Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 266 din 4 ianuarie 2011

privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 4 ianuarie 2011CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, în vederea comercializarii semintelor si a materialului saditor, precum si testarea, înregistrarea si protectia soiurilor de plante.

(2) Semintele si materialul saditor din speciile de plante carora li se aplica prevederile prezentei legi, precum si regulile aplicabile acestora, dupa caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu respectarea prevederilor comunitare în domeniu.

(3) In cuprinsul prezentei legi, termenul samânta cuprinde si materialul saditor, iar termenul plante cuprinde plantele agricole si horticole.

Art. 2. - In domeniul de activitate prevazut la art. 1, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile oficiale desemnate - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita în continuare I.N.C.S., si Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor-, îi revin urmatoarele atributii si raspunderi principale:

a) elaboreaza si aproba metodologia de instruire, atestare, înregistrare a operatorilor economici, implicati profesional, indiferent de forma de proprietate, care produc în vederea comercializarii, prelucreaza si comercializeaza seminte din speciile de plante prevazute la art. 1;

b) asigura cadrul organizatoric pentru controlul si certificarea semintelor din punct de vedere al identitatii si puritatii varietale si al standardelor de calitate, inclusiv a starii fitosanitare, în vederea utilizarii si comercializarii semintelor;

c) urmareste, coordoneaza si controleaza aplicarea de catre operatorii economici înregistrati a normelor si regulilor privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si a materialului saditor;

d) elaboreaza si aproba normele nationale pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, precum si pe cele privind ajutoarele financiare, în conformitate cu reglementarile si procedurile comunitare în domeniu;

e) sprijina dezvoltarea cercetarilor autohtone pentru crearea de soiuri din speciile de plante de interes economic si stabileste masuri pentru protejarea producatorilor agricoli, persoane fizice si juridice, împotriva riscului utilizarii de seminte ori de soiuri necorespunzatoare, reglementând folosirea la însamântare a semintelor certificate sau care îndeplinesc conditiile si normele de calitate reglementate ori din soiuri acceptate conform prezentei legi;

f) colaboreaza cu organizatiile si asociatiile profesionale din domeniul semintelor, cu companiile de seminte, cu operatorii economici înregistrati si implicati în producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a materialului saditor pentru aplicarea masurilor necesare, în vederea respectarii prevederilor legale comunitare si nationale, inclusiv prin punerea la dispozitie a informatiilor relevante de care dispun;

*) Republicata în temeiul art. III din Legea nr. 212/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 25 noiembrie 2010, dându-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002.

g) urmareste aplicarea prevederilor prezentei legi, a prevederilor comunitare si nationale, precum si a celor ce rezulta din conventiile si acordurile internationale la care România este parte, în domeniul producerii, prelucrarii, controlului calitatii si comercializarii semintelor, a materialului saditor si a protectiei noilor soiuri de plante;

h) stabileste masuri pentru eliminarea posibilitatilor de perturbare a pietei semintelor, pentru conservarea resurselor genetice de plante si pentru protectia mediului, sanatatii umane si animale, în conformitate cu prevederile si procedurile comunitare;

i) asigura cadrul organizatoric pentru testarea si înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, si în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România, denumit în continuare Catalog oficial, în vederea utilizarii si comercializarii semintelor si a materialului saditor, precum si pentru acordarea brevetului de soi;

j) aproba publicarea anuala sau periodica, dupa caz, a listei cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum si lista ori listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de catre cultivatorii din România sau abiliteaza publicarea acestora.

Art. 3. - Definirea termenilor de specialitate utilizati este prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta lege si care poate fi modificata si completata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în functie de evolutia cunostintelor de specialitate si a reglementarilor comunitare sau a altor organisme internationale în domeniu, la care România este parte.

CAPITOLUL II

Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor

Art. 4. - (1) Producerea în vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor se realizeaza de catre:

a) operatorii economici cu sediul social pe teritoriul României, persoane fizice sau juridice, înregistrati în acest scop si care au primit autorizatie eliberata de autoritatea oficiala desemnata;

b) alti operatori economici cu sediul social pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, înregistrati în acest scop pe teritoriul unui stat membru, dar care presteaza servicii pe teritoriul României, dupa caz.

(2) Operatorii economici - persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) lit. a) - pot fi înregistrati, la cerere, daca fac dovada ca dispun de dotarile tehnico-materiale necesare si de personal care are cunostinte corespunzatoare pentru activitatea solicitata, conform reglementarilor în vigoare, inclusiv cele privind starea fitosanitara, dupa caz.

(3) Metodologia de înregistrare si eliberare a autorizatiei prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, în conformitate cu prevederile comunitare.

Art. 5. - Operatorii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte normele si regulile în vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, inclusiv cele privind starea fitosanitara, dupa caz, si sa se supuna controlului tehnic si economic efectuat de autoritatile oficiale abilitate, conform legii;

b) sa tina la zi evidenta productiei, a tranzactiilor si a stocurilor de seminte într-un registru de intrari si iesiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pe care sa îl puna la dispozitia autoritatilor oficiale, la cererea acestora;

c) sa respecte prevederile legale privind protectia soiurilor de plante protejate prin brevet;

d) sa declare autoritatii oficiale desemnate suprafetele pentru producerea semintelor si cantitatile pe care le propun pentru certificare si comercializare, precum si datele tehnice, statistice si raportarile solicitate de autoritatea oficiala desemnata, în termenul stabilit de aceasta;

e) sa asigure folosirea metodelor de înmultire si a tehnologiilor adecvate, autocontrolul calitatii si al cerintelor de calitate si sa garanteze beneficiarilor calitatea semintelor livrate pe perioada de valabilitate.

Art. 6. - (1) Autorizatia acordata în urma înregistrarii unui operator economic pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor, dupa caz, poate fi retrasa temporar ori definitiv numai de autoritatea oficiala care a eliberat-o, daca se constata ca au fost încalcate obligatiile ce îi revin potrivit prevederilor art. 5.

(2) Autoritatea oficiala desemnata poate aplica prevederile alin. (1) si pentru alte încalcari ale regulilor si normelor, prevazute în prezenta lege.

Art. 7. - (1) Operatorii economici producatori de seminte înregistrati încheie în scris contracte, conventii sau întelegeri cu producatorii agricoli învecinati, persoane fizice ori juridice, pentru respectarea de catre acestia a distantelor de izolare fata de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.

(2) Pentru asigurarea calitatii semintelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate stabili prin regulament, pentru anumite specii, soiuri sau tipuri de seminte, zone închise de multiplicare, ca o conditie prealabila de recunoastere.

Art. 8. - Amelioratorii sau mentinatorii de soiuri pun la dispozitia operatorilor economici înregistrati, care multiplica aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a semintelor pe baza de contract, acordul de multiplicare pentru soiurile protejate prin brevet si descrierea caracterelor morfologice, în conformitate cu Uniunea Internationala pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante, denumita în continuare U.P.O.V., în conditiile legii.

Art. 9. - Producerea semintelor din categoriile prebaza si baza se face de catre sau sub responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca mentinator, sau de catre reprezentanti legali ai acestora, specificati în Registrul soiurilor, si publicate în Catalogul oficial pentru anul respectiv sau în Catalogul comun al Comunitatii Europene, în cataloagele statelor membre ori în lista soiurilor Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica, denumita în continuare O.C.D.E., sau de alti operatori economici multiplicatori pe baza de contract cu mentinatorul soiului, dupa caz.

Art. 10. - Operatorii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor raspund pentru calitatea si identitatea acestora si vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminte necorespunzatoare, conform legislatiei în vigoare.

Art. 11. - Operatorii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au obligatia de a le depozita, manipula, trata si transporta pe specii, soiuri, categorii si loturi de seminte, în ambalaje specifice, corespunzatoare, etichetate conform normelor în vigoare.

Art. 12. - (1) Regulile si normele tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor, procedurile de înregistrare, de supraveghere, de monitorizare si de autorizare a activitatilor operatorilor economici se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale*), cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor Uniunii Europene, ale O.C.D.E., ale Asociatiei Internationale pentru Testarea Semintelor, denumita în continuare I.S.T.A., ale U.P.O.V., ale Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante, denumit în continuare C.P.V.O., sau ale altor organisme internationale la care România este parte, dupa caz.

(2) Regulile si normele privind testarea, înregistrarea si protectia soiurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale*), cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor Uniunii Europene, ale O.C.D.E., ale U.P.O.V. sau ale altor organisme internationale la care România este parte, dupa caz.

Art. 13. - (1) Samânta se comercializeaza în ambalaje specifice, închise si marcate cu o eticheta oficiala si/sau a furnizorului, dupa caz, imprimata cu informatiile prevazute de regulile si normele tehnice. Reambalarea si reetichetarea sunt permise oficial sau sub supraveghere oficiala, conform regulilor si normelor comunitare si nationale si numai de catre operatorii economici înregistrati în acest scop.

(2) Samânta bruta a carei identitate este atestata oficial se poate comercializa în vederea prelucrarii numai în baza prevederilor contractului încheiat între producator si mentinatorul soiului.

Art. 14. - (1) Samânta din soiurile speciilor de plante stabilite de directivele Comunitatii Europene poate fi produsa în România sau în alte state membre în scopul comercializarii, respectiv poate fi comercializata, numai daca soiul este înregistrat în Catalogul comun al Comunitatii Europene sau în Catalogul oficial ori în cataloagele statelor membre, în conformitate cu prevederile comunitare.

(2) Samânta din soiurile speciilor de plante provenite din alte tari decât cele din Uniunea Europeana, denumite în continuare tari terte, poate fi produsa, respectiv comercializata, în masura în care acestea respecta reglementarile comunitare si nationale în vigoare, iar soiul este înregistrat în Catalogul oficial sau în Catalogul comun al Comunitatii Europene ori în cataloagele statelor membre.

(3) Soiurile care nu sunt înregistrate conform prevederilor alin. (1) se pot comercializa astfel:

a) semintele importate din tari terte destinate multiplicarii, conform regulilor O.C.D.E. sau pe baze contractuale, în vederea exportului integral;

b) cantitatile destinate altor scopuri de testare sau experimentare, în masura în care apartin unui soi pentru care a fost depusa o cerere de testare în vederea înscrierii în Catalogul oficial al României sau în catalogul altui stat membru al Comunitatii Europene, conform procedurilor comunitare. In cazul unui soi modificat genetic se vor respecta prevederile legale privind evitarea riscurilor pentru sanatatea omului si a mediului înconjurator;

c) semintele din genuri si specii de plante, altele decât cele prevazute la lit. a) si b), stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu respectarea procedurilor comunitare.

(4) Speciile si soiurile care nu sunt înregistrate conform prevederilor alin. (1) pot fi importate din tari terte, cu avizul autoritatii oficiale desemnate, astfel:

a) semintele destinate pentru scopuri stiintifice sau de selectie;

b) semintele destinate testarii în vederea înregistrarii;

c) seminte pentru loturi demonstrative;

d) seminte pentru reclama, promovare si expozitii.

Art. 15. - Pentru conservarea resurselor genetice de plante, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc conditii specifice privind testarea si înregistrarea soiurilor, producerea, controlul calitatii si comercializarea semintelor din aceste plante, în conformitate cu prevederile comunitare.

Art. 16. - Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se pot stabili conditii speciale care sa reglementeze comercializarea unor categorii de seminte neprevazute la art. 13-15.

Art. 17. - (1) Operatorii economici înregistrati pentru comercializarea semintelor pot efectua importuri si exporturi de seminte din si în tari terte, în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, ale O.C.D.E. si cu normele interne, dupa caz.

(2) Importul de seminte din tari terte este admis cu avizul prealabil al autoritatii oficiale desemnate a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în conditiile regulilor si normelor tehnice în vigoare si ale procedurilor comunitare.

(3) Importul de seminte din tari terte, pentru speciile si soiurile la care se constata echivalenta cerintelor de producere si de control sau certificare, se admite cu respectarea prevederilor art. 14. Echivalenta se constata de autoritatea oficiala desemnata, conform procedurilor comunitare.

(4) Importatorii vor comunica efectuarea importului autoritatilor oficiale teritoriale desemnate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care vor verifica respectarea conditiilor de import si punere pe piata.

(5) Operatorii economici importatori vor înregistra cantitatile de seminte importate si exportate în Registrul de intrari si iesiri.

Art. 18. - Samânta importata circula pe piata interna în ambalajele specifice si cu etichetele originale. Reambalarea si reetichetarea sunt permise sub supraveghere oficiala si numai de catre operatorii economici înregistrati în acest scop, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 19. - Exportul de seminte în tari terte este admis pe baze contractuale, cu conditia respectarii reglementarilor interne si internationale privind circulatia semintelor destinate comertului international, a reglementarilor Comunitatii Europene sau, dupa caz, a conditiilor solicitate de importator.

CAPITOLUL III

Controlul si certificarea calitatii semintelor

Art. 20. - (1) Controlul, certificarea identitatii si testarea calitatii semintelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea si autorizarea operatorilor economici în toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii se fac de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin I.N.C.S., prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, denumite în continuare I.T.C.S.M.S., si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit în continuare L.C.C.S.M.S., în conformitate cu regulile, normele tehnice si reglementarile comunitare si internationale în vigoare.

(2) Se înfiinteaza Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor. In termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va supune Guvernului spre adoptare reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.**)

*) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 564/2003 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2003.

**) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Bancii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010.

(3) I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S. functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(4) Eliberarea certificatelor internationale pentru semintele din speciile de plante agricole si horticole se efectueaza de catre L.C.C.S.M.S. Bucuresti, care este laborator oficial, precum si de alte laboratoare ale companiilor de seminte acreditate I.S.T.A.

(5) I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S. raspund pentru documentele oficiale pe care le emit. Documentele oficiale privind certificarea calitatii semintelor, cuprinse în legislatia în vigoare, pot fi emise doar de laboratoarele autorizate, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 21. - (1) I.N.C.S., în calitate de autoritate oficiala nationala desemnata, are urmatoarele atributii:

a) instruieste, atesta, înregistreaza, elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru operatorii economici care efectueaza operatiuni de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 4-6, prin autoritatile oficiale teritoriale;

b) elaboreaza si propune spre aprobare Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale proiecte de acte normative privind calitatea semintelor si a soiurilor;

c) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea I.T.C.S.M.S. si a L.C.C.S.M.S.;

d) elaboreaza si supune spre aprobare reguli, norme si metodologii de înregistrare, producere, control, certificare, autorizare si comercializare, potrivit reglementarilor comunitare si internationale în domeniul semintelor la care România este parte, înregistreaza solicitarile anuale ale operatorilor economici de multiplicare si certificare a semintelor si urmareste aplicarea acestora;

e) asigura si exercita controlul, în scopul mentinerii calitatii semintelor, la toate categoriile, în precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;

f) asigura legatura cu structurile de specialitate din cadrul Uniunii Europene si al altor organizatii internationale specializate în domeniul semintelor si soiurilor si reprezinta România în relatiile cu acestea;

g) autorizeaza persoanele fizice sau juridice care întrunesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru a efectua inspectii în câmp, a preleva esantioane de seminte, precum si laboratoarele care testeaza calitatea semintelor, emit documente si efectueaza alte activitati specifice sub supravegherea sa;

h) poate retrage autorizarea, anula documentele emise sau masurile luate de catre persoanele fizice ori juridice autorizate, daca se constata ca au fost încalcate obligatiile ce le revin potrivit normelor si controlului de autorizare;

i) asigura instruirea si atestarea personalului oficial de specialitate, precum si a personalului operatorilor economici autorizati pentru activitati specifice;

j) monitorizeaza activitatile desfasurate de operatorii economici, prin autoritatile oficiale teritoriale, în scopul verificarii îndeplinirii continue a cerintelor prevazute la art. 5;

k) rezolva litigii de specialitate în domeniul sau de activitate.

(2) Pentru efectuarea controlului, certificarii, înregistrarii, autorizarii, supravegherii, monitorizarii testelor de calitate a semintelor si a altor servicii prestate, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor odata cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S.

Art. 22. - (1) Categoriile de samânta care se controleaza si pentru care se pot emite certificate oficiale care sa ateste identificarea si calitatea acestora, în conditiile prezentei legi, sunt:

a) samânta prebaza;

b) samânta baza;

c) samânta certificata;

d) samânta comerciala de plante oleaginoase si furajere.

(2) Categoria de samânta standard se supune unui control oficial în postcontrol pentru verificarea identitatii si puritatii varietale.

(3) Autoritatea oficiala poate, prin regulile si normele de producere, control, certificare si comercializare, sa includa mai multe generatii la categoriile de samânta prebaza sau baza ori sa subdivida aceste categorii prin generatii, în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene si ale organismelor internationale în domeniu la care România este parte sau cu reguli nationale, dupa caz.

Art. 23. - Se admit pentru control si certificare oficiala ori sub supraveghere oficiala genurile, speciile si soiurile stabilite în conditiile prezentei legi sau ale reglementarilor comunitare specifice.

Art. 24. - (1) Este interzisa comercializarea semintelor care nu respecta regulile si normele în vigoare, inclusiv cele de ambalare, închidere, sigilare si etichetare.

(2) Se interzice impunerea altor restrictii de comercializare a semintelor, în ceea ce priveste caracteristicile acestora, conditiile de examinare, marcare si închidere, decât cele prevazute de prezenta lege sau de alte reglementari specifice în vigoare.

(3) Pentru anumite specii sau grupe de specii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în conformitate cu procedurile Comunitatii Europene, poate aproba, pentru micii producatori ale caror productie si comercializare sunt destinate utilizatorilor finali si care nu sunt implicati profesional în producerea de material de înmultire, sa comercializeze pe piata locala material care nu satisface cerintele generale privind ambalarea, sistemul de închidere si etichetare, fara a aduce prejudicii reglementarilor de carantina fitosanitara si cu garantarea calitatii acestora.

Art. 25. - Pentru depasirea unor dificultati temporare de aprovizionare generala cu samânta certificata sau cu samânta standard pe teritoriul Comunitatii Europene poate fi decis, în conformitate cu procedurile Comunitatii Europene, pentru o perioada determinata, sa se comercializeze cantitati necesare de samânta dintr-o categorie ce corespunde unor cerinte mai putin stricte decât cele prevazute de regulile si normele în vigoare, precum si de seminte din soiuri care nu sunt incluse în Catalogul comun al Comunitatii Europene, catalogul national al unui stat membru, respectiv în Catalogul oficial.

CAPITOLUL IV

Piata semintelor

Art. 26. - (1) Operatorii economici - persoane fizice sau juridice - înregistrati pentru producerea de seminte pot beneficia de ajutoare financiare comunitare ori nationale pentru producerea de seminte certificate, realizata în baza unui contract sau a declaratiei de multiplicare înregistrate la autoritatea oficiala desemnata, în conditiile stabilite de reglementarile comunitare ori nationale, dupa caz.

(2) Prevederile comunitare în domeniul semintelor si materialului saditor stabilite prin directive si decizii se transpun prin acte normative nationale de implementare.

CAPITOLUL V

Testarea, înregistrarea si protectia soiurilor de plante

Art. 27. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura cadrul organizatoric pentru testarea si înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial, precum si în Registrul national al brevetelor pentru soiuri.

(2) Soiurile din speciile înregistrate în Catalogul comun al Comunitatii Europene sau în catalogul national al unui stat membru al acesteia se echivaleaza cu soiurile înregistrate în Catalogul oficial, în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare.

(3) Testarea soiurilor si înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivarii si comercializarii, acordarea brevetelor în vederea protectiei juridice a noilor soiuri, în conditiile Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, republicata, se fac de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, autoritate nationala oficiala desemnata, institutie publica în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în conformitate cu regulile si reglementarile internationale în vigoare.

Art. 28. - Semintele din soiurile radiate din Catalogul oficial, în situatiile prevazute la art. 33, mai pot fi certificate si comercializate dupa radiere pentru o perioada de pâna la data de 30 iunie a anului al treilea de la radiere.

Art. 29. - (1) Inregistrarea unui soi în Registrul soiurilor si publicarea lui în Catalogul oficial se fac prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, dupa ce s-a stabilit, în urma examinarii tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, ca îndeplineste conditiile de distinctivitate, uniformitate si stabilitate si ca pentru soiurile din speciile stabilite de reglementarile comunitare soiul poseda valoare agronomica si/sau de utilizare.

(2) Testele de distinctivitate, uniformitate si stabilitate efectuate de o institutie similara din alt stat membru al Uniunii Europene sunt oficial recunoscute.

(3) Soiurile care îndeplinesc conditiile de acordare a protectiei se înregistreaza în Registrul national al brevetelor pentru soiuri.

Art. 30. - La înregistrarea în Registrul soiurilor, fiecare soi trebuie sa fie individualizat printr-o denumire acceptata, care sa faca posibila identificarea sa, în conformitate cu procedurile Comunitatii Europene.

Art. 31. -Inscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, împuternicit în scris, însotita de chestionarul tehnic U.P.O.V., C.P.V.O. sau de ghidul national si de asigurare a cantitatilor de seminte necesare examinarii.

Art. 32. - Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinata, sau daca amelioratorul nu mai exista, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, care stabileste si mentinatorul soiului respectiv, în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.

Art. 33. - Radierea unui soi din Catalogul oficial se face prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale în cazurile în care:

a) se dovedeste necorespunzator din punctul de vedere al distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii, caracteristici pe baza carora a fost facuta înregistrarea în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial sau în Registrul national al brevetelor pentru soiuri;

b) au aparut caracteristici noi care ar fi împiedicat înregistrarea sa, necunoscute la data când s-a facut aceasta;

c) la cererea amelioratorului, a reprezentantului acestuia sau a mentinatorului soiului, dupa caz, precum si în cazul în care mentinatorul nu îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin de a prezenta în orice moment samânta necesara reproducerii soiului, conform caracteristicilor initiale existente la înregistrare, si de a se supune verificarii periodice de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor;

d) nu mai exista un mentinator al soiului înregistrat;

e) se dovedeste ca acelasi soi este înregistrat sub un alt nume;

f) titularul certificatului de înregistrare sau mentinatorul nu achita tarifele de mentinere în lista conform legislatiei în vigoare, precum si pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat;

g) dupa 10 ani de la înregistrarea soiului nu se mai solicita sau nu se mai aproba reînscrierea;

h) daca legislatia, regulamentele si prevederile directivelor comunitare din domeniu nu sunt respectate.

Art. 34. - (1) Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, denumit în continuare I.S.T.I.S., functioneaza ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) I.S.TI.S. are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza metodologia de examinare tehnica si de prezentare a noilor soiuri, în vederea înregistrarii în Registrul soiurilor si a publicarii în Catalogul oficial si în Registrul national al brevetelor pentru soiuri, tinând seama de reglementarile interne si internationale în vigoare;

b) examineaza soiurile pentru care se cere înregistrarea si/sau protectia prin efectuarea testelor de distinctivitate, uniformitate si stabilitate, precum si în functie de specie a testelor privind determinarea valorii agronomice si de utilizare;

c) elaboreaza metodologia privind protectia noilor soiuri de plante;

d) efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate, dispusa de autoritatea oficiala de control si certificare;

e) previne înstrainarea materialului biologic aflat în examinare si asigura confidentialitatea informatiilor obtinute, la cererea amelioratorului;

f) asigura depozitarea probelor de seminte si material saditor de referinta din soiurile înregistrate;

g) elaboreaza la cerere liste ale soiurilor recomandate;

h) este depozitarul Registrului soiurilor, editeaza si publica anual Catalogul oficial, Registrul national al brevetelor pentru soiuri;

i) administreaza colectiile de referinta la speciile pentru care se efectueaza testul de distinctivitate, conformitate, stabilitate (D.U.S.);

j) organizeaza si testeaza soiurile pentru care se cere înregistrarea, în propriile centre de testare a soiurilor, denumite în continuare C.T.S., în institutii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau pentru unele activitati sub supravegherea sa;

k) examineaza, la cerere, soiurile înregistrate din punct de vedere agronomic în vederea înscrierii acestora în listele soiurilor recomandate;

l) asigura legatura cu organismele si organizatiile internationale în domeniul testarii, înregistrarii soiurilor, precum si protectia soiurilor;

m) coopereaza cu institutiile similare din statele membre ale Uniunii Europene referitoare la problematica înregistrarii soiurilor si încheie contracte bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene si tari terte în domeniul de activitate;

n) efectueaza activitatea de testare a rezistentei la erbicide si la atacul daunatorilor pentru soiurile care au inclusa aceasta rezistenta, pentru care solicitantul va plati tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

o) participa la proiecte de cercetare din planul national de cercetare în colaborare cu alte unitati de cercetare agricola sau de învatamânt, precum si la proiecte internationale de cercetare.

(3) I.S.T.I.S. are în subordine C.TS.-uri, subunitatile fara personalitate juridica, amplasate în diferite conditii ecologice ale tarii care formeaza reteaua oficiala de testare a soiurilor.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a I.S.T.I.S. se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 35. - Se constituie Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante si material saditor, organism consultativ al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 36. - (1) Pentru efectuarea lucrarilor de examinare tehnica a soiurilor, solicitantul va plati, odata cu aprobarea înscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul mentinerii puritatii varietale a soiului înregistrat, sumele prevazute în tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(2) Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.S.T.I.S.

(3) Pentru efectuarea testarii soiurilor, a verificarii mentinerii soiurilor si publicarii lor anuale în Catalogul oficial si a altor servicii prestate, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor odata cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, sumele rezultate constituindu-se ca venituri proprii.

(4) Se vor constitui ca venituri proprii si veniturile obtinute din valorificarea productiei agricole, precum si alte venituri cum ar fi donatii si sponsorizari primite potrivit legii.

(5) Pentru lucrarile agricole, I.S.T.I.S. poate utiliza forta de munca sezoniera cu contract de munca pe perioada determinata.

Art. 37. - Soiurile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 29 si 30 sunt considerate înregistrate, se înscriu în Registrul soiurilor si se publica în Catalogul oficial, iar amelioratorului i se elibereaza de catre I.S.T.I.S. un certificat de înregistrare a soiului. La cerere se pot înregistra si formele parentale folosite la obtinerea hibrizilor comerciali.

Art. 38. - (1) Protectia soiurilor de plante este asigurata de catre I.S.T.I.S., începând cu data de 1 iulie 2011, potrivit Legii nr. 255/1998, republicata.

(2) Drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante din toate genurile si speciile sunt recunoscute si aparate prin acordarea de brevet de soi, în conditiile Legii nr. 255/1998, republicata.

(3) Brevetele de inventie acordate în conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, confera amelioratorului aceleasi drepturi.

(4) Dreptul de a produce si/sau de a comercializa samânta unui soi protejat se poate transmite contractual oricarei persoane fizice sau juridice, înregistrata conform prevederilor art. 4, care se angajeaza sa achite titularului de brevet o redeventa stabilita de comun acord.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) atrage plata contravalorii redeventei majorata de 5 ori si plata altor daune care rezulta din aceasta, precum si retragerea autorizatiei de productie si de comercializare a semintelor.

(6) Detinatorul brevetului de soi are dreptul sa urmareasca respectarea prevederilor contractuale prin expertiza tehnica si financiara sau pe orice cale legala, inclusiv pentru toate situatiile prevazute de Legea nr. 255/1998, republicata.

Art. 39. - Certificatul de înregistrare a soiului confera posesorului dreptul de a produce si a comercializa samânta din toate categoriile soiului respectiv si de a beneficia de drepturile care decurg din aceasta, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 40. - I.S.T.I.S. este desemnat ca institutie de depozit al materialului reproductibil pentru soiurile înregistrate în Registrul soiurilor.

Art. 41. - I.S.T.I.S. este împuternicit sa efectueze examinarile si verificarile pentru controlul mentinerii puritatii varietale a soiurilor înregistrate în Registrul soiurilor si publicate în Catalogul oficial.

Art. 42. - Dupa obtinerea certificatului de înregistrare a soiului, titularul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia I.S.T.I.S. un esantion-martor de seminte sau de plante, care se va conserva si va constitui proba de referinta.

Art. 43. - (1) Titularul certificatului de înregistrare a soiului plateste efectuarea examinarii si verificarii mentinerii identitatii si puritatii varietale, precum si a publicarii soiului, pe toata durata în care acesta este înscris în Registrul soiurilor si publicat în Catalogul oficial, conform prevederilor art. 36.

(2) Verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate în România se efectueaza conform metodologiei si tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

Art. 44. - (1) I.N.C.S., prin autoritatile oficiale subordonate, poate dispune retinerea oricarei cantitati de samânta pregatita pentru comercializare, în timpul sau dupa comercializare, gasita fara documente de calitate ori de stare fitosanitara, prevazute de legislatia în vigoare, sau cu documente necorespunzatoare dispozitiilor legale, pâna la clarificarea situatiei, dupa caz.

(2) In cazul în care samânta nu corespunde conditiilor legale în vigoare, autoritatea prevazuta la alin. (1) interzice comercializarea si dispune returnarea acesteia, folosirea în alte scopuri, blocarea si/sau distrugerea pe cheltuiala titularului.

Art. 45. - Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii si comercializarea semintelor urmatoarele fapte:

a) comercializarea de seminte necontrolate, necertificate sau provenite de la persoane fizice ori juridice neînregistrate, conform prevederilor legale;

b) producerea, prelucrarea si comercializarea de seminte, fara autorizatia eliberata de I.N.C.S., prin autoritatile teritoriale de control si certificare a semintelor, cu exceptia celor prevazute la art. 24 alin. (3);

c) neasigurarea masurilor corespunzatoare mentinerii calitatii, puritatii si identitatii la recoltarea, conditionarea sau prelucrarea semintelor destinate comercializarii;

d) depozitarea si transportul semintelor fara documente care sa ateste calitatea si identitatea acestora, precum si neasigurarea masurilor de protectie a calitatii si a autenticitatii lor;

e) lipsa registrului de intrari si iesiri prevazut la art. 5 lit. b), tinerea necorespunzatoare a evidentei producerii, intrarilor, iesirilor si stocurilor de seminte;

f) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor, precum si evidentele prevazute la lit. e), la cererea autoritatii oficiale de control, împuternicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

g) înscrierea unor date eronate în documentele de atestare a calitatii semintelor;

h) comercializarea de seminte fara documente care sa ateste calitatea si starea fitosanitara corespunzatoare pentru însamântare;

i) comercializarea de seminte care nu corespund normelor în vigoare;

j) nerespectarea regulilor si normelor în vigoare în toate stadiile de producere, prelucrare si comercializare a semintelor;

k) introducerea în tara si comercializarea de seminte din terte tari, fara avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau neconforme cu reglementarile în vigoare.

Art. 46. - Faptele prevazute la art. 45 constituie contraventii în masura în care nu intra sub incidenta Codului penal.

Art. 47. - (1) Contraventiile prevazute la art. 45 se sanctioneaza cu amenda aplicata persoanelor fizice sau juridice, dupa caz, astfel:

a) cea de la lit. d), cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;

b) cele de la lit. c), e) si h), cu amenda de la 3.001 lei la 5.000 lei;

c) cele de la lit. a), b) si i), cu amenda de la 5.001 lei la 8.000 lei;

d) cele de la lit. f), g), j) si k), cu amenda de la 8.001 lei la 12.000 lei.

(2) Valoarea amenzilor va fi actualizata prin hotarâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

Art. 48. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 si 47 se fac de catre persoanele împuternicite de I.N.C.S. si de catre camerele agricole, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale poate împuternici si alte persoane care sa constate contraventiile si sa aplice sanctiuni.

(2) Contraventiilor prevazute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor publice ale administratiei centrale si locale va sprijini autoritatile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu privire la cazurile de încalcare a prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 49. - Prevederile prezentei legi se aplica si soiurilor care sunt înscrise în Registrul soiurilor si, respectiv, în Catalogul oficial, la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va lua masuri ca, pentru toate soiurile înscrise în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, sa emita certificate de înregistrare a soiurilor si sa stabileasca dreptul de mentinator institutelor, statiunilor agricole, institutiilor de învatamânt superior si altor amelioratori sau operatori economici, la solicitarea acestora.

Art. 50. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 75/1995, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 alin. (1) teza întâi, precum si orice alte dispozitii contrare.

ANEXA

DEFINIREA

termenilor de specialitate utilizati în lege

1. Samânta înseamna orice material de reproducere sau plantare: seminte, fructe, material saditor produs prin orice metode de înmultire, destinat multiplicarii ori pentru productia de consum alimentar sau industrial. Materialul saditor înseamna materialul de înmultire si plantare compus din: plante, parti ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate înmultirii si productiei de plante destinate plantarii.

2. Soiul înseamna un grup de plante apartinând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care:

a) se diferentiaza clar de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter distinct, precis si putin fluctuant, ce poate fi definit si descris, sau prin mai multe caractere a caror combinatie este de natura sa dea calitatea de nou (distinctivitate);

b) este uniform pentru ansamblul caracterelor luate în considerare de reglementarile în vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui numar foarte redus de forme atipice, tinând seama de particularitatile de reproducere (uniformitate);

c) este stabil în caracterele sale esentiale, adica în urma reproducerii sau multiplicarii succesive ori la sfârsitul fiecarui ciclu de reproducere, caracterele esentiale ramân asa cum au fost descrise initial (stabilitate);

d) este considerat soi si hibridul cu formele parentale ale acestuia.

3. Soiul protejat înseamna soiul nou-creat pentru care a fost acordat un brevet de soi.

4. Plantele cuprind plantele agricole si horticole.

5. Amelioratorul înseamna:

a) persoana fizica sau juridica care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un nou soi;

b) persoana care a angajat persoana prevazuta la lit. a) sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, daca contractul prevede ca dreptul de ameliorator apartine celei dintâi;

c) succesorul în drepturi al persoanei prevazute la lit. a) sau b), dupa caz.

6. Mentinatorul înseamna persoana fizica sau juridica indicata în Registrul soiurilor ca responsabila pentru mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data înscrierii în Registrul soiurilor.

Mentinatorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana careia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzactie legala.

7. Prelucrarea cuprinde cel putin una dintre urmatoarele operatiuni: conditionarea, incluzând: precuratarea, uscarea, curatarea, sortarea, fasonarea, tratarea, dupa caz; formarea loturilor; ambalarea si etichetarea, precum si operatiuni auxiliare ca: depozitarea, pastrarea si transportul semintelor.

8. Comercializarea înseamna vânzarea, detinerea în vederea vânzarii, oferta pentru vânzare si orice cedare, furnizare sau transfer, în scopul unei exploatari comerciale a semintei la terti, fie ca este sau nu este remunerata.

Nu fac obiectul comercializarii:

a) livrarea de seminte la organismele oficiale de testare si inspectie;

b) furnizarea de seminte la prestatorii de servicii în vederea transformarii sau conditionarii, atât timp cât prestatorul de servicii nu obtine un drept asupra semintei furnizate astfel;

c) furnizarea de seminte brute, sub anumite conditii, la prestatorii de servicii, în vederea producerii unor materii prime agricole destinate pentru scopuri industriale, sau de seminte înmultite pentru acest scop (procesare), atât timp cât prestatorul de servicii nu obtine un drept nici asupra semintei furnizate, nici asupra produsului recoltei.

9. Categoriile de seminte din procesul de producere (multiplicare) sunt definite dupa cum urmeaza:

a) samânta amelioratorului înseamna samânta:

- produsa de catre sau sub directa responsabilitate a amelioratorului ori a mentinatorului, folosind selectia conservativa sau alte metode stiintifice specifice;

- care este destinata producerii semintelor de prebaza;

- care satisface cerintele impuse de reglementarile în vigoare privind puritatea varietala pentru semintele de prebaza;

b) samânta de prebaza înseamna samânta din toate verigile biologice dintre samânta amelioratorului si samânta de baza, care:

- a fost produsa de sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;

- a fost produsa din samânta amelioratorului ori din samânta de prebaza;

- este destinata producerii de samânta de prebaza sau de baza;

- satisface cerintele impuse de reglementarile în vigoare specificate pentru semintele de prebaza;

c) samânta de baza înseamna samânta:

- produsa de catre sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;

- care a fost produsa din samânta de prebaza;

- care este destinata producerii de samânta certificata;

- care satisface cerintele impuse de reglementarile în vigoare specificate pentru semintele de baza;

d) samânta certificata înseamna:

- în cazul hibrizilor, samânta produsa în loturi de hibridare din samânta de baza si care este destinata producerii de recolta pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;

- în cazul soiurilor, samânta produsa direct din samânta de baza pentru reînmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementarile în vigoare specificate pentru semintele certificate;

- la cererea autorului sau a mentinatorului poate fi obtinuta dintr-o samânta de prebaza;

e) samânta comerciala înseamna samânta care:

- are identitate ca specie;

- corespunde conditiilor impuse de reglementarile Uniunii Europene în vigoare specificate pentru semintele comerciale;

- corespunde, în urma unui examen, conditiilor de valoare culturala prevazute în normele în vigoare;

f) samânta standard de legume înseamna samânta care:

- are suficienta identitate si puritate varietala;

- este destinata în principal productiei de consum;

- corespunde conditiilor din normele în vigoare;

- este verificata în postcontrol oficial si corespunde din punct de vedere al identitatii si puritatii varietale;

g) material standard de vita-de-vie înseamna materialul vegetativ care:

- poseda identitate si puritate varietala;

- este destinat pentru producerea de plante tinere de vita-de-vie sau parti de planta ori pentru productia de struguri;

- corespunde conditiilor din normele în vigoare;

- în urma examinarii oficiale se constata ca îndeplineste conditiile de mai sus.

10. Inregistrarea operatorilor economici înseamna operatiunea de admitere a unei activitati pe care un operator economic, persoana fizica sau juridica, doreste sa o efectueze în cadrul obiectului sau de activitate, daca sunt îndeplinite conditiile tehnice si organizatorice preliminare desfasurarii respectivei activitati.

11. Contractul de multiplicare înseamna contractul de prestare de servicii care prevede conditiile tehnice si financiare de realizare a productiei de seminte multiplicate, încheiat, în conditiile legii, între proprietarul semintelor destinate multiplicarii sau reprezentantul acestuia si un agricultor multiplicator.

12. Declaratia de multiplicare înseamna cererea persoanelor fizice sau juridice înregistrate pentru producerea de seminte, adresata autoritatii de certificare, în vederea admiterii culturii semincere, destinata multiplicarii, pentru inspectia în câmp.

13. Supravegherea oficiala înseamna procedura prin care autoritatea competenta urmareste si verifica activitatea specifica a unei persoane fizice sau juridice autorizate de autoritatea respectiva sa desfasoare o anumita activitate în numele sau.

14. Monitorizarea oficiala înseamna procedura prin care autoritatea competenta, prin inspectorii oficiali, urmareste sistematic procesul de implementare si respectare a legislatiei în vigoare, pe parcursul activitatii de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si a materialului saditor, înregistreaza si comunica rezultatele catre entitatile direct implicate, în scopul îmbunatatirii permanente a calitatii serviciului prestat.

15. Catalogul oficial înseamna Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 266/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 266 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 266/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu