Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.233 din 09.08.2018

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 14 august 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire - construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice centrale, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi altor construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivităţii laterale, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru împădurirea terenurilor degradate, precum şi lucrărilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducţiuni, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, lucrări de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de conservare sau de amenajare a spaţiilor verzi, lucrări de regenerare urbană, lucrări de protecţie şi de restaurare a clădirilor de patrimoniu. 2. La articolul 2 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducţiunilor, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare; i)lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar; 3. La articolul 2 alineatul (1), după litera j) se introduc şapte noi litere, literele k)-q), cu următorul cuprins: k)lucrări de interes public local de conservare a spaţiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de amenajare de noi spaţii verzi, în oraşe şi municipii; l)lucrări de interes public local de regenerare urbană a terenurilor neconstruite şi a imobilelor care au avut destinaţie industrială din intravilanul oraşelor şi municipiilor şi care în prezent nu sunt funcţionale; m)lucrări de interes public local de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu degradate; n)lucrări de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar; o)lucrări de construire - construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice centrale; p)lucrări de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale; q)lucrări de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. 4. La articolul 2 alineatul (3), literele c) şi d3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)Ministerul Turismului, pentru toate lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, pentru lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii artificiale şi gheţii, de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină - a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare;........ ................ ................ ................ ........ ......... d3) Ministerul Justiţiei, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar; 5. La articolul 2 alineatul (3), după litera d4) se introduc patru noi litere, literele d5)-d8), cu următorul cuprins: d5) Ministerul Sănătăţii, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate; d6) structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru lucrările de interes naţional privind construcţia, modernizarea şi extinderea obiectivelor cu caracter militar; d7) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională aferente proiectelor integrate de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora; d8) Ministerul Apărării Naţionale, pentru lucrări de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar; 6. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente şi de amenajare de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană şi pentru lucrările de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu. 7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini:a)unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere şi la predarea acestora către expropriator, sub sancţiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b)terenurile care fac parte din fondul forestier/circuitul agricol, situate pe coridorul de expropriere, sunt considerate scoase din circuitul forestier/agricol, prin efectul prezentei legi.
(5) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), d) şi h), în baza proiectului tehnic pentru relocare utilităţi avizat de expropriator, în termen de 6 luni de la data punerii la dispoziţie a terenurilor necesare, deţinătorii de utilităţi care au reţele amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie procedează la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin. Contravaloarea execuţiei lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator.
8. La articolul 8, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri. (21) În cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1), în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri. 9. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate , alineatele (31)- 36), cu următorul cuprins: (31) Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele în condiţiile prezentei legi, în situaţia în care proprietarii imobilelor sau moştenitorii legali ai acestora au bunurile imobile supuse unor măsuri asiguratorii de către organele de urmărire penală/executare silită sau sunt ipotecate ca efect al unor contracte de împrumut. (32) În situaţia prevăzută la alin. (31), cu 30 de zile înainte de data emiterii deciziei de expropriere, expropriatorul notifică organelor de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorului, aşa cum aceştia sunt înscrişi în evidenţele de carte funciară, faptul că bunul imobil supus măsurilor asiguratorii/ procedurilor de executare silită sau ipotecii, după caz, face obiectul procedurii de expropriere, solicitându-le să instituie măsurile asiguratorii sau poprirea asupra sumelor care vor rezulta din procedura de expropriere, comunicându-le datele de identificare a bunului imobil, datele de identificare a proprietarilor, valoarea imobilului, precum şi orice alte informaţii pe care expropriatorul le consideră necesare. (33) În termen de 15 zile de la emiterea notificării prevăzute la alin. (32), organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul comunică expropriatorului dacă intenţionează să dispună măsurile asiguratorii sau poprirea asupra sumelor care urmează a fi consemnate în contul proprietarului imobilului, ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică. (34) În situaţia în care organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul, după caz, nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (33) solicitat de expropriator sau reprezentantul acestuia, procedura de expropriere va continua conform prezentei legi, iar sumele rezultate din exproprierea bunului imobil urmează a fi consemnate pe seama proprietarului, fără a lua în considerare măsurile asiguratorii instituite de către organul de urmărire penală/de executare silită sau ipoteca instituită de creditor asupra bunului imobil expropriat. (35) În situaţia prevăzută la alin. (34) măsurile asiguratorii asupra bunului imobil, respectiv ipoteca încetează de drept odată cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român, judeţelor, oraşelor sau comunelor, după caz. (36) În situaţia în care organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul comunică faptul că intenţionează să dispună instituirea măsurilor asiguratorii/poprirea asupra sumelor rezultate din exproprierea bunului imobil, expropriatorul va consemna sumele în contul proprietarului imobilului, concomitent cu instituirea respectivelor măsuri, cu înştiinţarea organului de urmările penală/de executare silită, respectiv a creditorului. 10. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere în baza unei documentaţii întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Ulterior operaţiunii de intabulare, expropriatorul are obligaţia de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, dar nu mai târziu de 24 de luni. 11. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Coridorul de expropriere include lista imobilelor expropriate, precum şi lista imobilelor proprietate publică. 12. La articolul 9, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) Lista cu proprietarii, inclusiv elementele de identificare ale terenului, suprafaţă şi sumă, va fi actualizată, în interiorul coridorului de expropriere, după individualizarea suprafeţei expropriate, prin modificarea şi completarea anexei la hotărârea prevăzută la art. 5. 13. La articolul 11, după alineatul (6) se introduc şapte noi alineate , alineatele (61)-(67), cu următorul cuprins: (61) În situaţia în care consecinţa directă a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie ori a detaliilor de execuţie va fi renunţarea la unele imobile afectate iniţial de lucrarea de interes public naţional, regional, judeţean, interjudeţean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/ consiliului local, restituirea acestor imobile către proprietarii care au acceptat cuantumul despăgubirilor propuse de expropriator. Sumele consemnate pe seama şi la dispoziţia expropriaţilor vor fi retrase din conturile de consemnare şi vor fi virate la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. (62) Pentru restituirea imobilelor se va proceda de către expropriator, prin reprezentanţii săi, astfel cum sunt prevăzuţi la art. 2 alin. (2) şi (3), la modificarea, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, după caz, a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute la art. 5, şi, implicit, modificarea hotărârii de expropriere a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui. (63) Procedura de modificare, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, şi, implicit, modificarea hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, va fi demarată de către expropriator în termen de 60 de zile de la data la care a intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuţie ori a detaliilor de execuţie. (64) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale, va recepţiona, în termen de 10 zile lucrătoare, documentaţiile întocmite de expropriator în vederea actualizării culoarului lucrării de utilitate publică şi restituirii imobilelor. (65) Expropriatorul va întocmi documentaţiile cadastrale conform dispoziţiilor legale aplicabile pentru toate imobilele care au făcut obiectul exproprierii traversate de coridorul de expropriere. Hotărârea de expropriere stă la baza tuturor operaţiunilor tehnico-juridice de modificare a imobilelor afectate de coridorul de expropriere. (66) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe amplasamentul coridorului de expropriere se face prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, cu avizul tehnic emis de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz. (67) Expropriatorul prevăzut la art. 2 are obligaţia să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista suprafeţelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, aprobată prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, precum şi fişierele în format electronic vectorial în Sistemul naţional de proiecţie stereografic 1970, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 14. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) După recepţionarea documentaţiilor cadastrale de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară/Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare prin raportare la momentul transferului dreptului de proprietate, doar pentru imobilele expropriate pentru care există modificări de orice natură faţă de datele prevăzute în anexa la hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, prevăzută la art. 5, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă. 15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă. 16. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cazul devierii reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune, precum şi a conductelor de gaze naturale din cauza lucrărilor de execuţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, titularul licenţei pentru reţeaua/conducta care trebuie deviată va avea drepturile şi obligaţiile conferite de prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 17. La articolul 14 se introduc două noi alineate , alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în cazul scoaterii definitive şi ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional expropriate şi a terenurilor proprietate publică, situate pe coridorul de expropriere.
(3) Coridorul de expropriere cuprinzând toate terenurile necesare realizării lucrării de utilitate publică se aprobă prin hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
18. La articolul 19, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proporţional cu cota-parte deţinută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator, proporţional cu cota-parte pe care au deţinut-o. 19. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.
(2) Preşedintele instanţei va fixa un termen şi va dispune citarea proprietarilor sau, după caz, a posesorilor, a altor titulari de drepturi reale sau a oricăror persoane cunoscute, care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor expropriate.
(3) Soluţionarea cererii expropriatului se face cu participarea obligatorie a procurorului.
(4) Instanţa va verifica dacă sunt întrunite toate condiţiile cerute de lege cu privire la stabilirea cuantumului despăgubirii. Hotărârea este supusă căilor de atac prevăzute de lege.
(5) Pentru soluţionarea cauzei instanţa va constitui o comisie de experţi compusă dintr-un expert numit de instanţă, unul desemnat de expropriator şi un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii.
(6) Experţii, la realizarea raportului de expertiză, precum şi instanţa vor ţine seama de expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate.
(7) Despăgubirea acordată de instanţă nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată.
(8) Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.
20. La articolul 24, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei, şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.
(3) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepţia acordului de mediu, vor fi eliberate şi comunicate expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.
(4) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.
21. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei sau în cele ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, privind dezvoltarea de obiective de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local, şi care necesită exproprierea pentru cauză de utilitate publică în înţelesul prezentei legi, sunt scutite de cotele către Inspectoratul de Stat în Construcţii prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datorate pentru lucrările de construcţii executate pe coridorul de expropriere. 22. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile de la data eliberării acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală. 23. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28
(1) Bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ-teritoriale. Expropriatorul poate da bunurile imobile expropriate în administrare/concesiune operatorului serviciului public. Fac excepţie de la prevederile prezentului alineat lucrările de construcţie de drumuri de interes judeţean şi cele aferente dezvoltării aeroporturilor de interes local.
24. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului necesare realizării obiectivelor de interes naţional, regional, judeţean, interjudeţean şi local, transferul dreptului de administrare se face prin efectul prezentei legi, iar predarea-primirea se face obligatoriu fără alte formalităţi în termen de 10 zile de la încheierea procesului-verbal de recepţie finală. 25. La articolul 32 se introduc trei noi alineate , alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
(2) În cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată neconcordanţe între situaţiile evidenţiate în documentaţiile cadastrale şi identificările iniţiale ale imobilelor şi persoanelor supuse exproprierii, va fi rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declanşarea procedurilor de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele supuse exproprierii.
(3) Anexa la hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/ consiliului local privind declanşarea procedurii de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele supuse exproprierii, va fi rectificată ori de câte ori aceasta se impune, astfel încât situaţia juridică a proprietarilor, a imobilelor şi a obiectivului construit să corespundă în totalitate cu situaţia de fapt.
(4) Ca urmare a rectificării prevăzute la alin. (3), expropriatorul va rectifica hotărârea de expropriere şi va reconsemna sumele de bani cu titlu de despăgubiri conform hotărârii Guvernului/ consiliului judeţean/consiliului local rectificată.
26. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 27. În tot cuprinsul legii , sintagma „în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii" se înlocuieşte cu sintagma „în municipiul Bucureşti".
Articolul IIÎn termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare. Articolul III Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 233/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 233 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu