Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 270 din 22 decembrie 2010

privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 872 din 28 decembrie 2010Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Constituirea si functionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatata si din oficiu."

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata."

3. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este o societate civila cu personalitate juridica, constituita în conditiile prevazute de prezenta lege si de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel putin 2 avocati definitivi, aflati în exercitiul profesiei, indiferent daca detin sau nu ori daca apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.

(2) Dobândirea personalitatii juridice a societatii profesionale cu raspundere limitata are loc la data înregistrarii la barou a deciziei emise de catre consiliul baroului în a carui raza teritoriala se afla sediul ei principal.

(3) Societatea profesionala cu raspundere limitata detine un patrimoniu de afectatiune.

(4) Obligatiile si raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii raspund personal, numai în limita aportului social al fiecaruia.

(5) In situatia în care societatea profesionala cu raspundere limitata se constituie din avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urma pot sa nu fie supuse lichidarii, daca asociatii convin astfel.

(6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, daca este cazul, îsi înceteaza activitatea profesionala desfasurata în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, dupa caz, avocatii titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesionala cu raspundere limitata. Pe perioada în care forma de exercitare a profesiei îsi înceteaza activitatea din aceasta cauza, în Tabloul avocatilor se mentioneaza corespunzator situatia privind încetarea activitatii, în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

(7) In cazul prestatiilor profesionale constând în asistenta si reprezentare juridica la instante, parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, societatea profesionala cu raspundere limitata are obligatia de a mentiona în contractul încheiat cu clientul numele avocatului/avocatilor ales/alesi sau acceptat/acceptati de client sa asigure serviciul profesional, precum si acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului de substituire.

(8) Societatea profesionala cu raspundere limitata conduce contabilitatea în partida simpla si este supusa regimului transparentei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu."

4. La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

,,a) are exercitiul drepturilor civile si politice; b) este licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita de lege;".

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Membrul unui barou dintr-o alta tara poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii conditiilor prevazute de prezenta lege."

6. La articolul 13, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,b) cel care a savârsit abuzuri prin care au fost încalcate drepturile si libertatile fundamentale ale omului, stabilite prin hotarâre judecatoreasca, sau a savârsit abateri disciplinare grave, sanctionate cu masura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara;".

7. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Primirea în profesie se realizeaza numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel putin anual si la nivel national, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat.

(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se sustine în cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si se desfasoara în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la baza o metodologie elaborata si aprobata de Consiliul U.N.B.R.

(3) Tematica examenului este unica la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia nationala de examen.

(4) Comisia nationala de examen este formata cu precadere din avocati - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanenta a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

(5) Dispozitiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator, precum si judecatorilor de la instantele internationale."

8. Articolul 161 se abroga.

9. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21)In perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumator, avocatii stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formarii profesionale initiale, în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat."

10. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Stagiul se suspenda în caz de lipsa motivata din profesie ori în caz de încetare a îndrumarii profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru îndeplinirea stagiului."

11. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Calitatea de avocat definitiv se dobândeste în baza unui examen organizat de U.N.B.R., anual si la nivel national, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

(2) Examenul de definitivare se sustine în cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si se desfasoara în mod unitar, pe centre teritoriale, având la baza o metodologie elaborata si aprobata de Consiliul U.N.B.R.

(3) Tematica examenului de definitivare este unica la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia nationala de examen.

(4) Comisia nationala de examen este formata, cu precadere, din avocati - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesie. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanenta a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

(5) Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat si care pâna la data sustinerii examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit functia de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani dobândeste calitatea de avocat definitiv, fara sustinerea examenului de definitivare prevazut la alin. (1), cu conditia promovarii examenului de definitivat în profesia din care provine.

(6) Dispozitiile alin. (5) se aplica si persoanelor care au promovat examenul de intrare în profesia de avocat si care au îndeplinit functii de specialitate juridica în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupti.

(7) Avocatul stagiar care a exercitat cel putin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, presedinte de consiliu judetean sau vicepresedinte de consiliu judetean dobândeste la cerere calitatea de avocat definitiv.

(8) Avocatii - fosti judecatori nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, iar fostii procurori si cadrele de politie nu pot acorda asistenta juridica la unitatea de urmarire penala la care si-au desfasurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea functiei respective."

12. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitata la instantele, precum si la parchetele de pe lânga acestea, inclusiv la Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde sotul avocatului sau ruda ori afinul sau pâna la gradul al treilea inclusiv îndeplineste functia de judecator sau procuror, indiferent de sectia, directia, serviciul sau biroul în care îsi desfasoara activitatea."

13. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica cabinetului asociat, societatii civile sau societatii cu raspundere limitata în care este asociat ori angajat cel caruia i se aplica interdictia mentionata la alin. (1) si (2)."

14. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.

15. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite în conditiile legii în scopul eludarii acestor interdictii."

16. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Avocatii stagiari, dupa înscrierea în barou, au obligatia sa urmeze cursurile Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, în perioada de stagiu."

17. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Avocatul definitiv este obligat sa frecventeze formele de pregatire profesionala continua organizate de barou, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor sau de formele de exercitare a profesiei, în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat."

18. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu urmatorul cuprins:

„(2) Instantele sunt obligate sa verifice si sa se pronunte asupra calitatii de reprezentant al unei persoane care se prezinta ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii si folosind însemnele profesiei de avocat.

(3) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoana care nu a dobândit calitatea de avocat în conditiile prezentei legi, sunt nule daca s-a produs o vatamare ce nu poate fi remediata în alt mod, în afara de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de natura sa produca o eroare comuna cu privire la calitatea celui care Ie-a savârsit.

(4) In cazurile prevazute de prezentul articol, baroul are dreptul la actiune în despagubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercita fara drept profesia de avocat.

(5) Sumele obtinute cu titlu de despagubiri potrivit alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele barourilor si vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activitatii de pregatire profesionala a avocatilor, în conditiile legii."

19. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 31. - Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului, a carui hotarâre este definitiva."

20. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitatii de munca, în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat."

21. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu urmatorul cuprins:

„Art. 321. - Constituie vechime în profesia de avocat perioada în care avocatul a exercitat functia de judecator, procuror, notar, a îndeplinit functii de specialitate juridica în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ, precum si perioada în care acesta a fost suspendat din profesie în vederea exercitarii unei functii de demnitate publica sau a unei functii asimilate cu functia de demnitate publica."

22. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 36. - Ministerul Justitiei este obligat sa asigure spatiile necesare în vederea desfasurarii activitatii avocatilor în sediul instantelor judecatoresti."

23. La articolul 37, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Amenintarea savârsita împotriva avocatului în timpul exercitarii profesiei si în legatura cu aceasta se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

24. La articolul 37, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) In cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) si (3), savârsite împotriva sotului sau a unei rude apropiate a avocatului în scop de intimidare ori de razbunare în legatura cu exercitarea de catre avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsa prevazute de lege se majoreaza cu jumatate."

25. La articolul 37, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:

„(61) Avocatul nu raspunde penal pentru recomandarile si opiniile profesionale pe care le comunica clientului sau si nici pentru actele juridice pe care le propune clientului sau, urmate de savârsirea de catre client a unei fapte prevazute de legea penala. Prezentul alineat nu se aplica în cazul infractiunilor prevazute de Codul penal la art. 155 - art. 173, art. 174 - art. 192, art. 197 - art. 204, art. 205 - art. 206, art. 236 - art. 244, art. 273 - art. 277, art. 279 - art. 281, art. 303 - art. 307, art. 308 - art. 313, art. 314 - art. 316, art. 317 - art. 330, art. 331 - art. 347, art. 348 - art. 352, art. 353 - art. 355, art. 356 -art. 361."

26. La articolul 42, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Actele întocmite de avocat pentru tinerea evidentelor profesionale cerute de lege, precum si pentru legitimarea fata de terti a calitatii de reprezentant au forta probanta deplina pâna la înscrierea în fals."

27. La articolul 49, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) In cadrul baroului îsi desfasoara activitatea comisia de cenzori si comisia de disciplina. Organizarea, functionarea, precum si atributiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat."

28. La articolul 50 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,b) alege si revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;".

29. La articolul 52, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) In cazul în care numarul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a sedintei nu este inclusa alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocari. Consiliul baroului are obligatia sa îndeplineasca procedura convocarii cu cel putin 7 zile înainte de data fixata.

(3) Adunarea generala convocata în conditiile alin. (2) este legal constituita cu participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai."

30. La articolul 52, alineatul (31) se abroga.

31. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu urmatorul cuprins:

„Art. 521. - (1) Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritatii membrilor adunarii generale a baroului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidenta mai mult de 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, în cazul în care, la prima convocare, numarul legal de participanti nu este întrunit sunt aplicabile, în mod corespunzator, dispozitiile art. 52 alin. (2) si (3).

(3) Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului sau de vot unui alt avocat."

32. La articolul 53, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Consiliul baroului este format din 5 pâna la 15 membri, alesi pe o perioada de 4 ani, si care au o vechime continua în profesie de minimum 8 ani. Decanul si prodecanul se includ în acest numar."

33. La articolul 57, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) Folosirea fara drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Nationala a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocatilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de catre orice persoana fizica sau persoana juridica, indiferent de obiectul activitatii desfasurate de aceasta, precum si folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte conditii decât cele prevazute de prezenta lege constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda."

34. La articolul 63, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,h) organizeaza examenul de primire în profesia de avocat si de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, în conditiile art. 16 si cu respectarea prevederilor Statutului profesiei de avocat;".

35. La articolul 65 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

,,g) aproba propunerile barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale necesare pentru sustinerea examenului de intrare si definitivare în profesia de avocat."

36. Dupa titlul capitolului V se introduce sectiunea 1, cu urmatorul titlu:

„SECTIUNEA 1

Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare"

37. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 68. - (1) In cazurile prevazute de lege, barourile asigura asistenta judiciara în urmatoarele forme:

a) în cauzele penale, în care apararea este obligatorie potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala;

b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, în conditiile legii;

c) asistenta judiciara prin avocat, acordata la solicitarea organelor administratiei publice locale.

(2) In cazuri de exceptie, daca drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistentei de specialitate juridica."

38. Dupa articolul 68 se introduc patru noi articole, articolele 681-684, cu urmatorul cuprins:

„Art. 681. - (1) In cazul în care, potrivit art. 11-19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, a fost încuviintata cererea de ajutor public judiciar sub forma asistentei prin avocat, cererea împreuna cu încheierea de încuviintare se trimit de îndata decanului baroului din circumscriptia acelei instante.

(2) Decanul baroului sau avocatul caruia decanul i-a delegat aceasta atributie va desemna, în termen de 3 zile, un avocat înscris în Registrul de asistenta judiciara, caruia îi transmite, odata cu înstiintarea desemnarii, încheierea prevazuta la alin. (1). Decanul baroului are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar numele avocatului desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însusi desemnarea unui anumit avocat, cu consimtamântul acestuia, în conditiile legii.

Art. 682. - (1) Avocatul desemnat potrivit art. 681 alin. (2) sa acorde ajutorul public judiciar nu poate refuza aceasta sarcina profesionala decât în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.

(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinara, în conditiile legii.

(3) Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renuntarea unilaterala si nejustificata a acestuia la asistenta acordata de avocatul desemnat duce la încetarea ajutorului public sub forma asistentei prin avocat.

Art. 683. - (1) Asistenta extrajudiciara prevazuta la art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, se acorda de Serviciul de asistenta judiciara constituit la nivelul fiecarui barou, pe baza unei cereri al carei model se aproba de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, care va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura solicitarii de asistenta, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala ale solicitantului si ale familiei sale, atasându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de întretinere sau de plata. Cererea va fi însotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, în sensul de a preciza daca în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor.

(2) Dovada starii materiale a solicitantului se face, în principal, cu urmatoarele documente:

a) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte veniturile profesionale ale solicitantului si ale celorlalti membri ai familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în perioada prevazuta de legislatia privind ajutorul public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizatie de somaj sau asigurari sociale si altele asemenea, încasate pe aceeasi perioada;

b) livretul de familie si, dupa caz, certificatele de nastere ale copiilor;

c) certificatul de persoana cu handicap al solicitantului sau al copilului, dupa caz;

d) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul si ceilalti membri ai familiei nu beneficiaza de alte venituri suplimentare;

e) declaratie pe propria raspundere privind situatia patrimoniala a solicitantului si a familiei sale;

f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul si/sau celalalt parinte natural ori adoptiv sau, dupa caz, o alta persoana careia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenta ori a fost numita tutore se ocupa de cresterea si îngrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice;

g) dovada eliberata de autoritatile competente privind situatia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;

h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenta judiciara, potrivit legii.

(3) Cererea de acordare a asistentei extrajudiciare se depune la serviciul de asistenta judiciara si se solutioneaza în termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data înregistrarii, prin decizie de admitere ori de respingere, dupa caz.

(4) In cazul admiterii cererii de acordare a asistentei extrajudiciare, decizia privind acordarea de asistenta judiciara va cuprinde urmatoarele:

a) denumirea actului;

b) denumirea organului emitent;

c) temeiul legal si de fapt pentru emiterea deciziei;

d) persoana careia i se acorda asistenta extrajudiciara;

e) tipul sau forma asistentei extrajudiciare acordate;

f) data eliberarii, functia si semnatura persoanei care a eliberat actul respectiv.

(5) In temeiul deciziei de acordare a asistentei extrajudiciare, decanul baroului competent desemneaza un avocat din Registrul de asistenta judiciara al baroului.

(6) Dupa posibilitati, decanul baroului poate aproba acordarea asistentei extrajudiciare de catre un avocat ales de persoana careia i se acorda asistenta judiciara.

(7) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei.

(8) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistentei extrajudiciare poate fi contestata la consiliul baroului, în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia.

(9) Contestatiile formulate împotriva deciziei de respingere se solutioneaza de consiliul baroului, cu caracter de urgenta la prima sedinta a consiliului baroului.

Art. 684. -Avocatul care acorda asistenta judiciara potrivit prezentului capitol nu are dreptul sa primeasca de la client sau de la cel aparat niciun fel de remuneratie sau de alte mijloace de recompensa, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor."

39. Inaintea articolului 69 se introduce sectiunea a 2-a cuprinzând articolele 685-6813, având urmatorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare

Art. 685. - (1) In cadrul U.N.B.R. se organizeaza Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, organ cu activitate permanenta, coordonat de un vicepresedinte al U.N.B.R. Structura organizatorica a acestui departament se stabileste prin decizie a Comisiei permanente a U.N.B.R.

(2) Departamentul de coordonare a asistentei judiciare emite decizii si norme metodologice în limitele atributiilor conferite prin prezenta lege, în conditiile si cu procedura prevazute de Statutul profesiei de avocat.

Art. 686. - Departamentul de coordonare a asistentei judiciare exercita, în principal, urmatoarele atributii:

a) desfasoara conducerea metodologica a activitatii de acordare a asistentei judiciare;

b) elaboreaza proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara;

c) propune sau, dupa caz, avizeaza proiecte de protocoale ce se încheie cu autoritatile publice competente în scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara;

d) organizeaza Registrul national de asistenta judiciara pe baza registrelor întocmite de barouri;

e) organizeaza si coordoneaza metodologia de plata a onorariilor pentru asistenta judiciara acordata;

f) efectueaza controlul asupra asistentei judiciare acordate;

g) elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul asistentei judiciare, pe care le propune Ministerului Justitiei în vederea promovarii;

h) stabileste, împreuna cu Ministerul Justitiei, indicii statistici, tine evidenta statistica a sistemului de asistenta judiciara si analizeaza informatiile necesare pentru planificarea si coordonarea corecta a sistemului de asistenta judiciara;

i) colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru buna functionare si planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenta judiciara;

j) popularizeaza sistemul de asistenta judiciara;

k) stabileste formularistica utilizata de barouri pentru organizarea activitatii de asistenta judiciara si extrajudiciara, în conditiile legii;

l) reprezinta U.N.B.R. în domeniul asistentei judiciare, în cadrul colaborarii internationale în materie, în conditiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.

Art. 687. - In vederea organizarii activitatii de asistenta judiciara, barourile îndeplinesc urmatoarele atributii:

a) organizeaza serviciile de asistenta judiciara atât la nivelul fiecarui barou, cât si la sediul fiecarei instante judecatoresti;

b) organizeaza si actualizeaza Registrul de asistenta judiciara al fiecarui barou pe baza cererilor avocatilor, aprobate de consiliul baroului;

c) desemneaza avocatii înscrisi în Registrul de asistenta judiciara pentru acordarea asistentei judiciare, tinând cont de experienta profesionala si de calificarea avocatului, precum si de natura si complexitatea cazului, de celelalte desemnari ale acestuia potrivit prezentei legi si de gradul de angajare al acestuia;

d) efectueaza controlul asupra acordarii asistentei judiciare de catre avocatii din cadrul baroului;

e) organizeaza si executa programe de popularizare a sistemului de asistenta judiciara;

f) îndeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara.

Art. 688. - (1) Baroul organizeaza serviciile de asistenta judiciara la sediile tuturor instantelor judecatoresti din judet, în spatii destinate exclusiv desfasurarii acestei activitati, care se pun la dispozitie, în mod obligatoriu si cu titlu gratuit de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale.

(2) Serviciile de asistenta prevazute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, si sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor de asistenta judiciara se realizeaza potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului, în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara, aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Art. 689. - (1) Fiecare barou organizeaza Registrul de asistenta judiciara în care sunt înscrisi avocatii ce pot fi desemnati pentru acordarea asistentei judiciare si a asistentei extrajudiciare.

(2) Registrul este public, se pastreaza pe suport hârtie si în format electronic si se publica pe pagina de internet a fiecarui barou.

(3) Actualizarea Registrului de asistenta judiciara pentru urmatorul an calendaristic se efectueaza pâna la sfârsitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.

(4) In cazuri exceptionale, în Registrul de asistenta judiciara pot fi operate modificari si în cursul anului, potrivit procedurii prevazute pentru înscrierea în registru.

(5) U.N.B.R. organizeaza Registrul national de asistenta judiciara, constituit din registrele de asistenta judiciara ale tuturor barourilor.

(6) Registrul national de asistenta judiciara se publica pe pagina de internet a U.N.B.R. si se actualizeaza în mod automat odata cu actualizarea datelor din registrul fiecarui barou.

Art. 6810. - (1) Pentru înscrierea în Registrul de asistenta judiciara, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.

(3) Inscrierea avocatului în Registrul de asistenta judiciara se efectueaza în baza deciziei consiliului baroului.

(4) Consiliul baroului poate, motivat, sa refuze înscrierea în registru sau sa radieze din registru un avocat în urmatoarele cazuri:

a) daca avocatului solicitant i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;

b) daca avocatul este învinuit pentru savârsirea unei infractiuni de drept comun;

c) daca s-a constatat încalcarea repetata a dispozitiilor prezentei legi sau calitatea inferioara a asistentei judiciare acordate.

(5) Radierea din registru poate fi dispusa pentru o perioada de un an, iar daca se constata savârsirea consecutiva a trei sau a mai multor abateri de la obligatiile prevazute de prezenta lege, radierea se poate dispune pentru o perioada de pâna la 3 ani.

(6) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în registru, precum si masura radierii unui avocat din registru pot fi contestate potrivit procedurii prevazute la cap. VI din prezenta lege.

(7) Decizia de radiere din registru se aduce la cunostinta publicului prin afisare pe pagina de internet a baroului, precum si pe pagina de internet a U.N.B.R.

Art. 6811. - (1) Pentru asistenta judiciara acordata, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii si volumului activitatii desfasurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. si Ministerul Justitiei.

(2) Prin actul de încuviintare a asistentei judiciare, organul judiciar stabileste si valoarea provizorie a onorariului avocatului.

(3) Dupa acordarea asistentei judiciare, avocatul întocmeste un referat scris cu privire la prestatia avocatiala efectiva, conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmarii organului judiciar, care, în functie de volumul si complexitatea activitatii desfasurate de avocat, precum si în raport cu durata, tipul si particularitatile cauzei, poate dispune mentinerea sau majorarea onorariului stabilit initial.

(4) Referatul confirmat potrivit alin. (3) se înainteaza baroului, în vederea efectuarii formalitatilor prevazute de lege pentru plata onorariilor.

(5) In cazul în care avocatul este sanctionat disciplinar, potrivit art. 70 alin. (1), avocatul nu va primi onorariul în asigurarea asistentei judiciare pentru care a fost desemnat, pentru acel caz.

Art. 6812. - (1) Plata onorariului pentru asistenta judiciara acordata se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevazute la art. 6811 alin. (2), avizate de consiliul baroului.

(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, dupa caz, a remuneratiilor pentru asistenta judiciara se vireaza, lunar, în conditiile legii, într-un cont distinct, deschis de fiecare barou. Respectarea de catre barouri a destinatiei fondurilor astfel virate face si obiect al controlului U.N.B.R., în conditiile stabilite de Statutul profesiei de avocat.

Art. 6813. - U.N.B.R. si barourile conlucreaza cu Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instantele judecatoresti, precum si cu parchetele de pe lânga acestea, în vederea desfasurarii în bune conditii a activitatii de acordare a asistentei judiciare prevazute de prezentul capitol."

40. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 69. - (1) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata în oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R. si Ministerul Justitiei, în conditiile legii.

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevazute la alin. (1) se asigura potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru cheltuielile curente necesare functionarii serviciilor de asistenta judiciara din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciara, fiecare barou îsi constituie un fond prin retinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate si efectiv varsate. Retinerea procentului de 1% se face la achitarea efectiva a onorariului catre avocatul îndreptatit.

(4) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata în oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol, la solicitarea organelor administratiei publice locale, se acorda din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocol încheiat de fiecare barou cu acestea. In lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevazut la art. 6811 alin. (1)."

41. Articolul 77 se abroga.

42. La articolul 801, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si avocatilor care si-au obtinut calificarea profesionala în Confederatia Elvetiana, care îsi exercita profesia pe teritoriul României în oricare din modalitatile prevazute la alin. (1)."

43. La articolul 806, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 806. - (1) Autoritatea competenta româna si autoritatile competente din statele membre de origine colaboreaza în vederea aplicarii corespunzatoare a dispozitiilor prezentei legi, informatiile care se obtin în cadrul acestor colaborari fiind confidentiale. Colaborarea se poate realiza si prin intermediul sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010."

44. Dupa articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 85, cu urmatorul cuprins:

„Art. 85. - Procedurile si formalitatile de autorizare prevazute de prezenta lege pot fi îndeplinite si prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplica de la data operationalizarii punctului de contact unic."

Art. II. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) In termenul prevazut la alin. (1), Consiliul Uniunii Nationale a Barourilordin România adopta Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara prevazut la art. 686 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III. - Dispozitiile referitoare la societatile profesionale cu raspundere limitata din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, intra în vigoare dupa intrarea în vigoare a modificarilor Statutului profesiei de avocat, prevazute la art. II.

Art. IV. - Dispozitiile art. I pct. 7-9 se aplica si pentru examenele aflate în desfasurare la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. V. -In tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „societate civila profesionala cu raspundere limitata" se înlocuieste cu sintagma „societate profesionala cu raspundere limitata".

Art. VI. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 270/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 270 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu