Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 26 din 2 martie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 din 5 martie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

(2) Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii."

2.  La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile prevăzute de lege;

b)  auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale;

c)  misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;

d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră;

e) audit intern.

(3) Auditorii financiari pot desfăşura şi alte activităţi, precum:

a) consultanţă financiar-contabilă;

b) management financiar-contabil;

c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;

d)  expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective şi a principiului independenţei, după caz."

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial.

(2)  Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.

(3) Camera elaborează următoarele reglementări:

a)  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:

- organele de conducere a Camerei şi modul de alegere a acestora;

- atribuţiile şi răspunderile Camerei;

- regulile şi condiţiile de atribuire, respectiv de retragere a calităţii de auditor financiar, în condiţiile legii;

- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;

-   regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sancţiunilor disciplinare şi procedura de disciplină, în condiţiile legii;

-  alte norme necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Camerei;

b) codul etic;

c) standardele de audit;

d)   normele de desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale;

e) normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar;

f) regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;

g) normele privind procedurile minimale de audit;

h) normele privind documentarea în audit;

i) normele privind sistemul de asigurare a calităţii;

j) normele privind raportarea auditului.

(4) Reglementările prevăzute la alin. (3) lit. b)-j) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei.

(5) Camera are următoarele atribuţii:

a)  atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare;

b) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

c) controlează calitatea activităţii de audit financiar;

d) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţă cu prevederile legii şi cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu;

e) adoptă normele interne privind activitatea Camerei;

f)   retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;

g) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România;

h) adoptă alte norme privind auditul statutar, în condiţiile legii;

i) adoptă reguli, norme şi instrucţiuni în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care să se asigure respectarea prevederilor legii."

4.  La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.

5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice.

(2)  Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în condiţiile legii.

(3)  Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul public pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere."

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele aprobate de Cameră.

(2)  Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice a căror testare este inclusă în examen, persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de cel puţin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate.

(3) Camera poate stabili, prin norme proprii, condiţiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută pentru accesul la stagiu, precum şi de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională."

7.  Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Atribuirea calităţii de auditor financiar, educaţie continuă şi recunoaştere reciprocă"

8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Cameră."

9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Camera stabileşte norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi pentru înregistrarea auditorilor financiari şi a entităţilor de audit din terţe ţări."

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de competenţă profesională prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi aptitudinea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. Este interzisă instituirea oricăror excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practică din cadrul examenului de competenţă profesională."

11.   După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 şi 132, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice şi competenţele profesionale la un nivel înalt. Camera emite norme cuprinzând obligaţiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesională continuă a acestora.

(2)  Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă se sancţionează potrivit reglementărilor emise în acest sens.

(3)  Camera adoptă standardele de etică profesională şi normele de control intern de calitate al activităţii auditorilor financiari.

Art. 132. - (1) Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari.

(2) Camera emite norme şi proceduri de revizuire a calităţii activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, potrivit legii."

12. Articolul 17 se abrogă.

13. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenţă şi integritate prevăzute de legislaţia în domeniu."

14. Articolul 19 se abrogă.

15. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII

Supravegherea publică"

16. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, potrivit legii."

17. Articolele 27 şi 28 se abrogă.

18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - La entităţile economice ale căror situaţii financiare trebuie auditate, precum şi la entităţile care optează pentru auditarea situaţiilor financiare auditul se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi legislaţiei în vigoare."

19. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei, cu consultarea acesteia şi a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar."

20. Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

Registrul public"

21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi se înscriu în Registrul public.

(2)  Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)  Modificările intervenite în Registrul public se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I."

22.  Titlul capitolul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IX

Investigaţii şi sancţiuni"

23. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Incălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a reglementărilor emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară."

24.   După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, procedura de constatare şi sancţionare a acestora, precum şi răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de Cameră."

25. Articolul 33 se abrogă.

26.   Capitolul X „Dispoziţii tranzitorii", cuprinzând articolele 34-37, se abrogă.

27. Articolul 38 se abrogă.

28.  La articolul 39, alineatul (2) se abrogă.

29.   După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 40, cu următorul cuprins:

„Art. 40. - Hotărârile Conferinţei Camerei, ale Consiliului Camerei, precum şi legislaţia care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 26/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 26 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu