E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.179 din 11.06.2013

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 348 din 13 iunie 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.
(2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie. 2. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 11-13, cu următorul cuprins: Articolul 11 Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt: a)să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării; b)să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii; c)să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii; d)să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate; e)să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială şi împlinire personală; f)să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. Articolul 12 Ucenicia la locul de muncă se adresează: a)persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă; b)angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. Articolul 13 În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă; b)ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări; c)furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori - unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă; d)coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul; e)contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie. 3. Articolul 2 se abrogă. 4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. 5. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:a)denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; b)denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; c)numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; d)locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; e)durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; f)obligaţiile suplimentare ale angajatorului; g)obligaţiile ucenicului; h)alte clauze, potrivit legii. 6. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins: (51) Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt: a)să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat; b)să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; c)să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse. (52) Obligaţiile ucenicului sunt: a)să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; b)să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională. 7. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil şi ale regulamentelor interne, după caz. 8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; b)a împlinit vârsta de 16 ani; c)nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; d)îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 9. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă. 10. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor. 11. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă. 12. La articolul 7, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:a)12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; b)24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; c)36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(6) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână. 13. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia:a)activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanţat programul de ucenicie; b)ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuţi la lit. a). 14. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupaţie. 15. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10 În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului. 16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor. 17. Articolul 14 se abrogă. 18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15 (1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:a)resurse proprii ale angajatorilor; b)sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; c)fonduri structurale europene; d)bugetul asigurărilor de şomaj; e)alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc. (2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică:a)pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie; b)pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate. (4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.(5) Modalitatea concretă de realizare a finanţării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16 Nu beneficiază de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare. 20. Articolul 17 se abrogă. 21. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi.
(2) În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56
alin. (1) lit. d) şi
art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 22. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul activităţii furnizorilor de formare autorizaţi ce desfăşoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă. 23. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23 Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, 10, art. 12 alin. (3) şi art. 13. Articolul IIPrevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIContractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor. Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora şi va supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VÎn tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice“, iar sintagma „contract de ucenicie la locul de muncă“ se înlocuieşte cu sintagma „contract de ucenicie“. Articolul VILegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 179/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 179 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu