Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.2 din 03.01.2018

bugetului de stat pe anul 2018
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 03 ianuarie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditele externe, fondurile externe nerambursabile şi activităţile finanţate integral din venituri proprii. Secţiunea 1Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2018 Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 141.395,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 177.171,9 milioane lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli. Secţiunea a 2-aDispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2018 Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.340,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a)2.217,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b)5.204,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c)450,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, sumă repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 6, astfel: 50% din sumă se repartizează în mod egal tuturor judeţelor, 15% din sumă direct proporţional cu lungimea drumurilor, 35% din sumă invers proporţional cu capacitatea financiară a judeţelor. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d)5.290,4 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor şi pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinaţie turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 7 şi 8; e)178,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 9. Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a)finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap; b)finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre; c)finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; d)finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, din învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; e)finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; f)plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; g)finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; h)finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi h) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4. lit. b), sunt destinate:a)finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social; d)finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; e)finanţării cheltuielilor creşelor; f)finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, din învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; g)finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare; h)finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014; i)finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; j)finanţării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit legii.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente, iar pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a municipiului Bucureşti, în funcţie de standardele de cost şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. În situaţia în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (51) şi (52) din acelaşi act normativ.(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.(7) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.
Articolul 6(1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de:a)11,25% la bugetul local al judeţului; b)43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c)17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ. (2) Pentru municipiul Bucureşti, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2018 la bugetul de stat, la nivelul fiecăruia dintre sectoarele municipiului Bucureşti, prin excepţie de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează o cotă de:a)55% la bugetul local al municipiului Bucureşti; b)30% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; c)5% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti la Trezoreria Municipiului Bucureşti. (3) Din cota de 17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c):a)se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei; b)se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ; c)diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru municipii. (4) Din cota de 5% prevăzută la alin. (2) lit. c):a)se repartizează bugetului local al municipiului Bucureşti o cotă de 25%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai municipiului Bucureşti cu suma de 250 lei; b)se constituie un fond la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai municipiului Bucureşti cu suma de 25 lei, care se repartizează integral în anul 2018 sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti se comunică directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, instituţiei prefectului şi sectoarelor municipiului Bucureşti; c)diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 5.000.000 lei. (5) Dacă impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1)-(4) nu asigură bugetele minime de funcţionare prevăzute de prezentul articol, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.(6) Pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cărora, în anul 2018, le-au fost repartizate cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale mai mici decât sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale încasate în anul 2016, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată până la nivelul sumelor încasate în anul 2016 la cei doi indicatori de venituri.(7) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5) şi (6) pentru unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) se diminuează cu jumătate din excedentul unităţilor administrativ-teritoriale, înregistrat la data de 31 decembrie 2016.(8) Cu sumele rămase nerepartizate din cotele de 17,25%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. c) se majorează fondul la dispoziţia consiliului judeţean, respectiv la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b).(9) Sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1)-(8) detaliate pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale sunt cele prevăzute în anexele nr. 7 şi 8.(10) Sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul sumelor stabilite potrivit alin. (1)-(4) se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv la alin. (2) lit. a) şi b), iar cu cele corespunzătoare cotelor de 17,25%, respectiv 5%, se majorează fondul la dispoziţia consiliului judeţean, respectiv la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b), prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice.(11) În execuţie, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se alocă de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară.(12) Sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. c) se alocă de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în termenul prevăzut la alin. (11), proporţional cu sumele repartizate.(13) Cu sumele încasate suplimentar potrivit prevederilor alin. (10) se rectifică bugetele locale.(14) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie 2017, iar veniturile proprii estimate a fi încasate în anul 2018 sunt la nivelul celor realizate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.(15) Modul de aplicare a sistemului de echilibrare se evaluează după primul semestru al anului 2018, utilizându-se aceeaşi procedură şi avându-se în vedere:a)asigurarea unui nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit şi al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puţin egal cu nivelul aceloraşi sume încasate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017; b)excedentul bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, diminuat cu sumele destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi cu sumele alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului; c)veniturile proprii încasate din impozite şi taxe locale la data de 31 decembrie 2017. Articolul 7Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018 sunt prevăzute în anexa nr. 11.
Secţiunea a 3-aDispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018 Articolul 8(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 12.(2) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 12/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/03(5) Excedentul de 245.209 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9(1) Potrivit dispoziţiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.805,3 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.(2) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2018 din contribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În anul 2018 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să negocieze şi să încheie contracte costvolum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 3.900,0 milioane lei. Articolul 10Dispoziţiile referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum şi prevederile art. 51, 67 şi 68 se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Secţiunea a 4-aDispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2018 Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificaţia aferentă fondului de finanţare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile" şi reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 431 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură şi alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii, necuprinse în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile de management, care asigură finalizarea proiectului. Articolul 12(1) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect. Articolul 13(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale. Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:a)titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii; b)titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020". (2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:a)titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"; b)titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". (8) Virările de credite bugetare şi de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.(10) Influenţele în structura creditelor bugetare şi de angajament rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) şi (6) vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(12) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanţare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. Articolul 15În anul 2018, operatorii de program au obligaţia de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare reprezentând tranşa finală aferentă asistenţei financiare nerambursabile „costuri de management" pentru Operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate iniţial din bugetul de stat, respectiv din bugetul fondului pentru mediu. Secţiunea a 5-aDispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020 Articolul 16(1) În anul 2018, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) şi (5), după caz.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 şi 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu autorităţile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.(5) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.(6) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite conform acordurilor de finanţare.(7) În bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.(8) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.(9) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(10) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local. Articolul 17(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibil a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/ mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plăţii, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau de la alţi donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune al/a programului/ instrumentului/facilităţii/mecanismului, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect. Articolul 18(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale. Articolul 19(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la: a)titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare, precum şi cele aferente proiectelor/programelor cu finanţare din Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian; b)titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii. (2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":a)redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare; b)redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare; c)redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4). (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la: a)titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare, precum şi cele aferente proiectelor/programelor cu finanţare din Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian; b)titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020". (7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, creditele de angajament şi creditele bugetare asigurându-se potrivit dispoziţiilor alin. (5) şi ale art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.(11) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) şi (9), precum şi modificările prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.(13) Influenţele în structura creditelor bugetare şi creditelor de angajament rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia „Finanţare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea şi pe răspunderea autorităţilor de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi diminuate. Secţiunea a 6-aDispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2018 Articolul 20(1) Pentru anul 2018, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora. Articolul 21Fac excepţie de la prevederile art. 20 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective. Articolul 22(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/ programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe. Articolul 23În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă". Articolul 24Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.
Capitolul IIResponsabilităţi în aplicarea prezentei legi Articolul 25În bugetul Camerei Deputaţilor sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare şi credite de angajament pentru încheierea de contracte şi efectuarea de plăţi pentru pregătirea exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 12.000 mii lei, din care 7.500 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi 4.500 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare". Articolul 26În bugetul Senatului României sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare şi credite de angajament pentru încheierea de contracte şi efectuarea de plăţi pentru pregătirea exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 3.600 mii lei, din care 2.100 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi 1.500 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare". Articolul 27În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi cu dispoziţiile pct. 5 al anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 subvenţia necesară desfăşurării activităţii Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 28În bugetul Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite de angajament pentru încheierea de contracte pentru pregătirea exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 194.883 mii lei, din care suma de 137.119 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi suma de 57.764 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare". Articolul 29(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 47 alin. (4), (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanţelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor prevăzute la alin. (2). Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. Articolul 31Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în anul 2018 acorduri-cadru şi contracte de achiziţie publică în limita sumei de 120.000 mii lei pentru achiziţia de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze şi motociclete necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obţinute din activitatea de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, şi să efectueze plăţi în limita sumei de 120.000 mii lei. Articolul 32În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 27.120 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 33În anul 2018, sumele aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)". Articolul 34(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi", articolul 40.05 „Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2017.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2018, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.55 „Întreţinerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 1.049.688 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:a)plata obligaţiilor către bugetul general consolidat; b)asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia. Articolul 35(1) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 26.214 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.02 „Finanţarea de bază a învăţământului superior", este cuprinsă şi suma de 38.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile de învăţământ superior de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2017. (3) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale este inclusă şi suma de 2.000 mii lei pentru înfiinţarea „Centru atestat de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale" şi suma de 2.999 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la „Complexul sportiv multifuncţional Stadionul Mic pentru Clubul Sportiv Şcolar Sfântul Gheorghe". Articolul 36În anul 2018, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". Articolul 37(1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 26.214 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Din bugetul Ministerului Sănătăţii se alocă suma de 13.923 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Extindere ambulatoriu, spitalizare zi şi bloc operator" de la Spitalul Judeţean Zalău, judeţul Sălaj. Articolul 38În bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la capitolul 67.01 „Cultură recreere şi religie" este cuprinsă şi suma de 150.000 mii lei necesară finanţării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de ministere, autorităţi, instituţii publice şi alte entităţi. Articolul 39Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie" titlul 55 „Alte transferuri" să asigure finanţarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internaţional „George Enescu", din anul 2018, precum şi a cheltuielilor necesare pregătirii Festivalului Internaţional „George Enescu", ediţia a XXIV-a, din anul 2019, prin intermediul ARTEXIM - instituţie publică subordonată. Articolul 40În bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la titlul 51.01 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 13.107 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 41(1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la capitolul 85.01 „Comunicaţii", titlul 72 „Active financiare", alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale" ministerul poate majora contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. proporţional cu cota de participare deţinută, iar ceilalţi acţionari pot participa la majorarea capitalului social proporţional cu cota de participare deţinută, cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la majorarea capitalului social al Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. se va aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 - subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009. Articolul 42Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii de credite din subordine, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2018 şi cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli. Articolul 43Din bugetul Ministerului Economiei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.53 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina" se suportă şi cheltuielile aferente serviciilor prestate şi neplătite aferente trimestrului IV al anului 2017. Articolul 44(1) Cu suma de 53.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 72 „Active financiare", alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale" ministerul poate majora contribuţia statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului economiei pe operatorii economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului. (3) Suma prevăzută la alin. (1) repartizată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului şi se utilizează pentru finanţarea investiţiilor necesare protecţiei intereselor esenţiale de securitate naţională şi care se referă la producţia de armament, muniţie şi material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Articolul 45În bugetul Ministerului Energiei suma prevăzută de art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, rămasă neutilizată la sfârşitul anului bugetar 2017, destinată închiderii a două mine de huilă necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara se include, potrivit legii, în bugetul pe anul 2018 la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii" titlul 80 „Împrumuturi" alineatul 80.10.02 „Cheltuieli din sume acordate Ministerului Energiei şi rămase neutilizate în anul anterior". Articolul 46(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri". (2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenţi pot fi utilizate de către aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune se pot asigura şi cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare. Articolul 47Până la data de 31 decembrie 2018, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor Academiei şi ale unităţilor subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget. Articolul 48(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes naţional efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd în programul de investiţii publice în poziţie globală la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii", la fişa cod obiectiv 1 „a) Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri".(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat şi pentru care din fonduri publice se finanţează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) În funcţie de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 49Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei „C - Alte cheltuieli de investiţii" în programul de investiţii publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Articolul 50Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia. Articolul 51(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice din subordine finanţate integral din bugetul de stat.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice din subordine finanţate parţial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare şi creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) şi (2) în anexele aprobate de către aceştia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordine, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1). Articolul 52Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi" să nu depăşească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat. Articolul 53(1) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plăţii la scadenţă a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, preaderare şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajamente de la titlul „Alte transferuri", alineatele „Programe cu finanţare rambursabilă", „Programe comunitare", „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", „Programe ISPA", „Cheltuieli neeligibile ISPA", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. Articolul 54Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euro-obligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 „Bunuri şi servicii", articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe". Articolul 55Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" şi 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă". Articolul 56Gradul anterior de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 57(1) În anul 2018, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv. Articolul 58(1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul planificat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a)operatorii economici care au depăşit nivelul plăţilor restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 80% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz; b)operatorii economici care nu au depăşit nivelul plăţilor restante programate pentru finele anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiţia ca în anul 2018 să nu programeze plăţi restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora faţă de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competenţelor legale. (2) Pentru determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a)sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări; b)sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2017; c)sumele reprezentând creşterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuţiile sociale obligatorii. (3) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a)veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent; b)veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor. (4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenţia distinct sumele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi indicatorii recalculaţi conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.(5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ţine seama şi de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanţă rezultaţi din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale. Articolul 59(1) Sumele rambursate României pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, încasate pe parcursul anului 2017, existente în conturile de disponibil ale autorităţii de management, respectiv ale Autorităţii de Certificare şi Plată la data de 31 decembrie 2017, reprezentând sume recuperate de la beneficiari, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaţionale la alte programe operaţionale, precum şi pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaţionale.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele recuperate de la beneficiari aflate în contul de disponibil, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului topup" în contul de disponibil aferent Programului operaţional sectorial Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată. Articolul 60În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate naţională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program. Articolul 61(1) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu două posturi, respectiv de la 732 de posturi la 734 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziţia „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop", aferent funcţiei de consilier eparhial.(2) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 52 de posturi la 53 de posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziţia „Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin". (3) În anul 2018, numărul de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 15 contribuţii, respectiv de la 42 de contribuţii la 57 de contribuţii.(4) În anul 2018, pentru sprijinirea aşezămintelor religioase din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, conform prevederilor din anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 5 a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă suma de 249.000 euro/lună. Articolul 62În cazul personalului didactic auxiliar şi nedidactic, prin derogare de la prevederile art. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, posturile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, inclusiv de către persoane din aceeaşi unitate, dar numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. În aceste situaţii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene. Articolul 63În anul 2018 se majorează cu 25% cuantumul brut al contribuţiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară şi în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic faţă de nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017. Articolul 64Unităţile din învăţământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, astfel cum este acesta definit la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provine acesta. Articolul 65(1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Articolul 66(1) Ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, furnizori de ajutor de stat, pot demara proceduri de pregătire a schemelor de ajutor de stat în limita sumei totale de 4.500.000 mii lei reprezentând credite de angajament.(2) Demararea procedurilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de memorandumuri aprobate în Guvern, iniţiate de ordonatorii principali de credite furnizori de ajutor de stat, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care verifică încadrarea în limita sumei prevăzute la alin. (1). (3) Implementarea efectivă a schemelor de ajutor de stat şi semnarea contractelor cu beneficiarii se va face în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate cu această destinaţie pentru fiecare ordonator principal de credite pentru anul 2018 şi estimările pentru următorii 3 ani.(4) În vederea pregătirii schemelor prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot iniţia acte normative pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat cu condiţia aprobării memorandumurilor prevăzute la alin. (2) şi respectarea prevederilor alin. (3). Articolul 67Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 68(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2018 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 şi anexa nr. 12 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 69Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2018, ordonatorii principali de credite pot introduce titlul XI „Alte cheltuieli", cod 59, iar în cadrul acestuia articolul 40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate", în situaţia în care nu au prevederi bugetare prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite bugetare, în vederea aplicării art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 70 Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta lege. *) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR NICOLAE-LIVIU DRAGNEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 2/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 2 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 2/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu