E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.198 din 09.07.2015

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 529 din 16 iulie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie. 2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins: 11. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) De asemenea, se consideră ca făcând parte din drum districtele, cantoanele, pepinierele, centrele de întreţinere şi coordonare şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării, exploatării sau operării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente, precum şi sistemele de captare, pompare şi evacuare a apelor pluviale care deservesc drumurile, cu excepţia acelora care fac parte, potrivit prevederilor legale, din capitatul social al unor companii naţionale, societăţi comerciale cu capital de stat sau pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital de stat. 12. La articolul 2, alineatul (5) se abrogă. 3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 21. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 Din punctul de vedere al capacităţii portante, drumurile se clasifică astfel: a)R = drumuri reabilitate, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 1 din anexele nr. 2 şi 3; b)NR = drumuri nereabilitate, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 2 din anexele nr. 2 şi 3; c)M = drumuri modernizate, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 3 din anexele nr. 2 şi 3; d)P = drumuri pietruite, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 4 din anexele nr. 2 şi 3. 4. La articolul I punctul 3, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi clasificate ca:a)autostrăzi - drumuri de mare capacitate şi viteză, rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deservesc proprietăţile riverane, prevăzute cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de staţionare de urgenţă, cu intersecţii denivelate şi acces limitat, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate; b)drumuri expres - drumuri accesibile numai prin noduri sau intersecţii reglementate care pot fi interzise anumitor categorii de utilizatori şi vehicule şi pe care oprirea şi staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise; c)drumuri internaţionale «E» - drumuri deschise traficului internaţional, a căror încadrare ca drumuri «E» se stabileşte în conformitate cu prevederile Acordului european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR); d)drumuri naţionale principale:

(i) drumuri naţionale care asigură legătura capitalei ţării cu oraşele reşedinţă de judeţ, legăturile dintre acestea, precum şi cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României;
(ii) alte drumuri naţionale pe care la ultimul recensământ de circulaţie s-a înregistrat un volum de trafic mediu zilnic anual mai mare de 3.500 vehicule fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500 vehicule etalon autoturisme/24 de ore;

e)drumuri naţionale secundare - restul drumurilor naţionale care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-d). (2) Pentru a fi încadrate în categoria drumurilor de interes naţional, drumurile trebuie să îndeplinească criteriile funcţionale şi ale volumului de trafic mediu zilnic anual impus de normele şi standardele tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, pentru cel puţin clasa tehnică III.(3) Clasificarea drumurilor de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor.(4) Propunerile de clasificare a drumurilor de interes naţional în categoria drumurilor internaţionale «E» se fac de către Ministerul Transporturilor.(5) Clasificarea drumurilor internaţionale «E» se stabileşte potrivit Acordului european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR). 5. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 41. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11 (1) Drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi. (2) Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului considerat continuu, în concordanţă cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine acordul Ministerului Transporturilor. 6. La articolul I punctul 6, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 (1) Ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor intervenite potrivit art. 8 şi 12, se vor actualiza anexele la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Actualizarea anexelor prevăzute la alin. (1) se va face prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Transporturilor pentru drumurile de interes naţional şi/sau al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în funcţie de competenţa de administrare. 7. La articolul I, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 81 şi 82, cu următorul cuprins: 81. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)lucrări de defrişare de păduri de pe versanţii împăduriţi adiacenţi drumului; pentru astfel de lucrări, administratorul domeniului silvic va solicita acordul administratorului drumului. 82. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18 (1) Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi ca în perioada 1 noiembrie-31 martie a fiecărui an să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie. (2) Realizarea prevederilor alin. (1) trebuie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri. 8. La articolul I punctul 9, alineatele (4) şi (6) ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale......... ................ ................ ................ ................ ........ ........ (6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, cu excepţia sectoarelor de drum aflate între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, pentru biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor. 9. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins: 91. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Ministerul Transporturilor este organul administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor de interes naţional. 10. La articolul I punctul 10, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21 (1) Ministerul Transporturilor este administratorul drumurilor de interes naţional, direct sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care îşi realizează atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în condiţiile contractului de concesiune încheiat între acestea. Pentru drumurile naţionale şi autostrăzile nou-construite, administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor şi prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condiţiile legii. (2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor sunt în administrarea consiliilor locale respective.(3) Pe sectoarele de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale nu se pot impune restricţii de mase sau dimensiuni fără avizul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi acordul poliţiei rutiere. (4) Avizul şi acordul prevăzute la alin. (3) se eliberează numai în cazul în care administratorul sectorului de drum respectiv a asigurat variantă ocolitoare pentru vehiculele restricţionate.(5) Administratorul unui drum naţional care traversează un municipiu poate aplica tarife doar atunci când există variantă ocolitoare pentru drumul naţional respectiv deschisă circulaţiei publice pe direcţia de mers şi numai pentru vehiculele care tranzitează municipiul.(6) Aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (5) se poate realiza numai în cazul în care administratorul drumului respectiv asigură modalităţi de încasare permanentă a tarifelor, prin mai multe mijloace de plată, precum şi informarea publică privind aceste modalităţi şi mijloace.(7) În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/reşedinţelor de judeţ, limitele sectoarelor de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifică în mod corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, cu actualizarea inventarului bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea acestuia.(8) În cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor, se va păstra continuitatea drumului naţional, indiferent de limitele intravilanului municipiilor.(9) Pentru efectuarea operaţiunilor de administrare în temeiul alin. (2), în condiţiile prevăzute la art. 221, lucrările de reparare, reabilitare sau modernizare se realizează de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (10) Lucrările de reparare, întreţinere, reabilitare sau modernizare a sectoarelor de drum care nu sunt prevăzute la alin. (2), în condiţiile art. 221, se realizează de către administratorul care a preluat temporar drumul.(11) În cazul restricţiilor instituite ca urmare a unor lucrări de reparaţii sau de altă natură, administratorul drumului restricţionat va stabili varianta alternativă locală cu acordul administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele alternative. În cazul restricţionării ca urmare a unor situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, varianta alternativă locală se stabileşte fără acordul prealabil al administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele respective.(12) Varianta alternativă locală prevăzută la alin. (11) se asimilează, din punctul de vedere al maselor maxime admise, drumului restricţionat, dacă acesta este încadrat într-o categorie superioară conform art. 51.(13) Administratorii sectoarelor de drum de pe varianta alternativă locală au obligaţia să asigure circulaţia vehiculelor în conformitate cu alin. (12), fără a impune tarife de utilizare suplimentare. 11. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins: 101. Articolul 221 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 221 (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor de interes naţional sectoare de drum situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor programelor naţionale de realizare a proiectelor prioritare de interes judeţean şi de interes local, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, sectoare de drum de interes judeţean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.(3) Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului. (4) Autoritatea administraţiei publice locale care preia în administrare un sector de drum potrivit alin. (3) are obligaţia respectării următoarelor condiţii:a)să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; b)să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; c)să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau modernizare; d)să iniţieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, cu modificările şi completările ulterioare;e)să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; f)să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului; g)să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuţie a lucrărilor şi obligaţiile în vederea realizării.(5) Orice alte condiţii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite de comun acord între administratorul drumului care predă şi autoritatea administraţiei publice locale. (6) În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale care a preluat drumul nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (4), administratorul iniţial al drumului are dreptul să solicite preluarea administrării drumului.(7) La recepţia lucrărilor vor fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să preia în administrare sectorul de drum.(8) După recepţia finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei publice locale de care au aparţinut.(9) După emiterea certificatului de urbanism pentru infrastructura rutieră, autorităţile emitente ale acestuia vor impune prin avizele şi autorizaţiile eliberate ulterior pentru terţe persoane obligativitatea obţinerii avizului beneficiarului infrastructurii rutiere respective.(10) Odată emise avizele, acordurile sau autorizaţiile necesare executării de lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier, autorităţile sau persoanele juridice emitente nu le vor mai putea revoca, modifica sau completa în lipsa solicitării exprese a administratorului infrastructurii rutiere, pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii acestora.(11) Orice avize, acorduri sau autorizaţii emise, revocate, modificate sau completate în lipsa solicitării exprese a administratorului infrastructurii rutiere, aşa cum este prevăzut la alin. (10), sunt nule de drept şi atrag răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, a reprezentanţilor autorităţii sau persoanei juridice emitente. 12. La articolul I punctul 11, articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27 (1) Intersecţiile dintre drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei.(2) Întreţinerea bretelelor de la intersecţiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere a acestuia sunt în sarcina deţinătorului. (3) Pasajele peste autostrăzi cu rampele aferente, care asigură continuitatea drumurilor peste pasaj, cu excepţia pasajelor private, rămân în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., iar întreţinerea curentă a suprastructurii drumurilor peste pasaj rămân în grija administratorului acestuia.(4) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.(5) Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripţii, pancarte, gravuri, afişe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.(6) Mijloacele de publicitate sau reclamă, prevăzute la alin. (5), existente sau în curs de execuţie, pentru care nu s-au obţinut acordul prealabil şi autorizaţia administratorului drumului de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, se vor desfiinţa de către deţinători, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administratorul drumului, respectiv de la data la care administratorul drumului a notificat că a luat la cunoştinţă de amplasarea lor.(7) Pentru asigurarea vizibilităţii în curbe şi evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcărilor în interiorul şi în exteriorul curbelor periculoase.(8) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă:a)în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie; b)în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie. (9) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte obstacole. 13. La articolul I punctul 14, articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35 (1) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane. (2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.(3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. (4) Locurile de parcare şi spaţiile pentru servicii vor fi dotate cu utilităţi, inclusiv cu telefonie pentru apel de urgenţă, de către administratorul spaţiului respectiv, conform categoriei funcţionale a drumului public şi normativelor în vigoare. 14. La articolul I punctul 15, articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37 (1) Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres, drumuri internaţionale «E» şi drumuri naţionale se realizează variante ocolitoare, situate, de regulă, în afara intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic.(2) Accesul spre variantele ocolitoare prevăzute la alin. (1) se realizează numai prin intermediul unor drumuri care debuşează în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.(3) După finalizarea variantelor ocolitoare ale localităţilor, sectoarele de drumuri naţionale incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul localităţilor respective vor fi trecute prin hotărâre a Guvernului în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află, după caz.(4) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3), în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile judeţene sau, după caz, unităţile administrativ-teritoriale locale sunt obligate să preia drumurile menţionate la alin. (3) prin proces-verbal de predare-preluare.(5) În cazurile în care consiliile judeţene sau unităţile administrativ-teritoriale refuză preluarea drumurilor prevăzute la alin. (3), predarea operează de drept, cu toate obligaţiile legale care decurg din aceasta.(6) Se interzice deschiderea de căi de acces direct în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reţeaua de drumuri publice prin intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot deschide căi de acces direct în variantele ocolitoare pentru amenajările rutiere având destinaţia de parcări securizate, care să asigure în condiţii de securitate oprirea, staţionarea şi efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare.(8) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca în documentaţiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersecţiile pentru accesul la variantele ocolitoare.(9) Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în care debuşează drumul colector respectiv, construite de către investitori şi/sau autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile stabilite de administratorul drumului. 15. La articolul I punctul 16, alineatul (3) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către drumurile de rang superior revine administratorilor drumurilor colectoare. 16. La articolul I punctul 18, alineatele (3) şi (4) ale articolului 40 se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) Masele şi dimensiunile maxime admise pe un drum, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se menţin pe sectoarele drumului respectiv pe toată durata în care se execută lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare.(4) Lista drumurilor publice cu masele maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere pentru care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele pentru categoriile de drum prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului transportului pentru drumurile de interes naţional şi prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru drumurile de interes judeţean şi de interes local şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 17. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins: 181. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins: Articolul 401 Tarifele prevăzute de prezenta ordonanţă se constituie ca venituri proprii pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice, astfel: a)ale administratorului drumului pe care se circulă, pentru tarifele suplimentare de utilizare; b)ale administratorului drumurilor de interes naţional, pentru tarifele suplimentare de acces; c)ale administratorului drumului care a emis acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului pentru amplasarea, accesul şi utilizarea zonei drumului. 18. La articolul I punctul 19, articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise în circulaţie prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată în prealabil, fără discriminare, în condiţiile stabilite prin norme privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise, aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne. (3) AST este documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condiţiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate.(4) AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă. Prin excepţie, AST se eliberează de administratorul drumurilor de interes naţional şi pentru alte categorii de drumuri care nu sunt în administrarea sa şi care fac parte din traseu împreună cu categoria drumurilor de interes naţional, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(5) AST este documentul necesar pentru circulaţia vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor maxime admise şi/sau ale dimensiunilor maxime admise, valabil pentru numerele de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor, pentru caracteristicile tehnice, traseul, sensul, perioada şi condiţiile de circulaţie înscrise în AST.(6) AST se eliberează pentru:a)transporturi a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise; b)vehicule care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise; c)transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise şi sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:(i) masa totală să fie de cel mult 50,0 tone; (ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la alin. (8); (iii) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă; (iv) lăţimea să nu depăşească 3,0 metri; (v) să nu fie depăşită înălţimea maximă admisă; d)transporturi pentru care nu se depăşesc masele maxime autorizate constructiv ale vehiculelor. (7) Pe lângă încărcătură indivizibilă se pot transporta şi alte tipuri de încărcături, dacă nu se depăşeşte masa maximă ce poate fi autorizată pe axe prevăzută la alin. (8).(8) Masele maxime pe axe care pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu cel mult:a)3,5 tone, pentru axa simplă; b)6,0 tone, pentru axa dublă (tandem); c)7,0 tone, pentru axa triplă (tridem). (9) AST se poate elibera şi pentru vehiculele care depăşesc masele pe axe prevăzute la alin. (8), dacă se transportă mărfuri indivizibile pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului, care să respecte masele maxime pe axe conform alin. (8), în baza unui proiect de transport.(10) Proiectul de transport se întocmeşte dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a)masa totală mai mare sau egală cu 120 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa E de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare; b)masa totală mai mare sau egală cu 100 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa I de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare; c)masa totală mai mare sau egală cu 80 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa II de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare; d)masele pe axe mai mari decât cele prevăzute la alin. (8), condiţionat de respectarea prevederilor alin. (9); e)dacă există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât masa totală a transportului. (11) Studiul de traseu se întocmeşte dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a)lungime mai mare sau egală cu 50,0 metri, pentru drumurile reabilitate şi cele nereabilitate; b)lungime mai mare sau egală cu 40,0 metri, pentru drumurile modernizate; c)lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri, pentru drumurile pietruite; d)lăţime mai mare sau egală cu 7,0 metri, pentru drumurile reabilitate; e)lăţime mai mare sau egală cu 6,0 metri, pentru drumurile nereabilitate; f)lăţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile modernizate; g)lăţime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite; h)înălţime mai mare sau egală cu 5,0 metri; i)lungime mai mare sau egală cu 30,0 metri şi lăţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile reabilitate şi pentru cele nereabilitate; j)lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri şi lăţime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite; k)dacă există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât cele ale transportului; l)dacă raza interioară sau raza exterioară a coroanei de virare a vehiculului este mai mare decât raza interioară sau raza exterioară a curbei. (12) În proiectul de transport se vor menţiona posibilitatea şi condiţiile de circulaţie şi pentru celelalte mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise şi sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (10).(13) În studiul de traseu se vor menţiona posibilitatea şi condiţiile de circulaţie şi pentru celelalte valori care depăşesc dimensiunile maxime admise şi sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (11).(14) Condiţiile pentru întocmirea proiectului de transport şi studiului de traseu pot fi modificate prin normele prevăzute la alin. (2).(15) Proiectul de transport şi studiul de traseu se întocmesc în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2) şi constituie anexa la AST.(16) Circulaţia vehiculelor cu nerespectarea numerelor de înmatriculare sau de înregistrare ale vehiculelor, a caracteristicilor tehnice, a traseului, a sensului, a perioadei înscrise în AST se consideră circulaţie fără AST.(17) În cazul circulaţiei cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST ori cu nerespectarea AST, responsabilitatea revine, după caz:a)operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport; b)persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport; c)deţinătorului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate; d)conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi identificate; e)expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare. (18) Circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise pentru care s-au eliberat AST-uri este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. Prin excepţie, emitentul AST poate autoriza circulaţia vehiculelor în perioadele restricţionate, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(19) Lucrările de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu prevăzut la alin. (15), revin persoanei fizice sau persoanei juridice înscrise în AST.(20) Execuţia lucrărilor prevăzute la alin. (19) se aprobă de administratorul drumului respectiv, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(21) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (2) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie parcurs. (22) Tarifele prevăzute la alin. (21) şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă:a)prin ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes naţional; b)prin hotărâre a consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes judeţean; c)prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local; d)prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti; e)prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru drumurile naţionale care traversează municipiile, inclusiv reşedinţele de judeţ, la care nivelul maxim al tarifelor este cel stabilit prin ordinul prevăzut la lit. a). (23) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire autorizat, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a)lăţime mai mare de 3,2 metri şi mai mică sau egală cu 4,5 metri; b)lungime mai mare de 25,0 metri şi mai mică sau egală cu 30,0 metri; c)înălţime mai mare de 4,5 metri; d)masă totală mai mare de 80,0 tone. (24) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (23) lit. a) şi b), vehiculul care asigură însoţirea pe autostrăzi va circula în spate.(25) Vehiculul care circulă cu depăşirea masei totale şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate, care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a)lăţime mai mare de 4,5 metri; b)lungime mai mare de 30,0 metri; c)înălţime mai mare de 4,5 metri sau masă totală mai mare de 80,0 tone, dacă vehiculul circulă pe autostrăzi. (26) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a)lăţime mai mare de 5,0 metri; b)lungime mai mare de 40,0 metri; c)înălţime mai mare de 5,0 metri; d)masă totală mai mare de 80,0 tone. (27) În situaţia în care două sau mai multe vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise circulă în convoi, lungimea acestuia nu va depăşi 75 metri.(28) Lungimea convoiului prevăzut la alin. (27) se calculează prin însumarea lungimilor vehiculelor componente şi a unei distanţe de câte 10 metri între ele.(29) Convoiul prevăzut la alin. (27) trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, precum şi de un echipaj al poliţiei rutiere.(30) În situaţiile prevăzute la alin. (27) se eliberează AST pentru fiecare vehicul în parte cu nominalizarea tuturor numerelor de înmatriculare ale vehiculelor care alcătuiesc convoiul.(31) Vehiculele care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu lămpile de semnalizare stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispozitive suplimentare reflectorizant-fluorescente în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2). (32) Autovehiculele de însoţire trebuie să respecte condiţiile privind dotarea, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe cele stabilite prin normele prevăzute la alin. (2). (33) Condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin normele prevăzute la alin. (2).(34) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici, a persoanelor şi a autovehiculelor care efectuează însoţirea vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin normele prevăzute la alin. (2). 19. La articolul I punctul 20, articolul 411 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 411 (1) Pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în alte state, care fac obiectul prevederilor acordurilor rutiere bilaterale încheiate cu alte state, administratorul drumurilor de interes naţional aplică tarife suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale respective, încheiate cu statele în care sunt înmatriculate sau înregistrate vehiculele şi coroborate cu reglementările naţionale în vigoare. Tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.(2) În baza unei solicitări scrise a reprezentantului administratorului drumurilor de interes naţional, poliţia de frontieră nu va permite intrarea ori ieşirea în/din România în cazul în care pentru vehiculele aflate în trafic internaţional nu se respectă prevederile prezentei ordonanţe.(3) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (2) se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne. 20. La articolul I punctul 21, litera e) a articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: e)ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a acostamentului, a zonei de siguranţă a podurilor, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a spaţiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a şanţurilor, a trotuarelor, a pistelor şi a zonelor de siguranţă ale drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora; 21. La articolul I punctul 22, litera i) a articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: i)degradarea şi/sau distrugerea elementelor de siguranţă ale drumului, a dotărilor şi a dispozitivelor de semnalizare; 22. La articolul I punctul 23, alineatele (1)-(3) şi (5) ale articolului 44 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 44 (1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.(2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru restricţiile cauzate de forţă majoră şi condiţii meteo deosebite......... ................ ................ ................ ................ ........ ............ (5) Informarea prealabilă a utilizatorilor prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează de administratorii drumurilor publice prin mijloace mass-media şi prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate.
23. La articolul I punctul 24, articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 45 (1) În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de producerea unor situaţii de urgenţă sau în caz de forţă majoră, administratorii acestora iau măsuri pentru închiderea sectoarelor de drum respective în vederea restabilirii circulaţiei, informând cu privire la închiderea acestor sectoare, precum şi la posibilele trasee ocolitoare.(2) În cazul în care aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesită ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale în vigoare.(3) În urma unor accidente rutiere, calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, degajarea părţii carosabile poate fi asigurată şi de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la iniţiativa acestuia.(4) În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinţe şi degradarea şi/sau distrugerea elementelor care fac parte integrantă din drum, administratorul drumului va fi notificat de:a)poliţia rutieră cu privire la daunele consemnate în procesul-verbal de constatare; b)societatea de asigurări emitentă a poliţei de asigurare RCA sau CASCO, care instrumentează dosarul de daună. (5) În cazul nerespectării de către societăţile de asigurări a prevederilor alin. (4), administratorul drumului va sesiza Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea sancţionării acestora.(6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte şi transmite contravenientului şi/sau a societăţii de asigurări, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (4), un proces-verbal care va conţine un deviz cu contravaloarea reparaţiilor şi/sau a daunelor produse, contravenientul/societatea de asigurări, după caz, având obligaţia să o achite în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal.(7) Prevederile alin. (6) se aplică şi în cazul în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligaţiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, cu lanţuri sau cu alte echipamente antiderapante omologate, pe sectoarele de drum pe care acestea sunt obligatorii. (8) Contravenientul poate contesta procesul-verbal ce conţine devizul cu contravaloarea reparaţiilor şi/sau a daunelor, conform prevederilor legale în vigoare. 24. La articolul I punctul 25, articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46 (1) Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.(2) Condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin:a)ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale; b)hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru drumurile de interes judeţean; c)hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului judeţean, pentru drumurile de interes local; d)hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru drumurile din municipiul Bucureşti. (3) Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.(4) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrările prevăzute la alin. (1). În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul lucrării/obiectivului să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii notificării şi să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului poate desfiinţa lucrările prevăzute la alin. (1) sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi în cazul în care beneficiarul nu achită tariful pentru utilizarea şi accesul în zona drumului. (6) Este interzisă practicarea activităţilor comerciale de orice fel în ampriza drumului şi în zona de siguranţă a drumurilor de interes naţional situate în afara municipiilor/reşedinţelor de judeţ, cu excepţia locurilor destinate acestui scop.(7) Pentru practicarea activităţilor comerciale în afara zonei de siguranţă de pe drumurile de interes naţional situate în afara municipiilor/reşedinţelor de judeţ este obligatorie obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. (8) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.(9) Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare.(10) Contractul prevăzut la alin. (9) se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului. (11) Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe toată durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării prevederilor alin. (8) şi (9).(12) Utilizarea căilor de acces, a refugiilor auto, a platformelor carosabile sau a altora asemenea, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, este interzisă deţinătorilor obiectivelor deservite de aceste amenajări.(13) În cazul schimbării categoriei funcţionale şi administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele şi căile de acces existente pentru care a fost emisă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la zona drumului pentru categoria de drum iniţială, autorizaţia îşi păstrează valabilitatea dacă se respectă prevederile alin. (8) şi (9).(14) În cazul schimbării categoriei funcţionale şi administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele şi căile de acces existente pentru care nu a fost emisă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la zona drumului pentru categoria de drum iniţială trebuie autorizate în condiţiile respectării prezentei ordonanţe. 25. La articolul I, punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 26. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47 (1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale „E“, respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.(2) Căile de acces la autostrăzi se realizează conform prevederilor normativului de proiectare al autostrăzilor extraurbane şi reglementărilor administratorului drumului.(3) Pe reţeaua de drumuri expres şi autostrăzi se pot deschide căi de acces pentru amenajările rutiere având destinaţia de parcări securizate, care să asigure, în condiţii de securitate, oprirea, staţionarea şi efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare. (4) În zona mediană a autostrăzilor şi a separatorilor de sens a celorlalte drumuri publice, precum şi în zona intersecţiilor sunt interzise amplasarea şi realizarea supraterană a oricăror instalaţii, construcţii, lucrări şi altele asemenea, cu excepţia instalaţiilor destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei.(5) Construcţiile prevăzute în afara localităţilor şi care nu se încadrează în categoria celor care generează trafic suplimentar, aşa cum acestea sunt definite la alin. (1), se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumului.(6) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.(7) Pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului.(8) Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.(9) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (7):a)amplasarea şi lucrările care se realizează în zona de protecţie; b)reţelele care asigură, total sau parţial pentru consumul casnic, servicii de utilităţi publice de apă, canalizare, gaze şi electricitate, exclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă; c)racordurile şi branşamentele de la reţelele prevăzute la lit. b) până la utilizatorii persoane fizice, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă. (10) Administratorul drumului stabileşte tarife pentru utilizarea şi accesul în zona drumului şi excepţiile de la plata acestora, care se aprobă prin:a)ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale; b)hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean; c)hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului judeţean, pentru drumurile de interes local; d)hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti. (11) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare pe stâlpii din zona drumului, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, este obligatorie obţinerea acordului şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de la administratorul drumului. Pentru obţinerea acordului prealabil şi a autorizaţiei, beneficiarul trebuie să prezinte, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente, şi acordul proprietarului stâlpului.(12) Obligaţia şi responsabilitatea privind respectarea prevederilor alin. (11) revin beneficiarului şi proprietarului stâlpului.(13) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, ai căilor de acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei.(14) Responsabilitatea obligaţiilor prevăzute la alin. (13) revine beneficiarilor înscrişi în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului.(15) În cazul nerespectării prevederilor alin. (13), administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.(16) În cazul devierii/relocării/mutării reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune, datorită lucrărilor de execuţie în vederea realizării de autostrăzi şi drumuri naţionale, administratorii drumurilor sunt scutiţi de la obţinerea dreptului de uz şi servitute pentru deţinătorii acestor reţele.(17) Plata contravalorii lucrărilor pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalaţiilor, utilităţilor, reţelelor electrice şi/sau amenajărilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunătăţiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de autostrăzi şi drumuri naţionale, se va realiza la valoarea de inventar reactualizată a bunurilor respective.(18) Orice alte sume care depăşesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform prevederilor alin. (17) conţinute în devizele de lucrări întocmite, vor fi suportate de către deţinătorii respectivelor instalaţii, utilităţi, reţele sau amenajări, după caz. (19) Pentru realizarea prevederilor alin. (17), deţinătorii au obligaţia efectuării lucrărilor într-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 de zile.(20) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (19), administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare. (21) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de construcţii, panouri publicitare, căi de acces, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează:a)cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiinţarea, mutarea sau modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv; b)cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu. 26. La articolul I, punctul 27 se abrogă. 27. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se amplasează în afara zonei de siguranţă şi numai cu acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public ale administratorului drumului. 28. La articolul I punctul 30, articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50Deţinătorii de construcţii, amenajări, căi de acces, instalaţii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60. 29. La articolul I punctul 31, alineatele (2) şi (3) ale articolului 51 se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi căi de acces sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. (3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, până la expirarea termenului prevăzut la art. 47 alin. (21). 30. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins: 311. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins: Articolul 511 (1) În conformitate cu prevederile art. 51, titularii acordurilor petroliere şi persoanele juridice interesate în concesionarea de activităţi miniere au obligaţia de a obţine acordul administratorului drumului în cazurile prevăzute la art. 51 alin. (2), după cum urmează:a)titularii acordurilor petroliere, pentru documentaţiile tehnice privind lucrările petroliere pentru care este necesară, conform legii, obţinerea autorizaţiei de construire, anterior transmiterii acestor documentaţii tehnice la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; b)persoanele juridice interesate de obţinerea permisului de exploatare minieră, pentru fişa de instituire a perimetrului temporar de exploatare, anterior transmiterii solicitării de verificare de către Agenţia Naţională de Resurse Minerale a disponibilităţii perimetrului temporar de exploatare; c)persoanele juridice interesate de obţinerea licenţei de concesiune pentru explorare/exploatare minieră, anterior solicitării de organizare a concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere; d)persoanele juridice interesate de obţinerea licenţei de dare în administrare pentru explorare sau exploatare minieră, după caz, pentru fişa de instituire a perimetrului de exploatare, anterior cererii de dare în administrare. (2) Titularii acordurilor petroliere şi persoanele juridice interesate în concesionarea de activităţi miniere au obligaţia de a respecta condiţiile din acordul emis de administratorul drumului.(3) Deţinătorii cu orice titlu ai construcţiilor, utilităţilor sau instalaţiilor executate cu nerespectarea condiţiilor din acordul prevăzut la alin. (1) sunt obligaţi ca în termenul stabilit de administratorul drumului să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire, demolarea sau mutarea acestora. 31. La articolul I punctul 32, articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52 (1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.(2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (9)-(11). 32. La articolul I punctul 33, articolul 53 se abrogă. 33. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins: 341. La articolul 57, partea introductivă şi litera g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 57Ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limitele competenţelor lor, coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. În această calitate au următoarele atribuţii: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... g)elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectivă privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor; 34. La articolul I punctul 36, litera m) a articolului 57 se abrogă. 35. La articolul I, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 361, cu următorul cuprins: 361. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 57, Ministerul Transporturilor sau Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri deschise circulaţiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate. 36. La articolul I punctul 38, alineatele (1)-(3) ale articolului 60 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 60 (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice şi în punctele de trecere a frontierei de stat a României.(2) Controlul privind circulaţia autovehiculelor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, poate fi efectuat şi în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.(3) În cazul în care locul prevăzut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, în condiţii impuse de echipamente de control şi de siguranţă rutieră, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenţa personalului cu atribuţii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevăzute la art. 41 alin. (17), până în cel mai apropiat spaţiu care permite efectuarea verificărilor. 37. La articolul I punctul 39, articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează:a)încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (3), art. 221 alin. (9) şi (10), art. 25, 26, art. 27 alin. (1), (2) şi (4)-(9), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, art. 37 alin. (2) şi (6)-(9), art. 38 alin. (3) şi (4), art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4) şi (5), art. 45, art. 46 alin. (1) şi (3)-(12), art. 47 alin. (1), (2), (4), (5), (8), (11), (13) şi (14), art. 48, 50, art. 51 alin. (2) şi (4), art. 52 şi ale art. 54 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice; b)încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi (2), cu avertisment sau, după caz, cu amendă. Sancţiunile contravenţionale pentru depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se clasifică gradual, în funcţie de gravitatea contravenţiei, în contravenţii minore, grave şi foarte grave.Sancţiunile respective se aplică după cum urmează:

(i) pentru depăşirea masei totale maxime admise sau depăşirea masei totale autorizate prin AST:

Contravenţii minore:

până la 5%, inclusiv - de la 1.500 lei la 1.800 lei, dacă depăşirea se constată din documentele de transport.La constatarea masei totale prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă masa totală maximă admisă sau masa totală autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 5%. Contravenţii grave:

cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.800 lei la 2.000 lei;

cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 2.000 lei la 2.400 lei.Contravenţii foarte grave:

cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% - de la 2.400 lei la 2.600 lei;

cu mai mult de 25% - de la 8.000 lei la 10.000 lei;

(ii) pentru depăşirea maselor maxime admise pe axe sau depăşirea maselor pe axe autorizate prin AST:

La constatarea masei pe axe prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă masa maximă admisă pe axe sau masa pe axe autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 4%.

axa simplă:Contravenţii minore:

cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 150 lei la 300 lei.Contravenţii grave:

cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 300 lei la 900 lei;

cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 900 lei la 6.000 lei.Contravenţii foarte grave:

cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 6.000 lei la 19.000 lei;

cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;

axa dublă:Contravenţii minore:

cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 240 lei la 1.200 lei.Contravenţii grave:

cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.200 lei la 3.300 lei;

cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 3.300 lei la 10.000 lei.Contravenţii foarte grave:

cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 10.000 lei la 18.000 lei;

cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;

axa triplă:Contravenţii minore:

cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 210 lei la 1.000 lei.Contravenţii grave:

cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.000 lei la 4.500 lei;

cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 4.000 lei la 13.500 lei.Contravenţii foarte grave:

cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 13.500 lei la 25.000 lei;

cu mai mult de 30% - de la 25.000 lei la 30.000 lei;(iii) pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise sau depăşirea dimensiunilor autorizate prin AST:

lungime:La constatarea lungimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă lungimea maximă admisă sau lungimea autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 1%. Contravenţii minore:

cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5%, inclusiv - de la 150 lei la 250 lei.Contravenţii grave:

cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 400 lei la 500 lei;

cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 800 lei la 1.000 lei.Contravenţii foarte grave:

cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei;

lăţime:La constatarea lăţimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă lăţimea maximă admisă sau lăţimea autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 2%. Contravenţii minore:

cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 5% - de la 300 lei la 400 lei.Contravenţii grave:

cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 400 lei la 600 lei;

cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 800 lei la 1.000 lei.Contravenţii foarte grave:

cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei.

înălţime:La constatarea înălţimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă înălţimea maximă admisă sau înălţimea autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 1 cm. La constatarea înălţimii prin măsurare se eliberează AST fără plata tarifelor suplimentare şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă înălţimea maximă admisă sau înălţimea autorizată prin AST este depăşită cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1%. Contravenţii minore:

cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1%, inclusiv - avertisment verbal.Contravenţii grave:

cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% - de la 300 lei la 500 lei;

cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.500 lei la 2.000 lei.Contravenţii foarte grave:

cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 3.000 lei la 4.000 lei;

cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei.Amenda se aplică în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (17); c)nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (18), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată conducătorului auto şi personalului de însoţire specializat; d)nerespectarea condiţiilor înscrise în proiectul de transport sau studiul de traseu, cu excepţia celor privind lucrările prevăzute la art. 41 alin. (19), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (17); e)efectuarea transportului fără realizarea lucrărilor prevăzute la art. 41 alin. (19), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice înscrise în AST; f)nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (23)-(26) şi (29), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (17); g)însoţirea vehiculelor care depăşesc masa totală şi/sau dimensiunile maxime admise, fără AST, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat; h)însoţirea vehiculelor care depăşesc masa totală şi/sau dimensiunile înscrise în AST, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat; i)nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (31) şi (32), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată întreprinderii/ operatorului economic specializat; j)însoţirea transportului de către o persoană fizică neautorizată, cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice; k)refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto; l)sustragerea de la control, obstrucţionarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto; m)încălcarea restricţiilor instituite potrivit art. 44 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, aplicată conducătorului auto. (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 38. La articolul I punctul 40, articolele 611 şi 612 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 611 (1) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. b), c), e)-k) vehiculul va fi imobilizat de către personalul cu atribuţii de control, în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, şi se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.(2) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă în circulaţie, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.(3) Pe perioada imobilizării, dispusă conform prevederilor alin. (2), atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului.(4) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului.(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), imobilizarea vehiculului nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii şi mărfuri perisabile, sub temperatură controlată, şi a transporturilor speciale de mărfuri periculoase.(6) Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale se pot aplica sancţiuni administrative personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la art. 41 alin. (2).(7) În cazul în care, pe parcursul efectuării însoţirii transporturilor cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însoţire specializat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 45.(8) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contravenţiei, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de către instituţia din care face parte personalul cu atribuţii de control, menţionând numele şi prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi amenda datorată, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi condiţionată de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deţinute de contravenient, după caz.(9) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto. Articolul 612 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se fac de către: a)inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, potrivit competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare; b)poliţia rutieră; c)personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la punctele de trecere a frontierei de stat; d)personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pe reţeaua de drumuri de interes naţional pentru prevederile care nu intră în sfera de competenţă a personalului cu atribuţii de control prevăzut la lit. a); e)personalul administratorilor drumurilor de interes judeţean şi de interes local, potrivit competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare. 39. La articolul I, după punctul 40 se introduc patru noi puncte, punctele 401-404, cu următorul cuprins: 401. După articolul 612 se introduce un nou articol, articolul 613, cu următorul cuprins: Articolul 613 Pentru sumele provenite din amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice se aplică prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.402. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62Prevederile art. 61 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.403. Articolul 63 se abrogă. 404. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 64Dispoziţiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30, 31 şi art. 38 se aplică şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice. 40. La articolul I punctul 41, articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 66Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 41. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul II(1) Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, sunt obligaţi să facă demersurile în vederea obţinerii acestora şi încheierii contractului de utilizare şi acces în zona drumului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) deţin acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public şi nu au încheiat cu administratorul drumului contract pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public, sunt obligaţi să facă demersurile în vederea încheierii contractului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul IIAnexele nr. 1-4 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta lege.Articolul IIIAnexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Articolul IVÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor, pentru drumurile de interes naţional, şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru drumurile judeţene şi comunale, vor modifica şi completa Reglementarea tehnică privind proiectarea şi dotarea locurilor de parcare, oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.264/2004, cu modificările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege.Articolul V(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate drumurile de interes naţional ce nu îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi trecute prin hotărâre a Guvernului în proprietatea publică a judeţului, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află, după caz. Fac excepţie drumurile de interes naţional prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta se afla în vigoare la data de 10 septembrie 2014, precum şi drumurile de interes naţional care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. (2) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile judeţene sau, după caz, unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să preia drumurile prevăzute la alin. (1) prin semnarea unui proces-verbal de predare-primire.(3) În cazurile în care consiliile judeţene sau unităţile administrativ-teritoriale refuză preluarea drumurilor prevăzute la alin. (1), predarea operează de drept, cu toate obligaţiile legale care decurg din aceasta. (4) Sectoarele de drum de interes judeţean sau local necesare realizării obiectivelor de interes naţional sau care asigură legături cu puncte de trecere a frontierei se vor prelua în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin hotărâre a Guvernului, fără a fi necesar acordul autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale. Articolul VIPrevederile art. 27 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, intră în vigoare la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul VIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul afacerilor interne şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, vor elabora şi actualiza ordinele şi hotărârile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege.Articolul VIIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)Limitele zonei drumului a)Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;

5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m. b)Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:

10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod). c)Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului. d)Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, conform tabelului următor:

Categoria drumului Autostrăzi Drumuri naţionale Drumuri judeţene Drumuri comunale
Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului (m) 50 22 20 18

e)Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecţie. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)Mase şi dimensiuni maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise: R = drumuri reabilitate; NR = drumuri nereabilitate; M = drumuri modernizate; P = drumuri pietruite. Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.

R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime
Autovehicul, altul decât autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
Remorcă 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz cu două axe 13,50 13,50 13,50 13,50
Autobuz cu mai mult de două axe 15,00 15,00 15,00 15,00
Autobuz cu remorcă 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz articulat 18,75 18,75 18,75 18,75
R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1.2. Lăţime
a) Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Vehicul frigorific având caroseria izotermă 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
1.4. Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 şi 4.4.
1.4.a. Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1.
1.5. Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m şi o rază interioară de 5,3 m.
1.5.a. Cerinţe suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie în acelaşi aliniament cu planul. Atunci când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa descrisă la pct. 1.5, nicio parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.
1.6. Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii 12,00 12,00 12,00 12,00
1.7. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa din partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii 15,65 15,65 15,65 15,65
1.8. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu 16,40 16,40 16,40 16,4
2. MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)
2.1. Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
2.1.1. Remorcă cu două axe 18,00 17,00 17,00 16,00
2.1.2. Remorcă cu 3 axe 24,00 22,00 22,00 20,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier cu 5 sau 6 axe
a) Autovehiculul cu două axe cu remorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
2.2.2. Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe
a) Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
c) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă un container ISO de 40 de picioare într-o operaţiune de transport combinat 44,00 42,00 40,00 40,00
2.2.3. Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o remorcă cu două axe 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4. Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este:
2.2.4.1. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4.2. mai mare de 1,8 m 36,00* 36,00 36,00 34,00
2.3. Autovehicule
2.3.1. Autovehicul cu două axe 18,00 17,00 16,00 16,00
2.3.2. Autovehicul cu 3 axe 25,00/26,00** 22,00/24,00** 22,00 22,00
2.3.3. Autovehicul cu 4 axe, dintre care două axe de direcţie 30,00/32,00** 30,00 30,00 28,00
2.4. Autobuz articulat cu 3 axe 28,00 28,00 26,00 26,00
3. MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone)
3.1. Axa simplă
Axa simplă nemotoare 10,00 10,00 8,00 7,50
3.2. Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.2.1. mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m) 11,00 11,00 11,00 11,00
3.2.2. mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3 m) 16,00 16,00 15,00 14,00
3.2.3. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8 m) 18,00 17,00 16,00 15,00
3.2.4. mai mare sau egală cu 1,8 m (1,8 m ≤ d) 20,00 20,00 16,00 15,00
3.3. Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.3.1. mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4 m) 24,00 22,00 20,00 18,00
3.4. Axa simplă motoare
3.4.1. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 şi 2.2.2 11,50 10,00 9,00 8,00
3.4.2. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.4 11,50 10,00 9,00 8,00
R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
3.5. Axa dublă (tandem) a autovehiculelor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.5.1. mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m) 11,50 10,00 10,00 10,00
3.5.2. mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3 m) 16,00 15,00 14,00/ 15,00*** 13,00
3.5.3. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8 m) 18,00/19,00** 17,00/18,00*** 16,00 15,00
4. ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR
4.1. Pentru toate vehiculele Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.
4.2. Trenuri rutiere Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 m.
4.3. Masa maximă admisă în funcţie de ampatament Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.
4.4. Semiremorci Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m.

Axa dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 m. Axa triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusiv. Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate, numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate. *Plus o limită de 2 tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. **Se aplică în cazul în care axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone. ***Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)Mase şi dimensiuni maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise: R = drumuri reabilitate; NR = drumuri nereabilitate; M = drumuri modernizate; P = drumuri pietruite. Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.

R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime
Autovehicul, altul decât autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1.2. Lăţime
a) Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Vehicul frigorific având caroseria izotermă 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
2. Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone)
2.1. Autovehicul
2.1.1. Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 2 30,00 30,00 30,00 28,00
2.1.2. Autovehicul cu mai mult de 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier
2.2.1.1. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.1.2. Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.1.3. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.4. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.5. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.6. Tren rutier cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2. Vehicul articulat
2.2.2.1. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.2.2. Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.2.3. Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.4. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.5. Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
3. Axă triplă (tridem) a autovehiculelor, nemotoare
3.1. mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4 m) 24,00 22,00 20,00 18,00

Axă dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 m. Axă triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusiv. Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997) Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice

Clasa tehnică a drumurilor publice Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune
şes deal munte
I 140 120 100
II 120 100 80
III 100 80 60
IV 80 60 50
V 60 50 40

Vitezele de proiectare reduse pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice

Clasa tehnică a drumurilor publice Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune
şes deal munte
I 120 100 80
II 100 80 60
III 80 60 50
IV 60 60 40
V 50 40 30

NOTE: 1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la construcţia unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, în vederea determinării caracteristicilor geometrice care să permită fiecărui vehicul să poată circula cu viteza respectivă, în siguranţă. 2. Viteza de proiectare redusă este viteza care poate fi redusă în cazuri excepţionale pe sectoare de drum cu lungime limitată, în condiţii grele de desfăşurare a traseului şi/sau acolo unde condiţiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectării resurselor istorice şi estetice şi pentru evitarea unor lucrări costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic. 3. Încadrarea drumurilor publice în clase tehnice se stabileşte prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 198/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 198 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu