E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.29 din 09.03.2015

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 12 martie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul VIII punctul 4 articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, şi pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerinţe. 2. La articolul VIII, după punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 651, cu următorul cuprins: 651. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:(21) În cazul unei instituţii de credit administrate în sistem unitar, preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul aceleiaşi instituţii de credit. În mod excepţional, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, acest cumul de funcţii poate fi exercitat în cazuri bine justificate de către instituţia de credit. 3. La articolul VIII punctul 67, alineatul (1) al articolului 108 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 108 (1) Fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului unei instituţii de credit, precum şi persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. Componenţa respectivelor organe ale instituţiei de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante. 4. La articolul VIII punctul 69 articolul 1081, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate , alineatele (21 ), (22 ) și (23 ), cu următorul cuprins: (21) În cazul instituţiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne şi a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate, cu excepţia cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situaţii:a)exercită un mandat într-o funcţie executivă, concomitent cu două mandate în funcţii neexecutive;b)exercită concomitent patru mandate în funcţii neexecutive. (22) În scopul aplicării alin. (21), se consideră ca fiind un singur mandat:a)mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul aceluiaşi grup;b)mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii care sunt membre ale aceleiaşi scheme de protecţie instituţională, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;c)mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul entităţilor, financiare sau nefinanciare, în care instituţia de credit are o deţinere calificată. (23) Mandatele deţinute în organizaţii sau entităţi care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute în vedere în sensul alin. (21). 5. La articolul VIII, după punctul 71 se introduc două noi puncte, punctele 711 şi 712, cu următorul cuprins: 711. După articolul 1171 se introduce un nou articol, articolul 1172, cu următorul cuprins: Articolul 1172 (1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract. 712. - După articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 1191, cu următorul cuprins: Articolul 1191 Instituţiile de credit nu pot condiţiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienţilor de vânzarea ori cumpărarea acţiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituţia de credit ori de o altă entitate aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de instituţia de credit ori de o entitate aparţinând grupului acesteia, care nu au legătură cu operaţiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat. 6. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)să restricţioneze sau să limiteze activitatea, operaţiunile ori reţeaua instituţiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înfiinţarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităţilor care implică riscuri excesive la adresa solidităţii instituţiei de credit; 7. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), după litera k) se introduce un nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins: k1) să limiteze sau să interzică distribuirea de către instituţia de credit a profitului din elemente distribuibile, definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, către acţionarii sau membrii acesteia, şi/ori plata de dobândă către deţinătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicţia nu reprezintă caz de nerambursare pentru instituţia de credit; 8. La articolul VIII punctul 169 articolul 228, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 228 (1) Banca Naţională a României are competenţa aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi b) în toate cazurile în care constată că o instituţie de credit persoană juridică română şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte: 9. La articolul VIII punctul 170 articolul 229 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o instituţie de credit de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit, responsabile de săvârşirea faptei; 10. La articolul VIII punctul 171, partea introductivă a articolului 2291 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2291 Banca Naţională a României aplică sancţiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi c) în cazurile în care constată că o persoană fizică ori juridică, o instituţie de credit, persoană juridică română, şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte: 11. La articolul VIII punctul 176, alineatul (2) al articolului 233 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Actele cu privire la o instituţie de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni şi măsuri sancţionatoare potrivit prezentului capitol, se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu excepţia instituirii supravegherii speciale, a retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizaţiei instituţiei de credit şi a suspendării exercitării dreptului de vot al acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, a căror aplicare este de competenţa consiliului de administraţie. 12. La articolul VIII punctul 183 articolul 278, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabileşte prin reglementări atribuţiile consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului unei societăţi de servicii de investiţii financiare, în vederea respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. 13. La articolul VIII, după punctul 193 se introduc două noi puncte, punctele 1931 şi 1932, cu următorul cuprins: Articolul 1931 Articolul 406 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 406 (1) Fondurile şi instrumentele financiare ale participanţilor la sistemele de plăţi şi sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituite la dispoziţia agentului de decontare sau a operatorului de sistem, în conformitate cu regulile sistemului respectiv şi în limitele solicitate de acestea, în scopul garantării îndeplinirii obligaţiilor participantului la sistemul în cauză, nu pot face obiectul executării silite de către terţi şi nu pot fi grevate de alte garanţii reale ori sarcini de către participantul debitor.(2) Fondurile şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la procedura înscrierii în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.(3) În cazul insolvenţei unui participant la sistemul de plăţi, fondurile şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligaţiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile şi din poziţiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la data pronunţării inclusiv a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei.(4) În cazul încetării calităţii de participant la sistemul de plăţi, fondurile şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligaţiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile şi din poziţiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la momentul încetării calităţii de participant.(5) Fondurile şi instrumentele financiare existente în conturile participanţilor la sistemele de plăţi şi sistemele de decontare a instrumentelor financiare, care sunt destinate îndeplinirii obligaţiilor participantului decurgând din ordinele de transfer irevocabile şi din poziţiile nete rezultate din compensare, nu pot face obiectul executării silite de către terţi, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii, decât după îndeplinirea obligaţiilor anterior menţionate.(6) Instrumentele financiare înregistrate în conturile participanţilor la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, conturi destinate exclusiv înregistrării deţinerilor clienţilor acestora, nu sunt afectate, în caz de insolvenţă a participantului, şi nu pot face obiectul executării silite a participantului de către terţi, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii. Articolul 1932 Articolul 410 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 410Desfăşurarea, fără drept, de activităţi dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi începerea desfăşurării activităţilor ca instituţie de credit fără a obţine autorizaţia potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani. Articolul IIInstituţiile de credit aplică prevederile referitoare la raportul dintre componentele fixă şi variabilă ale remuneraţiei totale statuate în reglementările emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, pentru remuneraţia acordată pentru serviciile prestate sau performanţele obţinute începând cu anul 2014, remuneraţie datorată în temeiul unor contracte încheiate fie înainte de 1 ianuarie 2014, fie ulterior acestei date.“ Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 29/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 29 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu