Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 241 din 12 iulie 1947

pentru punerea in aplicare in Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare din 27 aprilie 1938

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN:            LEGISLATIA CIVILA UZUALA vol. II


SmartCity3


                            Extras
    Art. 1
    Se pune in aplicare pe tot cuprinsul Transilvaniei legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare din 27 aprilie 1938, potrivit prevederilor articolelor ce urmeaza.
    Art. 2
    In toate cazurile cand legislatia romana acorda un privilegiu, fie general asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, fie special imobiliar, sau o ipoteca legala, pentru garantarea vreunui drept ori creanta, se va putea cere inscrierea acelui privilegiu sau a ipotecii legale in cartea funciara.
--------------------
    Cu privire la privilegii a se vedea art. 1727 Si 1737 C. civ.
    Cu privire la ipoteca legala a se vedea art. 902, alin. 2, art. 1753, pct. 3 si art. 1768 C. civ.

    Art. 3
    Inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.
    In cazurile prevazute de articolele 67-71 inclusiv din legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, se va proceda potrivit normelor acolo prevazute.
----------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

    Art. 4
    Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere.
-------------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

    Art. 5
    Privilegiile si ipotecile legale capata rang prin inscrierea lor in cartea funciara, potrivit prevederilor legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
    Se excepteaza de la regula de mai sus, privilegiul cheltuielilor de judecata si privilegiile statului, care raman guvernate de legile care le reglementeaza.
-------------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

    Art. 6
    Posesiunea ceruta in vederea uzucapiunii, in cazurile prevazute de articolele 27 si 28 din legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de Codul civil.
    Prescriptiile implinite, precum si cele incepute inaintea punerii in aplicare a prezentei legi sunt cirmuite, in ce priveste natura, durata si efectele lor, de dispozitiile legii sub care au inceput.
    In cazul prevazut de alineatul precedent, posesorul va putea cere de la instanta competenta in circumscriptia careia este situat imobilul constatarea uzucapiunii implinite. Actiunea va fi introdusa atat impotriva titularului inscris in cartea funciara, cat si impotriva tertilor care au dobandit drepturi prin inscrierea lor in cartea funciara. Vor ramane totusi neatinse drepturile pe care tertii le-au dobandit cu buna-credinta, prin act juridic cu titlul oneros, increzindu-se in cuprinsul cartii funciare.
------------------------
    Cu privire la posesia ceruta in vederea uzucapiunii, a se vedea art. 1847 si urm. C. civ.

    Art. 7
    Dreptul de proprietate dobandit pe cale de accesiune se va putea inscrie in cartea funciara in temeiul unei hotarari judecatoresti, data dupa ascultarea partilor interesate si pe baza unei expertize facute de un tehnician cadastral autorizat.
----------------------
    Cu privire la accesiune, a se vedea art. 489 si urm. C. civ.

    Art. 9
    In cazul prevazut de articolul 51 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, instanta va incuviinta inscrierea provizorie a radierii dreptului de ipoteca, daca oferta reala si consemnatiunea, facandu-se potrivit prevederilor legale, se alatura la cererea de radiere si un certificat eliberat de catre institutia unde s-a efectuat consemnatiunea, prin care se atesta ca debitorul a renuntat la dreptul de a retrage suma consemnata.
----------------------
    Cu privire la oferta reala si la consemnatiuni, a se vedea art. 1114 si urm. C. civ. si art. 586 si urm. C. proc. civ.

    Art. 10
    Se vor putea nota in cartea funciara, in afara de cele prevazute in articolul 81 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, si urmatoarele:
    1. sentinta de admitere a moratoriului;
    2. poprirea unei creante ipotecare.
-----------------------
    1. Cu privire la moratoriu, a se vedea art. 834 si urm. din Codul comercial.
    2. Cu privire la poprire, a se vedea art. 452 si urm. C proc. civ.

    Art. 11
    Ordonanta prin care se dispune facerea popririi asupra unei creante ipotecare se va comunica din oficiu sectiunii de carte funciara, care, dupa notare, o va comunica tertului poprit.
    Daca dupa notarea popririi, cesionarul creantei ipotecare cere inscrierea cesiunii in favoarea sa, instanta o va incuviinta sub rezerva dreptului creditorului popritor, ce i se cuvine potrivit normelor de drept comun.
-------------------------
    A se vedea, de asemenea, nota 2 de la art. 10.

    Art. 12
    Creditorii urmaritori vor putea cere intabularea stramutarii creantei ipotecare poprite in temeiul hotararii irevocabile *1) de validare.
    Daca insa s-au facut mai multe popriri asupra aceleiasi creante ipotecare, pentru care insa procedura de validare este in curs in fata mai multor instante, intabularea stramutarii dreptului de ipoteca in favoarea creditorului care a obtinut hotararea irevocabila *1) de validare se va face sub rezerva dreptului celorlalti creditori popritori.
    Art. 13
    Notarea opririi de a instraina sau de a greva nu impiedica inscrierea dreptului, daca rangul a fost asigurat potrivit articolului 88 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, inainte de prezentarea cererii de notare. Ea nu impiedica justificarea unei inscrieri provizorii.
    Art. 14
    Contractele de locatiune incheiate pe un termen ce depaseste 3 ani, precum si cesiunile de venituri pe timp mai mare de 2 ani, devin opozabile tertilor numai prin notarea lor in cartea funciara.
    Art. 15
    In caz de separatie de patrimonii, drepturile creditorilor si legatarilor se conserva numai prin notare.
    Prin notare, separatia de patrimonii va produce efectele determinate de Codul civil.
-------------------
    *1) Hotarare definitiva, potrivit art. 377 C. proc. civ.
Notarea se poate cere cat timp mostenitorul este inscris ca proprietar in cartea funciara.
--------------------
    Cu privire la separatia de patrimonii, a se vedea art. 781 si urm. si art. 1743 si 1745 C. civ.

    Art. 16
    Daca s-a renuntat la separatia de patrimonii, radierea se va putea cere in temeiul inscrisului de renuntare la acest beneficiu.
    In cazul cand radierea se cere pentru novatiunea creantei prin acceptarea mostenitorului ca debitor, instanta de carte funciara se va pronunta asupra cererii, dupa ascultarea partilor interesate.
    Daca partile nu se inteleg, instanta de carte funciara le va indruma la proces, iar radierea notarii separatiei de patrimonii se va face in temeiul hotararii judecatoresti irevocabile *1).
    Art. 18
    Donatorul va putea cere notarea in cartea funciara a cererii de revocarea liberalitatii in cazurile prevazute de art. 829 si 930 din Codul civil.
    Revocarea liberalitatii pentru ingratitudine si pentru survenire de copil nu va aduce nici o stirbire drepturilor reale dobandite cu titlu oneros asupra unui imobil cuprins in donatie de o terta persoana de buna-credinta, daca aceste drepturi au fost dobandite inainte de notarea cererii de revocare.
    Regula de mai sus se aplica si revocarii pentru neindeplinirea sarcinii sau conditiei, afara numai daca conditia a fost notata in cartea funciara.
    Raportul in natura a bunurilor imobiliare ce fac parte din succesiune nu aduce atingere sarcinilor si instrainarilor consimtite de catre proprietarul tabular.
    Art. 19
    Daca in contractul de donatie s-a stipulat intoarcerea bunurilor daruite la donator, atat pentru cazul cand donatarul ar muri inaintea lui, cat si pentru cazul cand si donatarul si descendentii sai ar muri inaintea sa, dreptul la intoarcere se va nota in cartea funciara, potrivit art. 79, alin. 2 si 81, pct. 5, din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
    Radierea notarii nu se va savarsi, in cazul prevazut de art. 84, alin. 2 din legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
    Daca bunurile daruite se intorc la donator, o data cu inscrierea dreptului in favoarea acestuia, se vor radia din oficiu instrainarile si grevarile facute dupa notare.
-----------------------
    *1) Hotarare definitiva, potrivit art. 377 C. proc. civ.

    Se mentin locatiile facute pe un termen de cel mult 5 ani, cesiunile de venituri pe un termen de cel mult 2 ani, precum si notarile privitoare la actiunile ce au fost introduse si impotriva donatorului.
-----------------------
    Cu privire la stipularea intoarcerii bunurilor daruite, a se vedea art. 825 C. civ.

    Art. 20
    Daca donatia s-a facut in vederea incheierii unei casatorii, la cererea de inscriere se va alatura si extractul din registrul casatoriilor *1).
    Cat timp insa casatoria nu este celebrata, se va putea cere notarea donatiei facuta in vederea incheierii casatoriei.
    Daca o asemenea donatie este cuprinsa in conventia matrimoniala, o data cu notarea prevazuta de articolul 81, punctul 3 din sus-mentionata lege, se vor nota din oficiu si donatiile facute in vederea incheierii casatoriei.
------------------------
    Dispozitiile art. 1123-1293 C. civ. privitoare la contractul de casatorie au fost abrogate in mod expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

    Art. 24
    Daca contractul cuprinde o donatie de bunuri prezente facuta intre soti, in timpul casatoriei, in textul inscrierii se va arata, atat calitatea de sot, cum si ca o asemenea donatie este intotdeauna revocabila, potrivit art. 937 din Codul civil.
    Daca sotul donator revoca donatia, se va proceda potrivit celor prevazute de art. 19, alin. 3 si 4.
    Art. 41
    Rectificarea cuprinsului protocolului sau al cartii funciare se va putea cere si de partea interesata in cazurile prevazute de art. 185 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, ale carei dispozitii se vor aplica in mod corespunzator.
    In asemenea caz, sectiunea de carte funciara a tribunalului popular va delega un judecator care, asistat fiind de un conducator de carte funciara delegat, va proceda la investigatiile necesare, dupa ascultarea partilor interesate.
    Sectiunea de carte funciara va hotari prin incheiere, in temeiul constatarilor facute si consemnate intr-un proces-verbal potrivit art. 121 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.
----------------------
    *1) Certificat de casatorie, potrivit art. 18 din Codul familiei.

    1. Art. 121 al Legii din 27.IV.1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare are urmatorul cuprins:
    "Instanta de carte funciara va cerceta daca fata de aratarile cuprinse in cartea funciara cererea poate fi incuviintata in temeiul inscrisurilor prezentate.
    Partile vor fi citate numai in cazurile prevazute de lege.
    Cererea poate fi incuviintata in intregime sau in parte.
    Daca lipsurile constatate din oficiu nu impiedica incuviintarea cererii, ea va fi admisa, dispunindu-se totodata si intregirea lor".
    2. Art. 185 al legii din 27.IV.1938 are urmatorul cuprins:
    "Daca s a constatat ca o carte funciara in intregime sau o parte insemnata a ei este cu totul obscura din cauza numeroaselor schimbari ivite, fie in cuprinsul imobilelor, fie in persoana proprietarilor sau pentru orice alta cauza, Ministerul Justitiei, in urma raportului instantei funciare si dupa avizul prealabil al tribunalului competent, va putea sa ordone chiar o noua intocmire a cartii funciare, aplicandu se in acest caz dispozitiile legii de fata".
SmartCity5

COMENTARII la Legea 241/1947

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 241 din 1947
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu