academiilor de ramura, institutiilor de invatamant superior acreditate, organizatiilor neguvernamentale, precum si agentilor economici, pe baza de criterii de capabilitate in sistem competitional sau in mod direct.
    (2) In vederea optimizarii activitatii de conducere de programe se infiinteaza Centrul National de Management Programe, institutie publica cu personalitate juridica, cu finantare extrabugetara, in subordinea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea si functionarea Centrului National de Management Programe se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Veniturile extrabugetare ale Centrului National de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finantate din surse interne sau/si internationale, precum si din alte activitati conexe. Sumele ramase necheltuite din aceste venituri la sfarsitul anului se reporteaza pentru anul urmator.
    (4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct, in cazuri bine motivate, Centrului National de Management Programe conducerea de programe prevazute in Planul national.
    (5) Conducerea programelor si a proiectelor finantate in sistem competitional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza urmatoarelor proceduri de selectare a contractorilor:
    a) licitatie sau, dupa caz, proceduri competitionale simplificate, daca urmeaza sa fie selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii;
    b) evaluarea propunerilor de proiecte, daca urmeaza sa fie selectati mai multi contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere si/sau executie a proiectelor de cercetare-dezvoltare si de inovare.
    (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile si bunurile prevazute la alin. (5) se poate face in mod direct, in situatiile in care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse.
    (7) Atribuirea conducerii programelor si realizarii lucrarilor se face pe baza contractuala, conform normelor metodologice prevazute la art. 60 alin. (2).
    (8) Orice program are un singur conducator de program."
    35. La articolul 48, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) fonduri provenite din programe si/sau cooperari internationale;"
    36. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    (1) Fondurile alocate anual in bugetul de stat la capitolul <<Cercetare stiintifica>> reprezinta o prioritate a cheltuielilor bugetare.
    (2) Activitatilor de cercetare-dezvoltare finantate sau cofinantate din fonduri publice li se aplica cota zero pentru taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru actiuni finantate pe baza de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite in conditiile legii, in cuantum minim de 0,8% din P.I.B., asigurandu-se, in perioada urmatoare, o crestere a acestora in concordanta cu tendintele inregistrate in tarile din Uniunea Europeana.
    (4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizeaza cu prioritate pentru finantarea obiectivelor din Strategia nationala si Planul national, precum si pentru finantarea activitatilor unitatilor de cercetare care obtin finantare partiala pe programe internationale, la care statul roman contribuie cu fonduri, conform acordurilor incheiate cu partenerii straini.
    (5) Se finanteaza de la bugetul de stat, prin fonduri alocate in acest scop, cheltuielile pentru functionarea, intretinerea, dezafectarea si paza instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national, in limita fondurilor bugetare alocate anual.
    (6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achizitionarea de noi instalatii si obiective speciale de interes national, precum si cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalatiilor si obiectivelor existente reprezinta cheltuieli de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind in proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investitii, elaborata de ordonatorii principali de credite, la propunerea institutelor nationale din coordonarea acestora si cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (7) Lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national pentru care se aloca fonduri de la bugetul de stat se stabileste si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (8) Conducerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba prin ordin criteriile de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national."
    37. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare, prevazute la art. 7 lit. b), c) si d), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."
    38. La articolul 58, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    (1) Categoriile de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se aproba prin hotarare a Guvernului."
    39. La articolul 58 alineatul (3), dupa litera k) se introduc literele l) si m) cu urmatorul cuprins:
    "l) cheltuieli pentru demontarea si/sau dezafectarea instalatiilor de cercetare-dezvoltare;
    m) cheltuieli pentru reparatii curente, reparatii capitale si consolidari ale bunurilor proprietate a statului, aflate in administrarea unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7."
    40. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    (1) Programele, proiectele de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si actiunile cuprinse in Planul national, in planurile sectoriale si in programele-nucleu finantate din surse bugetare se realizeaza pe baza de contracte de finantare.
    (2) Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor prevazute la alin. (1) se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se aproba prin hotarare a Guvernului."
    41. La articolul 64, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    (1) Costurile prevazute la art. 63 sunt cuprinse in antecalcul si se deconteaza la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare. In acest caz, contractul de finantare se considera, in sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 63.
    (2) In situatia in care executantul, altul decat o institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, obtine economii fata de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea raman la dispozitia sa, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile salariale se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se aproba prin hotarare a Guvernului."
    42. La articolul 65, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Recuperarea avansului se face dupa cum urmeaza:
    a) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia platii sumei aferente perioadei corespunzatoare initierii programului/proiectului si elaborarii documentelor de planificare si programare ale acestuia;
    b) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se face cu ocazia platii sumei aferente fiecarei perioade stabilite conform programarii."
    43. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Intr-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finantarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare, propriu unei unitati sau unei institutii prevazute la art. 67, nu poate fi mai mic de 20% si nu poate depasi 60% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din anul anterior, exprimate in termeni reali."
    44. La articolul 71, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) stimularea realizarii temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unitati, institute de cercetare-dezvoltare, academii si institutii de invatamant superior;"
    45. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 73
    (1) Agentii economici care realizeaza importuri de tehnologii si utilaje, finantate din fonduri bugetare, fonduri ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independenta a tehnologiilor si a utilajelor care urmeaza sa se importe, din punct de vedere al tehnicitatii, al caracterului novator si de viabilitate, al compatibilitatilor cu ceea ce exista in tara in ramura respectiva, precum si al altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, in conditiile nationale specifice.
    (2) Importurile realizate de unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si la art. 8 lit. A, necesare activitatilor de cercetare-dezvoltare, sunt scutite de taxe vamale si au cota zero pentru taxa pe valoarea adaugata."
    46. La articolul 74 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) brevete de inventie, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;"
    47. La articolul 75, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    (1) Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza derularii unui contract finantat din fonduri publice apartin persoanelor juridice executante si ordonatorului principal de credite, in egala masura, daca prin contract nu s-a prevazut altfel."
    48. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Inregistrarea rezultatelor cercetarii in evidenta contabila se face distinct, cu exceptia celor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b), la valoarea simbolica de 1 leu, de catre persoanele juridice executante, care raspund, potrivit legii, de luarea masurilor necesare in vederea conservarii, depozitarii, pastrarii, valorificarii, refolosirii sau casarii, dupa caz, a acestora. Se inregistreaza in patrimoniu, potrivit legislatiei in vigoare, achizitiile efectuate in vederea executarii contractului, care nu au fost inglobate in rezultatele cercetarii."
    49. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    Toate rezultatele cercetarii se inscriu intr-un registru special de evidenta, constituit pe baza prezentei ordonante, de catre fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special si metodologia de inregistrare corespunzatoare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."
    50. La articolul 78, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru rezultatele cercetarii finantate din fonduri publice prin Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, care apartin domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, organele administratiei publice centrale coordonatoare ale domeniului, impreuna cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, vor decide asupra instrainarii, inchirierii sau concesionarii acestora pentru satisfacerea unor interese nationale."
    51. La articolul 79, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    (1) Transmiterea cu orice titlu, catre terte persoane, a rezultatelor cercetarilor obtinute in cadrul contractelor finantate din fonduri publice se face in conditiile stabilite prin contract, de catre ordonatorul principal de credite.
    ...........................................................................
    (3) Rezultatele cercetarii pot fi casate conform reglementarilor legale in vigoare, cu exceptia celor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)."
    52. La articolul 81, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentii economici pot prelua cu titlu gratuit, pe baza de contract, rezultatele cercetarii, cu exceptia celor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b), si pot primi din fonduri publice, in regim de cofinantare, o suma de pana la 20% din cheltuielile totale aferente aplicarii rezultatelor selectate. Contractele vor contine clauze asiguratorii in vederea realizarii transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industriala si neinstrainarea rezultatelor cercetarii preluate."
    53. Articolul 84 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 84
    (1) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si 8 beneficiaza de reducerea cu 50% a baremelor stabilite pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute in achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, precum si a taxelor de inscriere in sistemul de licitatie electronica.
    (2) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si 8, care elaboreaza brevete de inventie in calitate de titular, beneficiaza de reduceri de 80% privind toate taxele de brevetare si de mentinere in vigoare a brevetului.
    (3) Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator si celorlalte unitati si institutii de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 7 si 8."
    54. La articolul 86, alineatele (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Initiativa constituirii unei entitati din infrastructura de inovare si transfer tehnologic poate apartine autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, unitatilor de cercetare, institutiilor de invatamant superior, camerelor de comert si industrie, asociatiilor patronale si profesionale, precum si agentilor economici cu sediul in Romania.
    ...........................................................................
    (5) Constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora se fac in conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si aprobate prin hotarare a Guvernului."
    55. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    In vederea stimularii dezvoltarii tehnologice si a inovarii la nivelul agentilor economici, in acord cu prevederile art. 83 si 87, se infiinteaza, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, prin hotarare a Guvernului, Societatea de investitii pentru transfer tehnologic si dezvoltare, societate comerciala a carei administrare este incredintata unui organism creat in acest scop, din care fac parte reprezentanti ai Guvernului si ai investitorilor, in subordinea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    56. Dupa articolul 90 se introduce articolul 91 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 91
    Partea din veniturile institutului national care depaseste cheltuielile dupa plata impozitului pe profit si dupa acoperirea pierderilor contabile, realizata la nivelul anului 2002, se repartizeaza potrivit prevederilor art. 25."
    57. Anexa va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 1

                               DEFINITII

    1. Cercetarea fundamentala - activitatea desfasurata, in principal, pentru a dobandi cunostinte noi cu privire la fenomene si procese, precum si in vederea formularii si verificarii de ipoteze, modele conceptuale si teorii.
    2. Cercetarea aplicativa - activitatea destinata, in principal, utilizarii cunostintelor stiintifice pentru perfectionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii si servicii.
    3. Dezvoltarea tehnologica este formata din activitatile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologica, prin care se realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre agentii economici, precum si in plan social, avand ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde:
    a) cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzand fabricarea modelului experimental si a prototipului, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale;
    b) cercetarea competitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde, in mod direct, cererii pietei, incluzand si activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica.
    4. Inovare - activitate orientata catre generarea, asimilarea si valorificarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii in sfera economica si sociala.
    5. Inovarea de produs - introducerea in circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici imbunatatite in mod semnificativ, astfel incat sa se ofere consumatorului servicii noi sau imbunatatite.
    6. Inovarea tehnologica - introducerea in circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativa a celor existente, inclusiv imbunatatirea metodelor de gestiune si organizare a muncii.
    7. Transfer tehnologic - ansamblul de activitati desfasurate cu sau fara baza contractuala, pentru a disemina informatii, a acorda consultanta, a transmite cunostinte, a achizitiona utilaje si echipamente specifice, in scopul introducerii in circuitul economic a rezultatelor cercetarii, transformate in produse comerciale si servicii.
    8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetarii competitive ajung sa fie utilizate, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale, in viata sociala, economica si culturala.
    9. Diseminare - transmiterea informatiilor, a experientei si a bunelor practici, precum si cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru sprijinirea celor care vor sa-si creeze intreprinderi inovative si pentru sprijinirea proiectelor inovative.
    10. Absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, in mod deosebit in intreprinderi, de a utiliza, de a transforma si de a largi cunostintele despre rezultatele inovarii, in scopul de a se extinde posibilitatea aplicarii acestor rezultate in noi produse, procese sau servicii.
    11. Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare - instrumentul prin care statul realizeaza politica generala in domeniul cercetarii-dezvoltarii, al inovarii si prin care asigura corelarea acestora.
    12. Plan sectorial - instrument prin care organele administratiei publice centrale si locale, precum si academiile realizeaza politica de cercetare menita sa asigure dezvoltarea domeniului coordonat si cresterea eficientei activitatilor.
    13. Program de cercetare-dezvoltare-inovare - component al Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, alcatuit dintr-un set de obiective care au legatura intre ele si carora le pot corespunde subprograme. Prin program se urmareste implementarea unei politici intr-un domeniu specific. Realizarea programului se efectueaza prin intermediul proiectelor.
    14. Obiectiv in program - necesitate a unui sector sau domeniu al societatii, a carei rezolvare implica mai multe discipline in domeniul cercetarii-dezvoltarii. Realizarea obiectivului se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.
    15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevazut sa se realizeze intr-o perioada determinata utilizand resursele alocate si caruia ii este atasat un set propriu de reguli, obiective si activitati.
    16. Program-nucleu de cercetare - program propriu al institutelor nationale sau al institutiilor publice de cercetare-dezvoltare care fac parte din sistemul de cercetare de interes national, care poate fi finantat direct de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componenta a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins in cursul unui an.
    18. Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-stiintific care prezinta obiectivul si rezultatele activitatilor desfasurate in cadrul unei lucrari de cercetare, precum si actiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obtinute.
    19. Atestare - proces de confirmare a unui nivel de competenta acceptabil unei unitati in domeniul cercetarii-dezvoltarii, conform unei proceduri specifice bazate pe criterii si standarde.
    20. Acreditare - proces prin care se recunoaste si se garanteaza ca o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii si standarde de competenta in domeniu, care-i permit sa faca parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 324/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 324 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu