Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.186 din 24.07.2017

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 25 iulie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume:terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, pajiştile permanente, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea; cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite; cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole; terenurile neproductive care pot fi amenajate în cadrul perimetrelor de ameliorare şi folosite pentru producţia agricolă; 2. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 77Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, situate în extravilan, în alte categorii de folosinţă agricolă se poate face, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1), în următoarele cazuri: a)terenurile arabile situate în zonele de deal, ce constituie enclave din masivele de vii şi livezi, din podgoriile şi bazinele pomicole consacrate, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi transformate în plantaţii viticole şi pomicole; b)terenurile arabile din zonele de şes, necesare completării masivelor viticole destinate pentru struguri de masă şi stafide, şi bazinele pomicole, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi transformate în plantaţii viticole şi pomicole; c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate şi transformate în plantaţii viticole şi pomicole; d)terenurile înregistrate la arabil, situate în zonele de deal şi munte pe pante nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafaţă şi adâncime, de alunecări active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate şi menţinute la această folosinţă, se pot amenaja şi transforma în pajişti permanente; e)terenurile arabile situate în albiile râurilor şi a Dunării, care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinaţii agricole, pot fi amenajate în bazine piscicole. 3. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 78(1) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile situate în extravilan, altele decât cele prevăzute la art. 77, vii şi livezi, precum şi a pajiştilor permanente, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin decizie de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă, dată de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru suprafeţele de teren de peste 1 ha; iar pentru suprafeţele de teren de până la 1 ha, inclusiv, prin decizie de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă, dată de către direcţia pentru agricultură judeţeană. (2) Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor, denumite în continuare pajişti permanente, sunt terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulament. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) terenurile ocupate de pajişti permanente care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (2) sunt lovite de nulitate absolută.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care deţin în proprietate terenuri agricole, cu suprafaţa de până la 1 ha, inclusiv, având categoria de folosinţă arabil, pot schimba, pe bază de declaraţie, categoria de folosinţă a acestora cu obligaţia să comunice schimbarea, în termen de 30 de zile, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, în vederea înregistrării în registrul agricol.(6) După înregistrarea în registrul agricol a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor prevăzute la alin. (5), primăriile au obligaţia să elibereze beneficiarului o adeverinţă. În termen de 30 de zile de la emiterea adeverinţei, beneficiarul va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului, cu respectarea legislaţiei în materia cadastrului şi publicităţii imobiliare. În adeverinţă se va menţiona identificatorul unic al imobilului înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară se va elibera o adeverinţă cu menţionarea datelor de identificare ale terenului din actele de proprietate, ce va fi ataşată de către beneficiar cererii de recepţie şi înscriere în cartea funciară, pentru a atesta actuala categorie de folosinţă a imobilului. (7) Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (5), sunt obligaţi să înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol.(8) După înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă în registrul agricol, în termen de 30 de zile de la înregistrarea deciziei, beneficiarii au obligaţia să solicite actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară competent, pentru imobilele înregistrate în sistem informatic integrat de cadastru şi carte funciară. În decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă se va menţiona identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (9) Schimbarea categoriei de folosinţă silvică - păduri, răchitării, culturi de arbuşti, deţinute de persoane juridice - se aprobă de către Ministerul Apelor şi Pădurilor.(10) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole ce constituie zone de protecţie a monumentelor se face cu acordul Comisiei naţionale a monumentelor istorice şi/sau al Comisiei naţionale de arheologie, după caz. 4. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 90Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor agricole în alte scopuri decât pentru obţinerea producţiei agricole se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 5. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 91(1) Amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale.(2) Prin construcţii de orice fel se înţelege construcţiile care se pot realiza numai în baza şi cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile legislaţiei în vigoare. 6. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 92(1) Amplasarea construcţiilor de orice fel, definite la art. 91 alin. (2), pe terenuri agricole din extravilan, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice, este interzisă.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiţie:a)care fac obiectul unor proiecte publice şi private şi pot genera efecte poluante factorilor de mediu; b)care prin natura lor nu se pot amplasa în intravilan, respectiv: cariere, balastiere, gropi de împrumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii în caz de urgenţă cu infrastructura necesară; c)care servesc activităţilor agricole, respectiv: depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale, construcţii de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, şoproane, silozuri pentru depozitarea şi conservarea seminţelor de consum, inclusiv spaţiile administrative aferente acestora, platformele şi spaţiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadniţe şi ciupercării, adăposturi de animale; d)de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare; e)anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole definite la pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f)specifice acvaculturii, cu infrastructura şi utilităţile necesare; g)cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare şi realizarea de surse de apă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţia agricolă, precum şi obiective meteorologice; h)pentru îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigaţii, desecări, taluzări, protecţia malurilor şi altele asemenea; i)infrastructuri de comunicaţii radio-TV sau telefonie, drumuri publice şi private, drumuri tehnologice. (3) Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I şi a II-a de calitate, precum şi pe terenurile ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice se pot amplasa, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar construcţiile care servesc activităţilor agricole, cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare şi realizarea de surse de apă, precum şi pentru îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigaţii, desecări, taluzări, protecţia malurilor şi altele asemenea.(4) Culturile energetice nonagricole se pot înfiinţa numai pe terenurile arabile, de clasa a IV-a - a V-a de calitate, stabilită de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice. Distanţa minimă la care se amplasează aceste culturi faţă de celelalte culturi agricole învecinate este egală cu cel puţin înălţimea culturii energetice ajunse la maturitate.(5) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, precum şi a terenurilor silvice se face cu plata tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege de către beneficiari. Din aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministerului Apelor şi Pădurilor.(6) Pentru terenurile scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol şi silvic, în vederea amplasării construcţiilor care servesc activităţilor agricole, anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţia agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiţii de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare, nu se datorează tarifele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.(7) De asemenea, se exceptează de la plata tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucţie.(8) Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.(9) În situaţia în care se realiză amenajări piscicole/amenajări piscicole prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, cu plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.(10) În situaţia în care se amplasează culturi energetice nonagricole pe terenuri arabile situate în extravilan se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, cu plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.(11) Introducerea terenurilor agricole din extravilanul în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale se face cu plata tarifului prevăzut în anexa nr. 1. Se exceptează de la plata tarifului introducerea terenurilor agricole din extravilanul în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale prin PUG/PUZ al căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice.(12) Excepţiile prevăzute la alin. (6) şi (7) se aplică şi în cazul terenurilor pentru care se solicită introducerea în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale. 7. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 93(1) Scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea amplasării construcţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3), se aprobă pentru o perioadă de 2 ani, cu obligaţia ca beneficiarul aprobării să achite jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1.(2) Perioada aprobată la alin. (1) pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi cu încă 2 ani din motive temeinic justificate de către beneficiari, cu achitarea tarifului prevăzut la anexa nr. 1. La expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu obligativitatea achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1.(3) Beneficiarii aprobării au obligaţia de a reda terenurile în circuitul agricol, la clasa de calitate şi categoria de folosinţă avute anterior aprobării, în termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.(4) În cazul în care beneficiarul aprobării scoaterii temporare din circuitul agricol nu execută lucrările de calitate şi la termenul prevăzut la alin. (3), în baza constatării situaţiei de fapt, direcţia pentru agricultură judeţeană dispune să se execute lucrările de redare, cu cheltuieli din tariful depus.(5) Redarea sau introducerea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, inclusiv a terenurilor situate în extravilan prevăzute la art. 101 alin. (1), se aprobă prin decizie emisă de către direcţiile pentru agricultură judeţene, în baza studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.(6) În cazul terenurilor cu destinaţie specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului Ministerului Apărării Naţionale, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.(7) Redarea în circuitul agricol a terenurilor cu suprafeţele ce depăşesc 100 ha se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(8) În cazul terenurilor din perimetrul rezervaţiilor ocupate cu amenajări piscicole, redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza hotărârii consiliului judeţean în raza căruia se află amenajarea piscicolă, a acordului administratorului rezervaţiei emis în condiţiile legii, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.(9) În cazul terenurilor ocupate cu amenajări piscicole care fac obiectul unui contract încheiat în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi în cazul redării sau introducerii în circuitul agricol a terenurilor ocupate cu amenajări piscicole deţinute de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 8. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931 , cu următorul cuprins: Articolul 931 (1) Tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan nu se restituie.(2) Prin excepţie, tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, fără dobândă, după emiterea deciziei de redare în circuitul agricol, în următoarele cazuri:a)autorităţile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol/avizul prealabil privind clasa de calitate; b)Guvernul nu aprobă hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol. 9. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 94Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan pentru amplasarea construcţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) şi/sau a culturilor energetice nonagricole prevăzute la alin. (4) se aprobă după cum urmează: a)prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole de până la 1 ha, inclusiv; b)prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole în suprafaţă de până la 100 ha, inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c)prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole a căror suprafaţă depăşeşte 100 ha, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 10. La articolul 101, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 101(1) Titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie, care deţin terenuri scoase definitiv din circuitul agricol, pe care nu le mai folosesc în procesul de producţie, cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argilă, pietriş - de la sondele abandonate şi altele asemenea, sunt obligaţi să ia măsurile necesare de amenajare şi de nivelare, dându-le o folosinţă agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosinţă piscicolă sau silvică, în termen de până la 2 ani de la încheierea procesului de producţie. 11. La articolul 111, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j) , cu următorul cuprins: i)neredarea terenurilor agricole situate în extravilan, după expirarea perioadei aprobate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol; j)înfiinţarea culturilor energetice nonagricole, pe terenurile arabile situate în extravilan, fără avizele şi aprobările prevăzute de lege. 12. La articolul 111 se introduc două alineate noi, alineatele (2) şi (3) , cu următorul cuprins:(2) Beneficiarilor care nu au redat terenurile agricole situate în extravilan în termenul prevăzut la art. 93 alin. (3) nu li se va mai aproba scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a altor terenuri, pe o perioadă de 10 ani de la data constatării.(3) În cazul constatării contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) în sarcina aceluiaşi beneficiar, nu se aprobă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a altor terenuri deţinute de acesta, situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, pe o perioadă de 10 ani de la data constatării. 13. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 112Contravenţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) se sancţionează astfel: a)cele de la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b)cele de la lit. d)-j), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. 14. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 113Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, după cum urmează: a)cele de la art. 111 alin. (1) lit. a)-c), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; b)cele de la art. 111 alin. (1) lit. d)-j), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. 15. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 114(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialiştii împuterniciţi în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, de Ministerul Apelor şi Pădurilor, de împuterniciţi ai prefectului, precum şi de împuterniciţi ai primarului.(2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovaţi şi, după caz, restabilirea situaţiei anterioare privind redarea sau introducerea în circuitul agricol. 16. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul II(1) Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, pe care sunt amplasate construcţii de orice fel edificate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol a acestor terenuri, se poate solicita scoaterea din circuitul agricol cu achitarea prin multiplicarea de trei ori a tarifului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul III(1) Procedura privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, astfel cum a fost reglementată de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, astfel cum a fost reglementată de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, astfel cum a fost reglementată de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Lista culturilor energetice nonagricole se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul IVFondul de ameliorare a fondului funciar, constituit din tarifele pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan prevăzute în anexa nr. 1, se află la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în proporţie de 100%. Gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1, se reglementează prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul V Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991) TARIFUL datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif - lei/m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00

NOTĂ: Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel. Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflaţie. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991) TARIF pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere în alte scopuri decât producţia forestieră şi defrişarea de păduri

Clasa de calitate Tariful procentual ce se aplică la preţul de vânzare
1 600
2 550
3 500
4 400
5 300

NOTĂ: Procentul se aplică la valoarea de rentă stabilită pentru volumul realizat la exploatabilitate de specia de bază din zonă, considerat la sortimentul ţel, stabilit prin amenajament sau asimilat acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Legea 186/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 186 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 186/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu