E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.269 din 06.11.2015

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 12 noiembrie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/20042. La articolul I, partea introductivă se modifică după cum urmează: Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 3. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte , punctele 11-13, cu următorul cuprins: 11. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajări de irigaţii declarate de utilitate publică, de desecare şi drenaj, care beneficiază direct de aceste lucrări, sunt obligaţi să achite Agenţiei un abonament de irigaţii şi desecare, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:a)exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de irigaţii de utilitate publică; b)exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare; c)exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitaţională a apei.Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrări. 12. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Federaţiile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare independente de Agenţie care au preluat infrastructura de irigaţii pot încasa abonamentul aferent amenajării de irigaţii, cu condiţia utilizării acestuia pentru întreţinere, exploatare şi pază. Federaţiile şi organizaţiile care încasează abonamentul vor justifica aceste sume şi se vor supune organelor de control abilitate de lege. 13. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă. 4. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Cuantumul abonamentului se aprobă anual de către consiliul de conducere al Agenţiei până la data de 30 decembrie a fiecărui an pentru anul următor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 5. La articolul I, după punctul 2 se introduc nouă noi puncte , punctele 3-11, cu următorul cuprins: 3. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă. 4. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Soldul abonamentului rămas neutilizat la finele anului se evidenţiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.(6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia, federaţiile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare independente de Agenţie procedează la compensarea debitelor, reprezentând abonamentul de irigaţii şi desecare, constatate de Agenţie, federaţii şi organizaţii, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat.
5. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:(61) Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agenţie, federaţii şi organizaţii independente de Agenţie de la beneficiarii prevăzuţi la alin. (1). 6. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Modalitatea de compensare sau recuperare prevăzută la alin. (6) şi (61) se stabileşte prin ordin al ministrului.
7. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)abonamentul de irigaţii şi desecare şi tarife percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare; 8. La articolul 12 litera b), punctul (v) se abrogă. 9. La articolul 12, după litera c1) se introduce o nouă literă, litera c2), cu următorul cuprins:c2) lucrările de întreţinere şi reparaţii la prizele de apă pentru irigaţii, degradarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare plutitoare, reparaţiile accidentale, intervenţiile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de irigaţii; 10. La articolul 12, după litera k4) se introduce o nouă literă, litera k5), cu următorul cuprins:k5) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară; 11. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 17 (1) Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii se aprobă de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenţiei. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (3) După avizarea de către consiliul de unitate de administrare sau, după caz, de consiliul de filială şi aprobarea de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenţiei, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigaţii sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării.
6. Articolul II se abrogă. 7. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins: Articolul III
Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătăţiri funciare a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Agenţie numai pentru finanţarea lucrărilor de investiţii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică şi privată a statului; 2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:a)neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut; b)neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie; c)nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate; d)nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare; e)intrarea în stare de insolvenţă. 3. La articolul 27, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1). 4. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1). 5. La articolul 27, alineatul (3) se abrogă. 6. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă. 7. La articolul 27, alineatul (41) se abrogă. 8. La articolul 27, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile. 9. Articolul 28 se abrogă. 10. Articolul 291 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 291 (1) Prin mandat din partea ministerului, Agenţia verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate şi folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea condiţiilor rezolutorii, precum şi a obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1), li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizaţii şi federaţii au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 11. Articolul 292 se abrogă. 12. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condiţiile legii.(2) În vederea eliberării autorizaţiei de construcţie pentru realizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizaţii:a)prin derogare de la art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile cuprinse în amenajările de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;b)prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesiune, închiriere şi arendă încheiate, în condiţiile legii, de către titularii de autorizaţii cu proprietarii din perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizaţiei de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.13. La articolul 39, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile unor amenajări de îmbunătăţiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 15 ani, perioadă în care acestea pot fi: 14. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57(1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii, federaţii şi alţi beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani.(2) Contractul sezonier se încheie cu alţi beneficiari pentru un sezon de irigaţii.

15. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58Conform contractului multianual sau sezonier se plăteşte un tarif de livrare a apei pentru irigaţii. 16. Articolul 59 se abrogă. 17. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii în contractele multianuale şi sezoniere, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 18. Articolul 61 se abrogă. 19. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62(1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Agenţiei până la data de 30 septembrie a anului în care contractul expiră. 20. La articolul 62, alineatul (2) se abrogă. 21. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 63(1) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi se aprobă prin ordin al ministrului.(2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din abonamentul pentru irigaţii şi/sau din fonduri ale Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor. 22. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 65(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Agenţiei poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii. 23. La articolul 65, alineatul (2) se abrogă. 24. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 66(1) Agenţia percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor, până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare.(2) Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre componentele/categoriile de lucrări. 25. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72Răspunderea pentru coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare. Articolul IIÎn termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se vor supune aprobării Guvernului, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.Articolul III(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării de către Guvern a Strategiei sectorului de irigaţii, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiţii multianual.(2) Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenţei, se aprobă normele privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente abonamentului de irigaţii şi desecare. Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 1.080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare, se abrogă.Articolul VILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 269/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 269 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu