E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 294 2003 aproba OUG 91 2002
Legea 294 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 91 2002
Legea 294 2003 completeaza articolul 2 din actul OUG 91 2002
Legea 294 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 91 2002
Legea 294 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 91 2002
Legea 294 2003 modifica articolul 4 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 7 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 adauga dupa articolul 7 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 10 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 13 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 14 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 16 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 17 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 adauga dupa articolul 17 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 19 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 21 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 25 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 34 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 35 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 40 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 43 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 47 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 43 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 49 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 adauga dupa articolul 49 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 52 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 53 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 54 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 65 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 adauga dupa articolul 65 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 72 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 80 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 81 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 83 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 84 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 85 din actul Legea 137 1995
Legea 294 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 137 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 294 din 27 iunie 2003

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 505 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 5, litera b^1) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "b^1) obligativitatea efectuarii unei evaluari de mediu inaintea aprobarii planurilor si programelor;"
    2. La articolul I punctul 9, alineatul 2 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru programe de protectie a mediului si colaboreaza cu autoritatile teritoriale pentru protectia mediului pentru realizarea acestora."
    3. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si institutiilor abilitate prin prezenta lege pentru domeniile lor de responsabilitate."
    4. La articolul I, partea introductiva a punctului 11, titlul capitolului I^1 si articolele 7^1 si 7^2 vor avea urmatorul cuprins:
    "11. Dupa articolul 7 se introduce capitolul I^1 cu articolele 7^1 - 7^4 cu urmatorul cuprins:
    CAP. I^1
    Evaluarea de mediu pentru planuri si programe

    Art. 7^1
    Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor si cerintelor de protectie a mediului in pregatirea si adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
    Art. 7^2
    Fac obiectul evaluarii de mediu planurile si programele definite in anexa.
    Sunt supuse evaluarii de mediu planurile si programele din urmatoarele domenii: amenajarea teritoriului si urbanism, utilizarea terenurilor, agricultura, silvicultura, pescuit, transport, telecomunicatii, turism, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a substantelor minerale utile, gospodarirea deseurilor, gospodarirea apelor.
    Raportul de mediu, care cuprinde si rezultatul evaluarii de mediu pentru planurile si programele prevazute la alin. 1 si 2, se anexeaza la planul sau la programul inaintat spre aprobare la nivel national, regional sau local.
    Autoritatile competente emit aviz de mediu pentru planuri si programe, ca urmare a efectuarii evaluarii de mediu si a analizarii raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.
    Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu si conditiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe, inclusiv cele cu efecte transfrontiera, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Aprobarea planurilor si programelor prevazute la alin. 2, la orice nivel ierarhic, este conditionata de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program."
    5. La articolul I punctul 12, alineatele 3, 5 si 7 ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investitii noi ori de modificare a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.
    ...........................................................................
    Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si la inceperea activitatilor noi, numai pentru acele activitati stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    ...........................................................................
    Instalatiile noi si cele existente folosite in anumite categorii de activitati industriale se supun procedurii de autorizare in vederea obtinerii acordului/autorizatiei integrate de mediu, cu luarea in considerare a celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive conform reglementarilor specifice in vigoare."
    6. La articolul I punctul 14, alineatul 2 al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Acordul si autorizatia de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare, dupa o somatie prealabila, cu termen; suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea acordului si autorizatiei de mediu, dupa caz, si oprirea executiei proiectului sau incetarea activitatii atunci cand nu s-au indeplinit conditiile stabilite in somatie. Dispozitiile de suspendare, precum si cele de incetare a proiectului sau activitatii sunt executorii."
    7. La articolul I punctul 15, articolul 10^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10^1
    Litigiile generate de eliberarea, revizuirea, anularea sau de suspendarea avizului, acordului ori a autorizatiei de mediu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare."
    8. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Taxele prevazute la alin. 1 se fac venit la Fondul pentru mediu."
    9. In articolul I punctul 19, la articolul 14, alineatul 3 se modifica si se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "Sumele incasate din tarife se utilizeaza de autoritatile publice pentru protectia mediului pentru finantarea unor cheltuieli materiale, inclusiv pentru constituirea fondului pentru stimularea personalului, costul abonamentelor telefonice, expertize tehnice, dotari si investitii specifice. Acestea se evidentiaza intr-un cont distinct si se gestioneaza in regim extrabugetar.
    Autoritatile publice pentru protectia mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25% obtinut din incasarea tarifelor prevazute la alin. 1 si prin utilizarea sumelor prevazute la art. 83 alin. 5. Metodologia de utilizare a fondului de stimulare se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului."
    10. La articolul I punctul 20, alineatele 1 si 2 ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    La modificarea sau incetarea activitatilor cu impact asupra mediului, precum si la schimbarea titularului unei activitati, inclusiv prin vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare in conditiile legii, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, in scopul stabilirii obligatiilor si costurilor privind refacerea calitatii mediului in zona de impact a activitatilor desfasurate pe amplasament.
    Pe baza bilantului de mediu si a propunerii de program pentru conformare, prezentate de titularul activitatii, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite avizul de mediu."
    11. La articolul I punctul 22, articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum si introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor chimice periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare si gestionare."
    12. La articolul I, punctul 23, respectiv articolul 17, se abroga.
    13. La articolul I, punctul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "24. Dupa articolul 17 se introduc articolele 17^1 si 17^2 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 17^1
    Transportul international si tranzitul substantelor si preparatelor chimice periculoase se realizeaza conform acordurilor si conventiilor privind transportul international al marfurilor periculoase, la care Romania este parte.
    Art. 17^2
    Importul si exportul substantelor si preparatelor chimice periculoase restrictionate sau interzise la utilizare de catre anumite state sau de catre Romania se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.>>"
    14. La articolul I punctul 26, articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cele pentru protectia mediului sunt obligate sa ia masuri de prevenire si limitare a impactului substantelor si preparatelor chimice periculoase asupra sanatatii populatiei si mediului."
    15. La articolul I punctul 28, litera a) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa aplice reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase, stabilite conform art. 16;"
    16. La articolul I punctul 34, articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Autoritatile administratiei publice locale, persoanele fizice si juridice care au in profilul lor activitati de gestionare a deseurilor au atributii si obligatii in conformitate cu prevederile prezentei legi si cele specifice din domeniul gestionarii deseurilor."
    17. La articolul I punctul 45, partea introductiva si literele a - c) si f) ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Persoanele fizice si juridice autorizate care desfasoara activitati in domeniul nuclear au urmatoarele obligatii:
    a) sa evalueze, direct sau prin forurile organizate, riscul potential, sa efectueze bilantul de mediu pentru activitatile existente si sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu;
    b) sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi, care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor si riscurilor asupra populatiei si mediului, si sa solicite si sa obtina acord si autorizatie de mediu;
    c) sa aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului, care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor radioactive in limitele admise;
    ...........................................................................
    f) sa verifice continuu corectitudinea presupunerilor facute prin evaluarile probabilistice privind consecintele radiologice ale eliberarilor radioactive."
    18. La articolul I punctul 46, alineatul 5 al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Detinatorii cu orice titlu, care aplica masurile prevazute la alin. 4 sunt scutiti de impozit; detinatorii particulari vor fi compensati in raport cu valoarea lucrarilor de refacere intreprinse."
    19. La articolul I punctul 48, dupa litera d) a articolului 40 se introduc literele e), f) si g) cu urmatorul cuprins:
    "e) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;
    f) sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere sau periculoase, ape cu continut toxic care contin substante periculoase;
    g) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede deseuri de orice fel si sa nu introduca in acestea explozibile, tensiune electrica, narcotice sau alte substante periculoase."
    20. La articolul I punctul 50, partea introductiva a articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu consultarea celorlalte autoritati publice centrale competente, elaboreaza normele tehnice si regulamentele de aplicare privind:"
    21. La articolul I punctul 51, partea introductiva a articolului 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu:"
    22. La articolul I, dupa punctul 51 se introduc punctele 51^1 si 51^2 cu urmatorul cuprins:
    "51^1. Partea introductiva a articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 49
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu consultarea celorlalte autoritati publice centrale competente, stabileste:>>
    51^2. Dupa articolul 49 se introduce articolul 49^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 49^1
    Acordul si autorizatia de mediu pentru activitatile miniere care utilizeaza substante periculoase in procesul de prelucrare si concentrare se emit de Guvern, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane de tone/an si/sau daca suprafata pe care isi desfasoara activitatea este mai mare de 1.000 ha.>>"
    23. La articolul I, punctul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "54. Partea introductiva si litera c) ale articolului 52 vor avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 52
    In scopul asigurarii protectiei calitatii solului, detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un teren fara a avea un titlu asupra lui au urmatoarele obligatii:
    ...........................................................................
    c) sa nu arda miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;>>"
    24. La articolul I punctul 56, partea introductiva a articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Detinatorii, cu orice titlu, si administratorii padurilor, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si ai pajistilor au urmatoarele obligatii:"
    25. La articolul I punctul 58, litera b) a articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa refaca terenurile afectate, sa asigure incadrarea lor in peisajul zonei si sa le aduca la parametrii productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, sa monitorizeze zona, constituind in acest scop fondul de garantie necesar conform prevederilor legale."
    26. La articolul I, partea introductiva a punctului 63 si litera v) care se introduce la articolul 65 vor avea urmatorul cuprins:
    "63. La articolul 65, partea introductiva, literele a) - e), g, n) - p) si s) vor avea urmatorul cuprins, iar dupa litera t) se introduc literele u) si v) cu urmatorul cuprins:
    ...........................................................................
    v) realizeaza activitatile de elaborare si implementare a politicilor, strategiilor si reglementarilor de protectia mediului cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului."*)
------------
    *) Conform Ordonantei de urgenta nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, autoritatea in domeniu este Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

    27. La articolul I, dupa punctul 63 se introduce punctul 63^1 cu urmatorul cuprins:
    "63^1. Dupa articolul 65 se introduce articolul 65^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 65^1
    Structura organizatorica, numarul de personal, atributiile si competentele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.>>"
    28. La articolul I, dupa punctul 70 se introduce punctul 70^1 cu urmatorul cuprins:
    "70^1. Partea introductiva a articolului 72 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 72
    Autoritatea publica centrala pentru apararea nationala are urmatoarele atributii:>>"
    29. La articolul I punctul 78, dupa litera a) a articolului 80 se introduc literele a^1) si a^2) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) respecta conditiile acordului de mediu si/sau autorizatiei de mediu;
    a^2) realizeaza obligatiile de mediu la termenele stabilite prin avizul de privatizare;"
    30. La articolul I, dupa punctul 79 se introduce punctul 79^1 cu urmatorul cuprins:
    "79^1. Alineatul 2 al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
    Titularii activitatilor nominalizate in zonele cu risc inalt de poluare, conform art. 65 lit. t), sunt obligati sa incheie polite de asigurare pentru daune."
    31. La articolul I punctul 80, literele a), f), k), o), p) si q) ale alineatului 1 al articolului 83 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare a avizului, acordului si autorizatiei de mediu, mentionate la art. 8 alin. 2, 3, 5 si 7, art. 29 lit. a), art. 34 lit. a) si b), art. 54 lit. a) si la art. 80 lit. a);
    ...........................................................................
    f) obligatiile proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu orice titlu sau fara titlu, mentionate la art. 45 si la art. 52 lit. a) - d);
    ...........................................................................
    k) obligatia agentilor economici nominalizati in zonele cu risc inalt de poluare, prevazuta la art. 81 alin. 2;
    ...........................................................................
    o) obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, prevazute la art. 47 lit. e);
    p) obligatiile persoanelor fizice si juridice, prevazute la art. 15 alin. 3, art. 29 alin. 1 lit. c) si alin. 2, art. 35 alin. 2, 3, 4, 6 si 7 si la art. 54 lit. b);
    q) obligatiile persoanelor fizice si juridice, prevazute la art. 40 lit. a) - c) si e) - g);"
    32. La articolul I punctul 80, la articolul 83 se introduc alineatele 4 si 5 cu urmatorul cuprins:
    "Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Amenzile aplicate in temeiul unei legi, ordonante sau hotarari a Guvernului din domeniul protectiei mediului si a apelor se fac venit la bugetul de stat in cota de 75%, diferenta de 25% revenind autoritatii din care face parte agentul constatator si va fi evidentiata in contul prevazut la art. 14 alin. 3, avand regimul stabilit in textul aceluiasi alineat."
    33. La articolul I punctul 81, alineatul 2 al articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
    "Prezenta lege se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
    34. La articolul I punctul 82, articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 85
    Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 luni sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei continuarea activitatii dupa aplicarea sanctiunii contraventionale prevazute de art. 83 alin. 1 lit. a), fara obtinerea acordului si/sau autorizatiei de mediu prevazute de art. 80 lit. a).
    Constituie infractiuni urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
    a) defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier, situata pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, cu incalcarea prevederilor art. 53 lit. e);
    b) provocarea de poluare accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi, functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare, mentionate in prevederile acordului si/sau autorizatiei de mediu, cu incalcarea prevederilor art. 80 lit. e);
    c) provocarea de poluare prin evacuarea, cu stiinta, in apa, in atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase, cu nerespectarea prevederilor art. 80 lit. i);
    d) nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protectia apei si a atmosferei, potrivit prevederilor art. 40 lit. a) - g) si ale art. 47 lit. a) - d);
    e) folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor salbatice si a pestilor, in scopul consumului sau al comercializarii, cu incalcarea prevederilor art. 29 alin. 1 lit. g) si alin. 2;
    f) producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana, cu nerespectarea prevederilor art. 47 lit. e);
    g) nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege si in zonele cu regim de protectie integrala, potrivit prevederilor art. 53 lit. h), h^1) si h^2);
    h) continuarea activitatii dupa suspendarea acordului sau autorizatiei de mediu, cu incalcarea prevederilor art. 10 alin. 2;
    i) nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de uz fitosanitar numai ambalate si in locuri protejate, potrivit art. 29 alin. 1 lit. c) si alin. 2;
    j) prezentarea in lucrarile privind evaluarea impactului asupra mediului a unor concluzii si informatii false, cu incalcarea prevederilor art. 12 alin. 6;
    k) producerea si/sau importul in scopul introducerii pe piata si utilizarea unor substante si preparate chimice periculoase fara respectarea prevederilor art. 21 lit. e) si introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura in scopul eliminarii si/sau valorificarii acestora, fara respectarea prevederilor art. 23;
    l) importul si exportul unor substante si preparate chimice periculoase interzise sau restrictionate in baza art. 17^2;
    m) transportul si tranzitul de substante si preparate chimice periculoase fara respectarea prevederilor art. 17^1 sau a prevederilor art. 23^1, in cazul deseurilor periculoase;
    n) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident major, cu incalcarea prevederilor art. 21 lit. d) si ale art. 80 lit. f);
    o) producerea, livrarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar neautorizate, cu nerespectarea prevederilor art. 26;
    p) nerespectarea interdictiilor in legatura cu utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau ingrasaminte chimice, potrivit prevederilor art. 29 alin. 1 lit. d) - f) si alin. 2;
    q) provocarea datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante a contaminarii mediului si/sau a expunerii populatiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului, aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear, cu incalcarea prevederilor art. 34 lit. c) - e);
    r) descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale sau provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase, cu incalcarea prevederilor art. 40 lit. d);
    s) ascunderea unor date sau difuzarea de catre functionarii publici de informatii false in legatura cu calitatea mediului si sanatatea umana, cu incalcarea prevederilor art. 69;
    t) continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia, cu incalcarea prevederilor art. 80 lit. c);
    u) luarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor chimice periculoase care au devenit deseuri, cu nerespectarea prevederilor art. 21 lit. c);
    v) refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta, potrivit prevederilor art. 40 lit. c);
    x) controlul, la introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor chimice periculoase, pe baza reglementarilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a celor privind transportul international al marfurilor periculoase, introducerea in tara a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu incalcarea prevederilor art. 20 si ale art. 35 alin. 5.
    Infractiunile mentionate la alin. 2 se pedepsesc dupa cum urmeaza:
    a) cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, daca faptele savarsite au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala, pentru cele prevazute la lit. a) - d);
    b) cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, pentru cele prevazute la lit. e) - j);
    c) cu inchisoare de la 1 la 5 ani, pentru cele prevazute la lit. k) - t);
    d) cu inchisoare de la 2 la 7 ani, pentru cele prevazute la lit. u) - x).
    Daca infractiunile pedepsite conform alin. 3 lit. c) si d) au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmarile prevazute in art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseste."
    35. La articolul II, dupa litera c) se introduc literele d) si e) cu urmatorul cuprins:
    "d) prevederile cuprinse la art. 14 alin. 4 privind metodologia de utilizare a fondurilor de stimulare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;
    e) prevederile cuprinse la art. 65^1, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    36. La articolul III, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 5 si 6, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;"
    37. La articolul III, litera d) se abroga.
    38. La anexa, dupa liniuta a 2-a se introduce o noua liniuta cu urmatorul cuprins:
    "- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - autoritate competenta pentru protectia mediului, organ de specialitate al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;"
    39. La anexa, liniuta a 3-a devine liniuta a 39-a cu urmatorul cuprins:
    "- planuri si programe - planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora, care se supun pregatirii si/sau adoptarii de catre autoritatile publice la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de aceste autoritati in vederea adoptarii printr-o procedura legislativa de catre Parlament sau Guvern si care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;"
    40. La anexa, liniuta a 11-a va avea urmatorul cuprins:
    "- autoritati publice teritoriale pentru protectia mediului - agentii pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>>;"

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 294/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 294 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu