Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 212 din 11 noiembrie 2010

pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 790 din 25 noiembrie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante"

2. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură cadrul organizatoric şi respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, în vederea comercializării seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea, înregistrarea şi protecţia soiurilor de plante.

(2) Seminţele şi materialul săditor din speciile de plante cărora li se aplică prevederile prezentei legi, precum şi regulile aplicabile acestora, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor comunitare în domeniu."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - In domeniul de activitate prevăzut la art. 1, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile oficiale desemnate - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare LN.CS., şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor-, îi revin următoarele atribuţii şi răspunderi principale:

a) elaborează şi aprobă metodologia de instruire, atestare, înregistrare a operatorilor economici, implicaţi profesional, indiferent de forma de proprietate, care produc în vederea comercializării, prelucrează şi comercializează seminţe din speciile de plante prevăzute la art. 1;

b) asigură cadrul organizatoric pentru controlul şi certificarea seminţelor din punct de vedere al identităţii şi purităţii varietale şi al standardelor de calitate, inclusiv a stării fitosanitare, în vederea utilizării şi comercializării seminţelor;

c) urmăreşte, coordonează şi controlează aplicarea de către operatorii economici înregistraţi a normelor şi regulilor privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor;

d) elaborează şi aprobă normele naţionale pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, precum şi pe cele privind ajutoarele financiare, în conformitate cu reglementările şi procedurile comunitare în domeniu;

e) sprijină dezvoltarea cercetărilor autohtone pentru crearea de soiuri din speciile de plante de interes economic şi stabileşte măsuri pentru protejarea producătorilor agricoli, persoane fizice şi juridice, împotriva riscului utilizării de seminţe ori de soiuri necorespunzătoare, reglementând folosirea la însămânţare a seminţelor certificate sau care îndeplinesc condiţiile şi normele de calitate reglementate ori din soiuri acceptate conform prezentei legi;

f) colaborează cu organizaţiile şi asociaţiile profesionale din domeniul seminţelor, cu companiile de seminţe, cu operatorii economici înregistraţi şi implicaţi în producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor pentru aplicarea măsurilor necesare, în vederea respectării prevederilor legale comunitare şi naţionale, inclusiv prin punerea la dispoziţie a informaţiilor relevante de care dispun;

g) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi, a prevederilor comunitare şi naţionale, precum şi a celor ce rezultă din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, în domeniul producerii, prelucrării, controlului calităţii şi comercializării seminţelor, a materialului săditor şi a protecţiei noilor soiuri de plante;

h) stabileşte măsuri pentru eliminarea posibilităţilor de perturbare a pieţei seminţelor, pentru conservarea resurselor genetice de plante şi pentru protecţia mediului, sănătăţii umane şi animale, în conformitate cu prevederile şi procedurile comunitare;

i) asigură cadrul organizatoric pentru testarea şi înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, şi în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, denumit în continuare Catalog oficial, în vederea utilizării şi comercializării seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru acordarea brevetului de soi;

j) aprobă publicarea anuală sau periodică, după caz, a listei cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum şi lista ori listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de către cultivatorii din România sau abilitează publicarea acestora."

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Definirea termenilor de specialitate utilizaţi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi care poate fi modificată şi completată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în funcţie de evoluţia cunoştinţelor de specialitate şi a reglementărilor comunitare sau a altor organisme internaţionale în domeniu, la care România este parte."

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor se realizează de către:

a) operatorii economici cu sediul social pe teritoriul României, persoane fizice sau juridice, înregistraţi în acest scop şi care au primit autorizaţie eliberată de autoritatea oficială desemnată;

b) alţi operatori economici cu sediul social pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, înregistraţi în acest scop pe teritoriul unui stat membru, dar care prestează servicii pe teritoriul României, după caz.

(2) Operatorii economici - persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a) - pot fi înregistraţi, la cerere, dacă fac dovada că dispun de dotările tehnico-materiale necesare şi de personal care are cunoştinţe corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele privind starea fitosanitară, după caz.

(3) Metodologia de înregistrare şi eliberare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în conformitate cu prevederile comunitare."

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Operatorii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor au următoarele obligaţii:

a) să respecte normele şi regulile în vigoare privind producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, inclusiv cele privind starea fitosanitară, după caz, şi să se supună controlului tehnic şi economic efectuat de autorităţile oficiale abilitate, conform legii;

b) să ţină la zi evidenţa producţiei, a tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe care să îl pună la dispoziţia autorităţilor oficiale, la cererea acestora;

c) să respecte prevederile legale privind protecţia soiurilor de plante protejate prin brevet;

d) să declare autorităţii oficiale desemnate suprafeţele pentru producerea seminţelor şi cantităţile pe care le propun pentru certificare şi comercializare, precum şi datele tehnice, statistice şi raportările solicitate de autoritatea oficială desemnată, în termenul stabilit de aceasta;

e) să asigure folosirea metodelor de înmulţire şi a tehnologiilor adecvate, autocontrolul calităţii şi al cerinţelor de calitate şi să garanteze beneficiarilor calitatea seminţelor livrate pe perioada de valabilitate."

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Autorizaţia acordată în urma înregistrării unui operator economic pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor, după caz, poate fi retrasă temporar ori definitiv numai de autoritatea oficială care a eliberat-o, dacă se constată că au fost încălcate obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor art. 5.

(2) Autoritatea oficială desemnată poate aplica prevederile alin. (1) şi pentru alte încălcări ale regulilor şi normelor, prevăzute în prezenta lege."

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Operatorii economici producători de seminţe înregistraţi încheie în scris contracte, convenţii sau înţelegeri cu producătorii agricoli învecinaţi, persoane fizice ori juridice, pentru respectarea de către aceştia a distanţelor de izolare faţă de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.

(2) Pentru asigurarea calităţii seminţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate stabili prin regulament, pentru anumite specii, soiuri sau tipuri de seminţe, zone închise de multiplicare, ca o condiţie prealabilă de recunoaştere."

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Amelioratorii sau menţinătorii de soiuri pun la dispoziţia operatorilor economici înregistraţi, care multiplică aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a seminţelor pe bază de contract, acordul de multiplicare pentru soiurile protejate prin brevet şi descrierea caracterelor morfologice, în conformitate cu Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante, denumită în continuare U.P.O.V., în condiţiile legii."

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Producerea seminţelor din categoriile prebază şi bază se face de către sau sub responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca mentinător, sau de către reprezentanţi legali ai acestora, specificaţi în Registrul soiurilor, şi publicate în Catalogul oficial pentru anul respectiv sau în Catalogul comun al Comunităţii Europene, în cataloagele statelor membre ori în lista soiurilor Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare O.C.D.E., sau de alţi operatori economici multiplicatori pe bază de contract cu menţinătorul soiului, după caz."

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Operatorii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor răspund pentru calitatea şi identitatea acestora şi vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminţe necorespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare."

12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Operatorii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor au obligaţia de a le depozita, manipula, trata şi transporta pe specii, soiuri, categorii şi loturi de seminţe, în ambalaje specifice, corespunzătoare, etichetate conform normelor în vigoare."

13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Regulile şi normele tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor, procedurile de înregistrare, de supraveghere, de monitorizare şi de autorizare a activităţilor operatorilor economici se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor Uniunii Europene, a O.C.D.E., a Asociaţiei Internaţionale pentru Testarea Seminţelor, denumită în continuare I.S.T.A., a U.P.O.V., a Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante, denumit în continuare C.P.V.O., sau a altor organisme internaţionale la care România este parte, după caz. (2) Regulile şi normele privind testarea, înregistrarea şi protecţia soiurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor Uniunii Europene, ale O.C.D.E., ale U.P.O.V. sau ale altor organisme internaţionale la care România este parte, după caz."

14. La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Sămânţa se comercializează în ambalaje specifice, închise şi marcate cu o etichetă oficială şi/sau a furnizorului, după caz, imprimată cu informaţiile prevăzute de regulile şi normele tehnice. Reambalarea şi reetichetarea sunt permise oficial sau sub supraveghere oficială, conform regulilor şi normelor comunitare şi naţionale şi numai de către operatorii economici înregistraţi în acest scop.

.........................................................................................

(3) Sămânţa brută a cărei identitate este atestată oficial se poate comercializa în vederea prelucrării numai în baza prevederilor contractului încheiat între producător şi menţinătorul soiului."

15. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

16. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Sămânţa din soiurile speciilor de plante stabilite de directivele Comunităţii Europene poate fi produsă în România sau în alte state membre în scopul comercializării, respectiv poate fi comercializată, numai dacă soiul este înregistrat în Catalogul comun al Comunităţii Europene sau în Catalogul oficial ori în cataloagele statelor membre, în conformitate cu prevederile comunitare.

(2) Sămânţa din soiurile speciilor de plante provenite din alte ţări decât cele din Uniunea Europeană, denumite în continuare ţări terţe, poate fi produsă, respectiv comercializată, în măsura în care acestea respectă reglementările comunitare şi naţionale în vigoare, iar soiul este înregistrat în Catalogul oficial sau în Catalogul comun al Comunităţii Europene ori în cataloagele statelor membre.

(3) Soiurile care nu sunt înregistrate conform prevederilor alin. (1) se pot comercializa astfel:

a) seminţele importate din ţări terţe destinate multiplicării, conform regulilor O.C.D.E. sau pe baze contractuale, în vederea exportului integral;

b) cantităţile destinate altor scopuri de testare sau experimentare, în măsura în care aparţin unui soi pentru care a fost depusă o cerere de testare în vederea înscrierii în Catalogul oficial al României sau în catalogul altui stat membru al Comunităţii Europene, conform procedurilor comunitare. In cazul unui soi modificat genetic se vor respecta prevederile legale privind evitarea riscurilor pentru sănătatea omului şi a mediului înconjurător;

c) seminţele din genuri şi specii de plante, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea procedurilor comunitare.

(4) Speciile şi soiurile care nu sunt înregistrate conform prevederilor alin. (1) pot fi importate din ţări terţe, cu avizul autorităţii oficiale desemnate, astfel:

a) seminţele destinate pentru scopuri ştiinţifice sau de selecţie;

b) seminţele destinate testării în vederea înregistrării;

c) seminţe pentru loturi demonstrative;

d) seminţe pentru reclamă, promovare şi expoziţii."

17. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Pentru conservarea resurselor genetice de plante, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc condiţii specifice privind testarea şi înregistrarea soiurilor, producerea, controlul calităţii şi comercializarea seminţelor din aceste plante, în conformitate cu prevederile comunitare."

18. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot stabili condiţii speciale care să reglementeze comercializarea unor categorii de seminţe neprevăzute la art. 13-15."

19. La articolul 17, alineatele (1)-(3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Operatorii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor pot efectua importuri şi exporturi de seminţe din şi în ţări terţe în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, ale O.C.D.E. şi cu normele interne, după caz.

(2) Importul de seminţe din ţări terţe este admis cu avizul prealabil al autorităţii oficiale desemnate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile regulilor şi normelor tehnice în vigoare şi ale procedurilor comunitare.

(3) Importul de seminţe din ţări terţe, pentru speciile şi soiurile la care se constată echivalenţa cerinţelor de producere şi de control sau certificare, se admite cu respectarea prevederilor art. 14. Echivalenţa se constată de autoritatea oficială desemnată, conform procedurilor comunitare.

..............................................................................................

(5) Importatorii vor comunica efectuarea importului autorităţilor oficiale teritoriale desemnate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care vor verifica respectarea condiţiilor de import şi punere pe piaţă."

20. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

21. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Operatorii economici importatori vor înregistra cantităţile de seminţe importate şi exportate în Registrul de intrări şi ieşiri."

22. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Sămânţa importată circulă pe piaţa internă în ambalajele specifice şi cu etichetele originale. Reambalarea şi reetichetarea sunt permise sub supraveghere oficială şi numai de către operatorii economici înregistraţi în acest scop, conform prevederilor legislaţiei în vigoare."

23. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Exportul de seminţe în ţări terţe este admis pe baze contractuale, cu condiţia respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind circulaţia seminţelor destinate comerţului internaţional, a reglementărilor Comunităţii Europene sau, după caz, a condiţiilor solicitate de importator."

24. La articolul 20, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Controlul, certificarea identităţii şi testarea calităţii seminţelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi autorizarea operatorilor economici în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin LN.CS., prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare I.T.C.S.M.S., şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare L.C.C.S.M.S., în conformitate cu regulile, normele tehnice şi reglementările comunitare şi internaţionale în vigoare.

.................................................................................................

(3) I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S. funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."

25. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Eliberarea certificatelor internaţionale pentru seminţele din speciile de plante agricole şi horticole se efectuează de către L.C.C.S.M.S. Bucureşti, care este laborator oficial, precum şi de alte laboratoare ale companiilor de seminţe acreditate I.S.T.A."

26. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S. răspund pentru documentele oficiale pe care le emit. Documentele oficiale privind certificarea calităţii seminţelor, cuprinse în legislaţia în vigoare, pot fi emise doar de laboratoarele autorizate, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

27. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) LN.CS., în calitate de autoritate oficială naţională desemnată, are următoarele atribuţii:

a) instruieşte, atestă, înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care efectuează operaţiuni de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor, după caz, cu respectarea prevederilor art. 4-6, prin autorităţile oficiale teritoriale;

b) elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative privind calitatea seminţelor şi a soiurilor;

c) organizează, coordonează si controlează activitatea I.T.C.S.M.S. şi a L.C.C.S.M.S.;

d) elaborează şi supune spre aprobare reguli, norme şi metodologii de înregistrare, producere, control, certificare, autorizare şi comercializare, potrivit reglementărilor comunitare şi internaţionale în domeniul seminţelor la care România este parte, înregistrează solicitările anuale ale operatorilor economici de multiplicare şi certificare a seminţelor şi urmăreşte aplicarea acestora;

e) asigură şi exercită controlul, în scopul menţinerii calităţii seminţelor, la toate categoriile, în precontrol şi postcontrol, prin scheme şi tehnici ştiinţifice adecvate;

f) asigură legătura cu structurile de specialitate din cadrul Uniunii Europene şi al altor organizaţii internaţionale specializate în domeniul seminţelor şi soiurilor şi reprezintă România în relaţiile cu acestea;

g) autorizează persoanele fizice sau juridice care întrunesc condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru a efectua inspecţii în câmp, a preleva eşantioane de seminţe, precum şi laboratoarele care testează calitatea seminţelor, emit documente şi efectuează alte activităţi specifice sub supravegherea sa;

h) poate retrage autorizarea, anula documentele emise sau măsurile luate de către persoanele fizice ori juridice autorizate, dacă se constată că au fost încălcate obligaţiile ce le revin potrivit normelor şi controlului de autorizare;

i) asigură instruirea şi atestarea personalului oficial de specialitate, precum şi a personalului operatorilor economici autorizaţi pentru activităţi specifice;".

28. La articolul 21 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:

,,j) monitorizează activităţile desfăşurate de operatorii economici, prin autorităţile oficiale teritoriale, în scopul verificării îndeplinirii continue a cerinţelor prevăzute la art. 5;

k) rezolvă litigii de specialitate în domeniul său de activitate."

29. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, autorizării, supravegherii, monitorizării testelor de calitate a seminţelor şi a altor servicii prestate, solicitantul va plăti contravaloarea prestaţiilor odată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.TC.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S."

30. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Categoriile de sămânţă care se controlează şi pentru care se pot emite certificate oficiale care să ateste identificarea şi calitatea acestora, în condiţiile prezentei legi, sunt:

a) sămânţa prebază;

b) sămânţa bază;

c) sămânţa certificată;

d) sămânţa comercială de plante oleaginoase şi furajere."

31. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Categoria de sămânţă standard se supune unui control oficial în postcontrol pentru verificarea identităţii şi purităţii varietale."

32. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea oficială poate, prin regulile şi normele de producere, control, certificare şi comercializare, să includă mai multe generaţii la categoriile de sămânţă prebază sau bază ori să subdividă aceste categorii prin generaţii, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene şi ale organismelor internaţionale în domeniu la care România este parte sau cu reguli naţionale, după caz."

33. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Se admit pentru control şi certificare oficială ori sub supraveghere oficială genurile, speciile şi soiurile stabilite în condiţiile prezentei legi sau ale reglementărilor comunitare specifice."

34. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Este interzisă comercializarea seminţelor care nu respectă regulile şi normele în vigoare, inclusiv cele de ambalare, închidere, sigilare şi etichetare.

(2) Se interzice impunerea altor restricţii de comercializare a seminţelor, în ceea ce priveşte caracteristicile acestora, condiţiile de examinare, marcare şi închidere, decât cele prevăzute de prezenta lege sau de alte reglementări specifice în vigoare.

(3) Pentru anumite specii sau grupe de specii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu procedurile Comunităţii Europene, poate aproba, pentru micii producători ale căror producţie şi comercializare sunt destinate utilizatorilor finali şi care nu sunt implicaţi profesional în producerea de material de înmulţire, să comercializeze pe piaţa locală material care nu satisface cerinţele generale privind ambalarea, sistemul de închidere şi etichetare, fără a aduce prejudicii reglementărilor de carantină fitosanitară şi cu garantarea calităţii acestora."

35. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Pentru depăşirea unor dificultăţi temporare de aprovizionare generală cu sămânţă certificată sau cu sămânţă standard pe teritoriul Comunităţii Europene poate fi decis, în conformitate cu procedurile Comunităţii Europene, pentru o perioadă determinată, să se comercializeze cantităţi necesare de sămânţă dintr-o categorie ce corespunde unor cerinţe mai puţin stricte decât cele prevăzute de regulile şi normele în vigoare, precum şi de seminţe din soiuri care nu sunt incluse în Catalogul comun al Comunităţii Europene, catalogul naţional al unui stat membru, respectiv în Catalogul oficial."

36. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Operatorii economici - persoane fizice sau juridice - înregistraţi pentru producerea de seminţe pot beneficia de ajutoare financiare comunitare ori naţionale pentru producerea de seminţe certificate, realizată în baza unui contract sau a declaraţiei de multiplicare înregistrate la autoritatea oficială desemnată, în condiţiile stabilite de reglementările comunitare ori naţionale, după caz.

(2) Prevederile comunitare în domeniul seminţelor şi materialului săditor stabilite prin directive şi decizii se transpun prin acte normative naţionale de implementare."

37. La articolul 26, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

38. Articolele 27 şi 28 se abrogă.

39. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Testarea, înregistrarea şi protecţia soiurilor de plante"

40. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură cadrul organizatoric pentru testarea şi înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial, precum şi în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri.

(2) Soiurile din speciile înregistrate în Catalogul Comunităţii Europene sau în catalogul naţional al unui stat membru al acesteia se echivalează cu soiurile înregistrate în Catalogul oficial, în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare.

(3) Testarea soiurilor şi înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivării şi comercializării, acordarea brevetelor în vederea protecţiei juridice a noilor soiuri, în condiţiile Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, se fac de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor, autoritate naţională oficială desemnată, instituţie publică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu regulile şi reglementările internaţionale în vigoare."

41. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Seminţele din soiurile radiate din Catalogul oficial, în situaţiile prevăzute la art. 36, mai pot fi certificate şi comercializate după radiere pentru o perioadă de până la data de 30 iunie a anului al treilea de la radiere."

42. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) înregistrarea unui soi în Registrul soiurilor şi publicarea lui în Catalogul oficial se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după ce s-a stabilit, în urma examinării tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor, că îndeplineşte condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate şi că pentru soiurile din speciile stabilite de reglementările comunitare soiul posedă valoare agronomică şi/sau de utilizare."

43. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Testele de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate efectuate de o instituţie similară din alt stat membru al Uniunii Europene sunt oficial recunoscute."

44. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Soiurile care îndeplinesc condiţiile de acordare a protecţiei se înregistrează în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri."

45. Articolul 32 se abrogă.

46. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - La înregistrarea în Registrul soiurilor, fiecare soi trebuie să fie individualizat printr-o denumire acceptată, care să facă posibilă identificarea sa, în conformitate cu procedurile Comunităţii Europene."

47. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. -Inscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, împuternicit în scris, însoţită de chestionarul tehnic U.P.O.V., C.P.V.O. sau de ghidul naţional şi de asigurare a cantităţilor de seminţe necesare examinării."

48. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, sau dacă amelioratorul nu mai există, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Inregistrarea şi Testarea Soiurilor, care stabileşte şi menţinătorul soiului respectiv, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene."

49. La articolul 36, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) se dovedeşte necorespunzător din punctul de vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii, caracteristici pe baza cărora a fost făcută înregistrarea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial sau în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri;

.........................................................................................

f) titularul certificatului de înregistrare sau menţinătorul nu achită tarifele de menţinere în listă conform legislaţiei în vigoare, precum şi pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat;".

50. La articolul 36, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) dacă legislaţia, regulamentele şi prevederile directivelor comunitare din domeniu nu sunt respectate."

51. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor, denumit în continuare I.S.T.I.S., funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) I.S.T.I.S. are următoarele atribuţii:

a) elaborează metodologia de examinare tehnică şi de prezentare a noilor soiuri, în vederea înregistrării în Registrul soiurilor şi a publicării în Catalogul oficial şi în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri, ţinând seama de reglementările interne şi internaţionale în vigoare;

b) examinează soiurile pentru care se cere înregistrarea şi/sau protecţia prin efectuarea testelor de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate, precum şi în funcţie de specie a testelor privind determinarea valorii agronomice şi de utilizare;

c) elaborează metodologia privind protecţia noilor soiuri de plante;

d) efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă de autoritatea oficială de control şi certificare;

e) previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la cererea amelioratorului;

f) asigură depozitarea probelor de seminţe şi material săditor de referinţă din soiurile înregistrate;

g) elaborează la cerere liste ale soiurilor recomandate;

h) este depozitarul Registrului soiurilor, editează şi publică anual Catalogul oficial, Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri;

i) administrează colecţiile de referinţă la speciile pentru care se efectuează testul de distinctivitate, conformitate, stabilitate (D.U.S.);

j) organizează şi testează soiurile pentru care se cere înregistrarea, în propriile centre de testare a soiurilor, denumite în continuare C.T.S., în instituţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau pentru unele activităţi sub supravegherea sa;

k) examinează, la cerere, soiurile înregistrate din punct de vedere agronomic în vederea înscrierii acestora în listele soiurilor recomandate;

l) asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale în domeniul testării, înregistrării soiurilor, precum şi protecţia soiurilor;

m) cooperează cu instituţiile similare din statele membre ale Uniunii Europene referitoare la problematica înregistrării soiurilor şi încheie contracte bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene şi ţări terţe în domeniul de activitate;

n) efectuează activitatea de testare a rezistenţei la erbicide şi la atacul dăunătorilor pentru soiurile care au indusă această rezistenţă, pentru care solicitantul va plăti tarifele stabilite prin ordin al ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

o) participă la proiecte de cercetare din planul naţional de cercetare în colaborare cu alte unităţi de cercetare agricolă sau de învăţământ, precum şi la proiecte internaţionale de cercetare.

(3) I.S.T.I.S. are în subordine C.TS.-uri, subunităţile fără personalitate juridică, amplasate în diferite condiţii ecologice ale ţării care formează reţeaua oficială de testare a soiurilor.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a I.S.T.I.S. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

52. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Se constituie Consiliul tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante şi material săditor, organism consultativ al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Componenţa şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

53. La articolul 39, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor de examinare tehnică a soiurilor, solicitantul va plăti, odată cu aprobarea înscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul menţinerii purităţii varietale a soiului înregistrat, sumele prevăzute în tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.S.T.I.S."

54. La articolul 39, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru efectuarea testării soiurilor, a verificării menţinerii soiurilor şi publicării lor anuale în Catalogul oficial şi a altor servicii prestate, solicitantul va plăti contravaloarea prestaţiilor odată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, sumele rezultate constituindu-se ca venituri proprii.

(4) Se vor constitui ca venituri proprii şi veniturile obţinute din valorificarea producţiei agricole, precum şi alte venituri cum ar fi donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii.

(5) Pentru lucrările agricole, I.S.T.I.S. poate utiliza forţa de muncă sezonieră cu contract de muncă pe perioadă determinată."

55. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Soiurile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 31 şi 33 sunt considerate înregistrate, se înscriu în Registrul soiurilor şi se publică în Catalogul oficial, iar amelioratorului i se eliberează de către I.S.T.I.S. un certificat de înregistrare a soiului. La cerere se pot înregistra şi formele parentale folosite la obţinerea hibrizilor comerciali."

56. La articolul 41, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Protecţia soiurilor de plante este asigurată de către I.S.T.I.S., începând cu data de 1 iulie 2011, potrivit Legii nr. 255/1998, republicată.

(2) Drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante din toate genurile şi speciile sunt recunoscute şi apărate prin acordarea de brevet de soi, în condiţiile Legii nr. 255/1998, republicată.

.....................................................................................

(4) Dreptul de a produce şi/sau de a comercializa sămânţa unui soi protejat se poate transmite contractual oricărei persoane fizice sau juridice, înregistrată conform prevederilor art. 4, care se angajează să achite titularului de brevet o redevenţa stabilită de comun acord."

57. La articolul 41, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) atrage plata contravalorii redevenţei majorată de 5 ori şi plata altor daune care rezultă din aceasta, precum şi retragerea autorizaţiei de producţie şi de comercializare a seminţelor.

(6) Deţinătorul brevetului de soi are dreptul să urmărească respectarea prevederilor contractuale prin expertiză tehnică şi financiară sau pe orice cale legală, inclusiv pentru toate situaţiile prevăzute de Legea nr. 255/1998, republicată."

58. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - După obţinerea certificatului de înregistrare a soiului, titularul acestuia are obligaţia de a pune la dispoziţia I.S.T.I.S. un eşantion-martor de seminţe sau de plante, care se va conserva şi va constitui proba de referinţă."

59. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Titularul certificatului de înregistrare a soiului plăteşte efectuarea examinării şi verificării menţinerii identităţii şi purităţii varietale, precum şi a publicării soiului, pe toată durata în care acesta este înscris în Registrul soiurilor şi publicat în Catalogul oficial, conform prevederilor art. 39.

(2) Verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate în România se efectuează conform metodologiei şi tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

60. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) LN.C.S., prin autorităţile oficiale subordonate, poate dispune reţinerea oricărei cantităţi de sămânţă pregătită pentru comercializare, în timpul sau după comercializare, găsită fără documente de calitate ori de stare fitosanitară, prevăzute de legislaţia în vigoare, sau cu documente necorespunzătoare dispoziţiilor legale, până la clarificarea situaţiei, după caz.

(2) In cazul în care sămânţa nu corespunde condiţiilor legale în vigoare, autoritatea prevăzută la alin. (1) interzice comercializarea şi dispune returnarea acesteia, folosirea în alte scopuri, blocarea şi/sau distrugerea pe cheltuiala titularului."

61. La articolul 48, partea introductivă şi literele a)-c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Constituie contravenţii la normele privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor următoarele fapte:

a) comercializarea de seminţe necontrolate, necertificate sau provenite de la persoane fizice ori juridice neînregistrate, conform prevederilor legale;

b) producerea, prelucrarea şi comercializarea de seminţe, fără autorizaţia eliberată de LN.CS., prin autorităţile teritoriale de control si certificare a seminţelor, cu excepţia celor prevăzute la art. 24 alin. (3);

c) neasigurarea măsurilor corespunzătoare menţinerii calităţii, purităţii şi identităţii la recoltarea, condiţionarea sau prelucrarea seminţelor destinate comercializării;

.....................................................................................

f) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea seminţelor, precum şi evidenţele prevăzute la lit. e), la cererea autorităţii oficiale de control, împuternicite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;".

62. La articolul 48, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:

,,j) nerespectarea regulilor şi normelor în vigoare în toate stadiile de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor;

k) introducerea în ţară şi comercializarea de seminţe din terţe ţări, fără avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau neconforme cu reglementările în vigoare."

63. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Faptele prevăzute la art. 48 constituie contravenţii în măsura în care nu intră sub incidenţa Codului penal."

64. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 48 se sancţionează cu amendă aplicată persoanelor fizice sau juridice, după caz, astfel:

a) cea de la lit. d), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

b) cele de la lit. c), e) şi h), cu amendă de la 3.001 lei la 5.000 lei;

c) cele de la lit. a), b) şi i), cu amendă de la 5.001 lei la 8.000 lei;

d) cele de la lit. f), g), j) si k), cu amendă de la 8.001 lei la 12.000 lei."

65. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 şi 50 se fac de către persoanele împuternicite de I.N.C.S. şi de către camerele agricole, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale poate împuternici şi alte persoane care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni."

66. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Prevederile prezentei legi se aplică şi soiurilor care sunt înscrise în Registrul soiurilor şi, respectiv, în Catalogul oficial, la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lua măsuri ca, pentru toate soiurile înscrise în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, să emită certificate de înregistrare a soiurilor şi să stabilească dreptul de menţinător institutelor, staţiunilor agricole, instituţiilor de învăţământ superior şi altor amelioratori sau operatori economici, la solicitarea acestora."

67. Articolul 53 se abrogă.

68. La anexă, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Sămânţă înseamnă orice material de reproducere sau plantare: seminţe, fructe, material săditor produs prin orice metode de înmulţire, destinat multiplicării ori pentru producţia de consum alimentar sau industrial. Materialul săditor înseamnă materialul de înmulţire şi plantare compus din: plante, părţi ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate înmulţirii şi producţiei de plante destinate plantării."

69. La anexă, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Categoriile de seminţe din procesul de producere (multiplicare) sunt definite după cum urmează:

a) sămânţa amelioratorului înseamnă sămânţa:

- produsă de către sau sub directa responsabilitate a amelioratorului ori a menţinătorului, folosind selecţia conservativă sau alte metode ştiinţifice specifice;

- care este destinată producerii seminţelor de prebază;

- care satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietala pentru seminţele de prebază;

b) sămânţa de prebază înseamnă sămânţa din toate verigile biologice dintre sămânţa amelioratorului şi sămânţa de bază, care:

- a fost produsă de sau sub directa responsabilitate a menţinătorului;

- a fost produsă din sămânţa amelioratorului ori din sămânţa de prebază;

- este destinată producerii de sămânţă de prebază sau de bază;

- satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru seminţele de prebază;

c) sămânţa de bază înseamnă sămânţa:

- produsă de către sau sub directa responsabilitate a menţinătorului;

- care a fost produsă din sămânţa de prebază;

- care este destinată producerii de sămânţă certificată;

- care satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru seminţele de bază;

d) sămânţa certificată înseamnă:

- în cazul hibrizilor, sămânţa produsă în loturi de hibridare din sămânţă de bază şi care este destinată producerii de recoltă pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;

- în cazul soiurilor, sămânţa produsă direct din sămânţă de bază pentru reînmulţiri sau pentru consum şi care satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru seminţele certificate;

- la cererea autorului sau a menţinătorului poate fi obţinută dintr-o sămânţă de prebază;

e) sămânţa comercială înseamnă sămânţa care:

- are identitate ca specie;

- corespunde condiţiilor impuse de reglementările Uniunii Europene în vigoare specificate pentru seminţele comerciale;

- corespunde, în urma unui examen, condiţiilor de valoare culturală prevăzute în normele în vigoare;

f) sămânţa standard de legume înseamnă sămânţa care:

- are suficientă identitate şi puritate varietala;

- este destinată în principal producţiei de consum;

- corespunde condiţiilor din normele în vigoare;

- este verificată în postcontrol oficial şi corespunde din punct de vedere al identităţii şi purităţii varietale;

g) material standard de viţă-de-vie înseamnă materialul vegetativ care:

- posedă identitate şi puritate varietala;

- este destinat pentru producerea de plante tinere de viţă-de-vie sau părţi de plantă ori pentru producţia de struguri;

- corespunde condiţiilor din normele în vigoare;

- în urma examinării oficiale se constată că îndeplineşte condiţiile de mai sus."

70. La anexă, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Inregistrarea operatorilor economici înseamnă operaţiunea de admitere a unei activităţi pe care un operator economic, persoană fizică sau juridică, doreşte să o efectueze în cadrul obiectului său de activitate, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi organizatorice preliminare desfăşurării respectivei activităţi."

71. La anexă, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. Supravegherea oficială înseamnă procedura prin care autoritatea competentă urmăreşte şi verifică activitatea specifică a unei persoane fizice sau juridice autorizate de autoritatea respectivă să desfăşoare o anumită activitate în numele său."

72. La anexă, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 14 şi 15, cu următorul cuprins:

„14. Monitorizarea oficială înseamnă procedura prin care autoritatea competentă, prin inspectorii oficiali, urmăreşte sistematic procesul de implementare şi respectare a legislaţiei în vigoare, pe parcursul activităţii de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi a materialului săditor, înregistrează şi comunică rezultatele către entităţile direct implicate, în scopul îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciului prestat.

15. Catalogul oficial înseamnă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România."

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 212/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 212 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu