Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 241 din 12 iulie 1947

pentru punerea in aplicare in Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare din 27 aprilie 1938

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN:            LEGISLATIA CIVILA UZUALA vol. II


SmartCity3


                            Extras
    Art. 1
    Se pune in aplicare pe tot cuprinsul Transilvaniei legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare din 27 aprilie 1938, potrivit prevederilor articolelor ce urmeaza.
    Art. 2
    In toate cazurile cand legislatia romana acorda un privilegiu, fie general asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, fie special imobiliar, sau o ipoteca legala, pentru garantarea vreunui drept ori creanta, se va putea cere inscrierea acelui privilegiu sau a ipotecii legale in cartea funciara.
--------------------
    Cu privire la privilegii a se vedea art. 1727 Si 1737 C. civ.
    Cu privire la ipoteca legala a se vedea art. 902, alin. 2, art. 1753, pct. 3 si art. 1768 C. civ.

    Art. 3
    Inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.
    In cazurile prevazute de articolele 67-71 inclusiv din legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, se va proceda potrivit normelor acolo prevazute.
----------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

    Art. 4
    Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere.
-------------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

    Art. 5
    Privilegiile si ipotecile legale capata rang prin inscrierea lor in cartea funciara, potrivit prevederilor legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
    Se excepteaza de la regula de mai sus, privilegiul cheltuielilor de judecata si privilegiile statului, care raman guvernate de legile care le reglementeaza.
-------------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

    Art. 6
    Posesiunea ceruta in vederea uzucapiunii, in cazurile prevazute de articolele 27 si 28 din legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de Codul civil.
    Prescriptiile implinite, precum si cele incepute inaintea punerii in aplicare a prezentei legi sunt cirmuite, in ce priveste natura, durata si efectele lor, de dispozitiile legii sub care au inceput.
    In cazul prevazut de alineatul precedent, posesorul va putea cere de la instanta competenta in circumscriptia careia este situat imobilul constatarea uzucapiunii implinite. Actiunea va fi introdusa atat impotriva titularului inscris in cartea funciara, cat si impotriva tertilor care au dobandit drepturi prin inscrierea lor in cartea funciara. Vor ramane totusi neatinse drepturile pe care tertii le-au dobandit cu buna-credinta, prin act juridic cu titlul oneros, increzindu-se in cuprinsul cartii funciare.
------------------------
    Cu privire la posesia ceruta in vederea uzucapiunii, a se vedea art. 1847 si urm. C. civ.

    Art. 7
    Dreptul de proprietate dobandit pe cale de accesiune se va putea inscrie in cartea funciara in temeiul unei hotarari judecatoresti, data dupa ascultarea partilor interesate si pe baza unei expertize facute de un tehnician cadastral autorizat.
----------------------
    Cu privire la accesiune, a se vedea art. 489 si urm. C. civ.

    Art. 9
    In cazul prevazut de articolul 51 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, instanta va incuviinta inscrierea provizorie a radierii dreptului de ipoteca, daca oferta reala si consemnatiunea, facandu-se potrivit prevederilor legale, se alatura la cererea de radiere si un certificat eliberat de catre institutia unde s-a efectuat consemnatiunea, prin care se atesta ca debitorul a renuntat la dreptul de a retrage suma consemnata.
----------------------
    Cu privire la oferta reala si la consemnatiuni, a se vedea art. 1114 si urm. C. civ. si art. 586 si urm. C. proc. civ.

    Art. 10
    Se vor putea nota in cartea funciara, in afara de cele prevazute in articolul 81 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, si urmatoarele:
    1. sentinta de admitere a moratoriului;
    2. poprirea unei creante ipotecare.
-----------------------
    1. Cu privire la moratoriu, a se vedea art. 834 si urm. din Codul comercial.
    2. Cu privire la poprire, a se vedea art. 452 si urm. C proc. civ.

    Art. 11
    Ordonanta prin care se dispune facerea popririi asupra unei creante ipotecare se va comunica din oficiu sectiunii de carte funciara, care, dupa notare, o va comunica tertului poprit.
    Daca dupa notarea popririi, cesionarul creantei ipotecare cere inscrierea cesiunii in favoarea sa, instanta o va incuviinta sub rezerva dreptului creditorului popritor, ce i se cuvine potrivit normelor de drept comun.
-------------------------
    A se vedea, de asemenea, nota 2 de la art. 10.

    Art. 12
    Creditorii urmaritori vor putea cere intabularea stramutarii creantei ipotecare poprite in temeiul hotararii irevocabile *1) de validare.
    Daca insa s-au facut mai multe popriri asupra aceleiasi creante ipotecare, pentru care insa procedura de validare este in curs in fata mai multor instante, intabularea stramutarii dreptului de ipoteca in favoarea creditorului care a obtinut hotararea irevocabila *1) de validare se va face sub rezerva dreptului celorlalti creditori popritori.
    Art. 13
    Notarea opririi de a instraina sau de a greva nu impiedica inscrierea dreptului, daca rangul a fost asigurat potrivit articolului 88 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, inainte de prezentarea cererii de notare. Ea nu impiedica justificarea unei inscrieri provizorii.
    Art. 14
    Contractele de locatiune incheiate pe un termen ce depaseste 3 ani, precum si cesiunile de venituri pe timp mai mare de 2 ani, devin opozabile tertilor numai prin notarea lor in cartea funciara.
    Art. 15
    In caz de separatie de patrimonii, drepturile creditorilor si legatarilor se conserva numai prin notare.
    Prin notare, separatia de patrimonii va produce efectele determinate de Codul civil.
-------------------
    *1) Hotarare definitiva, potrivit art. 377 C. proc. civ.
Notarea se poate cere cat timp mostenitorul este inscris ca proprietar in cartea funciara.
--------------------
    Cu privire la separatia de patrimonii, a se vedea art. 781 si urm. si art. 1743 si 1745 C. civ.

    Art. 16
    Daca s-a renuntat la separatia de patrimonii, radierea se va putea cere in temeiul inscrisului de renuntare la acest beneficiu.
    In cazul cand radierea se cere pentru novatiunea creantei prin acceptarea mostenitorului ca debitor, instanta de carte funciara se va pronunta asupra cererii, dupa ascultarea partilor interesate.
    Daca partile nu se inteleg, instanta de carte funciara le va indruma la proces, iar radierea notarii separatiei de patrimonii se va face in temeiul hotararii judecatoresti irevocabile *1).
    Art. 18
    Donatorul va putea cere notarea in cartea funciara a cererii de revocarea liberalitatii in cazurile prevazute de art. 829 si 930 din Codul civil.
    Revocarea liberalitatii pentru ingratitudine si pentru survenire de copil nu va aduce nici o stirbire drepturilor reale dobandite cu titlu oneros asupra unui imobil cuprins in donatie de o terta persoana de buna-credinta, daca aceste drepturi au fost dobandite inainte de notarea cererii de revocare.
    Regula de mai sus se aplica si revocarii pentru neindeplinirea sarcinii sau conditiei, afara numai daca conditia a fost notata in cartea funciara.
    Raportul in natura a bunurilor imobiliare ce fac parte din succesiune nu aduce atingere sarcinilor si instrainarilor consimtite de catre proprietarul tabular.
    Art. 19
    Daca in contractul de donatie s-a stipulat intoarcerea bunurilor daruite la donator, atat pentru cazul cand donatarul ar muri inaintea lui, cat si pentru cazul cand si donatarul si descendentii sai ar muri inaintea sa, dreptul la intoarcere se va nota in cartea funciara, potrivit art. 79, alin. 2 si 81, pct. 5, din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
    Radierea notarii nu se va savarsi, in cazul prevazut de art. 84, alin. 2 din legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
    Daca bunurile daruite se intorc la donator, o data cu inscrierea dreptului in favoarea acestuia, se vor radia din oficiu instrainarile si grevarile facute dupa notare.
-----------------------
    *1) Hotarare definitiva, potrivit art. 377 C. proc. civ.

    Se mentin locatiile facute pe un termen de cel mult 5 ani, cesiunile de venituri pe un termen de cel mult 2 ani, precum si notarile privitoare la actiunile ce au fost introduse si impotriva donatorului.
-----------------------
    Cu privire la stipularea intoarcerii bunurilor daruite, a se vedea art. 825 C. civ.

    Art. 20
    Daca donatia s-a facut in vederea incheierii unei casatorii, la cererea de inscriere se va alatura si extractul din registrul casatoriilor *1).
    Cat timp insa casatoria nu este celebrata, se va putea cere notarea donatiei facuta in vederea incheierii casatoriei.
    Daca o asemenea donatie este cuprinsa in conventia matrimoniala, o data cu notarea prevazuta de articolul 81, punctul 3 din sus-mentionata lege, se vor nota din oficiu si donatiile facute in vederea incheierii casatoriei.
------------------------
    Dispozitiile art. 1123-1293 C. civ. privitoare la contractul de casatorie au fost abrogate in mod expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

    Art. 24
    Daca contractul cuprinde o donatie de bunuri prezente facuta intre soti, in timpul casatoriei, in textul inscrierii se va arata, atat calitatea de sot, cum si ca o asemenea donatie este intotdeauna revocabila, potrivit art. 937 din Codul civil.
    Daca sotul donator revoca donatia, se va proceda potrivit celor prevazute de art. 19, alin. 3 si 4.
    Art. 41
    Rectificarea cuprinsului protocolului sau al cartii funciare se va putea cere si de partea interesata in cazurile prevazute de art. 185 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, ale carei dispozitii se vor aplica in mod corespunzator.
    In asemenea caz, sectiunea de carte funciara a tribunalului popular va delega un judecator care, asistat fiind de un conducator de carte funciara delegat, va proceda la investigatiile necesare, dupa ascultarea partilor interesate.
    Sectiunea de carte funciara va hotari prin incheiere, in temeiul constatarilor facute si consemnate intr-un proces-verbal potrivit art. 121 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
----------------------
    *1) Certificat de casatorie, potrivit art. 18 din Codul familiei.

    1. Art. 121 al Legii din 27.IV.1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare are urmatorul cuprins:
    "Instanta de carte funciara va cerceta daca fata de aratarile cuprinse in cartea funciara cererea poate fi incuviintata in temeiul inscrisurilor prezentate.
    Partile vor fi citate numai in cazurile prevazute de lege.
    Cererea poate fi incuviintata in intregime sau in parte.
    Daca lipsurile constatate din oficiu nu impiedica incuviintarea cererii, ea va fi admisa, dispunindu-se totodata si intregirea lor".
    2. Art. 185 al legii din 27.IV.1938 are urmatorul cuprins:
    "Daca s a constatat ca o carte funciara in intregime sau o parte insemnata a ei este cu totul obscura din cauza numeroaselor schimbari ivite, fie in cuprinsul imobilelor, fie in persoana proprietarilor sau pentru orice alta cauza, Ministerul Justitiei, in urma raportului instantei funciare si dupa avizul prealabil al tribunalului competent, va putea sa ordone chiar o noua intocmire a cartii funciare, aplicandu se in acest caz dispozitiile legii de fata".
SmartCity5

COMENTARII la Legea 241/1947

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 241 din 1947
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu