Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 2 din  1 iulie 1983

cu privire la principiile de baza ale perfectionarii sistemului de retribuire a muncii si de repartitie a veniturilor oamenilor muncii

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 51 din  9 iulie 1983


SmartCity3


    In temeiul articolului 57 din Constitutia Republicii Socialiste Romania semnam si dispunem sa fie publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania Legea nr. 2 din 1 iulie 1983 cu privire la principiile de baza ale perfectionarii sistemului de retribuire a muncii si de repartitie a veniturilor oamenilor muncii.

                           NICOLAE CEAUSESCU
                             PRESEDINTELE
                     REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

    Bucuresti, 9 iulie 1983.

                       LEGE   Nr. 2 din  1 iulie 1983
cu privire la principiile de baza ale perfectionarii sistemului de retribuire a muncii si de repartitie a veniturilor oamenilor muncii

    Profundele transformari care au avut loc in dezvoltarea puternica a fortelor de productie, in modernizarea continua a bazei tehnico-materiale a economiei, indeosebi in etapa inaugurata de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman, au asigurat conditiile necesare pentru ridicarea pe o treapta superioara a activitatii economico-sociale si sporirea continua a bunastarii materiale si spirituale a intregului popor, telul suprem al politicii partidului.
    S-a adincit sistemul democratiei muncitoresti, s-a asigurat participarea nemijlocita a maselor la conducerea economiei, a vietii sociale, a crescut raspunderea colectivelor de oameni ai muncii in stabilirea si realizarea planului, in gospodarirea judicioasa a bunurilor incredintate de societate.
    Tinind seama de stadiul actual al dezvoltarii economico-sociale, de cerintele imbunatatirii mecanismului economico-financiar, de intarirea autoconducerii muncitoresti si a cadrului organizatoric al democratiei muncitoresti, este necesara perfectionarea sistemului de retribuire a muncii si de repartizare a veniturilor oamenilor muncii, astfel incit sa se aplice cu toata hotarirea principiul socialist de repartitie dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii, iar veniturile sa fie nemijlocit determinate de munca depusa si de rezultatele muncii.
    Oamenii muncii, in calitate de proprietari, producatori si beneficiari, poarta intreaga raspundere pentru buna gospodarire a proprietatii socialiste a intregului popor, veniturile lor fiind strins legate de realizarea productiei, cresterea productivitatii muncii si a eficientei economice a intregii activitati.
    Munca reprezinta o indatorire de onoare pentru toti membrii societatii. Fiecare cetatean are, potrivit Constitutiei, dreptul si obligatia de a desfasura o activitate utila societatii, care sa-i asigure mijloacele de existenta si de dezvoltare spirituala.
    Retributia si celelalte venituri ale oamenilor muncii reflecta contributia fiecaruia la realizarea planului de productie, la dezvoltarea productiei materiale si spirituale a societatii. Nimeni nu poate sa primeasca retributie si sa participe la beneficii daca nu lucreaza. Nimeni nu poate avea venit garantat daca nu munceste, daca nu produce potrivit obligatiilor de la locul de munca.
    Veniturile individuale in raport cu productia realizata sint neplafonate.
    In cadrul sistemului de retribuire se aplica ferm principiul retributiei egale la munca egala, creindu-se conditii ca, in raport cu munca depusa, sa se asigure venituri corespunzatoare pentru toti oamenii muncii.
    Pe masura cresterii productiei si productivitatii muncii, a imbunatatirii calitatii produselor, vor spori eficienta economica si rentabilitatea, vor creste si veniturile oamenilor muncii.
    In acest scop, pe baza hotaririi Conferintei Nationale a Partidului Comunist Roman din decembrie 1982 si a Programului aprobat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din 29 - 30 iunie 1983, privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii, perfectionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii si cresterea retributiei in acest cincinal,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Intarirea autoconducerii muncitoresti si autogestiunii, a raspunderii oamenilor muncii pentru conducerea unitatilor si pentru rezultatele obtinute, perfectionarea sistemului de retribuire

    Art. 1
    Potrivit principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, colectivele de oameni ai muncii raspund de pastrarea, valorificarea superioara si dezvoltarea patrimoniului incredintat, in scopul realizarii unei eficiente si rentabilitati maxime, care sa conduca la acoperirea integrala a cheltuielilor, constituirea fondurilor proprii ale unitatii, sporirea veniturilor din munca ale personalului muncitor, participarea intr-o masura cit mai mare la formarea resurselor necesare dezvoltarii generale a societatii.
    Oamenii muncii, in calitate de proprietari ai mijloacelor de productie - bunuri ale intregului popor -, de producatori si beneficiari, raspund nemijlocit de conducerea efectiva a fiecarei unitati socialiste, de gospodarirea judicioasa si eficienta a tuturor mijloacelor materiale si financiare incredintate din proprietatea socialista a intregului popor, de rezultatele economice si financiare obtinute in realizarea sarcinilor ce le revin din planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 2
    Consiliul oamenilor muncii poarta raspunderea directa pentru buna gospodarire si dezvoltarea proprietatii socialiste incredintate colectivului de oameni ai muncii din unitate si este obligat sa ia masurile necesare pentru cresterea mai accentuata a productivitatii muncii, folosirea integrala si intensiva a capacitatilor de productie, valorificarea superioara a tuturor resurselor materiale, incadrarea stricta in normele de consum si de stoc, utilizarea rationala a fortei de munca, ridicarea permanenta a pregatirii profesionale, aplicarea ferma a prevederilor privind perfectionarea sistemului de retribuire, mobilizarea intregului potential tehnico-productiv al unitatii pentru obtinerea unor productii sporite, de inalta calitate, cu cheltuieli cit mai reduse.
    Adunarea generala a oamenilor muncii dezbate si adopta hotariri cu privire la intreaga activitate economico-financiara de gospodarire si dezvoltare continua a proprietatii socialiste incredintate colectivului de oameni ai muncii, exercita controlul permanent asupra modului in care consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, personalul de conducere isi indeplinesc sarcinile si actioneaza pentru infaptuirea prevederilor de plan.
    Art. 3
    Retribuirea intregului personal muncitor se face pe baza principiului socialist al repartitiei dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii, in functie de contributia la dezvoltarea productiei materiale si spirituale a intregii societati, de rezultatele obtinute in munca.
    Munca reprezinta criteriul fundamental de apreciere a contributiei fiecarei persoane la dezvoltarea unitatii din care face parte si la progresul societatii, o necesitate pentru formarea, afirmarea si dezvoltarea multilaterala a personalitatii umane.
    Societatea noastra socialista asigura dreptul la munca si creeaza conditiile necesare ca fiecare sa aiba un loc de munca in domeniul productiei materiale, al activitatilor tehnico-stiintifice si social-culturale, in raport cu aptitudinile si pregatirea sa si cu necesitatile dezvoltarii societatii.
    Art. 4
    Sistemul de retribuire asigura cointeresarea materiala a celor ce muncesc la cresterea productiei, a productivitatii muncii si a eficientei economice, precum si repartizarea echitabila a veniturilor provenite din munca, un raport corespunzator intre veniturile individuale minime si maxime.
    Forma de retribuire in acord global se extinde si se generalizeaza in toate unitatile economice.
    Pe linga retributia tarifara, personalul muncitor beneficiaza, ca parte variabila a retributiei, de venituri suplimentare, pe calea adaosului de acord, a participarii la beneficii, premiilor si altor stimulente, sporurilor, indemnizatiilor si compensatiilor prevazute de lege.
    Art. 5
    Oamenii muncii sint retribuiti in raport cu munca prestata si rezultatele obtinute.
    In cazul depasirii productiei planificate veniturile cresc in mod corespunzator si nu sint plafonate.
    In situatia nerealizarii productiei sau a neindeplinirii obligatiilor de la locul de munca retributia se diminueaza in mod corespunzator, fara a se asigura venit garantat.
    Art. 6
    Retributiile trebuie sa fie direct corelate cu cresterea productivitatii muncii individuale si pe intreaga unitate.
    Cresterea productivitatii muncii trebuie sa fie superioara cresterii veniturilor individuale si pe ansamblul unitatii, in toate ramurile si sectoarele economiei nationale, pentru a se asigura atit fondurile necesare sporirii veniturilor oamenilor muncii, cit si resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului.
    Art. 7
    In situatia in care nu sint posibilitati de acoperire cu sarcini de productie a intregii capacitati de care dispun unitatile, se vor lua masuri pentru redimensionarea personalului, in concordanta cu conditiile de indeplinire a sarcinilor de plan.
    Organele de conducere colectiva sint obligate sa retina numai personalul muncitor necesar productiei efective si sa redistribuie personalul disponibil in alte activitati productive, de reparatii, intretinere, constructii sau alte activitati in unitati din cadrul aceleiasi centrale, aceluiasi minister sau din alte ministere. Acest personal va fi retribuit de unitatile la care isi desfasoara activitatea, corespunzator lucrarilor executate, potrivit legii.
    Art. 8
    Pentru folosirea judicioasa a fortei de munca din fiecare unitate, toate categoriile de personal, inclusiv personalul de conducere si cel din aparatul functional, indiferent de forma de retribuire aplicata, isi desfasoara activitatea pe baza de norme si normative de munca fundamentate stiintific, stabilite in functie de parametrii tehnici de functionare a masinilor si utilajelor, de cantitatea de munca necesara, in conditii de organizare superioara a productiei si a muncii.
    Normele de munca trebuie sa fie astfel fundamentate incit sa asigure economisirea muncii vii si realizarea productivitatii muncii planificate.
    Art. 9
    Retribuirea personalului se diferentiaza pe ramuri, subramuri si activitati, in functie de importanta lor pentru dezvoltarea economico-sociala a tarii.
    In cadrul ramurilor, subramurilor si activitatilor, retributia tarifara se diferentiaza pe categorii de incadrare si pe functii, corespunzator nivelului de calificare si gradului de raspundere cerut de indeplinirea sarcinilor, precum si conditiilor in care se desfasoara munca.
    Coeficientii de ierarhizare a retelelor de retributii tarifare pentru muncitorii calificati se stabilesc intre 1 si 1,355 la categoria 1 baza si intre 1 si 1,905 la categoria maxima baza, potrivit anexei la prezenta lege.

    CAP. 2
    Extinderea si generalizarea acordului global

    Art. 10
    Incepind cu data de 1 septembrie 1983, forma de retribuire in acord global se aplica in mod generalizat in unitatile economice din industrie, constructii-montaj, agricultura, transporturi, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, proiectare si din alte sectoare.
    In acord global se cuprind muncitorii, maistrii, inginerii, tehnicienii si celelalte categorii de personal, inclusiv personalul de conducere din intreprinderi, fabrici, uzine, sectii, ateliere, brigazi, santiere, loturi, ferme, echipe si alte forme organizatorice asemanatoare.
    Pe linga personalul direct productiv, in acord global este cuprins si personalul muncitor din activitatile de reparatii si intretinere, scularii, transport intern, depozite, din compartimentele functionale si din alte sectoare de activitate, care contribuie la realizarea sarcinilor de plan ce revin intreprinderii.
    Art. 11
    In cadrul formei de retribuire in acord global, un colectiv de oameni ai muncii se angajeaza - pe baza de contract ce se incheie cu unitatea si, dupa caz, cu organul ierarhic superior - sa efectueze o anumita lucrare sau sa realizeze o anumita cantitate de produse, in conditii de calitate si eficienta stabilite, iar unitatea se obliga sa asigure conditii organizatorice si tehnico-materiale corespunzatoare efectuarii lucrarilor si sa retribuie munca prestata cu suma prevazuta in contract.
    In acord global se contracteaza: in industrie, realizarea unui produs complet sau a unei lucrari ori, dupa caz, productia fizica planificata; in constructii-montaj, un bloc de locuinte, hala industriala, pod, drum, linie electrica sau alte obiecte complete ori un volum de lucrari; in agricultura, o anumita productie de cereale, legume, carne, lapte sau altele; in alte ramuri sau sectoare de activitate, productia fizica planificata, exprimata in unitati specifice, cum ar fi metri forati, tone titei extras, metri cubi masa lemnoasa in exploatarile forestiere, tone transportate.
    Art. 12
    Suma retributiilor cuvenite personalului retribuit in acord global se stabileste in raport direct cu cantitatea de produse fizice realizate si calitatea acestora, fara a fi limitata, atit in cazul depasirii, cit si in cazul nerealizarii sarcinilor de plan.
    Veniturile personalului retribuit in acord global cresc pe masura sporirii productivitatii muncii individuale si pe total unitate.
    In cazul in care sarcinile de productie se realizeaza cu un numar mai mic de personal ori se obtine o productie suplimentara cu acelasi numar de personal, acesta va beneficia, in mod corespunzator, de venituri mai mari.
    In situatia in care sarcinile de productie sau conditiile prevazute in contractul de acord global nu se realizeaza, veniturile personalului muncitor se diminueaza in mod corespunzator.
    Art. 13
    In raport cu specificul unor ramuri sau activitati, in conditiile prevazute de lege, se aplica formele de retribuire pe baza de cote procentuale, remiza ori tarife. In activitatea de comert interior, alimentatie publica si turism se aplica intregului personal operativ si muncitorilor forma de retribuire in remiza, exprimata prin cote la 10.000, 1.000 sau 100 lei desfacere ori, dupa caz, prestari de servicii; in intreprinderile de comert exterior si in compartimentele autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior, personalul este retribuit pe baza de cote aplicate la valoarea exportului si importului, precum si a aportului valutar realizat.
    Art. 14
    Pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ, precum si pentru celelalte categorii de personal, necuprinse in acord global, se stabilesc sarcini de munca concrete, pe baza de norme de munca si normative de personal, precizindu-se cantitatea si calitatea lucrarilor, termenele de executie sau alte asemenea obligatii, potrivit specificului muncii. Retribuirea acestui personal se face in raport cu realizarea sarcinilor de munca si a conditiilor stabilite.
    Art. 15
    Incepind cu data de 1 septembrie 1983, intregul personal de conducere si de executie tehnic, economic si de alta specialitate, inclusiv ministri, din ministerele si celelalte organe centrale si locale, care coordoneaza activitati economice, precum si cel din centralele industriale, este retribuit in functie de media realizarilor pe ansamblul unitatilor economice subordonate, in raport cu gradul de indeplinire a 2 - 4 indicatori de plan - productia marfa, planul de export, productivitatea muncii, productia neta sau alti indicatori specifici.

    CAP. 3
    Cresterea partii variabile a retributiei

    Art. 16
    In cadrul masurilor de perfectionare a sistemului de retribuire creste ponderea partii variabile in totalul veniturilor personalului muncitor, obtinute din fondul de retribuire planificat, indeosebi prin cresterea adaosului de acord, a participarii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor, precum si pentru stimularea exportului, a premiilor pentru realizari deosebite, premiilor pentru economii de materiale si forta de munca si altele.
    Partea variabila a veniturilor personalului va reprezenta, in anul 1985, 25 la suta din fondul de retribuire, iar retributia tarifara, 75 la suta.
    Art. 17
    Incepind cu data de 1 septembrie 1983, in conditiile realizarii planului, fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor va reprezenta 4 la suta din fondul de retribuire pe economie.
    In cadrul mediei de 4 la suta prevazuta la alin. 1, in unitatile care realizeaza productie pentru export, precum si in unitatile care livreaza subansamble, piese de schimb si alte produse de baza, ce se inglobeaza in produsele pentru export, se asigura un fond de participare mai mare, diferentiat in raport cu ponderea productiei pentru export in totalul productiei.
    La celelalte unitati economice se va asigura, in conditiile realizarii sarcinilor de plan, pentru intregul personal un fond de participare la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor, care va reprezenta 3,5 la suta din fondul de retribuire planificat, iar in unitatile miniere si de extractie a titeiului, 4 la suta.
    In cadrul procentelor prevazute la alin. 1 - 3, cotele din beneficii pentru constituirea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor se stabilesc, diferentiat, pe ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Participarea la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor se acorda trimestrial, in raport cu beneficiile realizate si in limita a 50 la suta din fondurile planificate pentru aceste perioade. In functie de rezultatele anuale, se acorda diferenta pentru beneficiile realizate in cadrul planului si sumele aferente beneficiilor obtinute peste plan.
    Art. 18
    Incepind cu data de 1 septembrie 1983, personalul muncitor din institutiile social-culturale, din aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale si locale, precum si din celelalte institutii de stat, va beneficia de premii anuale dintr-un fond de 3 - 3,5 la suta din fondul de retribuire planificat.
    Art. 19
    Incepind cu data de 1 septembrie 1983, cota de constituire a fondului de premiere pentru realizari deosebite obtinute de personalul din unitatile economice va fi de 2 la suta din fondul de retribuire planificat.
    Art. 20
    Sumele cuvenite personalului muncitor sub forma de participare la beneficii, stimulente pentru export, premii anuale, precum si alte categorii de premii sau recompense, se acorda, in conditiile prevazute de lege, in raport cu rezultatele economice obtinute si nu sint plafonate.
    Sumele de care poate beneficia personalul de conducere si de administratie, ca participare la beneficii sau premii, se stabilesc cel mult in aceeasi proportie cu sumele cuvenite celorlalte categorii de personal din unitate.
    Art. 21
    Sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate se majoreaza si se acorda in urmatoarele cote procentuale din retributia tarifara:
________________________________________________________________________________
Transe de vechime Pentru personalul   Pentru personalul  Pentru personalul din
neintrerupta in   din toate ramurile  din unitatile din  unitatile din industria
aceeasi unitate   si sectoarele de    industria miniera  miniera care lucreaza
                  activitate, cu      care lucreaza la   in subteran, pentru
                  exceptia celui      suprafata          muncitorii, personalul
                  prevazut la lit.                       operativ si mecanicii
                  B si C                                 de locomotiva din
                                                         unitatile de exploatare
                                                         a cailor ferate
                                                         subordonate MTTc, a
                                                         caror activitate este
                                                         direct legata de
                                                         siguranta circulatiei,
                                                         pentru docheri,
                                                         conducatori de utilaje
                                                         portuare si operatori
                                                         la dana
________________________________________________________________________________
      0                 A                  B                       C
________________________________________________________________________________
 1 - 3 ani              -                  3%                      4%
 3 - 5 ani              3%                 4%                      5%
 5 - 10 ani             6%                 6%                      8%
10 - 15 ani             9%                 9%                     11%
15 - 20 ani            12%                12%                     14%
peste 20 ani           15%                15%                     18%
________________________________________________________________________________

    Sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate se acorda in toate sectoarele de activitate si se ia in calcul la stabilirea drepturilor de pensie.
    Personalul muncitor beneficiaza de sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate, in cotele majorate prevazute la alin. 1, de la data majorarii retributiei tarifare in fiecare ramura sau sector de activitate.

    CAP. 4
    Majorarea retributiei tarifare

    Art. 22
    Incepind cu data de 1 septembrie 1983 se majoreaza, in mod esalonat, retributia tarifara a intregului personal muncitor.
    Data de la care se va majora retributia tarifara in fiecare ramura si activitate se va stabili prin decret al Consiliului de Stat.
    In conditiile utilizarii complete a timpului de munca, indeplinirii normelor de munca si a planului de productie, odata cu aplicarea majorarii retributiei in fiecare ramura sau activitate, retributia tarifara minima va fi de 1.500 lei, iar venitul minim, inclusiv drepturile banesti cuprinse in partea variabila a retributiei, va fi de 1.700 lei, lunar.
    Art. 23
    Majorarea retributiei tarifare a muncitorilor se efectueaza in conditiile mentinerii, pe ansamblu, a ierarhizarii retributiilor pe ramuri, care corespunde etapei actuale de dezvoltare economico-sociale a tarii.
    Raportul intre retributia tarifara minima si retributia tarifara maxima pe economie va fi in continuare de 1 la 5,52.

    CAP. 5
    Planificarea si eliberarea fondului de retribuire

    Art. 24
    Fondul de retribuire se stabileste pe unitate de produs sau pe lucrare, pe obiectiv, in functie de timpul de munca, de conditiile de calitate si de numarul de personal necesar, pe baza normelor si normativelor elaborate corespunzator nivelului de inzestrare tehnica si tehnologiilor aplicate, in conditiile unei organizari superioare a productiei si a muncii.
    In fiecare unitate trebuie sa se asigure o stricta corelatie intre fondul de retribuire si productia fizica, productia marfa vinduta si incasata, planul de export, calitatea produselor, consumurile normate de materii prime si materiale, combustibili si energie si alti indicatori calitativi de plan.
    Art. 25
    Fondul de retribuire rezultat din insumarea drepturilor individuale ale intregului personal muncitor din unitatile economice, determinate potrivit legii, se elibereaza de banci in limita fondului de retribuire planificat, calculat in functie de realizarea productiei fizice, in strinsa corelare cu cresterea productivitatii muncii, a planului de export, a valorii productiei nete, a productiei marfa vinduta si incasata sau a altor indicatori, dupa caz.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Conditiile de aplicare a formei de retribuire in acord global si a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activitati, conditiile de constituire si de repartizare a fondului de participare la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor, precum si conditiile de calculare si eliberare a fondului de retribuire, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 27
    Consiliul de Ministri, ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sint obligate sa ia masuri de aplicare intocmai a prevederilor prezentei legi.
    Organele prevazute la alin. 1 si organele de conducere colectiva din fiecare unitate poarta intreaga raspundere pentru modul de aplicare a principiilor socialiste de retribuire, pentru modul de gospodarire si utilizare a fondurilor destinate atit cheltuielilor de productie, cit si celor de consum.
    Art. 28
    Orice dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 1 iulie 1983.

                     Presedintele Marii Adunari Nationale,
                               NICOLAE GIOSAN

     ANEXA 1

    Ierarhizarea retributiilor tarifare la categoria 1 si la categoria maxima nivel de baza pentru muncitorii calificati

__________________________________________________________________________
                                               Coeficient de ierarhizare
Nr.        Reteaua si nivelul                _____________________________
crt.                                          Categoria         Categoria
                                               1 baza          maxima baza
__________________________________________________________________________
  1. Mine subteran A                            1,355            1,905
  2. Exploatari la zi de carbune si
     minereuri cu utilaje grele                 1,295            1,630
  3. Constructii de aeronave si motoare
     de aeronave                                1,285            1,615
  4. Mine subteran B                            1,210            1,755
  5. Cocsificarea carbunilor                    1,210            1,685
  6. Foraj sonde titei si gaze                  1,210            1,630
  7. Mine subteran C                            1,175            1,590
  8. Siderurgie A;
     Constructii de masini A0 acord             1,160            1,540
  9. Mine suprafata A                           1,150            1,280
 10. Tabacarie                                  1,130            1,275
 11. Constructii de masini A acord si
     A0 regie                                   1,125            1,415
 12. Siderurgie B; metalurgie neferoasa         1,125            1,445
 13. Foraj cu sondeze pentru cercetare
     geologica                                  1,125            1,385
 14. Ciment                                     1,125            1,285
 15. Constructii A acord                        1,110            1,375
 16. Poligrafie A0                              1,110            1,480
 17. Sticla                                     1,105            1,385
 18. Constructii de masini A regie si B
     acord; mecanici agricoli                   1,105            1,360
 19. Constructii B acord                        1,105            1,330
 20. Chimie A0                                  1,105            1,355
 21. Transporturi auto (soferi)                 1,095            1,310
 22. Poligrafie B0                              1,095            1,410
 23. Mine suprafata B                           1,090            1,205
 24. Chimie A                                   1,090            1,350
 25. Petrol A                                   1,090            1,260
 26. Prelucrare cauciuc                         1,080            1,210
 27. Constructii de masini B regie              1,070            1,290
 28. Energie electrica A                        1,070            1,310
 29. Poligrafie A                               1,065            1,335
 30. Mine suprafata C; cariere-balastiere       1,055            1,165
 31. Confectii piele                            1,055            1,165
 32. Chimie B; petrol B; zahar-ulei             1,050            1,210
 33. Energie electrica B                        1,050            1,275
 34. Constructii B regie                        1,050            1,215
 35. Poligrafie B                               1,050            1,275
 36. Textile                                    1,050            1,200
 37. Materiale de constructii A;
     materiale refractare                       1,050            1,150
 38. Agricultura
     - sector zootehnic                         1,040            1,165
     - sector vegetal                           1,040            1,095
 39. Energie electrica C                        1,040            1,235
 40. Prelucrare lemn A acord; exploatari
     forestiere A                               1,030            1,175
 41. Alimentara A                               1,030            1,135
 42. Prelucrare lemn A regie si B acord         1,015            1,160
 43. Gospodarie comunala A; alimentara B        1,015            1,100
 44. Prelucrare lemn B regie                    1,000            1,135
 45. Materiale de constructii B;
     gospodarie comunala B; alimentara C        1,000            1,090
 46. Exploatari forestiere B;
     industria locala                           1,000            1,135
 47. Silvicultura                               1,000            1,000
__________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 2/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 2 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu